[Download] Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án
Nội dung Text: Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

Download


Nội dung trình bày trong bài giảng: Lập kế hoạch dự án, trình tự công tác lập kế hoạch, nội dung của một kế hoạch tổng thể, ý nghĩa của bản kế hoạch dự án, lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án,… Mời cá bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án File Word, PDF về máy

Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án

2/22/2011<br />
<br />
Lập kế hoạch dự án<br />
Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự<br />
án<br />
<br />
• Khái niệm: Giáo trình<br />
• Về cơ bản:<br />
– Chi tiết hóa và lượng hóa mục tiêu của dự án<br />
thành các công việc cụ thể<br />
– Hoạch định chương trình thực hiện các công việc<br />
<br />
Trình tự công tác lập kế hoạch<br />
<br />
Nội dung của một kế hoạch tổng thể<br />
<br />
• Xác lập mục tiêu<br />
<br />
1. Tổng quan dự án<br />
<br />
• Cấu trúc phân tách công việc (Work Breakdown Structure-WBS):<br />
xác định hạng mục công việc và công việc chi tiết (mà có thể giao<br />
nhiệm vụ và quản lý)<br />
<br />
2. Mục tiêu dự án<br />
<br />
• Kế hoạch tiến độ: trình tự và thời gian của các công việc; mối liên<br />
hệ giữa chúng (Sơ đồ mạng PERT/CPM)<br />
<br />
3. Khía cạnh kĩ thuật và<br />
quản lý dự án<br />
<br />
• Lập k/h phân bổ điều phối nguồn lực thực hiện k/h tiến độ<br />
• Lập dự toán ngân sách đi đôi với k/h tiến độ<br />
• Chuẩn bị báo cáo<br />
<br />
4. Khía cạnh hợp đồng<br />
dự án<br />
<br />
5. Mạng công việc và<br />
tiến độ<br />
6. Ngân sách và dự toán<br />
kinh phí dự án<br />
7. Nhân sự<br />
8. Phương pháp đánh giá<br />
dự án<br />
9. Khó khăn và rủi ro bất<br />
định<br />
<br />
1<br />
<br />
2/22/2011<br />
<br />
Ý nghĩa của bản kế hoạch d/a<br />
<br />
Lập kế hoạch và Quản lý phạm vi dự án<br />
<br />
• Cơ sở để tuyển dụng, phân bổ nhân vật lực<br />
<br />
• Phạm vi d/a: Các công việc cần thiết để có được kết quả<br />
(sản phẩm) dự án<br />
<br />
• Cơ sở để điều phối thực hiện, giám sát, điều<br />
chỉnh thay đổi và kiểm soát dự án<br />
<br />
• Quản lý pham vi: xác định công việc thuộc và không thuộc<br />
d/a đảm bảo rằng d/a bao gồm và chỉ bao gồm các công<br />
việc cần thiết.<br />
• 2 công cụ cơ bản: Cấu trúc phân tách công việc (WBS) và<br />
Ma trận trách nhiệm (Linear Responsibility Chart -LRC)<br />
• Ma trận trách nhiệm là kết hợp của cơ cấu tổ chức và cấu<br />
trúc phân tách công việc<br />
<br />
Cấu trúc phân tách công việc – WBS<br />
• Sự phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm<br />
nhiệm vụ và nhóm công việc cụ thể<br />
• Hình thức thể hiện như 1 cây đa hệ:<br />
– Cấp bậc trên cùng phản ánh mục tiêu cần thực hiện<br />
– Cấp bậc thấp dần thể hiện mức độ chi tiết của một chỉ tiêu<br />
<br />
Các thành tố của công việc ở cấp thấp<br />
nhất<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
<br />
Các mục tiêu<br />
Các kết quả chuyển giao<br />
Kế hoạch tiến độ<br />
Ngân sách<br />
Các thước đo kết quả hoạt động<br />
Trách nhiệm<br />
<br />
– Cấp thấp nhất: công việc cụ thể mà có thể giao nhiệm vụ<br />
và được thực hiện bởi một trong các bộ phận cụ thể của tổ<br />
chức tham gia vào dự án<br />
<br />
2<br />
<br />
2/22/2011<br />
<br />
Yêu cầu đối với WBS<br />
<br />
Một WBS mẫu<br />
<br />
• Có nhiều cách tiếp cận phân tách công việc của một<br />
d/a. Tuy nhiêm 1 WBS được chọn phải phản ánh được<br />
cách thức theo đó dự án được thực hiện.<br />
<br />
• 3 yêu cầu cụ thể:<br />
– Hoàn chỉnh<br />
– Chi tiết<br />
– Chính xác<br />
<br />
Ma trận trách nhiệm<br />
Công việc<br />
<br />
Cấp trên<br />
<br />
Giám<br />
độc<br />
<br />
Chủ<br />
nhiệm<br />
d/a<br />
<br />
Tr.<br />
Phòng<br />
thiết kế<br />
<br />
Tr.<br />
Phòng<br />
kinh<br />
doanh<br />
<br />
Tr.<br />
Phòng<br />
sản xuất<br />
<br />
Lập kế hoạch dự án<br />
<br />
PD<br />
<br />
GS<br />
<br />
TT<br />
<br />
YK<br />
<br />
YK<br />
<br />
YK<br />
<br />
Xác định WBS<br />
<br />
CĐ<br />
<br />
TT<br />
<br />
YK<br />
<br />
YK<br />
<br />
YK<br />
<br />
Ước tính chi phí<br />
<br />
GS<br />
<br />
CĐ<br />
<br />
TT<br />
<br />
YK<br />
<br />
YK<br />
<br />
Lập kế hoạch thị trường<br />
<br />
PD<br />
<br />
CĐ<br />
<br />
YK<br />
<br />
TT<br />
<br />
YK<br />
<br />
Lập tiến độ<br />
<br />
PD<br />
<br />
CĐ<br />
<br />
YK<br />
<br />
YK<br />
<br />
TT<br />
<br />
PD: phê duyệt cuối cùng<br />
GS: giám sát chung<br />
CĐ: chỉ đạo và phê duyệt<br />
TT: trách nhiệm trực tiếp<br />
YK: phải được tham khảo ý kiến<br />
<br />
3<br />
<br />

Download tài liệu Bài giảng Các nguyên lý quản lý dự án: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án File Docx, PDF về máy