Tài LiệuTài Liệu Kỹ Năng Mềm

[Download] Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2013, 14:43

bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm Bộ môn Phát triển kỹ năng TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ BỘ MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG BÀI GIẢNG TÓM TẮT MÔN HỌC : KỸ NĂNG GIAO TIẾP LÀM VIỆC NHÓM (Tài liệu lưu hành nội bộ) Hà Nội, tháng 9/2008 Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 1 Bộ môn Phát triển kỹ năng LỜI NÓI ĐẦU Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo trong Chiến lược Phát triển trường Đại học Thuỷ lợi, Bộ môn Phát triển kỹ năng được thành lập vào tháng 6/2007, đảm nhận giảng dạy các môn học: Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm, Kỹ năng tư duy phê phán. Để phục vụ cho việc giảng dạy học tập, Bộ môn Phát triển kỹ năng đ ã biên soạn giới thiệu cùng các bạn sinh viên bài giảng tóm tắt môn học Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm. Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp làm việc nhóm như: các khái niệm về giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình một số kỹ năng làm việc nhóm. Bài giảng được viết tóm tắt trong bốn bài, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận vớ i phương pháp học theo tín chỉ: tự học, tự nghiên cứu, tự làm bài tập thảo luận nhóm. Bài giảng được biên soạn trong một thời gian ngắn nên không tránh khỏi còn có những hạn chế, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo các bạn sinh viên quan tâm. Chúc các bạn luôn hào hứng trong học tập thành công trong cuộc sống. Các đóng góp xin gửi về: Bộ môn Phát triển Kỹ năng – Phòng 103 nhà B1. Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ – Tr ường Đại học Thủy Lợi 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội ĐT : 04.8522982 hoặc hộp thư: bmphattrienkynang@wru.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng TS. Đặng Tùng Hoa các giảng viên Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 2 Bộ môn Phát triển kỹ năng Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 3 Bộ môn Phát triển kỹ năng MỤC LỤC STT Tên bài học Trang 1 Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 4 2 Bài 1: Tổng quan về giao tiếp 6 3 Bài 2: Kỹ năng lắng nghe nói 11 4 Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm 21 5 Bài 4: Kỹ năng thuyết trình 29 6 Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn viết tiểu luận 37 Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 4 Bộ môn Phát triển kỹ năng BÀI MỞ ĐẦU (Introduction to communication) I . MỤC TIÊU Sau bài học, sinh viên có thể: – Bước đầu làm quen với môn học – Trình bày được một cách khái quát lý do, mục đích phương pháp tiếp cận môn học Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm – Có thái độ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình học tập làm việc II. NỘI DUNG 1. Lý do ra đời sự cần thiết của môn học 2. Mục đích của môn học 3. Cấu trúc môn học, yêu cầu về điểm quá trình, chuyên cần, thi cử. 4. Ph ương pháp tiếp cận môn học III. NỘI DUNG CHI TIẾT 1. Lý do ra đời sự cần thiết của môn học – Thực hiện chiến lược của trường Đại học Thuỷ lợi 2006-2020 – Sự cần thiết của các kỹ năng trong cuộc sống: nhiều sinh viên có chuyên môn tốt, nhưng các kỹ năng sống còn hạn chế nên mức độ thành công chưa cao. – Để có thể thành công: trí thông minh (IQ) rất cần thiết, như ng bên cạnh đó còn rất cần trí tuệ cảm xúc (EQ) các kỹ năng bổ trợ khác. 2. Mục đích môn học Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên trường Đại học Thuỷ Lợi những kiến thức kỹ năng cơ bản về phương pháp giao tiếp, làm việc nhóm, để sau khi ra trường, họ có khả năng thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn. – Mục tiêu cụ thể của môn họ c : + Về kiến thức: trình bày được khái niệm, vai trò của giao tiếp làm việc nhóm trong học tập cuộc sống. Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 5 Bộ môn Phát triển kỹ năng + Về kỹ năng: có khả năng phân tích, lựa chọn, thực hành/trình diễn các kỹ năng cơ bản thường được vận dụng trong quá trình giao tiếp làm việc nhóm, như vấn đáp, lắng nghe tích cực, tiếp nhận phản hồi thông tin, xử lý tình huống, giải quyết mâu thuẫn trong nhóm, phương pháp hợp tác hỗ trợ trong nhóm. + Về thái độ: tích cực học tập môn học thực hành trong quá trình học tập, sẵn sàng chia s ẻ. 3. Cấu trúc môn học đánh giá 3.1. Cấu trúc môn học Các bài học trong chương trình mà sinh viên được tiếp cận : Bài 1: Tổng quan về giao tiếp Bài 2: Kỹ năng lắng nghe nói Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm Bài 4: Kỹ năng thuyết trình 3.2. Đánh giá: Điểm quá trình chiếm 40%, điểm thi chiếm 60%. Yêu cầu về mặt chuyên cần sự tham gia của SV trong quá trình học tập: – Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi h ọc trên lớp, hoàn thành các bài tập về nhà, giáo viên giao cho cá nhân hoặc nhóm. – Hỗ trợ các thành viên trong lớp… – Sinh viên sẽ được đánh giá điểm quá trình thông qua sự tham gia trên lớp đánh giá qua hoạt động của nhóm. – Bài kiểm tra giữa kỳ là một bài tiểu luận làm việc theo nhóm. – Có một bài thi hết học phần, thi viết, không giở tài liệu. 4. Phương pháp tiếp cận môn học Phương pháp học các môn kỹ năng: Phương pháp lấy người học làm trung tâm. Các công cụ được áp dụng chủ yếu là: thuyết trình tích cực, thảo luận nhóm, hỏi trả lời, tình huống/ Đóng vai, làm việc cá nhân. Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 6 Bộ môn Phát triển kỹ năng Bài 1 TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP (Overview of Communication) I. MỤC TIÊU Sau bài học, sinh viên có thể: Về kiến thức: – Trình bày được khái niệm giao tiếp, mô hình giao tiếp – Phân tích được vai trò của giao tiếp trong cuộc sống Về kỹ năng: – Vận dụng được các nguyên tắc ứng xử trong giao tiếp vào quá trình học tập cuộc sống. – Phân biệt được các loại phong cách giao tiếp II. NỘI DUNG 1. Khái niệm về giao tiếp, mô hình giao tiếp 2. Vai trò của giao tiếp 3. Rào cản trong giao tiếp 4. Các nguyên tắc trong giao ti ếp 5. Các phong cách giao tiếp III. NỘI DUNG CHI TIẾT 1. Khái niệm giao tiếp mô hình giao tiếp 1.1. Khái niệm giao tiếp Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin hai chiều giữa các chủ thể tham gia, thông qua các phương tiện ngôn từ phi ngôn từ. (Khái niệm do BMPTKN xây dựng) 1.2. Mô hình giao tiếp Các yếu tố của mô hình giao tiếp: – Người gửi thông điệp : người nói – người phát Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 7 Bộ môn Phát triển kỹ năng – Người nhận : người nghe – người thu – Mã hoá : thông tin của người gửi, được thể hiện dưới dạng lời nói, chữ viết, hay phi ngôn từ. – Thông điệp : nội dung các thông tin của người gửi. – Kênh truyền tải thông tin : cách liên lạc giữa người gửi người nhận. – Giải mã : quá trình người nhận hiểu thông điệp của người gửi. – Phản hồi : thông tin đáp lại của người nhận cho ngườ i gửi. – Nhiễu : môi trường các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền tải tiếp nhận thông tin. Vậy, bản chất của quá trình giao tiếp là: – Quá trình truyền đi một thông điệp. – Quá trình mã hoá thông tin của người phát giải mã thông tin của người nhận. – Giao tiếp là một quá trình luôn tiếp diễn, nhận thông tin mang tính hai chiều, trong đó có 3 yếu tố : thông tin, con người môi trường. Dưới đây là mô hình giao tiếp : Hình 1: Mô hình giao tiếp Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 8 Bộ môn Phát triển kỹ năng 2. Vai trò của giao tiếp 2.1. Trao đổi thông tin Qua giao tiếp, con người trao đổi thông tin, tiếp thu nền văn hoá xã hội, tiếp thu những kinh nghiệm của lịch sử xã hội để biến thành vốn sống, kinh nghiệm của bản thân, hình thành phát triển đời sống tâm lý. Có thể nói, giao tiếp là cơ sở của sự phát triển con người. 