[Download] Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống

Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống
Nội dung Text: Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống

Download


Nội dung Bài giảng Cấp thoát nước do PGS.TS Nguyễn Thống biên soạn có 8 chương, trình bày như sau: Tổng quan về cấp nước, nguồn nước và công trình thu nước, mạng lưới cấp và thoát nước khu vực, mạng lưới cấp và thoát nước bên trong,…Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống File Docx, PDF về máy

Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống

 1. TRƯ NG ðC I H TC BÁCH KHOA TP. HCM
  P HOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng – BM KTTNN
  N I DUNG MÔN H C
  CHƯƠNG 1: T ng quan v c p nư c
  CHƯƠNG 2: Ngu n nư c & Công trình thu nư c
  CHƯƠNG 3: M ng lư i c p nư c khu v c.
  CHƯƠNG 4: M ng lư i c p nư c bên trong.
  CHƯƠNG 5: M ng lư i thoát nư c bên trong.
  CHƯƠNG 6: M ng lư i thoát nư c khu v c.
  Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG
  CHƯƠNG 7: T ng quan v x lý nư c th i.
  E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
  CHƯƠNG 8: Ph n m m EPANET và SWMM
  Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
  1 2
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng
  Tél. (08) 38 640 979 – 098 99 66 719

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  TÀI LI U THAM KH O
  MÔN H C TIÊN QUY T
  TIÊN
  1. C p Thoát Nư c. NXB Xây D ng 2005.
  Tác gi PGS. TS. Nguy n Th ng.
  Th y l c ñ i cương
  Th
  2. Sách v C p thoát nư c.
  (Cơ h c ch t l ng)
  ng
  3. Ph n m m EPANET (c p nư c).
  4. Ph n m m SWMM (thoát nư c).
  5. Quy chu n VN v C p & thoát nư c
  Download tài li u gi ng t i Web:
  http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/
  4
  3
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  MUÏC ÑÍCH MOÂN HOÏC
  KIEÅM TRA
  1. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng caáp nöôùc
  – Trong tröôøng hôïp coù kieåm tra giöõa kyø
  beân trong ñôn vò söû duïng nöôùc (nhaø ôû,
  thôøi gian laø 45 ph (60 ph).
  nhaø maùy,..).
  – Thi tr c nghieäm (ho c t lu n) cuoái moân
  2. Quy hoaïch vaø tính toaùn thieát keá heä thoáng
  hoïc 90 ph.
  caáp nöôùc khu vöïc.
  – Cho pheùp tham khaûo taøi lieäu cuûa caù nhaân.
  3. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng thoaùt
  Chuù yù: nöôùc beân trong ñôn vò söû duïng nöôùc.
  Mang theo maùy tính laøm baøi taäp trong l p. 4. Quy hoaïch vaø tính toaùn thieát keá heä thoáng
  thoaùt nöôùc khu vöïc.
  5 6
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  1

 2. C P THOÁT NƯ C
  C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Chương 1
  T NG QUAN V
  NG
  C P NƯ C

  7 8
  PGS. TS. Nguy n Th ng
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  CHU KỲ DÙNG NƯ C 8 9
  M n g lư i ðƠN V S 2 ≈

  thu nư c D NG NƯ C 7
  1 3456
  th i M n g lư i c p 1: Nguoàn nöôùc caáp 2: Coâng trình thu nöôùc 10
  nư c khu v c 3: Traïm bôm caáp 1 4: Traïm xöû lyù nöôùc
  11
  X LÝ
  5: Beå chöùa nöôùc saïch 6: Traïm bôm caáp 2
  NƯ C TH I 12 14
  7: Ñöôøng oáng chính 8: Heä thoáng caáp
  Kh trùng X LÝ 13
  nöôùc beân ngoaøi
  NƯ C THÔ
  9: Ñôn vò tieâu thuï nöôùc 10: Beå chöùa, Ñaøi nöôùc
  X LÝ Dòng ch y
  11: Thoùat nöôùc thaûi 12: Traïm xöû lyù nöôùc thaûi
  T NHIÊN t nhiên
  13: Coáng thoaùt nöôùc 14: Heä thoáng soâng raïch
  Công trình
  thu nöôùc thaûi
  thu nư c
  NGU N NƯ C
  SƠ ð KHAI THÁC
  9 10
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C
  C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Chương 1: T ng quan v c p nư c

  CAÙC NHU CAÀU DUØNG NÖÔÙC CHÍNH
  1. Nöôùc sinh hoaït.
  2. Nöôùc phuïc vuï saûn xuaát.
  3. Nöôùc töôùi caây, töôùi ñöôøng.
  NHU C U 4. Nöôùc sinh hoaït cuûa coâng nhaân khi laøm vieäc taïi
  nhaø maùy.
  5. Nöôùc taém cuûa coâng nhaân khi laøm vieäc taïi xí
  DÙNG NƯ C nghieäp.
  6. Nöôùc duøng trong caùc nhaø coâng coäng.
  7. Nöôùc maát do roø ræ töø maïng löôùi phaân phoái.
  8. Nöôùc duøng trong khu xöû lyù.
  9. Nöôùc phuïc vuï chöõa chaùy.
  11 12
  PGS. TS. Nguy n Th ng
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  2

