Tài Chính - Ngân hàngTài Liệu

[Download] Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 10:48

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp CHƯƠNG 6BÀI TẬP THỰC HÀNHBài 1EPS= 4$D = 2$Thu nhập giữ lại/cổ phần =EPS – D = 2$Số cổ phần thường của công ty =lại/Cp giữ nhập Thutăng gia lại giữ nhập Thu = 2120000000 =6.000.000 CPVốn cổ phần thường : 6.000.000 CP x 40$/CP = 240.000.000 $Tổng tài sản = Vốn cổ phần thường + Tổng nợ = 240.000.000+120.000.000= 360.000.000$Tỷ số nợ trên tổng tài sản =sản tài Tổngnợ Tổng =000.000.360000.000.120 = 0.333=33.33%Bài 2a) 1. Khoản phải thuKỳ thu tiền bình quân =ngày quân bìnhthu Doanhthu phải khoảnCác = 40 ngàyCác khoản phải thu = 40 x 1.000 triệu $/360 = 111.1 triệu $2. Nợ ngắn hạn Tỷ số thanh toán nhanh = hạnngắn Nợ khotồn Hàng – sản tài Tổng = 2Nợ ngắn hạn = 21.111100 + = 105.5triệu $3. Tài sản lưu độngTỷ số thanh toán hiện hành = hạnngắn Nợđộng lưu sản Tài =3TSLĐ = 3 x 105.5 = 316.5 triệu $4. Tổng tài sản Tổng tài sản = TSLĐ + TSCĐ = 316.5 + 283.5 = 600 triệu$5. ROA ROA=sản tài Tổng ròngnhuận Lợi=60050 = 8.33%6. Vốn cổ phần thường ROE=thường phầncổ VốnLNR = 12%Vốn CP thường = %1250 = 416.6 triệu $7. Nợ dài hạnTổng tài sản = Tổng nợ và vốn cổ phần600 triệu $ = Nợ NH + Nợ dài hạn + Vốn cổ phần thườngNợ dài hạn = 600 – 105.5 – 416.6 = 78 triệu $b) Số ngày thu tiền bình quân =ngày quân bínhthu Doanhthu phải khoảnCác= 30Các khoản phải thu = 30 x 1000/360 = 83.33 triệu $Tiền mặt tạo ra = Chênh lệch các khoản phải thu cũ và mới= 111.1 – 83.33 = 27.77 triệu $Vốn CP thường = 416.6 – 27.77 = 388.83 triệu $ROE = thường CP VốnLNR= 83.38850 =12.86%ROA =TTSLNR= 27.77-60050= 8.74% sản tài Tổng nợ Tổng=23.572785.105 += 32.07%cũ sản tài Tổng nợ Tổng=600785.105 += 30.6%Bài 3Tỷ lệ thanh toán hiện hành =NH Nợđộng lưu sản Tài= 1.5Nợ ngắn hạn = 5.13= 2 triệu $Tỷ lệ thanh toán nhanh =NH NợTK Hàng – động lưu sản Tài= 1Hàng tồn kho = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn= 3 triệu$ – 2 triệu$= 1 triệu$Bài 4Kỳ thu tiền bình quân =ngày quân bìnhthu Doanhthu phải khoảnCác = 40Số tiền phải thu = 40 x 20.000 = 800.000 $Bài 5CP Vốn sản tài Tổng= 2,4Tỷ số nợ = sản tài Tổngnợ Tổng= TTSCP Vốn – TTS=TTSTTS/2,4-TTS= 58.33%Bài 6ROA =sản tài Tổng ròngnhuận Lợi= thu DoanhLNR x sản tài Tổngthu DoanhHiệu suất sử dụng toàn bộ TS = sản tài Tổngthu Doanh = %2%10= 5CP Vốn TTS= CP Vốn LNxLNTTS= ROE x 1/ROA = 1.5Bài 7thu Doanh nhuận Lợi=TTS LNxthu Doanh TTS= 3% x 1/1,5= 2%Tỷ số nợ trên TTS = sản tài Tổng nợ Tổng= TTS CP