Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông – Tải về File Word, PDF

Bài giảng gồm 10 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng, văn hóa và hành vi người tiêu dùng, giai tầng xã hội và hành vi người tiêu dùng, nhóm tham khảo và hành vi người tiêu dùng, gia đình và hành vi người tiêu dùng, cá tính và hành vi người tiêu dùng, động cơ và hành vi người tiêu dùng, nhận thức-hiểu biết và hành vi người tiêu dùng, thái độ và hành vi người tiêu dùng, mua sắm và hệ quả của mua sắm.

Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  KHOA MARKETING
  BỘ MÔN MARKETING

  TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
  HỌC PHẦN

  HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
  MÃ HỌC PHẦN: MKMA1101
  SỐ TÍN CHỈ: 3TC

 2. Thông tin về giảng viên

   Họ và tên: Vũ Huy Thông

   Học hàm, học vị: PGS.TS

   Chức danh: Trưởng khoa Marketing

   Địa chỉ: Khoa Marketing, ĐH.KTQD, 207 Đường Giải Phóng,
  Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

   Email: thongvh@neu.edu.vn và vuhuythongktqd@gmail.com

   Mobi: 0904111578

 3. Kế hoạch giảng dạy
  Nội dung Phân bố thời lượng
  Giảng Thảo luận, kiểm tra
  Chương 1: Tổng quan về Hành vi Người tiêu dùng 3 1

  Chương 2: Văn hóa và Hành vi Người tiêu dùng 3 2

  Chương 3: Giai tầng Xã hội và Hành vi Người tiêu dùng 3 1

  Chương 4: Nhóm tham khảo và Hành vi Người tiêu dung 3 1

  Chương 5: Gia đình và Hành vi Người tiêu dùng 3 2 + 1 KT

  Chương 6: Cá tính và Hành vi Người tiêu dùng 3 1

  Chương 7: Động cơ và Hành vi Người tiêu dùng 3 2

  Chương 8: Nhận thức-Hiểu biết và Hành vi Người tiêu dùng 3 1

  Chương 9: Thái độ và Hành vi Người tiêu dùng 3 2

  Chương 10: Mua sắm và hệ quả của mua sắm 3 1

  Tổng 30 15

 4. Lịch trình giảng dạy
  Lịch trình Kế hoạch làm việc Lịch trình Kế hoạch làm việc

  Tuần thứ 1 Chương 1 Tuần thứ 9 Chương 6 và BT nhóm

  Tuần thứ 2 Chương 2 và đề tài bài tập nhóm Tuần thứ 10 Chương 7 và BT nhóm

  Tuần thứ 3 Chương 2 Tuần thứ 11 Chương 8 và BT nhóm

  Tuần thứ 4 Chương 3 Tuần thứ 12 Chương 8 và BT nhóm

  Tuần thứ 5 Chương 4 Tuần thứ 13 Chương 9 và BT nhóm

  Tuần thứ 6 Chương 4 Tuần thứ 14 Chương 10 và BT nhóm

  Tuần thứ 7 Chương 5 Tuần thứ 15 BT nhóm và Tổng kết

  Tuần thứ 8 Chương 5 (tiếp) Kiểm tra viết 1 tiết Tuần thứ 16 Dự trữ
  Phạm vi kiến thức: chương 1-5 Cộng
  Cộng

 5. Phương pháp đánh giá học phần

  STT Thành phần Cơ cấu Đánh giá và ghi chú

  1 Dự lớp, thảo luận trên lớp 10% Mức độ chuyên cần, tham gia học, nhiệt tình của SV

  2 Bài tập kiểm tra 20% Dựa trên kết quả bài kiểm tra giữa kì

  3 Bài tập nhóm 20% Dựa trên, kết quả thuyết trình, hoàn thành bài, Q&A,
  các đóng góp cá nhân và tự đánh giá của nhóm

  4 Thi cuối kì 50% Dựa trên bài thi cuối kì
  Điều kiện thi cuối kì: tham gia trên 70% số tiết học
  Hình thức thi: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi luận và
  BT tình huống; thi viết trên giấy, thời gian 90 phút
  Lưu ý: được sử dụng tài liệu in khi làm bài

  Tổng 100%

 6. 6
  Giáo trình và tài liệu tham khảo
  Đề cương Môn học
  Giáo trình Hành vi Người tiêu dùng, NXB.ĐHKTQD,
  năm 2010 và 2014
  Bài giảng và Kế hoạch giảng dạy
  Tài liệu tham khảo:
  Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel:
  Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press,
  International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson
  South-Western, 2006
  Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk: Consumer
  Behavior, 4th edition, Prentice –Hall Inc., 1991
  Các tài liệu khác: tình huống online, bài đọc v.v..
 7. 7

  Đánh giá
  10% = Thảo luận, ý kiến và có mặt tại lớp là cơ sở để xác định điểm
  Tham gia học (chuyên cần)
  20% = Thực hiện Bài tập nhóm = Trình bày+Bài viết của Bài tập nhóm
  20% = Bài kiểm tra cá nhân (tuần thứ 7 hoặc 8)
  50%= Thi cuối kỳ: kết hợp câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi luận và bài tập
  tình huống trong đề thi
  Tỷ lệ: 10-20-20-50

