[Download] Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh
Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

Download


Mời các bạn cùng tham khảo “Bài giảng Luật Dân sự 1 – Bài 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu” để nắm chi tiết các nội dung về giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

 1. LUẬT DÂN SỰ I
  Giảng viên: ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  v1.0014108228

 2. BÀI 3
  GIAO DỊCH DÂN SỰ, ĐẠI DIỆN,
  THỜI HẠN, THỜI HIỆU

  Giảng viên: ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  2
  v1.0014108228

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được khái niệm giao dịch dân sự (GDDS),
  các loại GDDS, 4 điều kiện có hiệu lực của GDDS (3
  điều kiện bắt buộc, một điều kiện áp dụng cho nhóm
  giao dịch nhất định), khái niệm GDDS vô hiệu và hậu
  quả pháp lí của GDDS vô hiệu.
  • Trình bày được khái niệm về thời hạn, cách tính thời
  điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của thời hạn.
  Cách tính thời hạn trong những trường hợp đặc biệt.
  • Trình bày được khái niệm về thời hiệu, cách tính thời hiệu.
  • Nhận biết được bản chất của thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ
  nghĩa vụ dân sự, thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự.
  • Trình bày được khái niệm về đại diện.
  • Phân biệt được người đại diện theo pháp luật, phạm vi thẩm quyền đại diện; người
  đại diện theo uỷ quyền, phạm vi thẩm quyền đại diện.
  • Liệt kê được 6 trường hợp chấm dứt đại diện của cá nhân và 4 trường hợp chấm
  dứt đại diện của pháp nhân.

  3
  v1.0014108228

 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để học được môn học này, sinh viên phải
  học xong các môn học: Luật Hiến pháp

  4
  v1.0014108228

 5. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc kỹ tài liệu tham khảo theo đề cương.
  • Thảo luận, trao đổi với giảng viên và các sinh
  viên khác về những vấn đề cần nghiên cứu.
  • Tìm hiểu và trả lời các câu hỏi của bài học.
  • Đọc và tìm hiểu thêm các vấn đề về giao dịch
  dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu trên thực tế.

  5
  v1.0014108228

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  3.1 Giao dịch dân sự

  3.2 Đại diện

  3.3 Thời hạn, thời hiệu

  6
  v1.0014108228

 7. 3.1. GIAO DỊCH DÂN SỰ

  3.1.2. Điều kiện phát sinh
  3.1.1. Khái niệm giao dịch
  hiệu lực của giao dịch
  dân sự
  dân sự

  3.1.3. Giao dịch dân sự
  vô hiệu

  7
  v1.0014108228

 8. 3.1.1. KHÁI NIỆM GIAO DỊCH DÂN SỰ

  • Là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương là phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt
  quyền, nghĩa vụ dân sự.
  • Ví dụ: Những quan hệ sau, dựa vào định nghĩa giao dịch dân sự cho biết quan hệ
  nào là giao dịch dân sự?
   Ví dụ 1: Công ty A làm tờ rơi quảng cáo sản phẩm mới (đặc điểm, giá cả…) phát
  cho mọi người sinh sống trong khu dân cư B.
   Ví dụ 2: A hứa thưởng 1 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin tin cậy về con chó
  thuộc sở hữu của A bị lạc.
   Ví dụ 3: A ký hợp đồng bán cho B chiếc xe máy cũ của A.
   Ví dụ 4: A tỏ tình với B và B đồng ý trở thành người yêu của A.
  Đáp án: Ví dụ 2 và Ví dụ 3.

  8
  v1.0014108228

 9. 3.1.2. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

  Chủ thể Ý chí Nội dung Hình thức

  • Có năng lực Chủ thể tham • Không vi phạm • Giao dịch dân sự có
  pháp luật theo gia giao dịch điều cấm của thể xác lập thông
  quy định. dân sự đảm pháp luật. qua lời nói, hành vi,
  • Có mức độ bảo điều kiện • Không trái đạo văn bản.
  năng lực hành tự nguyện. đức xã hội. • Nếu pháp luật có
  vi dân sự phù quy định, giao dịch
  hợp với giao dân sự bắt buộc
  dịch dân sự phải được xác lập
  tham gia. thông qua hình thức
  theo quy định.

  9
  v1.0014108228

 10. 3.1.3. GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

  • Là giao dịch dân sự không thỏa mãn các điều kiện phát sinh hiệu lực.
  • Hậu quả pháp lý:
   Không phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.
   Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
   Bên nào có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

  Giao dịch dân sự vô Giao dịch dân sự vô Giao dịch dân sự vô Giao dịch dân sự vô
  hiệu tuyệt đối hiệu tương đối hiệu từng phần hiệu toàn phần
  Căn cứ vào tính chất vi phạm của giao Căn cứ vào phạm vi vi phạm của giao
  dịch dân sự dịch dân sự

  Đương nhiên vô Các chủ thể có thể Khi một phần của Khi toàn bộ giao
  hiệu (kể cả khi các yêu cầu hoặc không giao dịch vô hiệu dịch dân sự vô hiệu
  bên không yêu cầu yêu cầu Tòa án nhưng không ảnh hoặc chỉ vô hiệu
  Tòa án tuyên bố tuyên bố giao dịch hưởng đến hiệu lực một phần nhưng
  giao dịch dân sự là dân sự là vô hiệu của phần còn lại phần đó không tách
  vô hiệu). trong thời hạn do của giao dịch. ra được.
  pháp luật quy định.
  10
  v1.0014108228