2.2. Trao đổi tình cảm Con người luôn có nhu cầu giao tiếp với người khác. Giao tiếp tạo ra tình cảm g ắn bó thân mật, tạo sự hiểu biết lẫn nhau. Giao tiếp có thể tạo sự cảm thông, đồng cảm gần gũi. 2.3. Giao tiếp là cơ sở cho sự tồn tại phát triển của con người Không có quá trình giao tiếp, con người không thể hiểu được mong muốn, nhu cầu của người khác. Giao tiếp tạo ra động lực cho sự phát triển của xã hội. 2.4. Vai trò của giao tiếp trong các lĩnh vực khác của cuộ c sống – Trong làm việc nhóm – Trong ứng xử sư phạm – Trong lãnh đạo, quản lý – Trong gia đình 3. Rào cản của giao tiếp – Giọng nói – Đặc điểm tâm sinh lý – Tiếng ồn – Khoảng cách – Thái độ – Cảm xúc 4. Nguyên tắc giao tiếp 4.1. Khái niệm nguyên tắc giao tiếp Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 9 Bộ môn Phát triển kỹ năng Nguyên tắc giao tiếp là hệ thống những quan điểm chỉ đạo, định hướng thái độ hành vi ứng xử, đồng thời chỉ đạo việc lựa chọn các phương pháp, phương tiện giao tiếp của cá nhân. 4.2. Các nguyên tắc giao tiếp – Nguyên tắc bình đẳng trong giao tiếp (tôn trọng nhân cách trong giao tiếp). Tôn trọng nhân cách đối tượng giao tiếp là tôn trọng phẩm giá, tâm tư, nguyện vọng của nhau, không ép buộc nhau bằng quyề n lực. Tôn trọng nhân cách cũng có nghĩa là coi họ có đầy đủ các quyền con người, được bình đẳng trong các mối quan hệ xã hội. – Có thiện chí trong giao tiếp. Thiện chí trong giao tiếp là tin tưởng đối tượng giao tiếp, luôn nghĩ tốt về họ, giành những tình cảm tốt đẹp, đem lại niềm vui cho đối tượng giao tiếp, luôn luôn động viên, khuyến khích họ làm việc tốt. – Tôn trọng các giá trị văn hoá. Mỗi vùng miề n, quốc gia có các giá trị văn hoá khác nhau, đòi hỏi được tôn trọng gìn giữ. Người giao tiếp có văn hoá là người am hiểu các giá trị văn hoá của mỗi vùng miền khác nhau để đưa ra cách ứng xử phù hợp. 5. Các phong cách giao tiếp 5.1. Khái niệm phong cách giao tiếp Phong cách giao tiếp là hệ thống những phương pháp tương đối ổn định của chủ thể giao tiếp đối tượng giao tiếp trong quá trình tiếp xúc cùng nhau, với mọi người. Nói cách khác, phong cách giao tiềp là cách ứng xử, cách làm việc của mỗi người đối với người khác môi trường xung quanh. Trong phong cách giao tiếp, có phần thì tương đối ổn định, có phần thì mềm dẻo, linh hoạt. 5.2. Các loại phong cách giao tiếp – Phong cách độc đoán : Là kiểu phong cách giao tiếp mà chủ thể giao tiếp chưa tôn trọng đối tượng giao tiếp. Họ cứng nhắc máy móc trong khi xử lý các tình huống giao tiếp. + Ưu điểm: Có tác dụng trong việc đưa ra nh ững quyết định nhất thời, giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng. Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 10 […]… 2006 Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 22 Bộ môn Phát triển kỹ năng Bài 3 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM (Team Work Skill) I MỤC TIÊU Về kiến thức: Sau bài học, sinh viên có thể: – Trình bày được khái niệm lợi ích của làm việc nhóm – Nêu được các nguyên tắc làm việc nhóm Về kỹ năng: Sau bài học, sinh viên có thể: – Thực hành một số kỹ năng làm việc nhóm: kỹ năng giải… năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý mâu thuẫn kỹ năng lãnh đạo – Áp dụng được những kỹ năng làm việc nhóm vào quá trình học tập II NỘI DUNG – Khái niệm làm việc nhóm, lợi ích của làm việc nhóm – Các nguyên tắc làm việc nhóm – Đặc điểm của nhóm làm việc hiệu quả – Các kỹ năng cơ bản của làm việc nhóm: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xử lý mâu thuẫn, kỹ năng lãnh đạo nhóm III TÓM TẮT NỘI DUNG… trong nhóm Bài tập 3: Xác định phân tích một vấn đề trong thực tế Bài tập 4: Giải quyết mâu thuẫn Bài tập 5: Phân tích vai trò lãnh đạo nhóm Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 30 Bộ môn Phát triển kỹ năng V TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ môn Phát triển kỹ năng: Kỹ năng làm việc nhóm Bài giảng tóm tắt (lưu hành nội bộ) Bộ môn Phát triển kỹ năng, Trung tâm đào tạo Ngoại… khí vui vẻ IV CÁC DẠNG BÀI TẬP Bài tập 1: Nhắm mắt lắng nghe Bài tập 2: Truyền tin Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 21 