[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi

Download


Bài 4 – Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư. Trong bài này người học sẽ tìm hiểu những nội dung chính như: Chiết khấu, tiêu chí giá trị hiện tại ròng NPV, tiêu chí suất thu nội tại IRR, phương pháp chiết khấu ngân lưu và phương pháp truyền thống,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 04

  Các tiêu chí 
  thẩm định dự án đầu tư
  TS. CAO HÀO THI

     

 2. Chiết khấu
  Dựa trên khái niệm Giá trị theo thời gian của tiền 
  tệ (Time Value of money)
  Pt = P0 (1 + i)t
       hay  P0 = Pt /  (1 + i)t

  Vốn khi được đầu tư sẽ sản sinh ra lãi
  Tiêu dùng trong tương lai có giá trị thấp hơn tiêu 
  dùng ở hiện tại

 3. Các tiêu chí
  Phương pháp chiết khấu ngân lưu
   Giá trị tương đương: NPV(hay PW), FW, AW
   Suất thu lợi nội tại:   IRR
   Tỉ số lợi ích/chi phí: B/C

  Phương pháp truyền thống
   Thời gian bù vốn
   Điểm hòa vốn

 4. Tiêu chí giá trị hiện tại ròng NPV
  Đưa tất cả các giá trị của ngân lưu về một thời điểm 
  hiện tại

  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá
  NPV > 0

  Tiêu chuẩn so sánh các Dự án loại trừ nhau 
  NPV ­> Max 

 5. Tiêu chí suất thu lợi nội tại IRR
  IRR là suất chiết khấu làm cho NPV của Dự án bằng 

  i = IRR  ­> NPV= 0

  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá
  IRR  > MARR

  Tiêu  chuẩn  so  sánh  các  phương  án  loại  trừ  nhau: 
  Phương pháp gia số
  IRR( Gia Số ) > MARR 
    PA có vốn đầu tư lớn là đáng giá

 6. Tiêu chí tỉ số lợi ích ­ chi phí B/C
  Tỷ số B/C thường    Tỷ số B/C sửa đổi
  B (B – C)

  C

   Tiêu chuẩn đánh giá “Dự án đáng giá”:
  B/C  > 1
   Tiêu  chuẩn  so  sánh  các  phương  án  loại  trừ  nhau: 
  Phương pháp gia số
  B/C( Gia Số ) > 1
   PA có vốn đầu tư lớn là đáng giá

 7. Tiêu chí Thời gian bù vốn Tbv
  Thv là thời gian cần thiết để lượng tiền thu được bù lại 
  tiền đầu tư ban đầu

  ( + )

  ( ­ )
  Tbv (coù
   xeù
  t suaát chieát khaáu)

  Tbv (khoâng xeù
  t  suaát chieát khaáu)

  Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá: 
  Thv   

 8. Tiêu chí Điểm hòa vốn Qhv
  Qhv là sản lượng cần thiết để lợi nhuận thu được bù 
  lại chi phí cố định ban đầu

  Chi phí cố định = Doanh thu ­ Biến Phí
     FC = Qhv * (r ­ v)
  hay       Qhv = FC / (r ­ v)

  Tiêu chuẩn đánh giá dự án đáng giá
  Qnhu cầu    >   [Qhv]

 9. Tiêu chí Hiệu quả­Chi phí
  Hiệu quả cố định
  Chi phí cố định

  Hieäu quaû Ñöôøng ranh giôùi hieäu quaû
  (Effective) (Effective Frontier)

  A4 A6
  A7
  A5
  A3
  E

  Mieàn khoâng chaáp nhaän
  A2
  A1
  (Unacceptable Region)

  A0

  K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Chi Phí (Cost)

  K

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 4 – TS. Cao Hào Thi File Docx, PDF về máy