[Download] Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định – Tải về File Docx, PDF

Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định

Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định
Nội dung Text: Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định

Download


“Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương” tìm hiểu tổ chức chính quyền địa phương ở việt nam; hội đồng nhân dân; ủy ban nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

Bạn đang xem: [Download] Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định File Docx, PDF về máy

Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định

 1. BÀI 6
  CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

  Giảng viên: ThS. Trần Ngọc Định

  1
  v1.0014103227

 2. MỤC TIÊU BÀI HỌC

  • Trình bày được cách thức tổ chức chính quyền địa
  phương ở nước ta.

  • Phân biệt được vị trí, tính chất, chức năng, cơ cấu tổ
  chức và cách thức hoạt động của Hội đồng nhân dân.
  • Phân biệt được vị trí, tính chất, chức năng, cơ cấu tổ
  chức và cách thức hoạt động của Ủy ban nhân dân.
  • Phân tích được mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân
  và Ủy ban nhân dân ở địa phương.
  • Vận dụng được những kiến thức được học để giải
  quyết các vấn đề thực tế liên quan đến hoạt động của
  các cơ quan nhà nước ở địa phương.

  2
  v1.0014103227

 3. CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

  Sinh viên cần có các kiến thức cơ bản liên quan đến môn học:
  • Lý luận Nhà nước và Pháp luật;
  • Lịch sử Nhà nước và Pháp luật.

  3
  v1.0014103227

 4. HƯỚNG DẪN HỌC

  • Đọc giáo trình.
  • Thảo luận với giáo viên và các học viên khác về những vấn
  đề chưa nắm rõ.
  • Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.
  • Đọc, tìm hiểu về những vấn đề thực tế tại địa phương.

  4
  v1.0014103227

 5. CẤU TRÚC NỘI DUNG

  6.1. Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam

  6.2. Hội đồng nhân dân

  6.3. Ủy ban nhân dân

  5
  v1.0014103227

 6. 6.1. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

  Điều 110
  • Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân
  định như sau:
   Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
   Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung
  ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;
   Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường
  và xã; quận chia thành phường;
   Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.
  • Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý
  kiến Nhân dân địa phương và theo trình tự, thủ tục do luật định.

  6
  v1.0014103227

 7. 6.1. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM (tiếp theo)

  Nước CHXHCN Việt Nam

  Thành phố trực thuộc
  Tỉnh
  trung ương

  Thành phố Tương
  Huyện Thị xã Quận
  trực thuộc tỉnh đương

  Thị trấn Xã Phường

  7
  v1.0014103227

 8. 6.1. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM (tiếp theo)

  Thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị
  hành chính.

  Đơn vị hành chính cấp tỉnh
  Quốc hội
  Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt

  UBTVQH Đơn vị hành chính cấp dưới

  Chính phủ Trình Quốc hội/UBTVQH quyết định

  Lưu ý: Sự thay đổi về thẩm quyền trong Hiến pháp 2013

  8
  v1.0014103227

 9. 6.1. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM (tiếp theo)

  Tổ chức các cấp chính quyền địa phương
  • Hiến pháp 1992 (2001)
  Hội đồng nhân dân và UBND được tổ chức ở tất cả các cấp.
  • Hiến pháp 2013
   Quy định mở và tạo điều kiện cho tổ chức chính quyền phù hợp với tính chất của
  đơn vị hành chính;
   Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
  được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính
  – kinh tế đặc biệt do luật định.

  9
  v1.0014103227

 10. 6.1. TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM (tiếp theo)

  Vai trò của chính quyền địa phương
  • Tổ chức và đảm bảo thi hành hiến pháp, pháp luật tại địa phương;
  • Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định;
  • Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định;
  • Quyết định các vấn đề của địa phương do luật định.

  Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân

  Cơ quan đại biểu của Cơ quan chấp hành của
  nhân dân địa phương HĐND

  Cơ quan quyền lực nhà Cơ quan hành chính của
  nước ở địa phương Nhà nước ở địa phương
  10
  v1.0014103227

 11. 6.2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  6.2.1. Vị trí, tính chất,
  chức năng, nhiệm vụ
  và quyền hạn

  6.2.2. Cơ cấu tổ chức

  6.2.3. Các hình thức
  hoạt động

  11
  v1.0014103227

 12. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  Cơ quan quyền lực nhà
  nước ở địa phương
  Vị trí của Hội đồng
  nhân dân

  Cơ quan đại biểu của nhân
  dân địa phương

  Tính chất của cơ quan đại biểu thể hiện
  • Hình thành và hoạt động trên cơ sở sự tín nhiệm của cử tri;
  • Đại diện ý chí, tâm tư, nguyện vọng và quyền làm chủ của của cử tri;
  • Tính chất đại biểu theo dân cư, lãnh thổ, tôn giáo, dân tộc;
  • Chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân, đại biểu
  HĐND có thể bị cử tri bãi nhiệm;
  • Vị trí cơ quan trong hệ thống cơ quan đại biểu.
  12
  v1.0014103227

 13. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  Nguồn gốc
  của quyền lực

