[Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi
Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi

Download


Bài 11 – Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương). Nội dung chính trong bài này gồm có: Các loại biến dạng của thị trường, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do trợ cấp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi File Word, PDF về máy

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi

 1. Bài 14:
  Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các 
  thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại 
  thương)

  Thẩm định Đầu tư Phát triển
  Học kỳ Xuân
  2008

     

 2. Các loại biến dạng của thị trường

  Biến dạng thị trường do thuế
  Biến dạng thị trường do trợ cấp
  Biến dạng thị trường do thuế và trợ cấp
  Biến dạng thị trường do chính phủ kiểm soát giá
  Biến dạng thị trường do tình trạng độc quyền

 3. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế
  Đồ thị minh hoạ
   P
   (S)  (S)+QP
  B
   PD0= PM0*(1+t)

   PD1= PM1*(1+t) C
   PS0= PM0 E0
  A
   P 1= P
  S M E1
  1
   (D)

   (D net)

   Q
   QS1  Q0  QD1

 4. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế

  Khi dự án ra đời gây ra tác động:
  Làm tăng cung sản phẩm
  Giá cung và giá cầu đều giảm xuống
  Lượng cầu tăng
  Lượng cung của những nhà sản xuất cũ giảm

 5. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế

   
  Pe  = wS*PS  +  wD*PD

  mà  PS = PM = (PM0 + PM1)/2

  và  PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)

  =>  Pe  = wS*PM  +  wD*PM*(1+t)

  Pe  = PM  +  wD*PM*t  

 6. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế
  Đồ thị minh hoạ
   P

   PD1=PM1*(1+t) A

   PD0=PM0*(1+t) B
   (S)

  E1
   P 1=P 1
  S M

   PS0=PM0
  E0  (D)

   (D net)+QP

   (D net)

   Q
   QD1  Q0  QS1

 7. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế

  Khi dự án ra đời gây ra tác động:
  Làm tăng cầu yếu tố đầu vào
  Giá cung và giá cầu đều tăng lên
  Lượng cung tăng
  Lượng cầu của những người tiêu dùng cũ giảm

 8. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế

   
  Pe  = wS*PS  +  wD*PD

  mà  PS = PM = (PM0 + PM1)/2

  và  PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)

  =>  Pe  = wS*PM  +  wD*PM*(1+t)

  Pe  = PM  +  wD*PM*t  

 9. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do trợ cấp
  Đồ thị minh hoạ
   P  (Sk)
   (S)

  B  (Sk)+QP
   P = P 0*(1+k)
  S
  0
  M

   PS1= PM1*(1+k) C
  E0
   PD0= PM0
   PD1= PM1 A E1

   (D)

   Q
   QS1  Q0  QD1

 10. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do trợ cấp

  Khi dự án ra đời gây ra tác động:
  Làm tăng cung sản phẩm
  Giá cung và giá cầu đều giảm xuống
  Lượng cầu tăng
  Lượng cung của những nhà sản xuất cũ giảm

 11. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do trợ cấp

   
  Pe  = wS*PS  +  wD*PD

  mà  PD = PM = (PM0 + PM1)/2

  và  PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)

  =>  Pe  = wS*PM*(1+k)  +  wD*PM

  Pe  = PM  +  wS*PM*k  

 12. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do trợ cấp
  Đồ thị minh hoạ
   P  (Sk)
  A  (S)
   PS1= PM1*(1+k)
   PS0= PM0*(1+k) B

   PD1= PM1 E1
  C
   PD0= PM0 E0

   (D)+QP
   (D)

   Q
   QD1  Q0  QS1

 13. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do trợ cấp

   
  Pe  = wS*PS  +  wD*PD

  mà  PD = PM = (PM0 + PM1)/2

  và  PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)

  =>  Pe  = wS*PM*(1+k)  +  wD*PM

  Pe  = PM  +  wS*PM*k  

 14. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế và trợ cấp
  Đồ thị minh hoạ
   P
   (S)
   (Sk)  (Sk)+QP
  B
   PD0= PM0*(1+t)
   PS0= PM0*(1+k) F
  C
   PD1= PM1*(1+t) A
   PS1= PM1*(1+k)
  PM0
  E0
  PM1 E1
   (D)

   (D net)

   Q
   QS1  Q0  QD1

 15. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế và trợ cấp

   
  Pe  = wS*PS  +  wD*PD

  mà  PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)

  và  PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)

  =>  Pe  = wS*PM*(1+k) +  wD*PM*(1+t)

  Pe  = PM  + wS*PM*k +wD*PM*t  

 16. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế và trợ cấp
  Đồ thị minh hoạ
   P
  F  (S)
   PD1= PM1*(1+t)
  C  (Sk)
   PS1= PM1*(1+k)
  B
   PD0= PM0*(1+t)
   PS0= PM0*(1+k) A

  PM1 E1
  P M
  0
  E0  (D)

   (Dnet)+QP

   (D net)

   Q
   QD1  Q0  QS1

 17. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do thuế và trợ cấp

   
  Pe  = wS*PS  +  wD*PD

  mà  PD = PM*(1+t) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+t)

  và  PS = PM*(1+k) = [(PM0 + PM1)/2]*(1+k)

  =>  Pe  = wS*PM*(1+k) +  wD*PM*(1+t)

  Pe  = PM  + wS*PM*k +wD*PM*t  

  Pf = PD1 =PM1* (1+t)

 18. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do giá trần
  Tồn tại thị trường chợ đen
  Pe = (PD0+PD1)/2 > Pf = PS = PC
   P
  wS =?  wD =?
   (S)
   P D
  0
   (S)+QP
   PD1

   PS = PC

   (D)

   Q
   Q0  Q1

 19. Xác định chi phí kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do giá trần
  Tồn tại thị trường chợ đen
     Pe = (PD0+PD1)/2 > Pf = PC
   P
  wS =?  wD =?
   (S)
   PD1

   PD0

   PS = PC

   (D)+QP
   (D)

   Q0
   Q
   Q1

 20. Xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường 
  có biến dạng do giá trần
  Không tồn tại thị trường chợ đen
  Pe  = ½*(PMax ­ PC)*QP  +  PC*QP
  QP
   P
   PMax  (S)
  Pe = ½*(PMax ­ PC)+PC
   (S)+QP

  Pe  = ½*(PMax +PC)

   PS = PC
   (D)

   Q
   Q0  Q1

Download tài liệu Bài giảng Lập và phân tích dự án: Bài 11 – TS. Cao Hào Thi File Docx, PDF về máy