[Download] Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh
Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

Download


“Bài giảng Luật Dân sự 1 – Bài 1: Khái niệm chung về Luật Dân sự Việt Nam” được biên soạn với các kiến thức đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự; phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự; ngành Luật Dân sự và khoa học luật dân sự; nguồn Luật Dân sự; áp dụng Luật Dân sự.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh

 1. LUẬT DÂN SỰ I
  Giảng viên: ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  v1.0014108228

 2. BÀI 1
  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT
  DÂN SỰ VIỆT NAM

  Giảng viên: ThS. Kiều Thị Thùy Linh

  2
  v1.0014108228

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được khái niệm Luật Dân sự.
  • Phân biệt ngành Luật Dân sự với các ngành luật khác
  trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
  • Trình bày được khái niệm, đặc điểm của từng nhóm quan
  hệ nhân thân và quan hệ tài sản.
  • Trình bày khái niệm và lý giải về các nguyên tắc đặc thù
  điều chỉnh Luật Dân sự.
  • Trình bày khái niệm nguồn của Luật Dân sự và các loại
  nguồn của Luật Dân sự.

  3
  v1.0014108228

 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để học được môn học này, sinh viên phải
  học xong các môn học: Luật Hiến pháp

  4
  v1.0014108228

 5. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc tài liệu tham khảo.
  • Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về
  những vấn đề chưa hiểu rõ.
  • Trả lời các câu hỏi của bài học.
  • Đọc và tìm hiểu thêm các vấn đề giới thiệu chung về
  Luật Dân sự Việt Nam.

  5
  v1.0014108228

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  1.1 Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự

  1.2 Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự

  1.3 Ngành luật dân sự và khoa học luật dân sự

  1.4 Nguồn luật dân sự

  1.5 Áp dụng luật dân sự

  6
  v1.0014108228

 7. 1.1. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ

  1.1.1. Quan hệ tài sản

  1.1.2. Quan hệ nhân thân

  7
  v1.0014108228

 8. 1.1.1. QUAN HỆ TÀI SẢN

  • Định nghĩa: Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản
  nhất định.
  • Đặc điểm:
   Hình thành khác quan trong một phương thức sản xuất nhất định;
   Mang tính ý chí của các chủ thể tham gia quan hệ đó;
   Luôn mang tính chất hàng hóa – tiền tệ.

  Quan hệ về sở hữu

  Quan hệ nghĩa vụ, quan hệ hợp đồng
  Đối tượng
  điều chỉnh
  Quan hệ bồi thường thiệt hại

  Quan hệ về thừa kế
  8
  v1.0014108228

 9. 1.1.2. QUAN HỆ NHÂN THÂN

  • Định nghĩa: Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân
  thân cụ thể.
  • Đặc điểm:
   Không định giá được giá trị nhân thân;
   Luôn gắn liền với một chủ thể nhất định  không chuyển giao được cho chủ
  thể khác.

  Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản

  Đối tượng
  điều chỉnh

  Quan hệ nhân thân gắn với tài sản

  9
  v1.0014108228

 10. 1.2. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT DÂN SỰ

  1.2.1. Định nghĩa

  1.2.2. Đặc điểm

  1.2.3. Nguyên tắc
  điều chỉnh

  10
  v1.0014108228

 11. 1.2.1. ĐỊNH NGHĨA

  Phương pháp điều chỉnh là cách thức, biện pháp mà thông qua đó, Luật Dân
  sự tác động đến các quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản sao cho sự tác động
  của pháp luật dân sự phù hợp với tính chất, đặc điểm của các quan hệ nhân
  thân, quan hệ tài sản – là đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

  11
  v1.0014108228

 12. 1.2.2. ĐẶC ĐIỂM

  Đảm bảo tính bình đẳng của các chủ thể
  tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự.

  Đảm bảo quyền tự do lựa chọn, định đoạt của
  các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp
  Đặc điểm của luật dân sự.
  phương pháp
  điều chỉnh
  Các chủ thể chịu trách nhiệm dân sự đối với
  hành vi của mình.

  Bảo đảm quyền khởi kiện, quyền yêu cầu của
  các chủ thể.

