Tài LiệuTài Liệu Ngành Tài Chính Ngân Hàng

[Download] Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2012, 10:48

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp Họ và tên:Lớp:BÀI TẬP CHƯƠNG 1Câu 1: Điền từ vào chỗ trống“Các công ty thường đầu tư vào các tài sản thực. Những tài sản này bao gồm tài sản hữu hình như máy bay dân dụng và tài sản vô hình như nhãn hiệu. Để tìm nguồn vốn tài trợ cho chi phí đầu tư vào những tài sản này , các công ty phải bán các tài sản tài chính như là các trái phiếu . Quyết đònh về viẹc những tài sản nào sẽ được đầu tư thường được gọi là quyết đònh đầu tư hoặc là quyêt đònh ngân sách vốn. Quyết đònh về cách gia tăng vốn như thế nào thường được gọi là quyết đònh tài trợ ”Câu 2: Giải thích các thuật ngữA_Tài sản tài chínhtài sản thực Tài sản tài chính:là các loại giấy tờ có giá trò bao gồm các loại chứng khoán và các khoản nợ vay ngân hàng được nắm giữ bởi các nhà đầu tư .Công ty cổ phần bán các loại tài sản tài chính để huy động vốn đầu tư vào cá tài sản thực . Tài sản thực làcác tài sản hữu hình như máy móc thiết bò,nhà xưởng văn phòng làm việc. Một số tài sản khác là tài sản vô hình như:độc quyền về kỹ thuật, uy tín thương hiệu văn bằng sáng chế… Tất cả những tài sản này đều có những giá trò tương ứng của nó . Các tài sản tài chính bản thân nó có một giá trò nhất đònh bởi vì nó được đảm bảo trên tài sản thực của công ty và dòng thu nhập tương lai mà nó mang lại. B_.Thò trường tài chính và các trung gian tài chính: Thò trường tài chính:là nơi giao dòch các loại chứng khoán .Thò trường tài chính bao gồm 2 bộ phận thò trường tiền tệ và thò trường vốn . Thò trường tiền tệ là nơi mà các công cụ nợ ngắn hạn( dưới 1 năm) được mua bán với số lượng lớn .đối tượng của thò trường tiền tệ là các chứng khoán ngắn hạn như thương phiếu, kì phiếu thương mại chứng chỉ tiền gửi. Thò trường vốn là nơi những công cụ vốn, công cụ nợ trung và dài hạn (trên 1 năm) do nhà nước,các doanh nghiệp phát hành được trao đổi mua bán chuyển nhượng .Trái phiếu dài hạn và cổ phiế được giao dòch trên thò trường này . Trung gian tài chính :là các tổ chức huy động vốn từ các nhà đấu tư hoặc ngân hàng và sau đó đầu tư vào các tài sản tài chính nhằm mục đích kiếm lời . Vd: ngân hàng thương mại ,công ty bảo hiểm…C_ Thò trường sơ cấp và thò trường thứ cấp là nơi phát hành lần đầu chứng khoán ra công chúng tạo vốn cho đơn vò phát hành và chỉ tạo ra phương tiện huy động vốn . Thò trường sơ cấp hàm ý chỉ hoạt động mua bán cổ phiếu trái phiếu mới phát hành lần đầu kéo theo sự tăng thêmquy mô đầu tư vốn . Thò trường sơ cấp : là thò trường mua bán lại các loại chứng khoán đã được phát hành .Lúc này chứng khoán trở thành một mặt hàng kinh doanh ,một sản phẩm đặc biệt , Thò trường thứ cấp là hoạt động mua bán các cổ phần trái phiếu đến tay thứ hai mà không làm tăng quy mô đầu tư vốn ,không thu hút thêm được các nguồn tài chính mới nhưng nó tạo nên một yếu tố quan trọng cơ bản của việc mua chứng khoán :tính thanh khoản giúp cho chứng khoán có thể chuyển đổi ra tiền mặt .Sự có mặt của thò trường thứ cấp trên nguyên tắc có thể giúp người có chứng khoán chuyển thành tiền mặt một cách dễ dàng tăng tính hấp dẫn của chứng khoán .Có thể nói thò trường thứ cấp tạo điều kiện cho thò trường sơ cấp phát triển ,tăng tiềm năng huy động vốn của cơ quan phát hành chứng khoán .D_ Quyết đònh ngân sách vốn và quyế đònh tài trợ Quyết đònh ngân sách vốn hay quyết đònh đầu tư là việc quyết đònh lựa chọn tài sản nào để đầu tư .Quyết đònh tài trợ :quyết đònh sử dụng nguồn tài trợ nào cho dự án đầu tư đã được lựa chọn E _Công ty cổ phần nội bộ và công ty cổ phần đại chúng: Công ty cổ phần nội bộ:là khi công ty mới được thành lập đầu tiên có thể cổ phần của nó chỉ được nắm giữ bởi một nhóm nhỏ các nhà đầu tư ,chẳng hạn như các nhà quản lý công ty và một vài người khác cùng chung vốn. Trong trường hợp này cổ phần không được mua bán rộng rãi trong công chúng.Công ty cổ phần đại chúng : Khi công ty tăng trưởng và phát hành thêm nhiều cổ phần nhằm gia tăng bổ xung vốn thì những cổ phấn của nó được giao dòch mua bán rộng rãi trên thò trường . Theo đó là số lượng cổ đông được tăng lên ,cổ đông là mọi tầng lớp trong dân chúng nên gọi là công ty cổ phần đại chúng.F_ Trách nhiệm đối với khoản nợ giới hạn và trách nhiệm đối với khoản nợ vô giới hạn Trách nhiệm đối với khoản nợ giới hạn :nhà đầu tư (chủ sở hữu ) có trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của công ty .Chỉ có trách nhiệm đối với phần vốn cam kết góp vào công ty (công ty TNHH) , và phần vốn đã góp vào công ty đối với công ty cổ phần.Nếu trong trường hợp công