 3. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  • Qngñ-max: lưu löôïng ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát
  NƯ C SINH HO T
  (m3/ngñ).
  Q (m3/h)
  Gi thi t
  • Qtb= Qngñ-max/24: löu löôïng trung bình giôø
  Qh-max
  d ng b c
  (m3/h).
  thang
  • Qi: löu löôïng giôø thöù i (m3/h).
  Qi
  • Qh-max: löu löôïng giôø duøng nöôùc lôùn nhaát
  Qtb
  (m3/h).
  • Ki=Qi/Qtb: heä soá khoâng ñieàu hoøa giôø thöù i
  Qh-min
  (ñònh nghóa söû duïng trong caùc phaàn meàm
  moâ phoûng doøng chaûy coù aùp trong maïng löôùi,
  0 i 24 T (h)
  ví duï EPANET, goïi laø heä soá patterns).
  Bieåu ñoà duøng nöôùc ngaøy ñieån hình 13 14
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  • Kh-max=Qh-max/Qtb: heä soá khoâng ñieàu hoøa giôø TIEÂU CHUAÅN DUØNG NÖÔÙC SINH HOAÏT
  duøng nöôùc lôùn nhaát. Ñöôïc tính theo bình quaân ñaàu ngöôøi (qtb),
  Ghi chuù : Trong moät soá tröôøng hôïp ngöôøi ta löôïng nöôùc duøng trong moät ngaøy ñeâm,
  coøn ñònh nghóa heä soá khoâng ñieàu hoøa giôø lít/ngaøy-ñeâm.
  nhö sau : Tieâu chuaån caáp nöôùc hieän haønh :
  • ki=Qi/ Qngñ-max(%), giaù trò ki phuï thuoäc vaøo TCXD-33-68.
  Kh-max

  Tìm quan heä giöõa Ki vaø ki !!!!

  15 16
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  TCXD-33-2006. TCXD-33-2006.

  17 18
  PGS. Dr. Nguy n n Thng g
  PGS. TS. Nguy Th n PGS. TS. Nguy n Th ng

  3

 4. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  TCXD-33-2006. TCXD-33-2006.

  19 20
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Trang bò tieän nghi Tieâu chuaån Heä soá khoâng
  duøng nöôùc qtb ñieàu hoøa giôø
  trong nhaø
  (l/ng/ngaøy-ñeâm) (Kh-max)
  M T S TIÊU CHU N
  TIÊU
  40-60 2.5-2.0
  – Loaïi I. Nhaø beân trong khoâng coù heä thoáng
  caáp thoaùt nöôùc vaø duïng cuï veä sinh.
  DÙNG NƯ C THEO
  Nöôùc duøng laáy töø voøi nöôùc coâng coäng.

  80-100 2.0-1.8
  – Loaïi II. Nhaø beân trong chæ coù voøi laáy nöôùc
  TCVN 4513-1988
  TCVN
  120-150 1.8-1.5
  – Loaïi III. Nhaø beân trong coù heä thoáng caáp
  thoaùt nöôùc, coù duïng cuï veä sinh, khoâng
  coù thieát bò taém.

  150-200 1.7-1.4
  – Loaïi IV. Nhaø beân trong coù heä thoáng caáp
  thoaùt nöôùc, coù duïng cuï veä sinh, coù thieát
  bò taém thoâng thöôøng.

  200-300 1.5-1.3
  – Loaïi V. Nhaø beân trong coù heä thoáng caáp
  thoaùt nöôùc, coù duïng cuï veä sinh, coù chaäu
  taém vaø caáp nöôùc noùng cuïc boä. 22
  21
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  23 24
  PGS. Dr. Nguy n n Thng g
  PGS. TS. Nguy Th n PGS. TS. Nguy n Th ng

  4

 5. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  25 26
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  • Löu löôïng cho giôø duøng nöôùc lôùn nhaát:
  NÖÔÙC SINH HOAÏT
  Qsh − max
  qN Q sh− max =
  ngd
  K h − max (m 3 / h )
  Q sh −max = tb K ngd − max (m 3 / ngd ) h
  24
  ngd
  1000
  Qsh − max • Löu löôïng nöôùc söû duïng theo giôø (m3/h) :
  löu löôïng tính toaùn nöôùc sinh hoaït
  ngd
  ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát. Qsh −max
  Qsh = Ki .or. = Qsh −max.ki (m3 / h)
  K ngd −max ≥ 1 h s khoâng ñieàu hoøa ngaøy duøng
  ngd
  i ngd
  24
  nư c lôùn nhaát, phuï thuoäc vaøo ñaëc tính khí haäu Qsh− max löu löôïng tính toaùn gi duøng lôùn nhaát.
  töøng vuøng, xaõ hoäi,…
  h

  Kh-max>=1 : heä soá khoâng ñieàu hoaø giôø duøng nöôùc
  qtb : tieâu chuaån duøng nöôùc (lit/ngöôøi/ngñ). lôùn nhaát. Phuï thuoäc daân soá, cheá ñoä laøm vieäc,…
  N : daân soá döï baùo cho khu quy hoaïch (ngöôøi). 27 ChuùTS.:Nguy n Th ngn ta coù Ki/24 =ki % (?)
  PGS. yù Theo treâ
  28
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  HS Kngay_max HS Kngay_max

