[Download] Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng

Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng
Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng

Download


Bài giảng Kiến trúc cảnh quan nhằm giới thiệu một cách tổng quát về thiết kế kiến trúc cảnh quan, giúp cho sinh viên nhận thức ra vai trò và nhiệm vụ của KTS cảnh quan và thiết kế được một dự án kiến trúc cảnh quan.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng File Docx, PDF về máy

Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng

 1. KIÃÚN TRUÏC CAÍNH QUAN
  Thêi gian 30 tiÕt

  BIÃN SOAÛN : TH.S KTS TÄ VÀN HUÌNG
  GIAÍNG VIÃN ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG

  1

 2. 1. Môc ®Ých cña m«n häc
  1. Môc ®Ých cña m«n häc

  – m«n häc giíi thiÖu 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ thiÕt
  kÕ kiÕn tróc c¶nh quan. qua ®ã gióp cho sinh
  viªn nhËn thøc ra vai trß vµ nhiÖm vô cña kts
  c¶nh quan lµ kh¸m ph¸ vµ t¹o h×nh cho c¶nh
  quan. Sinh viªn ®−îc trang bÞ kiÕn thøc c¬ b¶n
  vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®Ó cã thÓ tham gia
  vµo vai trß qu¶n lý, quy ho¹ch, x©y dùng vµ
  ®Æc biÖt thiÕt kÕ mét dù ¸n kiÕn tróc c¶nh
  quan

  2

 3. 2. Néi dung m«n häc
  2. Néi dung m«n häc

  + ch−¬ng 1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n
  + Ch−¬ng 2. Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn
  tróc c¶nh quan
  – PhÇn lý thuyÕt: 20 tiÕt
  + Ch−¬ng 3. M«i tr−êng thiªn nhiªn
  vµ nguyªn t¾c x©y dùng c¶nh quan
  theo quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng

  + Ch−¬ng 4. Quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ
  c¶nh quan

  + Bµi tËp
  – PhÇn thùc hµnh : 10 tiÕt
  + Th¶o luËn

  3

 4. 3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸ – KÕ ho¹ch
  3. KÕ ho¹ch vµ ®¸nh gi¸
  – ®¸nh gi¸: TiÓu luËn vµ Bµi tËp

  4. Tµi liÖu tham kh¶o
  4. Tµi liÖu tham kh¶o

  – NguyÔn Thanh Thñy, 1992. KiÕn tróc phong c¶nh, NXB
  khoa häc kü thuËt
  – Hµn TÊt Ng¹n, 1996, KiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ, NXB x©y
  dùng
  -§µm Thu Trang, 2003, KiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c
  khu ë cña Hµ néi nh»m n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng
  sèng ®« thÞ, LuËn ¸n TiÕn sü
  – §µM THU TRANG, 2006, THIÕT KÕ KIÕN TRóC C¶NH QUAN KHU
  ë, NXB X¢Y DùNG

  4

 5. Néi dung
  Ch−¬ng 1. Kh¸i niÖm chung
  1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung
  1.1 Mét sè kh¸i niÖm chung
  C¶nh quan:
  + Kh«ng gian chøa ®ùng c¸c yÕu tè thiªn nhiªn, nh©n t¹o vµ
  nh÷ng hiÖn t−îng x¶y ra trong qu¸ tr×nh t¸c ®éng gi÷a chóng
  víi nhau vµ víi bªn ngoµi

  + C¶nh quan liªn quan ®Õn sö dông ®Êt. TËp hîp c¸c ®−êng nÐt
  cña mét phÇn bÒ mÆt tr¸i ®Êt vµ ph©n biÖt khu vùc nµy víi khu vùc
  kh¸c
  Lo¹i h×nh:
  + C¶nh quan tù nhiªn
  + C¶nh quan nh©n t¹o
  – ®−îc h×nh thµnh do hÖ qu¶ t¸c ®éng cña con ng−êi lµm biÕn
  d¹ng c¶nh quan tù nhiªn
  – sù h×nh hµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn
  cña KHKT
  – BAO GåM C¸C THµNH PHÇN CñA C¶NH QUAN THI£N NHI£N Vµ C¸C YÕU
  Tè MíI DO CON NG−¬× t¹o ra
  – chia lµm 3 lo¹i: c¶nh quan v¨n hãa, c¶nh quan vïng trång
  trät, c¶nh quan vïng ph¸ bá. 5

 6. Một số định nghĩa khác:

  – Kiến trúc cảnh quan là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết
  kế, quản lý, bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa
  điểm xây dựng của con người. Phạm vi hoạt động của kiến trúc cảnh
  quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát
  triển bất động sản, bảo tồn và phục chế môi trường, thiết kế đô thị,
  quy hoạch đô thị, thiết kế các công viên và các khu vực nghỉ ngơi
  giải trí và bảo tồn di sản. Người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc
  cảnh quan được gọi là kiến trúc sư cảnh quan.

