[Download] Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính – Tải về File Word, PDF

Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính

Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính
Nội dung Text: Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính

Download


(NB)Bài giảng :Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính” được biên soạn và giảng dạy với các nội dung: Tóm tắt bài toán, kết quả sử dụng đồ thị tích hợp khối lượng & chi phí, quy tắc đánh giá tiến trình theo EV, quy tắc đánh giá tiến trình theo SPI, kết quả kiểm soát dự án tại ngày thứ 5. Để hiểu nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính File Word, PDF về máy

Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính

ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br />
CAO HỌC XDDD&CN<br />
<br />
KIỂM SOÁT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN<br />
DỰ ÁN THEO EVM TUYẾN TÍNH<br />
<br />
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
1<br />
<br />
VÍ DUÏ: TIEÁN ÑOÄ BAN ÑAÀU (AS-PLANNED)<br />
<br />
• Döï aùn coù dieän tích 50.000 m2. Baïn – một<br />
nhà thầu chuyên về lát gạch – coù theå lát<br />
ñöôïc 2500m2 saøn/ngaøy vôùi moät chi phí laø<br />
3000$/ngaøy.<br />
Baïn cuõng hoaïch ñònh ñeå hoaøn thaønh lát<br />
50.000 m2 gạch trong 20 ngaøy vôùi chi phí<br />
laø 60.000$<br />
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
2<br />
<br />
VÍ DUÏ: TIEÁN ÑOÄ ÑANG THÖÏC HIEÄN (As-Built)<br />
<br />
Chỉ huy trưởng công trưởng kieåm tra tieán trình<br />
moät caùch định kỳ vaø nhận được dữ liệu như<br />
sau:<br />
• Taïi ngaøy thứ 5 kể từ lúc khởi công,<br />
• 16,000 m2 gạch ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh vaø,<br />
• $ 18,000 là giá vốn của nhà thầu phụ này<br />
(bên A không biết số liệu này).<br />
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
3<br />
<br />
TOÙM TAÉT BAØI TOAÙN<br />
• Öôùc löôïng (Ban ñaàu):<br />
– 20 ngaøy (Tieán ñoä ñaõ hoaïch ñònh (PS, Planned Schedule))<br />
– 50,000 m2 (Coâng vieäc ñaõ hoaïch ñònh (PW, Planned<br />
Work))<br />
– $60,000 (Chi phí ñaõ hoaïch ñònh (PC, Planned Cost))<br />
<br />
• Tieán trình döï aùn ñeán hoâm nay (Ñang dieãn ra)<br />
– 5 days (Tieán ñoä thöïc teá (AS, Actual Schedule))<br />
– 16,000 m2 (Coâng vieäc thöïc teá (AW, Actual Work))<br />
– $18,000 (Chi phí thöïc teá (AC, Actual Cost))<br />
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
4<br />
<br />
KEÁT QUAÛ SÖÛ DUÏNG ĐỒ THỊ TÍCH HỢP KHỐI<br />
LƯỢNG & CHI PHÍ<br />
<br />
Chi phí $*1000<br />
<br />
Ví duï aùp duïng<br />
$60<br />
$55<br />
$50<br />
$45<br />
$40<br />
$35<br />
$30<br />
$25<br />
$20<br />
$15<br />
$10<br />
$5<br />
$-<br />
<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
-<br />
<br />
5.0<br />
<br />
10.0<br />
Ngaøy<br />
<br />
15.0<br />
<br />
Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
20.0<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng: Kiểm soát tiến trình thực hiện dự án theo EVN tuyến tính File Docx, PDF về máy