Bộ môn Phát triển kỹ năng Bài tập 3: Thể hiện các biểu hiện phi ngôn từ của lắng nghe Bài tập 4: Mô tả đồ vật Bài tập 5: Bài tập đóng vai áp dụng quy tắc “bánh kẹp kem” Bài tập 6: Bài tập tổng hợp: kỹ năng lắng nghe nói Đóng vai V TÀI LIỆU… Thái Trí Dũng: Kỹ năng giao tiếp thương lượng trong kinh doanh NXB Thống kê Hà Nội, 2004 4 Dale Carnegine: Đắc nhân tâm NXB Đồng Tháp, 2003 5 Hoàng Anh Giao tiếp sư phạm NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Hà Nội, 2005 Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 11 Bộ môn Phát triển kỹ năng Bài 2 KỸ NĂNG LẮNG NGHE NÓI (Listening and Speaking Skill) I MỤC TIÊU Sau bài học, sinh… cách giao tiếp đều có điểm mạnh điểm yếu Tùy thuộc vào mục đích đối tượng giao tiếp mà chúng ta lựa chọn phong cách giao tiếp cho phù hợp để đạt hiệu quả cao nhất IV TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ môn Phát triển kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp Bài giảng tóm tắt (lưu hành nội bộ) Bộ môn Phát triển kỹ năng, Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ – Trường Đại học Thủy lợi, Hà nội, 2007 2 Trịnh Xuân Dũng: Kỹ năng giao tiếp. .. Bộ môn Phát triển kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp Bài giảng tóm tắt (lưu hành nội bộ) Bộ môn Phát triển kỹ năng, Trung tâm đào tạo Ngoại ngữ – Trường Đại học Thủy lợi, Hà nội, 2007 2 Vũ Hồng Vân: Giao tiếp trong kinh doanh cuộc sống NXB Thống kê Hà Nội, 2006 3 Thái Trí Dũng: Kỹ năng giao tiếp thương lượng trong kinh doanh, NXB Thống kê Hà Nội, 2005 4 Nguyễn Ngọc Hiến: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong… tưởng với người khác Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 24 Bộ môn Phát triển kỹ năng + Trợ giúp: nếu một thành viên gặp khó khăn thì cả nhóm cùng hỗ trợ (tinh thần, vật chất) + Chung sức: tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn – Đặc điểm nhóm làm việc hiệu quả: + Các yếu tố cần thiết để xây dựng nhóm làm việc: mục tiêu, năng lực, đóng góp hưởng lợi, môi trường… trình làm việc trong một thời gian nhất định – Khái niệm làm việc nhóm: đối với sinh viên Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 23 Bộ môn Phát triển kỹ năng + Tập hợp một nhóm người (từ 3 thành viên trở lên, tối đa 10 thành viên) + Có cùng một nhiệm vụ, mục tiêu + Có sự hợp tác, mối quan hệ giữa các thành viên – Quá trình phát triển nhóm: + Hình thành (tạo nhóm) : nhóm. .. 1.5 Các kỹ năng khác trong lắng nghe hiệu quả 1.5.1 Kỹ năng gợi mở Kỹ năng gợi mở có tác dụng khuyến khích người nói có hứng thú để nói Có một số cách gợi mở : Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp làm việc nhóm Tháng 9/2008 18 Bộ môn Phát triển kỹ năng – Dùng các từ đệm “ừ, à, thế à, sao nữa, tôi hiểu, cứ nói tiếp đi ” – Đặt câu hỏi để người đối thoại bộc lộ vấn đề sâu rộng hơn, cũng . về giao tiếp và làm việc nhóm như: các khái niệm về giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình và một số kỹ năng làm việc nhóm. Bài. niệm, vai trò của giao tiếp và làm việc nhóm trong học tập và cuộc sống. Bài giảng tóm tắt môn học: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm Tháng

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, Mục đích mơn học Cấu trúc mơn học và đánh giá, Vai trò của giao tiếp Rào cản của giao tiếp Nguyên tắc giao tiếp, NỘI DUNG MỤC TIÊU Sau bài học, sinh viên có thể: NỘI DUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC TIÊU Sau bài học, sinh viên có thể: NỘI DUNG, Vai trò của nói Phi ngơn từ trong nói, Khái niệm Ý nghĩa của làm việc nhóm, Các ngun tắc và đặc điểm làm việc nhóm Các nhóm tính cách, Kỹ năng xử lý mâu thuẫn, CÁC DẠNG BÀI TẬP TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC TIÊU Về kiến thức: Sau bài học, sinh viên có thể: BÀI TẬP THỰC HÀNH TÀI LIỆU THAM KHẢO, Một số phi ngơn từ chính trong thuyết trình Một số dạng câu hỏi và cách xử lý

Hy vọng thông qua bài viết Bài giảng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button