[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà

Download


Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế. Nội dung chương gồm: Giới thiệu chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều – SL, giới thiệu về thuế thu nhập doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế – CFAT, so sánh phương án dựa vào CFAT.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà

 1. Chương 6: Tính toán
  khấu hao và phân tích
  kinh tế dự án sau thuế

  Nguyễn Hải Ngân Hà
  nhnha@sim.hcmut.edu.vn

  Bộ môn Tài Chính – Khoa Quản lý Công nghiệp
  Đại học Bách Khoa – TPHCM

 2. Nội dung

  1. Giới thiệu chi phí khấu hao

  2. Mô hình khấu hao đều – SL

  3. Giới thiệu về thuế TNDN

  4. Dòng tiền sau thuế – CFAT

  5. So sánh phương án dựa vào CFAT

  2 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 3. 1. Giới thiệu chi phí khấu hao – depreciation
  • Định nghĩa: Sự giảm dần giá trị của một tài sản cố định
  • Ví dụ: Bạn mua một chiếc xe giá $15,000 vào năm nay.
  Ta có giá trị của chiếc xe giảm dần theo thời gian như sau:

  Năm Giá trị thị Giảm dần
  trường giá trị
  0 $15,000
  $5,000

  Depreciation
  1 10,000
  2 8,000 2,000
  3 6,000 2,000
  4 5,000 1,000
  5 4,000 1,000

  3 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 4. 1. Giới thiệu chi phí khấu hao – depreciation

  Tại sao cần xem xét chi phí khấu hao?
  Khấu hao Tổng thu nhập (Gross Income)
  + Được xem là – Chi phí (Expenses)
  một phần chi Giá vốn (Cost of goods sold)
  phí được khấu Khấu hao (Depreciation)
  trừ thuế thu Chi phí hoạt động (Operating expenses)
  nhập.
  Thu nhập chịu thuế (Taxable income)
  + Không phải Thuế
  là khoản thực
  chi Thu nhập ròng sau thuế (Net income)

  4 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 5. 1. Giới thiệu chi phí khấu hao – depreciation

   Chi phí khấu hao trong thời đoạn càng lớn
  thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ.

  Tiền thuế =
  (Thu nhập – Các khoản khấu trừ) x (Thuế suất)

  5 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 6. 1. Giới thiệu chi phí khấu hao – depreciation

  Các yếu tố cần xem xét khi khấu hao tài sản

   Thời gian khấu hao (how long?)
   Giá trị còn lại (salvage value)
   Cơ sở tính chi phí khấu hao (cost basis)
   Phương pháp khấu hao (how?)

  DN phải đăng ký PP trích khấu hao TSCĐ mà DN
  lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản
  lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao

  6 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 7. 1. Giới thiệu chi phí khấu hao – depreciation

  Tài sản nào có thể khấu hao ?
   Tài sản sử dụng trực tiếp cho hoạt động SXKD hoặc
  tạo ra nguồn thu nhập cho công ty.

   Tài sản phải có thời hạn sử dụng hữu hạn và có tuổi
  thọ kinh tế lớn hơn 1 năm.

   Tài sản phải bị hao mòn, bị giảm dần giá trị theo thời
  gian

  Tài sản khấu hao phải thỏa cả 3 điều kiện.

  7 Bài giảng “Lập và phân tích dự an”

 8. 1. Giới thiệu chi phí khấu hao – depreciation
  Cơ sở tính chi phí khấu hao?
  Chi phí mua máy móc mới (giá
  trên hóa đơn) 62.500.000
  + Phí vận chuyển 725.000
  + Phí lắp đặt 2.150.000
  Cơ sở chi phí để tính khấu hao 65.375.000

  Nguyên giá TSCĐ hữu hình là toàn bộ chi phí mà DN phải
  bỏ ra để có TS đó tính đến thời điểm đưa TS đó vào trạng
  thái sẵn sàng sử dụng (Theo Thông tư 203/2009/TT-BTC)

  8 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 9. 2. Mô hình khấu hao đều – straight line (SL)

   Chi phí khấu hao hằng năm:
  D = (P- SV)/N
  D: chi phí khấu hao hằng năm
  P: Giá trị đầu tư ban đầu của tài sản (cost basis)
  SV: Giá trị còn lại của tài sản
  N: Số năm tính khấu hao

   Giá trị bút toán ở cuối năm x:
  BVX = P – D.x = P – [(P- SV).x / N]

  9 Bài giảng “Lập và phân tích dự an”

 10. 2. Mô hình khấu hao đều – straight line (SL)

  Ví dụ: Một tài sản được mua với giá 15trĐ, khấu
  hao đều trong 12 năm, giá trị còn lại sau 12 năm là
  1,5trĐ.Tính Chi phí khấu hao hàng năm và giá trị
  bút toán của tài sản vào cuối năm 3?

  Lời giải:
  Chi phí khấu hao hàng năm của TS:
  D = (15 – 1,5) / 12 = 1,125 trĐ/năm
  Giá trị bút toán của TS vào cuối năm 3:
  BV3 = 15 – 1,125*3 = 11,625 trĐ

  10 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 11. 2. Mô hình khấu hao đều – straight line (SL)

  Một số luật thuế cho phép tăng thêm khoản khấu hao
  cho năm đầu vận hành (có thể đến 20% giá trị đầu tư
  ban đầu của tài sản, tuy nhiên thường không vượt quá
  một giá trị tới hạn nào đó)
  VD ở VN: để khuyến khích DN kinh doanh có hiệu quả và thu hồi
  vốn đầu tư nhanh, thông tư 203 qđ: “DN hđ có hiệu quả KT cao được
  khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xđ theo
  PP đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Khi trích khấu
  hao nhanh, DN phải kd có lãi. Trường hợp DN trích khấu hao nhanh
  vượt 2 lần mức thời gian sử dụng TSCĐ quy định bởi Thông tư này,
  thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được tính
  vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ”.

