[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà

Download


Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư (phần 1). Chương này tập trung vào nguồn vốn như: Cấu trúc vốn, nợ – debt, vốn chủ sở hữu – equity. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà

 1. Chương 7: Quy hoạch
  nguồn vốn và lựa chọn
  tập dự án đầu tư (phần 1)

  Nguyễn Hải Ngân Hà
  nhnha@sim.hcmut.edu.vn

  Bộ môn Tài Chính – Khoa Quản lý Công nghiệp
  Đại học Bách Khoa – TPHCM

 2. Nội dung

  1. Nguồn vốn

  2. Chi phí sử dụng vốn

  3. Suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được

  4. Lựa chọn tập dự án đầu tư

  2 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 3. 1. Nguồn vốn
  Nguồn vốn để đầu tư của công ty gồm 3 nhóm chính:
  Nợ Vốn vay nợ – là nguồn vốn thu được
  (Debt từ các khoản nợ (loans) hoặc phát
  Financing) hành trái phiếu (bonds)
  Vốn cổ phần – là nguồn vốn thu
  được từ việc phát hành cổ phần hoặc
  Vốn chủ sở
  là vốn của chính người chủ công ty
  hữu (cty tư nhân hoặc TNHH)
  (Equity
  Lợi nhuận giữ lại – là lợi nhuận
  Financing)
  không đem phân phối cho các cổ
  đông mà để mở rộng đầu tư.

  3 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 4. 1. Nguồn vốn
  Cấu trúc vốn:
  ĐN: cấu trúc vốn là
  sự kết hợp giữa nợ
  (debt) và vốn chủ sở
  hữu (equity) trong
  Debt tổng nguồn vốn mà
  Equity doanh nghiệp có thể
  huy động được để tài
  trợ cho các dự án
  đầu tư.

  4 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 5. 1. Nguồn vốn
  Cấu trúc vốn:
  Nợ – Debt
   Khi DN vay nợ để tài trợ cho dự án đầu tư, DN
  phải cam kết trả một số tiền nhất định trong
  tương lai (bao gồm lãi và vốn gốc)

  Vốn chủ sở hữu – Equity
   Khi DN sử dụng vốn chủ sở hữu để tài trợ cho
  dự án đầu tư, DN sẽ được quyền hưởng toàn bộ
  lợi nhuận còn lại sau khi đã trả hết nợ và lãi.
  5 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 6. 1. Nguồn vốn
  Nợ – debt:
   Bao gồm nợ vay có thế chấp (mortgages), tín
  dụng ngân hàng (bank credits), trái phiếu
  (bonds).
   DN phải trả lãi và vốn gốc theo một lịch trả
  nợ cụ thể do 2 bên thỏa thuận.
   Người cho vay chỉ nhận lãi và vốn gốc, mà
  không trực tiếp chịu rủi ro kinh doanh và
  không được chia lợi nhuận do dự an đầu tư
  mang lại.

  6 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 7. 1. Nguồn vốn
  Nợ – debt:

   Trái phiếu:
  Là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát
  hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu (trái
  chủ) đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của
  trái phiếu), trong một thời gian xác định và với
  một lợi tức quy định trên trái phiếu.

  Trái phiếu có độ rủi ro thấp và mức lãi thấp.

  7 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 8. 1. Nguồn vốn
  Mẫu trái phiếu

  8 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 9. 1. Nguồn vốn
  Nợ – debt: Ưu điểm của việc sử dụng vốn vay ???

   Vốn vay có ưu điểm là không ảnh hưởng đến
  quyền sở hữu của các cổ đông.

   Giúp giảm gánh nặng thuế do tiền trả lãi vay được
  trừ vào thu nhập chịu thuế.

   Chi phí sử dụng nợ rẻ hơn chi phí sử dụng vốn chủ
  sở hữu – hay nói đơn giản, lãi suất ngân hàng hoặc
  trái phiếu thấp hơn lãi suất kỳ vọng của nhà đầu tư

  9 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 10. 1. Nguồn vốn

  Nợ – debt: Nhược điểm của việc sử dụng vốn vay ???

   Nợ có thể trở thành gánh nặng cho DN trong
  trường hợp tình hình kinh doanh khó khăn.

   Không phải bất kỳ công ty nào cũng dễ dàng
  huy động vốn vay. Những công ty mới thành lập
  và không có uy tín sẽ khó vay vốn.

  10 Bài giảng “Lập và phân tích dự an”

 11. 1. Nguồn vốn

  Vốn chủ sở hữu – equity:

  Lợi nhuận giữ lại – Retained earnings
  +
  Cổ phần ưu đãi – Preferred stock
  +
  Cổ phần thường – Common stock

  11 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 12. 1. Nguồn vốn
  Vốn chủ sở hữu – equity:

   Lợi nhuận giữ lại:
  LN giữ lại = LN giữ lại ban đầu + TN ròng – cổ tức.
   Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả thông qua:
  + Tiền lãi cổ phần
  + Sự tăng lên của giá trị cổ phiếu
   Sự tăng lên của giá trị cổ phiếu phụ thuộc vào: mức
  lãi trên một cổ phần (EPS) & Tiềm năng phát triển của
  công ty.
  EPS = (Lãi CP hàng năm + LN giữ lại) / (Số cổ phiếu)
  12 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 13. 1. Nguồn vốn
  Vốn chủ sở hữu – equity:
   Cổ phần:
  – Cổ phiếu thường/phổ thông:
  Là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối
  với DN và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các
  quyền lợi thông thường trong DN.
  Phát hành đầu tiên và mãn hạn cuối cùng (được quyền
  ưu tiên mua cổ phiếu mới / chỉ nhận lợi nhuận còn lại
  sau khi đã trả cho chủ nợ và cho cổ đông ưu đãi)
  Có độ rủi ro lớn nhất & hưởng lãi không giới hạn (có
  thu nhập phụ thuộc vào hđkd của DN)
  Không có thời hạn hoàn trả (do ko phải là khoản nợ)

  13 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 14. 1. Nguồn vốn
  Vốn chủ sở hữu – equity:
   Cổ phần:
  – Cổ phiếu ưu đãi:

  Là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong
  DN, đồng thời cho phép người nắm giữ loại
  CP này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên
  hơn so với cổ đông thường.

  Được xem như một loại lai ghép trung gian
  giữa trái phiếu và cổ phiếu thường
  14 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 15. 1. Nguồn vốn
  Vốn chủ sở hữu – equity:
   Cổ phần:
  – Cổ phiếu ưu đãi:
  Được nhận cổ tức trước cổ đông thường, cổ tức được
  xđ trước và thường bằng tỷ lệ % cố định của mệnh giá
  hoặc bằng số tiền nhất định in trên CP.
  Khi giải thể, có quyền ưu tiên thanh toán trước,
  nhưng sau trái chủ.
  Không được tham gia bầu cử, ứng cử vào Hội đồng
  Quản trị và quyết định những vấn đề quan trọng của
  công ty.
  Cổ đông ưu đãi chỉ được nhận cổ tức khi DN có lời.
  15 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 (phần 1) – Nguyễn Hải Ngân Hà File Docx, PDF về máy