  Vị trí và quan Tính chất của cơ Quyền lực nhà
  hệ với các quan quyền lực nước và chức
  nhà nước năng
  cơ quan khác

  Tính chịu trách
  nhiệm trước
  nhân dân

  13
  v1.0014103227

 14. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  Số lượng thành viên HĐND và UBND

  HĐND UBND

  Cấp tỉnh 50 – 85 đại biểu 9 – 11 thành viên

  Cấp huyện 30 – 40 đại biểu 7 – 9 thành viên

  Cấp xã 15 – 35 đại biểu 3 – 5 thành viên

  Hà Nội Không quá
  50 – 95 đại biểu
  TPHCM 13 thành viên

  14
  v1.0014103227

 15. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  Số lượng đại biểu HĐND xã

  Loại địa phương Số dân Số đại biểu Ghi chú

  Dưới 4.000 25 đại biểu
  Xã, thị trấn miền xuôi Trên 4.000 người (thêm Tổng số không quá
  Thêm 1 đại biểu
  2000 người) 35 đại biểu

  Từ 2.000 đến 3.000 dân 25 đại biểu

  Trên 3000 người (thêm Tổng số không quá
  Xã, thị trên miền núi Thêm 1 đại biểu
  1.000) 35 đại biểu
  và hải đảo
  Từ 1.000 đến 2.000 19 đại biểu

  Dưới 1.000 15 đại biểu

  Dưới 8.000 25 đại biểu
  Phường Trêm 8.000 người (thêm Tổng số không quá
  Thêm 1 đại biểu
  4.000 người) 35 đại biểu

  15
  v1.0014103227

 16. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)
  Số lượng đại biểu HĐND cấp huyện
  Loại địa phương Số dân Số đại biểu Ghi chú

  Đến 80.000 người 30 đại biểu
  Huyện miền xuôi và
  Trên 80.000 (thêm Thêm 1 đại
  quận Không quá 40 đại biểu
  10.000 người) biểu

  Đến 40.000 người 30 đại biểu
  Huyện miền núi và hải
  Trên 40.000 (thêm Thêm 1 đại
  đảo Không quá 40 đại biểu
  5.000 người) biểu

  Đến 70.000 người 30 đại biểu
  Thị xã Trên 70.000 (thêm Thêm 1 đại
  Không quá 40 đại biểu
  10.000 người) biểu

  Đến 100.000 người 30 đại biểu
  Thành phố thuộc tỉnh Trên 100.000 (thêm Thêm 1 đại
  Không quá 40 đại biểu
  10.000 người) biểu

  Đơn vị hành chính có từ Do UBTVQH quyết định theo
  Trên 40 đại
  30 đơn vị hành chính đề nghị của thường trực
  biểu
  trực thuộc trở lên HĐND cấp tỉnh 16
  v1.0014103227

 17. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

  Loại địa phương Số dân Số đại biểu Ghi chú

  Đến 1 triệu người 50 đại biểu
  Tỉnh miền xuôi và thành
  phố trực thuộc trung Không quá 85
  Trên 1 triệu (thêm 50.000
  ương
  người) đại biểu

  Đến 500.000 người 50 đại biểu

  Tỉnh miền núi Trên 500.000 (thêm 30.000 Không quá 85
  Thêm 1 đại biểu
  người) đại biểu

  Thủ đô Hà Nội và các
  Không quá 95
  tỉnh thành phố thuộc Trên 3 triệu người
  đại biểu
  trung ương khác

  17
  v1.0014103227

 18. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  Hội đồng nhân dân trong hệ thống cơ quan Nhà nước

  QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ

  HĐND cấp tỉnh UBND cấp tỉnh

  HĐND cấp huyện UBND cấp huyện

  HĐND cấp xã UBND cấp xã

  18
  v1.0014103227

 19. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  Quyết định những vấn đề của
  địa phương.

  Chức năng của Hội
  đồng nhân dân
  Giám sát việc tuân theo Hiến pháp,
  pháp luật tại địa phương và việc
  thực hiện nghị quyết của mình.

  • HĐND quyết định những vấn đề của địa phương
   Quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương;
   Theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
   Thể hiện ý chí và quyền làm chủ của nhân dân địa phương;
   Đảm bảo thi hành và chịu sự giám sát của cơ quan cấp trên;
   Thể hiện trong nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND các cấp.

  19
  v1.0014103227

 20. 6.2.1. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN (tiếp theo)

  • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân
   Phạm vi giám sát
   Việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương;
   Hoạt động của các cơ quan nhà nước;
   Việc thực hiện nghị quyết của HĐND.
   Hình thức giám sát
   Xét báo cáo;
   Chất vấn;
   Giám sát văn bản;
   Bỏ phiếu tín nhiệm;
   Thành lập đoàn giám sát;
   Giám sát thông qua hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND và các
  đại biểu HĐND.

  20
  v1.0014103227

Download tài liệu Bài giảng Bài 6: Chính quyền địa phương – ThS. Trần Ngọc Định File Docx, PDF về máy