  29 30
  PGS. Dr. Nguy n n Thng g
  PGS. TS. Nguy Th n PGS. TS. Nguy n Th ng

  5

 6. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  HS Kh_max HS Kh_max

  31 32
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Baøi taäp 1 : Moät khu daân cö coù 15000 daân, tieâu chuaån
  CHÚ Ý duøng nöôùc 150 lit/ng/ngñ.
  a. Tính löu löôïng nöôùc sinh hoaït ngaøy duøng nöôùc lôùn
  V i m i Kh-max ñã xác ñ nh cho nhaát (m3/ngñ)
  nhu c u nư c sinh ho t b. Löu löôïng giôø duøng nöôùc lôùn nhaát (m3/h).
  c. Löu löôïng (m3/h) luùc 6 7h vaø 17 18h.
  d a vào s li u th ng kê
  Bieát raèng khu vöïc coù:
  ngư i ta xác ñ nh ñư c 24
  K ngd − max = 1.2 ; K h − max = 1.5
  giá tr ki tương ng v i 24 h
  ki =4,5% luùc 6 7h
  trong ngày (P. L c 4).
  ki =5,5% luùc 17 18h (v i Kh-max=1.5 Phuï luïc344)
  33
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  NÖÔÙC TÖÔÙI CAÂY, ÑÖÔØNG
  Baøi taäp 2: Moät khu daân cö coù 20000 daân,
  tieâu chuaån duøng nöôùc 140 lit/ng/ngñ. Q t − ngd
  q t Ft
  Q t − ngd = (m 3 / ngd) Q t − h = (m 3 / h )
  a. Tính löu löôïng nöôùc sinh hoaït ngaøy duøng T
  1000
  nöôùc lôùn nhaát (m3/ngñ). – qt : tieâu chuaån nöôùc röûa ñöôøng, töôùi caây (lit/m2/ngñ).
  b. Löu löôïng giôø duøng nöôùc lôùn nhaát (m3/h). Sô boä laáy 0.5-11 lit/m2/ngñ.
  – Ft : dieän tích töôùi (m2).
  c. Löu löôïng (m3/h) luùc 7 8h vaø 16 17h.
  – Qt-ngñ : löu löôïng nöôùc töùôi trong moät ngaøy ñeâm
  Bieát raèng khu vöïc coù: (m3/ngñ).
  – Qt-h : löu löôïng nöôùc töùôi trong moät giôø (m3/h).
  K ngd − max = 1.1 ; α max = 1.2 – T : thôøi gian töôùi trong moät ngaøy ñeâm (h).
  35 36
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  6

 7. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  NÖÔÙC SINH HOAÏT COÂNG NHAÂN
  NÖÔÙC TÖÔÙI CAÂY, ÑÖÔØNG
  ( )
  = q n N1 + q l N 2 m 3 / ca
  CN
  Q sh − ca
  CN
  Qsh −ca 3
  ⇒ Q CN ngd = C.Qsh −ca (m 3 / ngd ) ; Qsh −h =
  CN CN
  (m / h )
  sh −
  T0
  CN CN
  Q sh − ca , Q sh − h nöôùc sinh hoaït cuûa coâng nhaân
  • qn, ql : tieâu chuaån duøng nöôùc sinh hoaït cuûa coâng nhaân
  trong phaân xöôûng noùng, laïnh (m3/ng/ca).
  • N1,N2 : soá coâng nhaân laøm vieäc trong phaân xöôûng noùng
  & laïnh trong töøng ca (ng). C soá ca kíp trong ngaøy.
  • T0 : soá giôø laøm vieäc trong moät ca (h).
  37 38
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  NÖÔÙC TAÉM COÂNG NHAÂN ÔÛ XÍ NGHIEÄP
  (m / h )
  NƯ C SINH HO T CÔNG NHÂN
  Q CN = 0.5.n 3
  t −h

  .C (m / ngd )
  Q CN = Q CN 3
  t − ngd t −h

  QCN , Q CN → nöôùc taém cuûa coâng nhaân
  t − ngd t −h

  trong moät ngaøy ñeâm, trong moät giôø.
  n : soá buoàng taém höông sen boá trí trong nhaø
  maùy.
  C : soá ca kíp laøm vieäc trong nhaø maùy.
  39 40
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  NÖÔÙC ROØ RÓ TÖØ MAÏNG LÖÔÙI NÖÔÙC TÖÏ DUØNG CHO TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC
  Sô boä laáy theo tyû leä 5% ñeán 10% coâng suaát
  Khoâng coù tieâu chuaån roõ reät, tuøy theo tình
  traïm xöû lyù (trò soá nhoû duøng cho tröôøng hôïp
  traïng maïng löôùi coù theå laáy töø 5% ñeán
  coâng suaát lôùn hôn 20000 m3/ngaøy-ñeâm).
  10% toång coâng suaát caáp nöôùc cuûa heä
  Löôïng nöôùc naøy duøng cho nhu caàu kyõ thuaät cuûa
  thoáng.
  traïm:
  Trong tröôøng hôïp maïng löôùi ñaõ cuõ, tyû leä – beå laéng 1.5% 3%
  nöôùc maát coù theå leân ñeán 15%-20%.
  – beå loïc 3% 5%
  (Maát nöôùc cuûa heä thoáng caáp nöôùc Tp. Hoà – beå tieáp xuùc 8% 10%.
  Chí Minh >35%!!!).
  41 42
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  7

