[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi

Download


Bài 6 – Sự phụ thuộc giữa các dự án. Bài này giúp người học có những hiểu biết về: Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án, các dự án tổng hợp, tính chất bổ sung và thay thế giữa các dự án và trình bày về vấn đề thay thế tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 06

  Sự phụ thuộc giữa các dự án

  TS. CAO HÀO THI

     

 2. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án

  Các dự án tổng hợp

  Tính chất bổ sung và thay thế giữa các dự án

  Vấn đề thay thế tài sản

 3. Các dự án tổng hợp
  n dự án: A, B và C
  Đánh giá 2n tổ hợp
  A
  B
  C
   A, B
   A, C
   B, C
   A, B, C
   Phương án số 0
 4. Tính chất bổ sung và thay thế

  1 + 1 = ?

 5. Tính chất bổ sung thay thế về mặt lợi ích

  Độc lập
  PVBI  + PVBII  = PVBI + II
  Thay thế
  PVBI  + PVBII  > PVBI +II
  Bổ sung
  PVBI  + PVBII  

 6. Tính chất bổ sung thay thế về mặt chi phí

  Độc lập
  PVCI  + PVCII  = PVCI + II
  Thay thế
  PVCI  + PVCII   PVCI + II

 7. Tính chất bổ sung và thay thế

  Lôïi íc h Ñoäc  laäp Boå  S ung Thay The á
  Chi Phí
  Ñoäc  laäp Khoân g Ke át hôïp Khoân g
  Quan taâm Ke át Hôïp
  Boå  S ung Ke át hôïp Ke át hôïp ?

  Thay The á Khoân g ? Khoân g
  Ke át Hôïp Ke át Hôïp

 8. Vấn đề thay thế tài sản

  Giữ lại tài sản cũ và không mua tài sản mới

  Bán tài sản cũ và mua tài sản mới

  Giữ lại tài sản cũ và mua thêm tài sản mới

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 6 – TS. Cao Hào Thi File Docx, PDF về máy