  Điều kiện dự thi theo quy định của Bộ môn:
  Tham gia ít nhất 70% số giờ lên lớp

 8. Thực hiện bài tập nhóm
  8

  Mỗi nhóm gồm 4-6 SV (tùy theo sỹ số lớp…?)
  Nhóm thảo luận và lựa chọn đề tài: tình huống cụ thể
  Các công việc và thời gian biểu dự kiến
  Thu thập tài liệu, Viết bài, Thảo luận nội bộ nhóm…
  Chuẩn bị slides và tài liệu trình chiếu
  Trình bày 15~20 phút và thảo luận trên lớp
  Hoàn thiện bài viết (6-8 trang A4 chuẩn)
  Gửi nộp bài qua email: … giáo viên reply xác nhận:
  ok! và bản in nộp tại Vpk
  Tuần cuối: nộp bản in

 9. Thông tin trên e-mail, file và bài viết
  9

  A/c email và tiêu đề của email…???
  Nhóm: …??? Lớp …???
  Họ và tên các thành viên trong nhóm: A,B,C or…???
  Đề tài/Tiêu đề bài viết
  Tự đánh giá của nhóm về phần đóng góp của mỗi thành viên
   …NHÓM TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỪNG THÀNH VIÊN…
  NGƯỜI THUYẾT TRÌNH..???  GỌI NGẪU NHIÊN

 10. CÁC ĐỀ TÀI CÓ THỂ…
  10

   Phân tích thói quen và hành vi NTD gắn với 1 sản phẩm/dịch vụ
  nhất định
   Đánh giá ảnh hưởng của các chương trình quảng cáo, xúc tiến
  bán v.v.. đến hành vi NTD
   Phân tích và đánh giá (các) nhóm yếu tố ảnh hưởng đến HV NTD
   v.v..
   Tình huống phải cụ thể: SP cụ thể, nhãn hiệu cụ thể,
  chương trình marketing cụ thể ~ Việt Nam!!!
   Đề tài liên quan đến CĐ/LVTN..?

 11. TOPIC
  11

  Phân tích và đánh giá (các) nhóm vấn đề ảnh hưởng
  đến HV NTD
  Tình huống phải cụ thể:
  SP cụ thể,
  nhãn hiệu cụ thể,
  chương trình marketing cụ thể ~ VN..!!!
  From Marketing Managerial point of views…

 12. 12

  Giảng dạy: mô hình trọng tâm vào tương tác Q & A
  Không áp đặt
   gợi mở kiến thức
   sv khám phá và sáng tạo
  SLIDES: Vietnamese and English
  BÀI VIẾT:
  TEXTBOOKS: Vietnamse; English

 13. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
  VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  Mục tiêu học tập của chương

   Hiểu được bản chất của Hành vi NTD
   Nắm được các khái niệm và vấn đề chính
   Các phương pháp và học thuyết nghiên cứu về NTD
   NTD vs. Marketing

 14. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
  VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
   Khái niệm về hành vi người tiêu dùng
   Lý do, đối tượng nghiên cứu
   Các khoa học liên quan
   Nội dung, phạm vi nghiên cứu
   Nguyên tắc nghiên cứu
   Phạm vi ứng dụng HvNTD vs. Marketing-mix
 15. Câu hỏi, bài tập và thuật ngữ Chương 1

   Người tiêu dùng

   Các học thuyết và phương pháo NC NTD

   NTD vs B2C vs. B2B vs. C2C

   Cập nhật bài đọc tham khảo cho Chương 1

 16. Tài liệu tham khảo và thuật ngữ Chương 1:
  Chương 1, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”,
  NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010 và 2014

  Chương Giới thiệu tổng quan, Roger D.
  Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel:
  Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden
  Press, International Edition, 1993 and 10th
  edition, Thomson South-Western, 2006

 17. CHƯƠNG 2: VĂN HÓA
  VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

  Mục tiêu học tập của chương

   Tập trung nghiên cứu những ảnh hưởng của văn hoá đến hành vi
  người tiêu dùng

   Nắm được một số phương án khai thác các yếu tố văn hoá trong
  việc xây dựng các chiến lược marketing

   Sử dụng yếu tố văn hoá như một công cụ tác động đến hành vi
  người tiêu dùng.

   Ứng dụng các yếu tố văn hoá vs. Marketing-Mix

 18. CHƯƠNG 2: VĂN HÓA
  VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

   Khái quát về Văn hóa, môi trường Văn hóa

   Lý do nghiên cứu Văn hóa vs. HvNTD

   Nội dung nghiên cứu

   Nguyên tắc nghiên cứu

   Phạm vi ứng dụng

 19. VH ~ Hành vi
  Những đặc trưng của Văn hóa
  Các yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến hành
  vi người tiêu dung
  Nhánh văn hóa/các tiểu nhóm văn hóa
  Sự giao thoa văn hóa
  Phân đoạn thị trường NTD ~ Văn hóa
 20. VH ~ Hành vi
  Tình cảm, lý trí và sự riêng tư
  Ngôn ngữ, giao tiếp, trao đổi t.tin
  Quần áo và trang điểm
  Thực phẩm và thói quen ăn uống
  Thời gian và quan tâm tới sử dụng nó
  Các mối quan hệ
  Hệ thống giá trị và các chuẩn mực
  Niềm tin và thái độ
  Quá trình học tập, nhận thức, phát triển trí tuệ
  Thói quen và phong cách làm việc

Download tài liệu Bài giảng Hành vi người tiêu dùng – PGS.TS. Vũ Huy Thông File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button