[Download] Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương
Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương

Download


“Bài giảng Luật cạnh tranh – Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh” trình bày hình thức xử lý; thẩm quyền xử lý. Thông qua bài giảng này người học có thêm các tư liệu để phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương

 1. LUẬT CẠNH TRANH
  Giảng viên: TS. Trần Thị Thu Phương

  1
  v1.0014105222

 2. BÀI 6
  XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT
  VỀ CẠNH TRANH

  Giảng viên: TS. Trần Thị Thu Phương

  2
  v1.0014105222

 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:
  • Xác định được các hình thức xử lý vi phạm pháp
  luật cạnh tranh.
  • Xác định được thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật
  cạnh tranh.

  3
  v1.0014105222

 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để hiểu rõ bài này, yêu cầu học viên cần có
  các kiến thức cơ bản liên quan đến về môn
  học Lý luận nhà nước và pháp luật.

  4
  v1.0014105222

 5. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Xem bài giảng đầy đủ và tóm tắt những nội
  dung chính của từng bài.
  • Tích cực thảo luận trên diễn đàn và đặt câu hỏi
  ngay nếu có thắc mắc.
  • Làm các bài tập và luyện thi trắc nghiệm theo
  yêu cầu từng bài.

  5
  v1.0014105222

 6. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  6.1. Hình thức xử lý

  6.2. Thẩm quyền xử lý

  6
  v1.0014105222

 7. 6.1. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

  6.1.1. Hình thức 6.1.2. Các biện pháp
  xử phạt vi phạm khắc phục hậu quả

  7
  v1.0014105222

 8. 6.1. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

  • Nguồn luật:
   Luật cạnh tranh 2004;
   Nghị định 120/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;
   Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
  • Các hình thức xử lý vi phạm: Điều 117 Luật Cạnh tranh
   Các hình thức xử phạt;
   Các biện pháp khắc phục hậu quả.
  • Tính chất:
   Xử phạt hành chính;
   Không mang ý nghĩa giải quyết tranh chấp giữa các bên trong quan hệ dân sự
  hoặc quan hệ kinh tế.

  8
  v1.0014105222

 9. 6.1. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

  • Căn cứ xác định:
   Mức độ gây hạn chế cạnh tranh;
   Mức độ thiệt hại;
   Khả năng gây hạn chế cạnh tranh;
   Thời gian thực hiện;
   Khoản lợi nhuận thu được;
   Tình tiết tăng năng, giảm nhẹ:
   Theo quy định của pháp luật cạnh tranh;
   Theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

  9
  v1.0014105222

 10. 6.1.1. HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM (tiếp theo)

  • Hình thức xử phạt chính: Điều 117 khoản 1 Luật Cạnh tranh
   Cảnh cáo;
   Phạt tiền.
  • Hình thức xử phạt bổ sung: Điều 117 khoản 2 Luật Cạnh tranh
   Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
   Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
   Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng.
  • Phạt tiền với mức phạt như sau:
   Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh: ≤ 10% tổng doanh thu của tổ chức,
  cá nhân vi phạm trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi;
   Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi vi phạm khác:
  Theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật có
  liên quan.

  10
  v1.0014105222

 11. 6.1.2. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

  • Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường;
  • Chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần
  doanh nghiệp đã mua;
  • Cải chính công khai;
  • Loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc
  giao dịch kinh doanh;
  • Các biện pháp cần thiết khác để khắc phục tác động hạn chế cạnh
  tranh của hành vi vi phạm.
  • Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị áp dụng:
   Một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả;
   Căn cứ Điều 117 khoản 3 LCT và Điều 4 khoản 4 Nghị định
  120/2005).

  11
  v1.0014105222

 12. 6.2.THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM

  Chủ thể có thẩm quyền:
  • Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;
  • Hội đồng cạnh tranh;
  • Cơ quan quản lý cạnh tranh.
  • Cơ quan khác:
   Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
   Quyền áp dụng các hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi
  phạm hành chính.

  12
  v1.0014105222

 13. 6.2.THẨM QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM

  6.2.1. Hội đồng xử lý
  vụ việc cạnh tranh,
  Hội đồng cạnh tranh

  6.2.2. Cục quản lý
  cạnh tranh

  6.2.3. Các cơ quan có
  thẩm quyền khác

  13
  v1.0014105222

 14. 6.2.1. HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH, HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

  • Phạt cảnh cáo;
  • Phạt tiền tối đa 10% tổng doanh thu đối với hành vi hạn chế cạnh tranh;
  • Tịch thu tang vật hoặc phương tiện được sử dụng;
  • Áp dụng các biện pháp khắc phục;
  • Yêu cầu có cơ quan thẩm quyền:
   Thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh;
   Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
   Áp dụng các biện pháp cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh;
   Chia, tách các doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất;
   Buộc bán lại các doanh nghiệp đã mua.

  14
  v1.0014105222

 15. 6.2.2. CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

  • Phạt cảnh cáo;
  • Phạt tiền.
   Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
   Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật
  Cạnh tranh.
  • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng.
  • Buộc cải chính công khai.

  15
  v1.0014105222

 16. 6.2.3. CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN KHÁC

  • Cảnh cáo;
  • Phạt tiền;
  • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về
  xử lý vi phạm hành chính.

  16
  v1.0014105222

 17. TÓM LƯỢC CUỐI BÀI

  Trong bài này chúng ta đã xem xét các nội dung chính sau:
  • Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh.
  • Thẩm quyền xử lý vi phạm.

  17
  v1.0014105222

 18. TỔNG KẾT HỌC PHẦN

  Nội dung môn học:
  • Bài 1: Tổng quan về cạnh tranh và Luật Cạnh tranh.
  • Bài 2: Quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh.
  • Bài 3: Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
  • Bài 4: Quy định về bộ máy thực thi cạnh tranh.
  • Bài 5: Tố tụng cạnh tranh.
  • Bài 6: Xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh.

  18
  v1.0014105222

Download tài liệu Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 6 – TS. Trần Thị Thu Phương File Docx, PDF về máy