 11. 3.2. ĐẠI DIỆN

  3.2.1. Khái niệm 3.2.2. Các loại đại diện

  3.2.3. Phạm vi đại diện 3.2.4. Hậu quả pháp lý

  3.2.5. Chấm dứt đại diện

  11
  v1.0014108228

 12. 3.2.1. KHÁI NIỆM

  Đại diện: là việc một người (người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác
  (người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

  Ví dụ: Ông A là chủ hộ gia đình gồm có các thành viên trong gia đình ông A chung
  vốn, góp sức để thầu đầm nuôi cá. Ông A thay mặt gia đình ký hợp đồng mua bán
  cá với công ty chế biến thủy sản B. Như vậy, ông A là người đại diện cho hộ gia
  đình tham gia vào giao dịch dân sự trong phạm vi các thành viên gia đình đã thống
  nhất và theo luật định.

  12
  v1.0014108228

 13. 3.2.2. CÁC LOẠI ĐẠI DIỆN

  Đại diện theo pháp luật Đại diện theo ủy quyền

  Là đại điện do pháp luật quy định hoặc cơ Là đại diện được xác lập theo sự ủy
  Khái
  quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. quyền giữa người đại diện và người
  niệm
  được đại diện.

  • Cha, mẹ đối với con chưa thành niên. • Người được cá nhân, người đại
  • Người giám hộ đối với người được diện theo pháp luật của pháp
  giám hộ. nhân ủy quyền xác lập, thực hiện
  giao dịch dân sự.
  • Người được Tòa án chỉ định đối với
  người bị hạn chế năng lực hành vi • Người được ủy quyền bởi người
  Thành dân sự. từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ
  phần mười tám tuổi, trừ trường hợp
  • Người đứng đầu pháp nhân.
  pháp luật quy định giao dịch dân
  • Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình.
  sự đó phải do người từ đủ mười
  • Tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác. tám tuổi trở lên xác lập thực hiện.
  • Những người khác theo quy định của
  pháp luật.
  13
  v1.0014108228

 14. 3.2.3. PHẠM VI ĐẠI DIỆN

  • Đại diện theo pháp luật: Có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích
  của người được đại diện (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).
  • Đại diện theo ủy quyền: Được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự theo sự
  ủy quyền.
  • Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.
  • Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về
  phạm vi đại diện của mình.
  • Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình
  hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó (trừ trường
  hợp pháp luật có quy định khác).

  14
  v1.0014108228

 15. 3.2.4. HẬU QUẢ PHÁP LÝ

  • Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập:
   Không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện (trừ trường
  hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý).
   Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền: Đơn phương
  chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi
  thường thiệt hại (trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc không có
  quyền đại diện mà vẫn giao dịch).
  • Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện:
   Không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao
  dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện (trừ trường hợp người được đại
  diện đồng ý hoặc biết mà không phản đối).
   Người đã giao dịch với người đại diện có quyền: Đơn phương chấm dứt thực
  hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc
  toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại (trừ khi người đó biết
  hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch).

  15
  v1.0014108228

 16. 3.2.5. CHẤM DỨT ĐẠI DIỆN

  a. Chấm dứt đại diện của cá nhân
  • Đại diện theo pháp luật:
   Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã khôi phục.
   Người được đại diện chết.
   Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
  • Đại diện theo ủy quyền:
   Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc được ủy quyền đã hoàn thành.
   Người ủy quyền hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người được ủy quyền từ chối việc
  ủy quyền.
   Người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị tòa án tuyên bố mất năng
  lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là
  đã chết.

  16
  v1.0014108228

 17. 3.2.5. CHẤM DỨT ĐẠI DIỆN (tiếp theo)

  b. Chấm dứt đại diện của pháp nhân
  • Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt.
  • Đại diện theo ủy quyền:
   Thời hạn ủy quyền đã hết hoặc công việc được ủy quyền đã hoàn thành.
   Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hủy bỏ việc ủy quyền hoặc người
  được ủy quyền từ chối việc ủy quyền.
   Pháp nhân chấm dứt sự tồn tại hoặc người được ủy quyền chết, bị tòa án tuyên
  bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích
  hoặc là đã chết.

  17
  v1.0014108228

 18. 3.3. THỜI HẠN, THỜI HIỆU

  3.3.1. Thời hạn 3.3.2. Thời hiệu

  3.3.3. Cách tính thời hạn,
  thời hiệu

  18
  v1.0014108228

 19. 3.3.1. THỜI HẠN

  • Khái niệm: là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời
  điểm khác.

  Căn cứ vào nguồn gốc hình thành: Thời hạn do
  các bên thỏa thuận và thời hạn do pháp luật
  quy định.

  Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh: Thời hạn của
  Phân loại
  giao dịch dân sự và thời hạn của thời hiệu.

  Căn cứ vào tính xác định: Thời hạn xác định và
  thời hạn không xác định.

  19
  v1.0014108228

 20. 3.3.2. THỜI HIỆU

  • Khái niệm: là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể
  được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi
  kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự.

  Thời hiệu hưởng quyền dân sự: là thời hạn mà
  khi kết thúc thời hạn đó, chủ thể được hưởng
  quyền dân sự.

  Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ: là thời hạn mà khi
  kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân
  sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
  Phân loại
  Thời hiệu khởi kiện: là thời hạn mà chủ thể được
  quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ
  án dân sự.

  Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự: là thời
  hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải
  quyết việc dân sự.
  20
  v1.0014108228

Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 3 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh File Docx, PDF về máy