  11 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 12. 2. Mô hình khấu hao đều – straight line (SL)
  Ví dụ: Một tài sản được mua với giá 20trĐ, khấu hao đều
  trong 10 năm, SV là 3trĐ, cho phép tăng thêm khoản khấu
  hao cho năm đầu vận hành là 20% giá trị đầu tư ban đầu
  nhưng không vượt quá 2trĐ. Tính Chi phí khấu hao hàng
  năm và giá trị bút toán của tài sản vào cuối năm 5?

  Lời giải:
  20% của TS đầu tư ban đầu là: 4tr (lớn hơn mức giới hạn
  cho phép là 2tr)
  Chi phí khấu hao hàng năm của TS:
  D = (20 – 2 – 3) / 10 = 1,5 trĐ/năm
  Giá trị bút toán của TS vào cuối năm 5:
  BV5 = 20 – 2 – 5*1,5 = 10,5 trĐ
  12 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 13. Theo phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư 203/2009/TT – BTC ngày 20/10/09 của bộ tài chính áp dụng từ 01/01/2010:
  KHUNG THỜI GIAN SỬ DỤNG

  2. Mô hình khấu hao đều – straight line (SL)
  Ví dụ: Một DN kinh doanh vận tải trong năm 2009 đầu tư 10 xe
  khách, nguyên giá 1 tỉ đồng/xe. Theo Thông tư 203/2009/TT –
  BTC qđ Phương tiện vận tải đường bộ có thời gian sử dụng tối
  thiểu là 6 năm, tối đa là 10 năm. DN đăng ký với cơ quan thuế
  chọn PP khấu hao nhanh đường thẳng và thời gian KH 4 năm.

  Tính chi phí khấu hao hàng năm? PP khấu hao DN chọn có vi
  phạm Thông tư 203 không?

  Giải: D = 10 tỉ /4 = 2,5 tỉ đồng/năm
  Thời gian sd bình quân của phương tiện vận tải bộ trên là 8
  năm {(6+ 10)/2 = 8}. DN thực hiện khấu hao nhanh không
  quá 2 lần (8 năm/2 = 4 năm) mức KH đường thẳng

  13 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 14. 3. Thuế TNDN

   Định nghĩa: là loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận
  của doanh nghiệp

   Năm 1990, Luật thuế lợi tức đã được ban hành. Tuy
  nhiên qua 8 năm thực hiện, Luật thuế lợi tức dần dần
  bộc lộ nhiều nhược điểm và không còn phù hợp với
  tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
   Vì vậy, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số
  14/2008/QH12 đã được ban hành nhằm đảm bảo sự
  phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong
  giai đoạn mới.

  14 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 15. 3. Thuế TNDN
  Thu nhập chịu thuế:

  Gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
  hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác như:
  + TN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất
  động sản;
  + TN từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản;
  + TN từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý TS
  + TN từ lãi tiền gửi, cho vay vốn
  ….. (xem thêm Luật thuế)

  15 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 16. 3. Thuế TNDN

  Thuế suất:

  1. Thuế suất thuế TNDN là 25%, trừ trường hợp
  quy định khác

  2. Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm
  kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên
  quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng
  dự án, từng cơ sở kinh doanh.

  16 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 17. 3. Thuế TNDN

  Cách tính thuế
   Thuế = (TI) * (TR)
  – TI : thu nhập chịu thuế (Taxable Income)
  – TR : thuế suất (Tax Rate)

  Cách tính thu nhập chịu thuế (lợi tức chịu thuế)
   TI = (Tổng doanh thu) – (Chi phí hdkd) –
  (Chi phí khấu hao) + (TN khác, nếu có)

  17 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 18. 3. Thuế TNDN

   Ví dụ:
  Trong năm 2010, công ty Yakult có doanh thu 20 tỉ
  đồng, tổng chi phí sản xuất và khấu hao là 10 tỉ
  đồng. Tính tiền thuế cty này phải đóng.
  • Biết thuế TNDN là 25%

  • TI = 20 – 10 = 10 (tỉ đồng)
  • Thuế = TI * TR = 10 * 0,25 = 2,5 tỉ

  18 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 19. 3. Thuế TNDN

  Khoản Dôi vốn (capital gains): là khoản TN xảy ra khi
  đem bán một TSCĐ với giá SP1 lớn hơn giá mua ban đầu
  FC.
  Khoản dôi vốn = SP1 – FC
  Khoản hụt vốn (capital loss): là khoản chi phí xảy ra khi
  giá bán SP3 nhỏ hơn giá trị bút toán BV tại thời điểm bán
  tài sản đó
  Khoản hụt vốn = BV – SP3
  Khoản dôi khấu hao (recapture depreciation – RD): là
  khoản TN xảy ra khi giá bán SP2 lớn hơn giá trị bút toán
  BV tại thời điểm bán tài sản đó
  Khoản dôi khấu hao = SP2 – BV

  19 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

 20. 3. Thuế TNDN
  Khoản Dôi vốn – Hụt vốn

  FC: Giá mua ban đầu
  SP1, SP2, SP3: Giá bán
  BV: Giá trị bút toán

  20 Bài giảng “Lập và phân tích dự án”

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 – Nguyễn Hải Ngân Hà File Docx, PDF về máy