[Download] Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang

Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang
Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang

Download


Thông qua “Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam – Bài 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu” người học nắm được khái niệm giao dịch dân sự; các kiến thức về phân loại giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu; nội dung, kiến thức liên quan đến đại diện; thời hạn và thời hiệu, phân loại thời hạn, thời hiệu, cách tính thời hạn, thời hiệu và một số vấn đề khác về thời hiệu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang

 1. BÀI 3
  GIAO DỊCH DÂN SỰ, ĐẠI DIỆN,
  THỜI HẠN, THỜI HIỆU
  ThS. Lê Thị Giang
  Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội

  1

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  1
  Phân tích được khái niệm giao dịch dân sự;

  Nắm bắt được các kiến thức về phân loại giao dịch dân sự, điều
  2
  kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, giao dịch dân sự vô hiệu
  và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu;

  Hiểu được các nội dung, kiến thức liên quan đến đại diện như:
  3
  Khái niệm, các loại đại diện, phạm vi, thẩm quyền đại diện, chấm dứt
  đại diện;

  4 Trình bày được khái niệm thời hạn và thời hiệu, phân loại thời hạn,
  thời hiệu, cách tính thời hạn, thời hiệu và một số vấn đề khác về thời hiệu.

  2

 3. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  3.1. Giao dịch dân sự

  3.2. Đại diện

  3.3. Thời hạn và thời hiệu

  3

 4. 3.1. GIAO DỊCH DÂN SỰ

  3.1.1. Khái niệm giao dịch dân sự

  3.1.2. Phân loại giao dịch dân sự
  2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Phân loại

  3.1.3. Điều kiện phát sinh hiệu lực của giao dịch dân sự

  3.1.4. Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu

  4

 5. 3.1.1. KHÁI NIỆM GIAO DỊCH DÂN SỰ

  Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương
  làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự
  (Điều 116 Bộ luật dân sự năm 2015).

  Hợp đồng Hành vi pháp
  dân sự lý đơn phương

  5

 6. 3.1.1. KHÁI NIỆM GIAO DỊCH DÂN SỰ (tiếp theo)

  • Đặc điểm:
   Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý làm phát sinh hậu quả pháp lý (phát sinh, thay đổi,
  chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự);
   Giao dịch dân sự là hành vi mang tính ý chí của chủ thể tham gia vào giao dịch với những
  động cơ và mục đích nhất định.
  • Ý nghĩa:
   Giao dịch dân sự là căn cứ phổ biến, thông dụng nhất trong các căn cứ làm phát sinh,
  thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự;
   Là phương tiện pháp lý quan trọng nhất trong giao lưu dân sự, trong việc dịch chuyển tài
  sản và cung ứng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tất cả các thành viên
  trong xã hội;
   Thông qua giao dịch dân sự, các chủ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các nhu
  cầu khác trong đời sống hàng ngày của mình.

  6

 7. 3.1.2. PHÂN LOẠI GIAO DỊCH DÂN SỰ

  Căn cứ vào ý chí của các bên Căn cứ vào hình thức của Căn cứ vào điều kiện của
  trong giao dịch giao dịch giao dịch

  Giao dịch dân sự được Giao dịch dân sự có
  Hợp đồng dân sự
  thể hiện bằng lời nói điều kiện

  Hành vi pháp lý Giao dịch được thể
  Giao dịch dân sự
  hiện dưới hình thức
  đơn phương không có điều kiện
  văn bản

  Giao dịch dân sự được
  thể hiện bằng hành vi
  7

 8. 3.1.3. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

  1 2 3 4

  Chủ thể có năng lực Chủ thể tham gia giao Mục đích và nội dung Hình thức của giao dịch
  pháp luật dân sự, năng dịch dân sự hoàn toàn của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực
  lực hành vi dân sự phù tự nguyện. không vi phạm điều của giao dịch dân sự
  hợp với giao dịch dân cấm của luật, không trái trong trường hợp luật có
  sự được xác lập. đạo đức xã hội. quy định.

  8

 9. 3.1.4. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA
  GIAO DỊCH DÂN SỰ

  Giao dịch dân sự vô hiệu là giao dịch không đáp ứng được các
  điều kiện có hiệu lực của giao dịch được quy định tại Điều 117
  Bộ luật dân sự năm 2015.

  Tiêu chí Giao dịch vô hiệu tuyệt đối Giao dịch vô hiệu tương đối

  Chỉ bị vô hiệu toà án tuyên bố
  Trình tự vô hiệu Mặc nhiên bị coi là vô hiệu.
  giao dịch vô hiệu.

  Không bị hạn chế, trừ trường hợp vô
  Hai năm kể từ ngày giao dịch dân
  Thời hạn yêu cầu tuyên bố hiệu do vi phạm các quy định bắt buộc
  sự được xác lập.
  về hình thức thì thời hạn là 2 năm.

  Bảo vệ các lợi ích công (lợi ích của Nhà Bảo vệ lợi ích cho chính các chủ thể
  Mục đích quy định vô hiệu
  nước, của xã hội nói chung). tham gia giao dịch.

  9

 10. 3.1.4. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA
  GIAO DỊCH DÂN SỰ (tiếp theo)

  Dựa vào tính chất vô hiệu: Giao dịch dân sự vô hiệu toàn phần và
  Giao dịch dân sự vô hiệu một phần.

