[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi

Download


Bài 2 – Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư. Một số nội dung chính được trình bàu trong bài này gồm có: Biến dạng ngân lưu của dự án, nguyên tắc xây dựng ngân lưu, các quy ước xây dựng ngân lưu, xây dựng biên dạng ngân lưu và các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 02

  Xây dựng ngân lưu 
  dự án đầu tư
  TS. CAO HÀO THI

     

 2. Biên dạng ngân lưu của dự án
  Thöïc thu tröø thöïc chi

  Giai ñoaïn hoaït ñoäng

  0     1     2     3     4     5     6     7    8    9   10    11    12    13   14
  Giai ñoaïn
  ñaàu tö ban
  ñaàu

 3. Nguyên tắc xây dựng ngân lưu

  Chỉ ghi vào ngân lưu những khỏan THỰC THU và 
  THỰC CHI

  CHI PHÍ CƠ HỘI

  CHI PHÍ CHÌM

 4. Các qui ước xây dựng ngân lưu

  CUỐI NĂM: Các khỏan thực thu và thực chi trong 
  năm sẽ được ghi vào cuối năm

  NĂM 0 

  Thời điểm thanh lý

 5. Xây dựng biên dang ngân l
  ̣ ưu
  Kế hoach đâ
  ̣ ̀u tư

  Cần phối hợp công tác lập kế họach xây dựng 
  kỹ thuật với kế họach tài chính, phân tích kinh tế 
  và các nguồn lực sẵn có

 6. Xây dựng biên dang ngân l
  ̣ ưu
  Kế hoach hoat đông
  ̣ ̣ ̣

  Cần phối hợp phân tích thị trường với phân tích 
  nguồn lực và xác định thu chi cho họat động của 
  dự án

 7. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu
  Khấu hao
  Tại sao có khái niệm về chi phí khấu hao?

  Chi phí khấu hao có phải là một hạng mục trong 
  báo cáo ngân lưu hay không?

 8. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu
  Khấu hao

  Sử dụng chi phí khấu hao trong việc xác định 
  biên dạng ngân lưu:

    Tính thuế

   Tính giá trị thanh lý

 9. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu
  Khỏan thực thu so với doanh thu
  Khoản thực thu so với Doanh Thu
  Doanh thu (Sales),
  Khoản phải thu (Account  Receivable AR) và 
  Khoản thực thu (Cash Receipt)

  Khoản thực thu trong kỳ = Doanh thu trong kỳ + 
         Thay đổi AR trong kỳ

  Thay đổi AR trong kỳ = (ARđầu – ARcuối)

  * Ghi chú: Thay đổi AR sẽ được ghi ở ngân lưu vào

 10. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu
  Khỏan thực chi so với khỏan mua
  Khoản thực chi so với Khoản mua hàng
  Khoản mua hàng (Purchases)
  Khoản phải chi (Account Payable AP) 
  Khoản thực chi (Cash Expenditures)

  Khoản thực chi trong kỳ = Khoản mua trong kỳ +
        Thay đổi AP trong kỳ

  Thay đổi AP trong kỳ = (APđầu – APcuối)

  * Ghi chú: Thay đổi AP sẽ được ghi ở ngân lưu ra

 11. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu
  Số dư tiền mặt

  Số dư tiền mặt (Cash Balance CB)
  Số dư tiền mặt được giữ để thực hiện các giao dịch 
  trong quá trình thực hiện dự án

  Thay đổi CB trong kỳ = (CBcuối – CBđầu)
  Phần tăng CB là một ngân lưu ra
  Phần giảm CB là một ngân lưu vào

  * Ghi chú: Thay đổi CB sẽ được ghi ở ngân lưu ra

 12. Các biến số cơ bản trong báo cáo ngân lưu
  Chi phí đất đai

  Đầu tư vào đất so với đầu tư vào dự án

  Cần xử lý đất như một khỏan đầu tư riêng. Không 
  bao giờ kể lãi/lỗ về đất như khỏan thu/chi đối với 
  khỏan đầu tư về đất nếu như không có sự cải 
  thiện/tàn phá trực tiếp đối với đất đai gây ra bởi dự 
  án

  Chi phí về đất của dự án là chi phí cơ hội, hoặc giá 
  trị thuê đất hàng năm hoặc chi phí vốn cho dự án 
  tính trong khỏang thời gian sử dụng đất. 

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 2 – TS. Cao Hào Thi File Docx, PDF về máy