[Download] Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương
Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương

Download


thông qua “Bài giảng Luật cạnh tranh – Bài 1: Tổng quan về cạnh tranh và luật cạnh tranh” này người học sẽ nắm được tổng quan về cạnh tranh; tổng quan về luật cạnh tranh.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương File Docx, PDF về máy

Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương

 1. BÀI 1
  TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH
  VÀ LUẬT CẠNH TRANH

  Giảng viên: TS. Trần Thị Thu Phương

  1
  v1.0014105222

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Giải thích được đặc điểm, mục tiêu, vai trò của Luật
  cạnh tranh;
  • Xác định được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  của Luật cạnh tranh;
  • Trình bày được một số khái niệm cơ bản của Luật
  cạnh tranh.

  2
  v1.0014105222

 3. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Thảo luận với giáo viên và các học viên khác về
  những vấn đề chưa nắm rõ;
  • Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

  Hình 1.1: Minh họa

  3
  v1.0014105222

 4. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Để học tốt môn học này, yêu cầu sinh viên
  cần có kiến thức về môn: Lý luận nhà
  nước và pháp luật.

  4
  v1.0014105222

 5. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  1.1. Tổng quan về cạnh tranh

  1.2. Tổng quan về Luật cạnh tranh

  5
  v1.0014105222

 6. 1.1. TỔNG QUAN VỀ CẠNH TRANH

  1.1.1. Khái niệm về 1.1.2. Các hình thức
  cạnh tranh biểu hiện của cạnh tranh

  1.1.4. Yêu cầu điều tiết
  1.1.3. Ưu điểm, hạn chế
  của Nhà nước
  của cạnh tranh
  đối với cạnh tranh

  6
  v1.0014105222

 7. 1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH

  • Theo K. Marx: “Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư
  bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng hàng
  hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch’’.
  • Theo từ điển kinh doanh (xuất bản năm 1992 ở Anh) thì cạnh tranh trong cơ chế
  thị trường được định nghĩa là ” Sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh
  doanh nhằm giành tài nguyên sản xuất cùng một loại hàng hoá về phía mình.
  • Theo Từ điển Bách khoa Việt nam (tập 1) Cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt
  động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân,
  các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu,
  nhằm giành các điều kiện sản xuất , tiêu thụ thị trường có lợi nhất.

  7
  v1.0014105222

 8. 1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ CẠNH TRANH

  • Cạnh tranh được hiểu là hành vi tranh đua của hai hoặc nhiều
  chủ thể với mục đích giành cho mình vị trí nổi bật và ưu thế cao
  nhất trên thị trường.
  • Mục đích của cạnh tranh trong kinh tế:
   Tối đa hóa lợi nhuận;
   Sự tăng trưởng trong kinh doanh của chủ thể.
  • Điều kiện tiên quyết để có cạnh tranh:
   Phải có ít nhất hai chủ thể tham gia cạnh tranh.
   Sự giành được lợi thế cạnh tranh của người này dẫn đến
  bất lợi tương ứng đối với người kia và ngược lại.
   Cạnh tranh phải được diễn ra trong môi trường cạnh tranh
  cụ thể.
  • Phương tiện cạnh tranh:
   Giá cả;
   Chất lượng;
   Dịch vụ;
   Quảng cáo.

  8
  v1.0014105222

 9. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH

  Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có nhiều sự điều tiết của nhà nước

  Cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo và độc quyền.

  Cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh

  9
  v1.0014105222

 10. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Cạnh tranh có sự điều tiết
  Cạnh tranh tự do
  của Nhà nước

  • Thị trường tự do tồn tại khi không Nhà nước bằng các chính sách và
  có sự can thiệp của Chính phủ và công cụ pháp luật can thiệp vào
  tại đó các tác nhân cung cầu đời sống thị trường để điều tiết,
  được phép hoạt động tự do. hướng các quan hệ cạnh tranh vận
  • Học thuyết “bàn tay vô hình” của động và phát triển trong một trật tự,
  Adam Smith (1723-1790) đảm bảo sự phát triển công bằng và
  lành mạnh.

