[Download] Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga

Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga
Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga

Download


“Bài giảng Kinh tế vi mô 2 – Bài 4: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo” giúp học viên hiểu hơn những quyết định của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn và dài hạn; cách xác định đường cung dài hạn của ngành có chi phí không đổi, chi phí giảm và chi phí tăng; các can thiệp của Chính phủ ảnh hưởng như thế nào đến lợi ích ròng xã hội.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga File Docx, PDF về máy

Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga

 1. BÀI 4
  THỊTRƯỜNG CẠNH TRANH
  HOÀN HẢO

  TS. Hoàng Thị Thúy Nga
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  v1.0014107222 1

 2. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG
  Hơn hai thập kỷ qua, tuân thủ mô hình kinh tế theo đường lối đổi mới do Đảng ta
  khởi xướng và lãnh đạo: chuyển từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền
  kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã
  hội chủ nghĩa. Cơ chế quản lý giá cả và hệ thống giá nói chung, giá thóc gạo nói
  riêng cũng được chuyển từ cơ chế giá hành chính sang cơ chế giá thị trường có sự
  quản lý của nhà nước.
  Giá thị trường được xác định là giá cân bằng cung cầu được thiết lập dưới sự tương
  tác của hai lực cung cầu và luôn vận động theo quy luật tự điều chỉnh. Thị trường là
  một hệ thống điều tiết nền kinh tế, kích thích sản xuất phát triển cả về số lượng và
  chất lượng. Từ khi hộ gia đình nông dân được công nhận là đơn vị kinh tế tự chủ thì
  thóc gạo cung ứng ra thị trường do hàng triệu hộ nông sân sản xuất tạo nên một thị
  trường cạnh tranh hoàn hảo.

  v1.0014107222 2

 3. TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG

  Ở thị trường đó mỗi người sản xuất chỉ cung ứng ra thị trường một khối lượng thóc
  gạo rất nhỏ so với tổng lượng cung của xã hội, mỗi người sản xuất không thể độc
  quyền được về lượng cung nên họ cũng không độc quyền về giá cả mà phải chấp
  nhận mức giá hình thành trên thị trường; họ tham gia hay rút khỏi thị trường cũng
  không ảnh hưởng đến mức giá đó hình thành. Đồng thời họ cũng không có vị trí biệt
  lập trên thị trường bởi người mua có thể tự do lựa chọn người bán mà không cần
  biết người bán đó là ai, loại thóc, gạo đó sản xuất ở vùng nào.

  1. Những người bán này có tiếp tục thu được lợi nhuận trong dài hạn
  không? Vì sao?

  v1.0014107222 3

 4. MỤC TIÊU
  • Giúp học viên hiểu hơn những quyết định của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong
  ngắn hạn và dài hạn.
  • Giúp học viên biết cách xác định đường cung dài hạn của ngành có chi phí
  không đổi, chi phí giảm và chi phí tăng.
  • Giúp học viên hiểu rõ hơn các can thiệp của Chính phủ ảnh hưởng như thế
  nào đến lợi ích ròng xã hội.

  v1.0014107222 4

 5. NỘI DUNG

  Phản ứng của cung theo thời gian

  Quyết định trong ngắn hạn và dài hạn

  Phân loại đường cung dài hạn

  Ảnh hưởng các chính sách của Chính phủ

  v1.0014107222 5

 6. 1. PHẢN ỨNG CỦA CUNG THEO THỜI GIAN
  Trong phân tích về giá cạnh tranh, yếu tố thời gian rất quan trọng.
  • Thời gian rất ngắn: Không có phản ứng của cung (lượng cung cố định);
  • Ngắn hạn: Các hãng đang tồn tại có thể thay đổi sản lượng, nhưng không có các
  hãng mới gia nhập ngành;
  • Dài hạn: Các hãng mới có thể gia nhập ngành.

  v1.0014107222 6

 7. 2. GIÁ TRONG THỜI GIAN RẤT NGẮN
  Trong thời gian rất ngắn (hoặc giai P
  đoạn thị trường), không có phản
  S
  ứng của cung khi các điều kiện thị
  trường thay đổi:
  • Giá hoạt động chỉ theo sự thay đổi
  của cầu. Giá sẽ điều chỉnh theo thị
  trường tự do. P2
  • Đường cung là đường thẳng đứng.
  P1
  D’

  D
  Khi sản lượng cố định trong thời gian rất
  ngắn, giá sẽ tăng từ P1 lên P2 khi cầu
  Q
  tăng từ D đến D’. Q*

  v1.0014107222 7

 8. 3. XÁC ĐỊNH GIÁ NGẮN HẠN
  • Số lượng hãng hoạt động trong ngành là cố định.
  • Các hãng có thể điều chỉnh sản lượng họ sản
  xuất ra. Họ có thể làm điều đó thông qua lựa
  chọn mức đầu vào biến đổi sẽ thuê.