 8. C P THOÁT NƯ C
  C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Chương 1: T ng quan v c p nư c

  BAÛNG
  3
  Gìô Qsh a. Töôùi, m Xí nghieäp Ga, Roø Toång coäng
  Qsh caûng ró
  3
  m

  PHAÂN PHOÁI NÖÔÙC
  PHAÂ
  3 3 3 3 3
  ki m m Ñöôøng Caây Qsh Qsx Qt- m m m %
  -CN CN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  SÖÛ DUÏNG THEO GI
  NG . . . . . . . . . . . .
  0-1
  1-2

  TRONG 24h
  TRONG …
  C t cho phép xác ñ nh h s không

  ñi u hoà ki : [12]=100*[11] / [Sum(11)]%
  22-23
  23-24
  Toång
  43 44
  PGS. TS. Nguy n Th ng
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  COÂNG SUAÁT CAÁP NÖÔÙC KHU V C • a : heä soá keå ñeán löôïng nöôùc duøng cho coâng
  nghieäp ñòa phöông, tieåu thuû coâng nghieäp
  Coâng suaát caáp nöôùc TB caáp I (töø nguoàn vaøo NM xöû lyù):
  (chöa keå heát trong QSX, thöôøng laáy a=1.1).
  Q I = ( aQ sh-max +Q t +Q sh +Q CN +Q sx ) bc
  CN
  (m3/ngñ)
  • b : heä soá keå ñeán löôïng nöôùc do roø ró phuï
  t

  thuoäc vaøo ñieàu kieän quaûn lyù, thi t b :
  Coâng suaát caáp nöôùc TB caáp II (töø beå chöùa nöôùc saïch
  b=1.1 1.15.
  veà khu vöïc tieâu thuï):
  • c : heä soá keå ñeán löôïng nöôùc duøng cho baûn
  Q II = ( aQ sh-max +Q t +Q sh +Q CN +Q sx ) b
  CN
  (m3/ngñ)
  thaân traïm x lí nöôùc (röûa caùc beå laéng, loïc…),
  t

  c=1.05 1.1. Trò soá lôùn cho coâng suaát traïm
  caáp nöôùc nhoû vaø ngöôïc laïi.
  a, b, c laø caùc heä soá khoâng ñôn vò (xem ñònh nghóa sau).
  45 46
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Baøi taäp: Moät maïng löôùi caáp nöôùc ñöôïc quy – Moät nhaø maùy ngaøy laøm vieäc 2 ca, moãi ca 6 giôø
  hoaïch ñeå cung caáp nöôùc cho moät khu coù caùc vaø coù 500 coâng nhaân/ca (ca 1 töø 6h ñeán 12h,
  thoâng soá sau : ca 2 töø 13h ñeán 19h). Nöôùc duøng cho saûn xuaát
  trong moãi ca laø 300 m3/ca. Nöôùc sinh hoaït cho
  – Khu daân cö A coù 15 nghìn daân vôùi tieâu chuaån
  coâng nhaân trong moãi ca laø 24 l/(ng-ca).
  duøng nöôùc laø qtb=120 l/(ng.ngñ), coù Kngñ-max,
  Kh-max laø 1.3 vaø 2. – Dieän tích caây xanh caàn töôùi laø 50000 m2, vôùi
  tieâu chuaån töôùi laø qt=2 l/(m2-ngñ). Thôøi gian
  – Khu B coù 3 nghìn daân vôùi tieâu chuaån duøng
  töôùi töø 15h ñeán 19h.
  nöôùc laø qtb=250 l/(ng.ngñ), coù Kngñ-max, Kh-max
  laø 1.3 vaø 1.5.
  47 48
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  8