  Giao dịch dân sự Giao dịch vô hiệu
  vô hiệu toàn phần toàn bộ

  10

 11. 3.1.4. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA
  GIAO DỊCH DÂN SỰ (tiếp theo)

  Giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối gồm:

  Vô hiệu do vi phạm điều cấm pháp luật,
  trái đạo đức xã hội.

  Giao dịch dân sự Vô hiệu do vi phạm các quy định
  vô hiệu tuyệt đối bắt buộc về hình thức.

  Vô hiệu do giả tạo.

  11

 12. 3.1.4. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA
  GIAO DỊCH DÂN SỰ (tiếp theo)

  Giao dịch dân sự vô hiệu tương đối gồm:
  Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa
  thành niên, người mất năng lực hành vi
  dân sự, người có khó khăn trong nhận Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn.
  thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế
  năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện.

  Giao dịch dân sự
  vô hiệu tuyệt đối

  Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập
  không nhận thức, làm chủ hành vi của mình.
  Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa.

  12

 13. 3.1.4. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA
  GIAO DỊCH DÂN SỰ (tiếp theo)

  • Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu:
   Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự
  của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập;
   Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho
  nhau những gì đã nhận;
   Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả;
   Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó;
   Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường;
   Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do
  Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định.

  13

 14. 3.2. ĐẠI DIỆN

  3.2.1. Khái niệm

  3.2.2. Các loại đại diện
  2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Phân loại

  3.2.3. Phạm vi, thẩm quyền đại diện

  3.2.4. Thời hạn đại diện

  14

 15. 3.2.1. KHÁI NIỆM

  Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện)
  nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi
  chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự
  2.1.1 2.1.2
  (khoản 1 Điều 134 Bộ luật dân sự năm 2015). 2.1.3 Phân loại

  15

 16. 3.2.1. KHÁI NIỆM (tiếp theo)

  Đại diện là 1 quan hệ pháp luật, gồm người đại diện và người
  được đại diện: Người đại diện và người được đại diện: có thể là cá
  nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.
  Đặc điểm
  2.1.1 2.1.2 2.1.3 Phân loại
  Quan hệ đại diện có thể được xác lập theo quy định của pháp luật
  hoặc ý chí của chủ thể tham gia thể hiện bằng một giấy uỷ quyền
  hoặc một hợp đồng ủy quyền.

  16

 17. 3.2.2. CÁC LOẠI ĐẠI DIỆN

  Đại diện theo pháp luật Đại diện theo ủy quyền

  Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo
  Là đại diện được xác lập theo quy định của pháp luật
  sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được
  hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  đại diện.

  Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi có thể làm người
  đại diện theo uỷ quyền trừ trường hợp pháp luật
  2.1.1 2.1.2 2.1.3
  quy định người đại diện phải từ đủ 18 tuổi
  Phân loạitrở lên.
  Đại diện theo pháp luật của cá nhân: (i) Cha, mẹ đối
  với con chưa thành niên; (ii) Người giám hộ đối với
  người được giám hộ; (iii) Người do Tòa án chỉ định đối
  với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
  Đại diện theo pháp luật của pháp nhân: (i) Người được
  pháp nhân chỉ định theo điều lệ; (ii) Người có thẩm
  quyền đại diện theo quy định của pháp luật; (iii) Người
  do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
  17

 18. 3.2.3. PHẠM VI, THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN

  Phạm vi thẩm quyền đại diện là giới hạn quyền, nghĩa vụ theo đó người
  đại diện nhân danh người được đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân
  sự với người thứ ba.
  2.1.2 2.1.3

  18

 19. 3.2.3. PHẠM VI, THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN (tiếp theo)

  Phạm vi thẩm quyền đại diện Phạm vi thẩm quyền đại diện
  Yêu cầu đối với người đại diện
  theo pháp luật theo uỷ quyền

  Người đại diện theo pháp Người đại diện theo uỷ Phải thông báo cho người
  luật có thẩm quyền xác lập, quyền chỉ được thực hiện thứ ba biết về phạm vi thẩm
  thực hiện mọi giao dịch dân
  sự vì lợi ích của người được
  2.1.2
  hành vi pháp lý trong
  khuôn khổ văn bản uỷ
  2.1.3quyền đại diện của mình;

  đại diện, trừ pháp luật có quyền quy định.
  quy định khác hoặc cơ quan
  Nhà nước có thẩm quyền có Không được thực hiện các
  quyết định khác; giao dịch dân sự với chính
  mình hoặc với người thứ
  ba mà mình cũng là người
  đại diện.
  Người đại diện chỉ đóng vai
  trò giám sát, đồng ý hay
  không đồng ý cho xác lập
  giao dịch.

  19

 20. 3.2.3. PHẠM VI, THẨM QUYỀN ĐẠI DIỆN (tiếp theo)

  Người đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự
  trong phạm vi dó làm phát sinh quyền, nghĩa vụ và
  trách nhiệm của người được đại diện;
  Ý nghĩa của việc xác
  định thẩm quyền 2.1.2 2.1.3
  đại diện
  Trường hợp không có thẩm quyền đại diện hoặc vượt
  quá phạm vi thẩm quyền đại diện, thì về nguyên tắc
  người đại diện phải tự chịu trách nhiệm.

  20

Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự Việt Nam: Bài 3 – ThS. Lê Thị Giang File Docx, PDF về máy