[Download] Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng – Tải về File Word, PDF

Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng

Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng
Nội dung Text: Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng

Download


(NB)Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng trình bày về nhu cầu dự báo ngân lưu của nhà thầu, các yêu cầu của hệ thống dự báo, giải thích các tình toán của dự báo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng File Word, PDF về máy

Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng

DỰ BÁO NGÂN LƯU DỰ ÁN<br />
XÂY DỰNG<br />
<br />
Giaûng vieân: PGS.TS.Löu Tröôøng Vaên<br />
<br />
1<br />
Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
NHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀU<br />
<br />
Haøng naêm soá coâng ty trong ngaønh XD phaù saûn<br />
nhieàu hôn so vôùi caùc ngaønh khaùc (taïi Anh quoác)<br />
Nguyeân nhaân: Khoâng ñuû tieàn maët vaø thaát baïi<br />
trong vieäc thuyeát phuïc caùc chuû nôï/ngöôøi cho<br />
vay raèng söï thieáu huït tieàn maët chæ laø taïm thôøi.<br />
Nhu caàu döï baùo ngaân löu laø quan troïng ñeå<br />
chuaån bò tröôùc caùc khoaûn tieàn cho nhöõng thôøi<br />
ñeåm khoù khaên noùi treân tröôùc khi chuùng ñeán<br />
<br />
2<br />
Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
NHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀU<br />
<br />
Moät doøng tieàn seõ chuyeån giao cho coâng ty döôùi<br />
daïng: ngaân löu vaøo hoaëc ngaân löu ra<br />
Thoâng thöôøng moät vaøi coâng ty nhoû mô hoà veà<br />
doøng lôïi nhuaän vaø doøng ngaân löu Thöïc hieän<br />
caùc tính toaùn sai laàm<br />
Do söï saép xeáp tín duïng (credit arrangements),<br />
möùc toàn kho vaø khaáu hao maø laøm cho tieàn maët<br />
vaø lôïi nhuaän laø khaùc nhau<br />
<br />
3<br />
Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
NHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀU<br />
<br />
Thí duï: Coâng ty Bình Taân mua haøng hoùa $6/caùi<br />
vaø baùn ra $8/caùi. Coù moät vaøi kieåu saép xeáp tín<br />
duïng nhö sau:<br />
Saép xeáp tín duïng<br />
Mua 10 : tieàn maët<br />
Baùn 10: tieàn maët<br />
Mua 10 : tín duïng<br />
Baùn 10: tieàn maët<br />
Mua 10 : tieàn maët<br />
Baùn 10: tín duïng<br />
<br />
Doøng lôïi nhuaän ($)<br />
<br />
Doøng ngaân löu<br />
Ra<br />
Vaøo<br />
<br />
20<br />
<br />
20<br />
<br />
20<br />
<br />
80<br />
<br />
20<br />
<br />
60<br />
4<br />
<br />
Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />
NHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀU<br />
<br />
Nhieàu coâng ty chæ döï baùo ngaân löu töø 3 thaùng ñeán 6<br />
thaùng maø thoâi Khoâng toát<br />
Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán ngaân löu:<br />
Thôøi gian hoaøn thaønh döï aùn<br />
Lôïi suaát mong ñôïi cuûa döï aùn<br />
Caùc ñieàu kieän giöõ laïi (xem overdraft)<br />
Saép xeáp tín duïng vôùi nhaø cung caáp<br />
Söï trì hoaõn trong chi traû tieàn cuûa khaùch haøng<br />
Thueâ maùy moùc,<br />
…v.v…<br />
5<br />
Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng File Docx, PDF về máy