vốn -TTS=1- TTS CP Vốn= 1 – LN CP VốnxTTSLN=1-ROE 1x ROA=1 – 5%3%= 0.4 = 40%Bài 8 hànhhiện toán thanh lệ Tỷ= mới hạnngắn Nợ mới TSLĐ=trả K.phải525.000HTK 1312.500∆+∆+ ≥ 2⇔1.312.500+HTK∆ ≥ 1.050.000 + 2 tra K.phải∆⇔262.500 ≥ 2 tra K.phải∆- HTK∆⇔262.500 ≥tra K.phải∆Vậy khoản phải trả mà công ty có thể gia tăng tối đa là 262.500$Khi đó tỷ số thanh toán nhanh :500.262000.525)500.262000.375(500.312.1++−= 1.19Bài 9NH Nợđộng lưu sản Tài= 3Nợ NH = 3810.000= 270.000$NH NợTK H – TSLĐ=1.4⇒HTK = 810.000 – 1.4 * 270.000 = 432.000$Vòng quay hàng tồn kho = HTK thuần thu DoanhDthu thuần =HTK x Vòng quay HTK=432.000 x 6 = 2.592.000$Khoản phải thu = TSLĐ – HTK – Tiền mặt và CK thò trường= 810.000 – 432.000 – 120.000= 258.000$Kỳ thu tiền bq =3602.592.000/258.000= 36 ngàyBài 10LNR = tỷ suất sinh lợi trên doanh thu x Doanh thu= 5% x 2.000.000= 100.000$Thu nhập trước thuế = LNR /(1-t) = 100.000/0.7=142.857$Lãi vay(I) = Lãi suất x nợ= 10% x 500.000 = 50.000$EBIT = 142.857 + 50.000 = 192.857$Khả năng thanh toán lãi vay =IEBIT= 3.86Bài 11sản tài Tổngthu Doanh= 2Tổng tài sản = Doanh thu / 2 =10.000.000/2= 5.000.000$LNR = (EBIT – I ) x ( 1-t)= (1.000.000 – 300.000) x 66% = 462.000$ROE = CP VốnLNR= 60%)TTS-(1462.000=5.000.000 x 40%462.000= 23.1%Bài 12TTSEBIT= 20%EBIT = 20% x 1.000.000 = 200.000$Trường hợp 50% nợEBT = EBIT – I= 200.000 – (500.000 x 8%)= 160.000$LNR = EBT ( 1-t)= 160.000 x 60% = 96.000$ROE = CP VốnLNR=50%)TTS-(196.000= 19.2%Trường hợp 100% vốn CPEBIT = EBT = 200.000$LNR = 200.000 x 60% =120.000 $ROE =1.000.000120.000= 12%Vậy tác dụng của đòn bẩy vay nợ làm ROE tăng : 19.2% – 12% = 7.2%Bài 13a. ROE =TTSt)-EBIT(1+EDt)-1(i−TTSt)-EBIT(1D : Nợ vayE : vốn cổ phầnKhi D tăng => ROE tăng => câu a đúngb. Sai vì EBIT/TTS không bò ảnh hưởng bởi thuế thu nhập doanh nghiệp.c. Sai vì EBIT/TTS độc lập với lãi suất nợ vayd. Sai vì EBIT/ TTS không phụ thuộc vào tỷ lệ nợ. Tỷ lệ cao chỉ ảnh hưởng đến EBT và lợi nhuận ròng vì chi phí lãi vay cao.e. SaiBài 14a. NH NợTSLĐ= 2,5 => TSLĐ = 2,5 x ( 20.000 + 30.000) = 125.000$∆ TSLĐ = 125.000 – 210.000 = – 85.000$TSLĐ giảm 85.000$ có nghóa tiền mặt thu được từ việc bán HTK đã được dúng đề mua lại cổ phần thường. Điều này sẽ làm giảm vốn cổ phần thường tương ứng 85.000$.Vốn CP = 200.000 – 85.000 = 115.000$∆ ROE = mới CP VốnLNR- cũ CP ơVốnLNR=115.00015.000- 200.00015.000= + 5,54%b. 1. Tất cả số liệu đều nhân đôi thì ROE vẫn sẽ tăng 5,54%2. NH NợTSLĐ= 3 => TSLĐ = 3 x 50.000 = 150.000$ ∆ TSLĐ = 150.000 – 210.000 = – 60.000$TSLĐ giảm 