 9. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Cho bieát heä soá duøng nöôùc cho saûn xuaát nhoû trong khu
  laø a=1.1 ; roø ró do maïng löôùi ñöôøng oáng b=1.15 ; heä THI T B &
  soá duøng nöôùc cho traïm xöû lyù c=1.05. Xaùc ñònh :
  a. Löu löôïng nöôùc sinh hoaït ngaøy duøng nöôùc lôùn CÔNG TRÌNH
  CÔNG
  nhaát, löu löôïng giôø duøng nöôùc lôùn nhaát vaø töø 6 7h
  cuûa khu daân cö A vaø B. PH BI N TRONG
  BI
  b. Tính caùc nhu caàu duøng nöôùc coâng suaát caáp nöôùc
  M NG LƯ I
  cuûa traïm bôm caáp I vaø caáp II (m3/ngñ). NG
  c. Laäp baûng phaân phoái löu löôïng trong moät ngaøy ñeâm
  C P NƯ C
  cho toaøn khu (boû qua nöôùc duøng cho traïm xöû lyù).
  (ñi n hình t 12h 16h)
  50
  49
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  THÔNG S CƠ B N C A BƠM
  1. Bôm taêng aùp : Bieán ñoåi trong khoaûng 300
  kPa (Pa=N/m2) 600 kPa (30 ñeán lưu lư ng
  Q (m3/s)
  60mH2O). c t nư c bơm
  H (m)
  Nhieäm vuï: Boå sung naêng löôïng cho nöôùc Công su t bơm:
  (döôùi daïng aùp naêng) nhaèm muïc ñích cho
  P = ηρgQH ( watt )
  pheùp nöôùc di chuyeån töø nôi coù naêng löôïng
  be nôi coù naêng löôïng lơn hôn (vuøng
  ρ=1000(kg/m3) kh i lư ng riêng
  thaáp leân vuøng cao taêng theá naêng).
  nư c, η

 10. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Bơm HƯ NG TR C Lưu lư ng
  BƠM phân t nư c sau khi
  Ql n
  LY ti p xúc cánh bơm nh n năng
  TÂM lư ng s di chuy n theo phương
  SONG SONG TR C BƠM.

  55 56
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Bơm HƯ NG TR C Bơm
  HƯ NG
  TR C

  57 58
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  BƠM HƯ NG TR C
  Nöôùc duøng
  Q(m3/s)
  Nöôùc caáp
  Q2

  Q1
  T(h)

  0 24
  BÔM 2 CAÁP
  59 60
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  10

 11. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  THIEÁT BÒ VAØ CAÙC COÂNG TRÌNH PHOÅ BIEÁN CÁC LO I VAN
  TRONG MAÏNG LÖÔÙI
  – Van c a – Gate Valve
  2. Van ñieàu khieån:
  – Van bi – Ball valve
  Caáu taïo moät soá loaïi vane ñieàu tieát doøng
  – Van hơi (van c u) – Globe Valve
  chaûy:
  – Van bư m – Butterfly Valve
  (a) vane roâbinet, (b) vane böôùm, (c) vane
  clapet moät chieàu, – Van m t chi u – Check Valve
  (d) vane giaûm aùp traïng thaùi ñoùng vaø môû.
  61 62
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Chương 1: T ng quan v c p nư c

  CÁC LO I VAN
  – Van ñi u khi n, van ñi n t – Control
  Valve, Electric Valve
  – Van gi m áp, pressure Reducing Valve
  – Van an toàn – Pressure Relief Valve
  – Van x khí – Air Valve
  – Van giư áp – Pressure Sustaining
  Valve
  63 64
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  VAN C NG (Gate Valve) 65 66
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  11

 12. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  (Gate Valve)
  67 68
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng
  (Gate Valve)

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  VAN BƯ M
  (Butterfly Valve )
  (Butterfly Valve )
  69 70
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  MOÄT SOÁ NGUYEÂN LYÙ
  HOAÏT ÑOÄNG
  CUÛA CAÙC LOAÏI VAN
  CU

  72
  71
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  12

 13. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  VAN AN TOÀN Vít chænh aùp
  löïc hoaït
  Dùng b o v các ño n ng ñoäng van xaõ
  xung y u. Khi áp su t vư t
  qua giá tr gi i h n Van m
  xã nư c.
  Ho t ñ ng theo nguyên lý t c
  ng t m ch ñi n c a bơm.
  VAN AN TOÀN
  73 74
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  VAN GI M ÁP
  VAN GI M ÁP
  Gi m áp su t trong
  ñư ng ng phù h p v i
  thi t b s d ng nư c.

  75 76
  PGS. Dr. Nguy n n Thng g
  PGS. TS. Nguy Th n
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  S c căn dây Tmax (T/h m c nư c Min)
  CHÚ Ý
  Van phao có th setup 2 ch ñ
  M c h ñi n
  MNmax
  Contact K
  qua bơm
  khác nhau:
  Ch ñ ch ng tràn (bơm
  Pmin Trư ng h p
  s c căn dây nư c vào b ch a trên cao).
  Dây m m
  bé nh t
  Ch ñ ch ng c n (nư c t
  MNmin
  Pmax
  b ñư c bơm l y ra).
  VAN PHAO 77 78
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  13

 14. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  SÔ ÑOÀ HOAïT ÑOÄNG VAN PHAO VAN 1 CHI U
  Phao

  OÁng nöôùc
  vaøo beå
  L cñ yn i
  OÁng
  nöôùc ra

  79 80
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  T/h
  không
  có khí

  T/h có
  VAN XAÕ
  khí
  KHÍ

  81 82
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  V TRÍ G N VAN XÃ KHÍ CHÚ Ý
  p < pat !!!
  ðư ng c t
  B t khí
  ðư ng c t nư c ño áp
  H=z+p/ρg
  p/ρg nư c ño áp
  H=z+p/ρg p/ρg

  Dòng ch y Dòng ch y
  có áp Z có áp
  Z
  o o
  o o
  83 84
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  14