  10
  v1.0014105222

 11. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Cạnh tranh hoàn hảo

  • Khái niệm: Là hình thức cạnh tranh mà ở đó người mua và người bán đều
  không có khả năng tác động đến giá cả của sản phẩm trên thị trường, giá cả
  của sản phẩm hoàn toàn do quan hệ cung cầu, quy luật giá trị quyết định;
  không có sự tồn tại của bất cứ khả năng hay quyền lực nào có thể chi phối các
  quan hệ trên thị trường.
  • Điều kiện:
   Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường và số lượng khách hàng rất lớn.
   Sản phẩm tham gia thị trường phải đồng nhất.
   Thông tin trên thị trường là hoàn hảo.
   Không có sự tồn tại của các rào cản gia nhập thị trường.
   Các yếu tố đầu vào của quy trình sản xuất được lưu thông tự do và các
  doanh nghiệp đều có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận với những yếu
  tố trên.

  11
  v1.0014105222

 12. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Cạnh tranh không hoàn hảo

  • Khái niệm: Cạnh tranh không hoàn hảo là hình thức cạnh tranh chiếm ưu thế
  trong các ngành sản xuất mà ở đó, các doanh nghiệp phân phối hoặc sản xuất
  có đủ sức mạnh và thế lực để có thể chi phối giá cả các sản phẩm của mình trên
  thị trường.
  • Theo từ điển kinh tế học hiện đại: Cạnh tranh không hoàn hảo ra đời do sự
  khuyết đi một trong những yếu tố để tạo nên sự hoàn hảo của thị trường.
  • Mỗi thành viên của thị trường đều có một mức độ quyền lực nhất định đủ để tác
  động đến giá cả của sản phẩm.
  • Phân loại:
   Cạnh tranh mang tính độc quyền: là hình thức cạnh tranh sản phẩm, mà mỗi
  doanh nghiệp đều có mức độ độc quyền nhất định vì họ có sản phẩm của
  riêng mình (bằng viêc cá biệt hoá sản phẩm của mình).
   Độc quyền nhóm: là hình thức cạnh tranh được tồn tại trong một số ngành chỉ
  có một số ít nhà sản xuất.

  12
  v1.0014105222

 13. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Độc quyền
  • Độc quyền xảy ra khi chỉ có một doanh nghiệp duy nhất sản xuất hoặc tiêu thụ sản
  phẩm trên thị trường mà không có sự thay thế từ các sản phẩm hoặc các chủ thể
  kinh doanh khác.
  • Doanh nghiệp độc quyền có thể độc quyền nguồn cung (độc quyền bán) hoặc độc
  quyền cầu (độc quyền mua) trên thị trường.
  • Doanh nghiệp độc quyền có khả năng khống chế ý chí của đối tác hoặc của khách
  hàng, tước bỏ khả năng lựa chọn của khách hàng.
  • Nguyên nhân hình thành độc quyền:
   Từ quá trình cạnh tranh.
   Từ yêu cầu của công nghệ sản xuất hoặc yêu cầu về quy mô tối thiểu của ngành
  kinh tế kỹ thuật.
   Từ sự tồn tại của các rào cản trên thị trường (barrier).
   Từ sự tích tụ tập trung kinh tế.
  • Hậu quả của độc quyền: Độc quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng, gây lãng phí
  cho xã hội, bóp méo chi phí sản xuất và tạo ra sức ỳ đối với doanh nghiệp độc quyền
  13
  v1.0014105222

 14. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Cạnh tranh lành mạnh

  • Khái niệm: Theo Black’s Law Dictionary: “là hình
  thức cạnh tranh công khai, công bằng và ngay
  thẳng giữa các đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh”
  • Đặc điểm:
   Cạnh tranh bằng tiềm năng vốn có.
   Có mục đích thu hút khách hàng.
   Không trái pháp luật và tập quán kinh doanh
  lành mạnh.

