[Download] Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định

Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định
Nội dung Text: Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định

Download


“Bài giảng Luật Hiến pháp – Bài 3: Chính sách kinh tế, xã hội, giáo dục, văn hóa khoa học, công nghệ, môi trường và an ninh quốc phòng” được biên soạn giúp người học nắm được chính sách kinh tế của nhà nước; chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chính sách an ninh, quốc phòng của nhà nước.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định

 1. LUẬT HIẾN PHÁP
  Giảng viên: ThS. Trần Ngọc Định

  1

 2. BÀI 3
  CHÍNH SÁCH KINH TẾ, XÃ HỘI,
  GIÁO DỤC, VĂN HÓA KHOA HỌC,
  CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ
  AN NINH QUỐC PHÒNG

  Giảng viên: ThS. Trần Ngọc Định

  2

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được chính sách kinh tế của Nhà nước theo
  Hiến pháp hiện hành.
  • Vận dụng được các quy định của Hiến pháp về chính sách
  kinh tế để giải thích và giải quyết các vấn đề thực tế có
  liên quan.
  • Trình bày được chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục,
  khoa học, công nghệ và môi trường của Nhà nước.
  • Vận dụng được các quy định của Hiến pháp về chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục,
  khoa học, công nghệ và môi trường để giải thích và giải quyết các vấn đề thực tế có
  liên quan.
  • Trình bày được chính sách của Nhà nước về an ninh, quốc phòng.

  3

 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Sinh viên cần có các kiến thức cơ bản liên quan đến môn học:
  • Lý luận Nhà nước và Pháp luật;
  • Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

  4

 5. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu tham khảo.
  • Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về
  những vấn đề chưa nắm rõ.
  • Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài, các câu hỏi
  trắc nghiệm.
  • Đọc và tìm hiểu thêm về các vấn đề thực tiễn về kinh
  tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng.
  • Đọc thêm các tài liệu về góp ý sửa đổi Hiến pháp ở
  các nội dung có liên quan.

  5

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  3.1. Chính sách kinh tế của Nhà nước

  3.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa
  học, công nghệ và môi trường

  3.3. Chính sách an ninh, quốc phòng của Nhà
  nước

  6

 7. 3.1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

  Theo Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013)

  7

 8. 3.1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC (tiếp theo)

  Sở hữu toàn
  dân

  Chế độ sở hữu
  về tư liệu Sở hữu tập thể
  sản xuất

  Sở hữu tư nhân

  8

 9. 3.1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC (tiếp theo)

  Các thành phần kinh tế

  Kinh tế cá thể,
  tiểu chủ

  Kinh tế tư bản
  Kinh tế tập thể tư nhân

  6 thành phần
  kinh tế

  Kinh tế Nhà Kinh tế tư bản
  nước nhà nước
  Kinh tế có vốn
  đầu tư
  nước ngoài

  9

 10. 3.1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC (tiếp theo)

  Sự chuyển đổi của nền kinh tế

  Nền kinh tế
  Nền kinh tế tập hàng hóa nhiều
  trung bao cấp thành phần theo Nền kinh tế thị
  với hai thành cơ chế thị trường định
  phần kinh tế trường định hướng XHCN
  hướng XHCN

  10

 11. 3.1. CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC (tiếp theo)

  Một số vấn đề khác

  Tiết kiệm chống
  Ngân sách
  Sở hữu toàn dân Sở hữu đất đai lãng phí, chống
  nhà nước
  Điều 53 Điều 54 tham nhũng
  Điều 55
  Điều 56

  11

 12. 3.2. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ
  MÔI TRƯỜNG

  3.2.2. Chính sách
  3.2.1. Chính sách
  phát triển nền văn
  xã hội
  hóa Việt Nam

  3.2.4. Chính sách
  3.2.3. Chính sách
  phát triển khoa học
  phát triển giáo dục
  công nghệ

  3.2.5. Chính sách
  môi trường

  12

 13. 3.2.1. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

  Lao động và việc làm

  Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân

  Điều 57 đến Điều 59 Ưu đãi đối với người có công

  Phúc lợi xã hội, an sinh xã hội

  Phát triển nhà ở, chỗ ở

  13

 14. 3.2.2. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

  Mục đích phát triển nền văn hóa Việt Nam
  • Tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;
  • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

  Chính sách
  • Phát triển văn học, nghệ thuật;
  • Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng.

  Phát triển con người Việt Nam và tạo dựng môi
  trường gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

  14

 15. 3.2.3. MỤC ĐÍCH VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

  • Mục đích phát triển giáo dục:
   Nâng cao dân trí;
   Bồi dưỡng nhân tài;
   Đào tạo nhân lực.
  • Chính sách phát triển giáo dục:
   Giáo dục là quốc sách hàng đầu;
   Nhà nước ưu tiên và thu hút đầu tư cho giáo dục, chăm lo giáo dục các cấp;
   Tiểu học là bắt buộc, từng bước phổ cập THCS;
   Ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng dân tộc, vùng đặc biệt
  khó khăn;
   Tạo điều kiện cho người khuyết tật và người nghèo;
   Ưu tiên sử dụng, phát triển nhân tài.

  15

 16. 3.2.4. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  • Phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
   Ưu tiên đầu tư;
   Khuyến khích phát triển khoa học công nghệ;
   Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
   Đảm bảo quyền nghiên cứu khoa học công nghệ;
   Tạo điều kiện tham gia và thụ hưởng khoa học công nghệ.

  16

 17. 3.2.5. CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

  Điều 63

  Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường
  Quản lý và sử dụng
  Bảo tồn thiên nhiên Biến đổi khí hậu
  tài nguyên

  Nhà nước
  Khuyến khích bảo vệ
  Phát triển sử dụng năng lương mới/tái tạo
  môi trường

  Gây ô nhiễm môi trường

  Xử lý Khắc phục Bồi thường thiệt hại

  17

 18. 3.3. CHÍNH SÁCH AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA NHÀ NƯỚC

  Chương IV – Bảo vệ Tổ quốc
  • Chính sách quốc phòng, an ninh;
  • Xây dựng lực lượng vũ trang;
  • Xây dựng quân đội;
  • Xây dựng Công an nhân dân;
  • Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân.
  • Bảo vệ Tổ quốc gắn liền với giữ vững an ninh quốc gia là trách nhiệm của toàn dân.
  Tất các các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ
  trang và công dân đề có trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội,
  trong đó quân đội và công an là những lực lượng nòng cốt.

  18

 19. TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

  Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu các nội dung sau:
  • Chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
  nghĩa ở nước ta hiện nay;
  • Các chính sách của Nhà nước về xã hội, văn hóa, giáo dục,
  khoa học công nghệ và môi trường;
  • Những điểm mới trong Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013 về
  các vấn đề nêu trên và những đòi hỏi từ thực tiễn;
  • Chính sách về an ninh, quốc phòng của Nhà nước.

  19

Download tài liệu Bài giảng Luật Hiến pháp: Bài 3 – ThS. Trần Ngọc Định File Docx, PDF về máy