 15. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  COÂNG TRÌNH CHÖÙA NÖÔÙC
  VAN TRONG MAÏNG LÖÔÙI
  1. Beå chöùa nöôùc.
  Van 2. Ñaøi nöôùc.
  Taùc duïng:
  Nguoàn nöôùc
  • Ñieàu hoøa lưu löôïng nöôùc duøng vaø nöôùc caáp khi
  khoâng caân baèng: taïm tröû khi nhu caàu thaáp hôn
  qi nhu caàu coâng suaát nöôùc bôm vaøo heä thoáng maïng löôùi vaø
  nöôùc duøng boå sung vaøo maïng löôùi khi nhu caàu lôùn hôn
  yeâu caàu dung tích ñieàu hoøa cuûa heä thoáng.
  taïi nuùt i.
  qi • Ñieàu hoøa aùp suaát nöôùc trong maïng löôùi (ñaøi
  i nöôùc).
  85 86
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Q(m3/s) Ñöôøng nöôùc duøng Q1(t)
  Ñöôøng coät nöôùc ño aùp
  Ñöôøng coät
  giôø cao ñieåm
  nöôùc ño aùp ∆S3
  Ñöôøng nöôùc caáp
  giôø thaáp ÑAØI NÖÔÙC
  Q2 Q2(t)
  ñieåm Khu söû p/ρg ∆S1
  duïng nöôùc
  H=z+p/γ Q1
  BÔM
  z O
  O Khu söû
  duïng nöôùc
  Ñöôøng oáng caáp nöôùc
  BEÅ NÖÔÙC
  t1 t2 t3 t4 24h
  H=z+ p/ρg:coät nöôùc ño aùp 0
  SÔ ÑOÀÀ HOAïT ÑOÄNG: BEÅ+BÔM+ÑAØI CHU KYØ DUØNG NÖÔÙC 24h
  87 88
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Si chæ toång löôïng nöôùc caáp (duøng) trong thôøi DUNG TÍCH ÑIEÀU HOØA (Wñh)
  ñoaïn töø ñoaïn töø t1 t2. Q (m3/h)
  Nöôùc ra töø ñaøi
  vaøo heä thoáng
  Qh-max
  t2

  Si = ∫ Q(t)dt = ∑ Qi .∆t Theå tích
  Theå tích nöôùc taïm
  nöôùc taïm
  i
  t1
  tröõ tröõ
  ∆T : thôøi ñoaïn tính toaùn (h).
  Qh-min
  Q(t) :cöôøng ñoä duøng nöôùc (caáp nöôùc) (m3/h). Nöôùc caáp vaøo
  ∆Si chæ löôïng nöôùc boå sung (laáy ra khoûi heä heä thoáng
  0 24 T (h)
  thoáng) trong thôøi ñoaïn töông öùng (m3). BIEÅU ÑOÀ TIEÂU THUÏ
  NÖÔÙC 24h
  89 90
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  15

 16. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  BƠM M T C P & Nöôùc duøng
  Q(m3/s)
  Nöôùc caáp
  BƠM NHI U C P
  Q2
  ð gi m th tích ñi u hòa có th
  dùng bơm “NHI U C P” nh m cho Q1
  phép lưu lư ng c p vào h th ng
  T(h)
  m ng lư i “bám sát” ñư ng nư c
  dùng (nư c l y ra kh i m ng lư i). 0 24
  BÔM 2 CAÁP
  91 92
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Phöông trình caân baèng nöôùc:
  DUNG TÍCH ÑIEÀU HOØA: Wñh
  Ñònh nghóa: Xeùt moät heä thoáng caáp nöôùc vôùi
  dW i = (Q idung − Q ivao− mang )dt (m 3 )
  nhu caàu duøng nöôùc vaø caáp nöôùc trong 1
  chu kyø duøng nöôùc laø ñaõ bieát.
  Theå tích nhoû nhaát caàn phaûi coù ñeå tröõ dt chæ thôøi ñoaïn tính (1h, 2h…)
  dW i
  nöôùc khi nöôùc caáp töø NM vaøo maïng löôùi dung tích nöôùc caáp boå sung vaøo maïng löôùi
  lôùn hôn nhu caàu vaø caáp vaøo maïng khi nhu (hoaëc tröõ) vaøo giôø thöù i.
  Qidung
  caàu lôùn hôn nöôùc caáp töø NM vaøo heä thoáng l/l nöôùc duøng vaøo maïng löôùi vaøo giôø thöù i.
  goïi laø DUNG TÍCH ÑIEÀU HOØA. l/l nöôùc caáp vaøo maïng löôùi vaøo giôø thöù i.
  Qivao− mang
  93 94
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C
  C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Chương 1: T ng quan v c p nư c

  ðƯ NG LŨY TÍCH NƯ C
  CÔNG TH C TRONG DUNG TÍCH CH A
  T M TH I W(t)
  TH C HÀNH XÁC ð NH
  TH
  Xét m t h th ng có lưu lư ng vào
  DUNG TÍCH ðI U HÒA
  DUNG HÒA m ng theo t là Qvao-mang(t) và lưu
  lư ng l y ra kh i m ng s d ng
  (Phương pháp l p b ng)
  ng Qdung(t). G i W(t) là dung tích nư c
  trong b ch a t m t i th i ñi m t.
  95 96
  PGS. TS. Nguy n Th ng
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  16