60.000$ có nghóa tiền mặt thu được từ việc bán HTK đã được dúng đề mua lại cổ phần thường. Điều này sẽ làm giảm vốn cổ phần thường tương ứng 60.000$.Vốn CP = 200.000 – 60.000 = 140.000$∆ ROE = mới CP VốnLNR- cũ CP VốnLNR=140.00015.000- 200.00015.000= + 3.21%3. HTKDT= 2 => HTK = DT/ 2 = 100.000$=> HTK giảm 150.000-100.000 = 50.000$ tương ứng TSLĐ giảm 50.000$  Vốn cổ phần giảm 50.000$Vốn CP = 200.000 – 50.000 = 150.000$∆ ROE = mới CP VốnLNR- cũ CP VốnLNR=150.00015.000- 200.00015.000= + 2.5%4. Giá CP= 200.000$ / 10.000CP = 20$Số CP giảm = 85.000$ / 20$ = 4250 CPSố CP = 10.000 – 4250 = 5750 CPEPS mới = CP SốLNR=575015.000= 2.608$EPS cũ = CP SốLNR=10.00015.000= 1.5$∆ EPS = 2.608 – 1.5 = 1.108$5. Số CP được mua lại = 85.000$ /40$= 2125 CPSố CP = 10.000-2125 = 7875 CPEPS mới = CP SốLNR=787515.000= 1.905$∆ EPS = 1.905 – 1.5 = 0.405 $CÂU HỎI THÁCH THỨC Bài 2 Tiền mặt 27.000 $ Khoản phải trả 90.000$Khoản phải thu 45.000 $ Nợ dài hạn 60.000$Hàng tồn kho 90.000 $ Vốn cổ phần thường 52.500$Tài sản cố đònh 138.000 $Thu nhập giữ lại 97.500$ Tổng tài sản 300.000 $Tổng nợ và vốn CP 300.000$Doanh thu 450.000 $Giá vốn hàng bán 337.500$Bài 4Tỷ số Công ty Trung bình ngànhTỷ số thanh toán nhanh 0.94 1,0Tỷ số thanh toán hiện hành 2,33 2,7Số vòng quay hàng tồn kho 4,8 7,0Kỳ thu tiền bình quân 37 ngày 32 ngàyDoanh thu / TTS 2,34 2,6Doanh thu / TSCĐ 9,95 13ROA 5,9% 9,1%ROE 18,85% 18,2%Tỷ số nợ trên TTS 54,8% 50%Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu 2,5% 3,5%Tỷ số P/E 5,0 6,0Nhìn vào bảng trên ta thấy chỉ có tỷ số nợ trên TTS và ROE của công ty là cao hơn mức trung bình ngành. ROE cao là tác động của đòn bẩy nợ vay.  Cắt giảm hàng tồn kho − Tỷ số thanh toán nhanh tăng− Số vòng quay hàng tồn kho tăng− Kỳ thu tiền bình quân sẽ tăng nếu HTK được bán chòu Cắt giảm mạnh giá vốn hàng bán => lợi nhuận ròng tăng=>ROA, ROE, P/E đều tăng . 3. 86 Bài 11sản tài Tổngthu Doanh= 2Tổng tài sản = Doanh thu / 2 =10.000.000/2= 5.000.000$LNR = (EBIT – I ) x ( 1-t)= (1.000.000 – 300.000) x 66 % = 462 .000$ROE. 83.38850 =12. 86% ROA =TTSLNR= 27.77 -60 050= 8.74% sản tài Tổng nợ Tổng=23.572785.105 += 32.07%cũ sản tài Tổng nợ Tổng =60 0785.105 += 30 .6 %Bài 3Tỷ lệ thanh

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6, Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6, Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6

Hy vọng thông qua bài viết Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 6 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button