  14
  v1.0014105222

 15. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Cạnh tranh không lành mạnh

  • Khái niệm: Điều 10 Bis Công ước Paris về bảo hộ quyền
  sở hữu công nghiệp quy định: “bất cứ hành vi cạnh tranh
  nào trái với các hoạt động thực tiễn, không trung thực
  trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại đều bị coi là
  hành vi cạnh tranh không lành mạnh”.
  • Đặc điểm:
  • Nhằm mục đích cạnh tranh phát sinh trong kinh doanh.
  • Trái với pháp luật cạnh tranh hoặc tập quán kinh doanh
  thông thường;
  • Gây thiệt hại cho đối thủ hoặc cho khách hàng.

  15
  v1.0014105222

 16. 1.1.2. CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA CẠNH TRANH (tiếp theo)

  Hạn chế cạnh tranh

  • Khái niệm: Là hành vi luôn hướng đến việc hình thành một sức
  mạnh thị trường hoặc tận dụng sức mạnh thị trường để làm
  cho tình trạng cạnh tranh trên thị trường bị biến dạng.
  • Đặc điểm:
   Chủ thể thực hiện hành vi có thể là một doanh nghiệp hoặc
  một nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp này hoặc là đã
  có sức mạnh thị trường, hoặc hướng đến việc hình thành
  nên sức mạnh thị trường bằng cách thỏa thuận hoặc tập
  trung kinh tế.
   Các hành vi được thực hiện nhằm mục tiêu làm biến dạng
  cạnh tranh: làm thay đổi cấu trúc thị trường, thay đổi tương
  quan cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, loại bỏ đối thủ,
  ngăn cản đối thủ tiềm năng để làm giảm đi sức ép cạnh
  tranh hiện có hoặc sẽ có, bóc lột khách hàng…

  16
  v1.0014105222

 17. 1.1.3. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ CỦA CẠNH TRANH

  • Ưu điểm của cạnh tranh:
   Là động lực phát triển sản xuất, kinh doanh.
   Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ
   Thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung nguồn lực, vốn, ….
   Thúc đẩy doanh nghiệp tự cải tổ, đổi mới.
  • Hạn chế của cạnh tranh
   Làm lãng phí, cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi
  trường, tăng khoảng cách giàu nghèo.
   Các doanh nghiệp tiêu diệt nhau, đặc biệt là các doanh
  nghiệp nhỏ, yếu.
   Gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

  17
  v1.0014105222

 18. 1.1.4. YÊU CẦU ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CẠNH TRANH

  • Thực tế cạnh tranh trên thị trường.
  • Sự bất cập của thuyết cạnh tranh tự do.
  • Các học thuyết hiện đại về cạnh tranh.
  • Chính sách cạnh tranh.
  • Pháp luật cạnh tranh

  18
  v1.0014105222

 19. 1.2. TỔNG QUAN VỀ LUẬT CẠNH TRANH

  1.2.1.Khái niệm, đặc điểm 1.2.2. Mục tiêu, vai trò
  của Luật Cạnh tranh của Luật Cạnh tranh

  1.2.3.Phạm vi điều chỉnh, 1.2.4. Một số khái niệm
  đối tượng áp dụng của cơ bản của
  Luật cạnh tranh Luật cạnh tranh

  19
  v1.0014105222

 20. 1.2.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA LUẬT CẠNH TRANH

  • Khái niệm Luật Cạnh tranh
   Đạo luật: Luật Cạnh tranh được Quốc hội thông qua ngày
  3/12/2004.
   Môn học: Nghiên cứu về nội dung của đạo luật Luật Cạnh
  tranh và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật
  Cạnh tranh.
  • Đặc điểm của Luật Cạnh tranh
   Tính mềm dẻo
   Mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế
   Luật công và luật tư.
   Luật nội dung và luật hình thức

  20
  v1.0014105222

Download tài liệu Bài giảng Luật cạnh tranh: Bài 1 – TS. Trần Thị Thu Phương File Docx, PDF về máy