 17. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  G i:
  D NG ð TH ð C TRƯNG
  t
  W ( t ) = ∑ (Q tvao− mang − Q dung ) ∆t ( m 3 )
  t
  C A W(t)
  W(t)
  t =0
  Wmax
  ∆t : thôøi ñoaïn tính (thöôøng laø 1h)
  W(t) th tích nư c trong b tr t m t i W0
  th i ñi m t (lưu lư ng c ng d n).
  0
  t
  24h
  Wmin
  97 98
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Laäp baûng tính W(t):
  Minh h a ñ th v dung tích ñi u hòa: t
  W ( t ) = ∑ (Q tvao −mang − Q dung )∆t
  t

  {
  Max t =0

  sai bieät l/l coäng doàn töø t=0 ñeán t.
  Nư c t m Nư c c p b
  Ghi chuù: Giaû thieát coù W0 tröû baát kyø taïi t=0 ñeå phuïc
  tr vào sung vào vuï heä thoáng khi khoâng coù söï caân baèng löu löôïng
  dung tích m ng lư i NM caáp vaøo HT vaø löu löôïng duøng.
  ñi u hoà Min (Dùng > C p) Dung tích ñieàu hoøa:
  (Dùng < C p)

  Wdieuhoa = Wmax − Wmin
  TH TÍCH T M TR 99 100
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c
  DUNG TÍCH ÑIEÀU HOØA Wñh
  a. Kieåm tra theå tích nöôùc caáp töø NM vaøo heä
  Ví duï 1: Q(m3/h) Nöôùc duøng thoáng baèng theå tích nöôùc duøng trong 24h.
  Qdung b. Goïi W0 laø moät dung tích nöôùc ban ñaàu t=0
  160
  (töôûng töôïng hoaëc thöïc) coù trong moät beå
  Nöôùc caáp
  ch a:
  Qvao-mang
  110
  Xaùc ñònh söï thay ñoåi theå tích nöôùc chöùa trong beå
  40 naøy khi coù xeùt ñeán söï t m tr vào beå ho c
  c p boå sung vaøo maïng löôùi, töø ñoù xaùc ñònh:
  T(h) Theå tích nöôùc Max trong beå ?
  0 Theå tích nöôùc Min trong beå ?
  6h 20h 24h
  Dung tích ñieàu hoøa Wñh ?
  101 102
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  17

 18. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Ví duï 2: Höôùng daãn: W(t)
  Nöôùc duøng
  Q(m3/h) Nöôùc duøng
  Wmax
  Q(m3/h)
  Nöôùc caáp
  420
  Nöôùc caáp
  260
  160(m3/h)

  110(m3/h)
  80
  600(m3) 40(m3/h)
  T(h) W0
  W0

  Dung tích luõy tích
  0 t2 t3 Wmin
  t1 24
  trong beå chöùa h/t W(t)
  TÍNH Wñh ? 6h T (h)
  20h
  103 104
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  :
  Tính W(0), W(6h), W(20h) & W(24h) Höôùng daãn:
  Dung tích luõy tích trong beå
  Wmax = W (6) = W0 + (110 − 40) * 6 chöùa h/t W(t)
  Wmax
  = ( W0 + 420)m 3 Q(m3/h)
  Nöôùc duøng
  Ghi chuù:
  Wmin = W (20h ) = Wmax − (160 − 110) *14 420(m3)
  Wmax= 260(m3)
  = ( W0 − 280)m W0+600
  3
  80(m3)
  • Dung tích ñieàu hoøa caàn coù: 600(m3)
  W0 W0
  Wmin =

  Nöôùc caáp
  ⇒ Wdh = Wmax − Wmin = 700m 3
  105 106
  24h T (h)
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Baøi taäp 3 : Moät heä thoáng caáp nöôùc sinh Höôùng daãn
  hoaït cho khu daân cö coù löu löôïng tính 1 2 3 4 5
  Giôø
  toaùn ngaøy duøng nöôùc lôùn nhaát W(m3).
  1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
  Duøng (%W*)
  Cho bieát Kh_max=1.5. Nöôùc ñöôïc cung caáp 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
  Caáp (%W**)
  bôûi traïm bôm hoaït ñoäng theo cheá ñoä
  2.67 2.67 2.67 2.67 1.67
  moät caáp lieân tuïc coù löu löôïng khoâng ñoåi (Caáp-Duøng)
  Coäng doàn
  trong ngaøy. +
  2.67 5.33 8.0 10.67 12.33
  W(t)
  Xaùc ñònh dung tích ñieàu hoøa Wñh cho heä
  (*=??????)
  thoáng.
  (**=?????)
  107 108
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  18