  v1.0014107222 8

 9. 4. PHÂN TÍCH DÀI HẠN
  Các hãng mới sẽ bị lôi cuốn vào bất cứ thị trường
  nào có lợi nhuận kinh tế lớn hơn không:
  • Sự gia nhập sẽ làm đường cung ngắn hạn của
  thị trường dịch chuyển sang phải;
  • Giá thị trường và lợi nhuận của hãng giảm;
  • Quá trình này tiếp tục đến khi lợi nhuận kinh tế
  bằng không.

  v1.0014107222 9

 10. 5. CÂN BẰNG CHI PHÍ DÀI HẠN

  5.1. Trường hợp chi phí không đổi

  5.2. Trường hợp chi phí tăng

  5.3. Trường hợp chi phí giảm

  v1.0014107222 10

 11. 5.1. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ KHÔNG ĐỔI
  • Giả sử sự gia nhập của các hãng mới vào trong ngành không làm thay đổi chi phí đầu
  vào. Mặc dù có nhiều hãng gia nhập hoặc rút lui khỏi ngành, đường chi phí của hãng
  không thay đổi.
  • Điều này thể hiện ngành có chi phí không đổi.
  • Đây là cân bằng dài hạn của ngành.
  P MC P
  S

  ATC

  P = MC = ATC
  P1

  D
  q1 Q Q1 Q
  Hãng Ngành
  v1.0014107222 11

 12. 5.1. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ KHÔNG ĐỔI (tiếp theo)
  Giả sử cầu thị trường tăng lên D’.
  Giá thị trường tăng lên P2

  P MC P
  S

  AC

  P2

  P1
  D’
  D
  q1 Q Q1 Q2 Q
  Hãng Ngành
  v1.0014107222 12

 13. 5.1. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ KHÔNG ĐỔI (tiếp theo)
  Trong ngắn hạn, các hãng tăng sản lượng lên q2.

  Lợi nhuận kinh tế > 0

  P MC P
  S

  AC

  P2

  P1
  D’
  D
  q1 q2 Q Q1 Q 2 Q
  Hãng Ngành
  v1.0014107222 13

 14. 5.1. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ KHÔNG ĐỔI (tiếp theo)
  Trong dài hạn, các hãng mới gia nhập ngành.
  Lợi nhuận lại giảm xuống bằng 0.

  P MC P
  S
  S’

  AC

  P1
  D’
  D
  q1 Q Q1 Q3 Q
  Hãng Ngành
  v1.0014107222 14

 15. 5.1. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ KHÔNG ĐỔI (tiếp theo)

  Đường cung dài hạn sẽ là đường nằm ngang tại P1.

  P MC P
  S
  S’

  AC

  P1 LS
  D’
  D
  q1 Q Q1 Q3 Q
  Hãng Ngành
  v1.0014107222 15

 16. 5.2. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ TĂNG
  Sự gia nhập của hãng mới sẽ làm tăng chi phí bình
  quân của hãng:
  • Giá của các nguồn lực khan hiếm tăng;
  • Các hãng mới sẽ làm tăng chi phí bên ngoài của
  các hãng đang ở trong ngành;
  • Các hãng mới có thể tăng cầu đối với các dịch vụ
  tài chính.

  v1.0014107222 16

 17. 5.2. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ TĂNG (tiếp theo)
  Giả sử ngành đang cân bằng dài hạn
  P = MC = AC

  P P
  MC
  S

  ATC

  P1

  D
  q1 Q Q1 Q
  Hãng (trước khi gia nhập) Thị trường
  v1.0014107222 17

 18. 5.2. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ TĂNG (tiếp theo)
  Giả sử cầu thị trường tăng lên D’.
  Giá thị trường tăng lên P2, hãng tăng sản lượng lên q2.

  P P
  MC
  S

  ATC

  P2

  P1
  D’
  D
  q1 q2 Q Q1 Q2 Q
  Hãng (trước khi gia nhập) Thị trường
  v1.0014107222 18

 19. 5.2. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ TĂNG (tiếp theo)
  Lợi nhuận dương khuyến khích sự gia nhập và cung tăng.
  Sự gia nhập mới làm tăng chi phí của các hãng.

  P P
  MC’
  S
  S’
  ATC’

  P3
  P1
  D’
  D
  q3 Q Q1 Q3 Q
  Hãng (sau khi gia nhập) Thị trường
  v1.0014107222 19

 20. 5.2. TRƯỜNG HỢP CHI PHÍ TĂNG (tiếp theo)

  Đường cung dài hạn của ngành sẽ dốc lên.

  P P
  MC’
  S
  S’
  ATC’
  LS

  P3
  P1
  D’
  D
  q3 Q Q1 Q3 Q
  Hãng (sau khi gia nhập) Thị trường
  v1.0014107222 20

Download tài liệu Bài giảng Kinh tế vi mô 2: Bài 4 -TS. Hoàng Thị Thúy Nga File Docx, PDF về máy