  – Kiến trúc cảnh quan: Biểu tượng công năng những thiết kế cảnh
  quan bên ngoài của công trình.

  6

 7. 1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan
  1.2 Ph¹m vi, nhiÖm vô cña kiÕn tróc c¶nh quan
  Quy ho¹ch vïng, quy ho¹ch ®« thÞ,
  quy ho¹ch n«ng th«n, thiÕt kÕ ®« thÞ, thiÕt kÕ kiÕn tróc

  quy ho¹ch c¶nh quan:
  lµ tæ chøc kh«ng gian chøc n¨ng trªn mét ph¹m vi réng
  mµ trong ®ã chøa ®ùng c¸c mèi quan hÖ t−¬ng hç cña c¸c thµnh
  phÇn chøc n¨ng, h×nh khèi cña thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o
  ThiÕt kÕ c¶nh quan:
  lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o m«i tr−êng vËt chÊt kh«ng gian bao
  quanh con ng−êi
  (DÝnh kÕt c¸c yÕu tè cña m«i tr−êng vËt chÊt)
  + Chøc n¨ng
  + ThÈm mü
  NhiÖm vô KTCQ ®¸p øng nhu cÇu :
  + M«i tr−êng
  + Kinh tÕ
  1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ:
  1.3 C¸c yÕu tè cña KTCQ:
  + ®Þa h×nh
  + MÆt n−íc
  + C©y xanh
  + KiÕn tróc
  + Tranh t−îng 7
  + C¸c thiÕt bÞ kü thuËt

 8. 8
 9. 9
 10. Cột đá Obélisque tại trung tâm quảng trường Concorde
  10
 11. 11
 12. Ch−¬ng 2.
  Vµi nÐt vÒ lÞch sö kiÕn tróc c¶nh quan

  2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
  2.1 KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u

  2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i
  2.1.1 Thêi kú cæ ®¹i
  -KiÕn tróc c¶nh quan ai cËp cæ ®¹i:
  tån t¹i trªn 4000 n¨m. ®ã lµ c¸c QuÇN thÓ kiÕn tróc l¨ng mé,
  c¸c bøc ®iªu kh¾c hoµnh tr¸ng.
  NghÖ thuËt kiÕn tróc c¶nh quan trong c¸c c«ng tr×nh t«n
  gi¸o ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o hiÖu qu¶ hïng vü vµ ¸p
  chÕ con ng−êi trªn nÒn m«i tr−êng thiªn nhiªn ®Æc thï cña
  ai cËp. ng−êi ai cËp kh«ng cã xu h−íng t¸i t¹o c¶nh quan
  thiªn nhiªn.

  12

 13. 13
 14. 14
 15. -KiÕn tróc c¶nh quan Hy l¹p:
  Hy l¹p cã khÝ hËu «n hßa, c¶nh t−îng thiªn ®Ñp. KiÕn
  tróc c«ng tr×nh mang tÝnh hoµnh tr¸ng, thanh tó vµ kiÒu
  diÔm. mçi mét c«ng tr×nh khi thiÕt kÕ ®iÒu ®−îc c©n nh¾c vÒ
  tØ lÖ, vÞ trÝ, tÇm nh×n trªn ®Þa h×nh khu ®Êt cô thÓ.

  Quáön thãø Acropol åí Athen, âæåüc xáy dæûng trong thåìi kyì hoaìng kim cuía Aten (Athen)
  15
  (khoaíng thãú kyí thæï nàm træåïc cäng nguyãn)_

 16. -KiÕn tróc c¶nh quan la m·:
  KiÕn tróc c¶nh quan næi bËt víi c¸c thÓ läai: phorum la m·,
  cÇu dÉn n−íc, city, vila

  16

 17. 17
 18. cÇu dÉn n−íc

  18

 19. KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u
  KiÕn tróc c¶nh quan ch©u ©u

  2.1.2 Thêi kú trung ®¹i
  2.1.2 Thêi kú trung ®¹i
  ChÕ ®é phong kiÕn lµm n¶y sinh mét kiÕn tróc c¶nh quan míi.
  C¶nh quan kiÕn tróc c¸c l©u ®µi cña l·nh chóa phong kiÕn vµ
  kiÕn tróc nhµ thê rom¨ng, g« tÝch

  19

 20. 20

Download tài liệu Bài giảng Kiến trúc cảnh quan – ThS.KTS. Tô Văn Hùng File Docx, PDF về máy