 19. C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Giôø 6 7 8 i Giôø 23 24
  Duøng%W 3.50 4.50 5.50 . Duøng%W 2. 1.25
  Caáp%W 4.17 4.17 4.17 . Caáp%W 4.17 4.17
  (Caáp-Duøng) 0.67 -0.33 -1.33 . (Caáp-Duøng) 2.16 2.92
  Coäng doàn 13.00 12.67 11.33 . Coäng doàn -2.92 0
  Giôø 19 20 21 22
  Do ñoù, dung tích ñieàu hoøa caàn coù laø:
  Duøng%W 5.0 4.5 4.0 3 Wñh = [13%W-(-6.42%)W] = 19.42%W
  Caáp%W 4.17 4.17 4.17 4.17
  Nhaän xeùt: Cuoái giôø 24, theå tích trôû veà 0
  (Caáp-Duøng) -0.83 -0.33 0.167 1.16
  nhö ban ñaàu.
  Coäng doàn -6.08 -6.42 -6.25 -5.08
  109 110
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  LƯ U Ý Baøi taäp 4: Moät heä thoáng caáp nöôùc sinh hoaït cho
  khu daân cö coù löu löôïng tính toaùn ngaøy duøng
  nöôùc lôùn nhaát W(m3) vôùi Kh_max=1.5.
  DUNG TÍCH ðI U HOÀ Nöôùc ñöôïc cung caáp bôûi traïm bôm goàm 2 bôm
  gioáng nhau, hoaït ñoäng theo cheá ñoä 2 caáp. Bôm 1
  TRONG 1 H TH NG hoaït ñoäng lieân tuïc 24h vaø bôm 2 hoaït ñoäng töø 3h
  vaø keát thuùc luùc 19h.
  THƯ NG < 10%Wngày-ñêm Xaùc ñònh dung tích ñieàu hoøa cho heä thoáng. Haõy
  cho bieát luùc naøo möïc nöôùc trong ñaøi cao vaø thaáp
  nhaát.
  Nhaän xeùt keát qua so vôùi Baøi taäp 3. Giaûi thích ?
  111 112
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  Giôø 1 2 3 4 5
  Duøng%W 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 Giôø 19 20 21 22 23 24
  Caáp%W (bôm 1) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Duøng%W 5 4.5 4 3 2 1.25
  Caáp%W (bôm 2) 0 0 0 2.5 2.5 Caáp%W (bôm 1) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
  (Caáp-Duøng) 1.0 1.0 1.0 3.5 2.5 Caáp%W (bôm 2) 2.5 0 0 0 0 0
  Coäng doàn W(t) 1.0 2.0 3.0 6.5 9.0 Caáp-Duøng 0 -2 -1.5 -0.5 0.5 1.25
  Coäng doàn W(t) 2.25 0.25 -1.25 -1.75 -1.25 0
  Giôø 6 7 8 9
  Wñh = (11.0 – (-1.75))%W = 12.75%W
  Duøng%W 3.5 4.5 5.5 6.5
  Caáp%W (bôm 1) 2.5 2.5 2.5 2.5 Baøi 5: Gioáng nhö baøi 4 nhöng trong tröôøng hôïp
  bôm 2 baét ñaàu luùc 5h vaø keát thuùc luùc 21h.
  Caáp%W (bôm 2) 2.5 2.5 2.5 2.5
  Ñaùp soá: Wñh = 8.75%W
  (Caáp-Duøng) 1.5 0.5 -0.5 -1.5
  PGS. TS. Nguy n W(t) g
  Coäng doàn Th n 10.5 11.0 10.5 9
  113 114
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  19

 20. C P THOÁT NƯ C
  C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c
  Chương 1: T ng quan v c p nư c

  NH N XÉT
  Dung tích ñi u hoà càng l n khi
  khác bi t gi a ñư ng quá trình
  BƠ M nư c c p vào h th ng & nư c
  l y ra dùng.
  BI N T N
  BI ð gi m dung tích ñi u hòa ta tìm
  cách gi m s sai bi t này.
  Gi i pháp !!!
  115 116
  PGS. TS. Nguy n Th ng
  PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  ð C TÍNH HO T ð NG
  Dùng tr m bơm nhi u c p
  Nöôùc duøng
  Q(m3/s)
  BƠM “C ðI N”
  Nöôùc caáp
  Q2
  Bơm “c ñi n” nu vn
  Q1 hành KHÁC v i Qtk & Htk
  hi u su t bơm gi m r t
  T(h)
  nhanh.
  0 24
  BÔM 2 CAÁP 117 118
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  C P THOÁT NƯ C C P THOÁT NƯ C
  Chương 1: T ng quan v c p nư c Chương 1: T ng quan v c p nư c

  ÑÖÔØNG CONG ÑAËC TÍNH BÔM η = η max
  H (m)

  η < η max
  h (m) Htk
  Daïng ñöôøng cong
  ñaëc tính cuûa bôm
  htk
  Vò trí bôm laøm vieäc coù
  hieäu suaát cao nhaát Q (m3/s)
  Qtk
  η Chæ hieäu suaát cuûa bôm
  Q (m3/s)
  Qtk
  ÑÖÔØNG CONG HIEÄU SUAÁT BÔM
  119 120
  PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng

  20

Download tài liệu Bài giảng Cấp thoát nước – PGS.TS Nguyễn Thống File Docx, PDF về máy