  12
  v1.0014108228

 13. 1.2.3. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH

  • Nhóm nguyên tắc chung:
   Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp (Điều 8 Bộ luật Dân
  sự 2005).
   Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích
  hợp pháp của các chủ thể khác (Điều 10 Bộ luật Dân sự 2005).
   Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (Điều 11 Bộ luật Dân sự 2005).
  • Nhóm nguyên tắc đặc trưng của Luật Dân sự:
   Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận (Điều 4 Bộ luật Dân sự 2005).
   Nguyên tắc bình đẳng (Điều 5 Bộ luật Dân sự 2005).
   Nguyên tắc thiện chí, trung thực (Điều 6 Bộ luật Dân sự 2005).
   Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự (Điều 7 Bộ luật Dân sự 2005).
   Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự (Điều 9 Bộ luật Dân sự 2005).
   Nguyên tắc hòa giải (Điều 12 Bộ luật Dân sự 2005).

  13
  v1.0014108228

 14. 1.3. NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ KHOA HỌC LUẬT DÂN SỰ

  1.3.1. Ngành luật dân sự

  1.3.2. Khoa học luật dân sự

  14
  v1.0014108228

 15. 1.3.1. NGÀNH LUẬT DÂN SỰ

  • Định nghĩa: Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt
  Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản
  và quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập giữa các chủ thể khi tham gia
  vào quan hệ đó.
  • Cấu tạo:
   Phần chung: Bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề chung
  nhất và xuyên suốt toàn bộ hệ thống pháp luật dân sự.
   Phần riêng: Bao gồm các nhóm quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan
  hệ và tạo thành các chế định của luật dân sự.
   Chế định về tài sản và quyền sở hữu;
   Chế định nghĩa vụ và hợp đồng dân sự;
   Chế định thừa kế;
   Chế định về chuyển quyền sử dụng đất;
   Chế định về sở hữu trí tuệ và cấp giấy chứng nhận sở hữu sản phẩm sở
  hữu trí tuệ.

  15
  v1.0014108228

 16. 1.3.2. KHOA HỌC LUẬT DÂN SỰ
  • Định nghĩa: Khoa học luật dân sự là một môn học thuộc ngành khoa học pháp lý có
  đối tượng nghiên cứu là các quy định của pháp luật dân sự với mục đích đưa ra các
  khái niệm, quan điểm, tìm ra tính thống nhất hoặc mâu thuẫn, bất cập trong quy định
  pháp luật dân sự và luận giải, hoàn thiện các bất cập của pháp luật dân sự.
  • Cấu tạo:
   Khái niệm chung về Luật Dân sự Việt Nam;
   Quan hệ pháp luật dân sự;
   Giao dịch dân sự – đại diện – thời hạn – thời hiệu;
   Tài sản và quyền sở hữu;
   Thừa kế;
   Khái niệm nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự;
   Hợp đồng dân sự thông dụng;
   Hứa thưởng và thi có giải;
   Nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng;
   Trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
   Chuyển quyền sử dụng đất;
   Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
   Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 16
  v1.0014108228
 17. 1.4. NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ

  1.4.1. Định nghĩa và
  dấu hiệu

  1.4.2. Phân loại nguồn

  17
  v1.0014108228

 18. 1.4.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DẤU HIỆU

  Định nghĩa: Nguồn của Luật Dân sự là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  ban hành theo một trình tự nhất định có chứa đựng các quy phạm pháp luật dân sự.

  Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền ban hành.

  Dấu hiệu Có chứa đựng các quy phạm pháp luật
  của nguồn dân sự.

  Ban hành theo trình tự thủ tục luật định.

  18
  v1.0014108228

 19. 1.4.2. PHÂN LOẠI NGUỒN

  Nguồn cơ bản

  Nguồn trực tiếp
  Theo vai trò
  Nguồn bổ sung

  Nguồn liên quan

  Hiến pháp

  Bộ luật Dân sự
  Theo tên gọi
  Luật

  Văn bản dưới luật

  19
  v1.0014108228

 20. 1.5. ÁP DỤNG LUẬT DÂN SỰ

  1.5.2. Áp dụng
  1.5.1. Áp dụng trực tiếp
  tập quán

  1.5.3. Áp dụng quy
  định tương tự của
  pháp luật

  20
  v1.0014108228

Download tài liệu Bài giảng Luật Dân sự 1: Bài 1 – ThS. Kiều Thị Thùy Linh File Docx, PDF về máy