ty bò phá sản thì chủ sở hữu chỉ phải chòu trách nhiệm trả nợ trong phần vốn của mình có trong công ty hết tài sản thí hết trách nhiệm.G_ Công ty cổ phần vàcông ty hợp danh Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó : Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông của công ty (không giới hạn số lượng cổ đông) Cổ đông chòu trách nhiệm giới hạn đối với các phần nợ và nghóa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần có thể phát hành chứng khóan trên thò trường .Cổ phấn thường có thể giao dòch tự do trên thò trường chứng khoán. Hội đồng cổ đông bầu ra một Hội đồng quản trò .Hội đồng quản trò là cơ quan quản lý cao nhất của công ty cổ phần thay mặt cho chủ sở hữu điều hành doanh nghiệp theo mục tiêu tối đa hoá lợi ích của chủ sở hữu. Do vậy trong công ty cỗ phần người đang nắm quyền sở hữu công ty nhưng họ không hẳn sẽ là người trực tiếp quản lý nó. Công ty Hợp Danh:Là loại công ty phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu và là người trực tiếp quản lý công ty gọi là thành viên hợp danh .Ngoài thành viên hợp danh còn có thành viên góp vốn .Thành viên hợp danh là người chòu tràch nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghóa vụ tài sản của công ty , thành viên góp vốn chỉ chòu trách nhiệm về các khoản nợ trên phạm vi số vốn đã góp. Công ty Hợp Danh không được phát hành chứng khoán Câu 3: Những từ thuộc tài sản thực là: – c : nhãn hiệu – d : xe tải- e : mặt bằng chưasử dụng- g: lợi thế thương mại Những từ thuộc tài sản tài chính là:- a: cổ phần – b: giấy nhận nợ cá nhân-IOU- f: số dư trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp-h: trái phiếu doanh nghiệpCâu 4: Những điều không thuận lợi chủ yếu khi một công ty được tổ chức dưới dạng công ty cổ phần là:- Việc tổ chức bộ máy theo luật đònh của một công ty cổ phần và việc thông đạt những thông tin cần thiết của nó đến các cổ đông sẽ phải tốn nhiều thời gian và chi phí- Ngoài ra ở một số quốc gia đang áp dung những điều khoản luật không thuận lợi cho công ty cổ phần. Vì công ty cổ phần là một pháp nhân tồn tại độc lập với các cổ đông của nó nên các khoản thuế thu nhập mà công ty này và các cổ đông của nó phải nộp cũng sẽ được tách biệt. Vì vậy công ty cổ phần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời các cổ đông của nó phải nộp thuế thu nhập cá nhân trên khoản cổ tức mà họ được hưởng từ lợi nhuận sau thuế của công ty.- Trong công ty cổ phần có sự phân đònh giữa quyền sở hữu và quyền quản lý và đây chính là một trong những ưu điểm của nó.Tuy nhiên , việc phân đònh quyền sở hữu và quyền quản lý bản thân nó cũng mang lại nhiều vấn đề phiền phức khi mục tiêu của các chủ sở hữu và mục tiêu của các nhà quản lý khác nhau.Và điều này nguy hiểm ở chỗ thay vì hành động theo những ước vọng cuả cổ đông thì các nhà quản lý lại tim kiếm nhứng sư nhàn nhã hơn, hoặc một phong cách sống làm việc xa hoa hơn, họ có thể lãng tránh những quyết đònh không đươc hợp lòng người…Câu 5:Những câu mô tả chính xác giám đốc vốn hơn kế toán trưởng đó là:- a: tương tự như chức danh Giám sát tài chính trong một công ty nhỏ- c: trách nhiệm đầu tư khoản tiền mặt dư thừa cho công ty- d: trách nhiệm hoạch đònh bất kỳ một phát hành cổ phần thường nàoCâu 6:Những câu áp dụng cho loại hình công ty cổ phần là:-c: chủ sở hữu có thể chuyển đổi quyền sở hữu của mình mà không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty-d: các nhà quản lý có thể bò sa thải mà không ảnh hưởng đến chủ sở hữuCâu 7: Trong hầu hết các công ty cổ phần lớn, chủ sở hữu và các nhà quản lý được tách bạch. Sự tách bạch này chủ yếu nói lên :- Sự tách biệt này đã đem lại cho loại hình công ty cổ phần một thời gian hoạt động xem như là vónh viễn điều này khác với các loại hình công ty hợp danh hay công ty tư nhân. Đối với các loại hình này thì công ty sẽ chấm dứt hoạt động khi một thành viên tham gia hợp danh rút ra khỏi công ty hay người chủ của công ty tư nhân chết đi.Còn đối với công ty cổ phần thì thậm chí ngay cả khi các nhà quản lý từ nhiệm hoặc bò bãi nhiệm và bò thay thế thì công ty cổ phần vẫn tồn tại. Hoặc các cổ đông có thể rút khoản góp vốn của mình ra khỏi công ty bằng cách bán các cổ phần của mình cho những nhà đầu tư khác mà vẫn không hề làm gián đoạn hoạt động của công ty.- Ngoài ra sự tách bạch này còn cho phép một công ty cổ phần làm những điều mà các loại hình doanh nghiệp khác như công ty tư nhân hay công ty hợp danh không thể làm được như: công ty cổ phần được quyền phát hành các loại chứng khoán rathò trường, có thể huy động vốn bằng cách phát hành các cổ phần mơí tới các nhà đầu tư và nó có thể dùng vốn chủ sở hữu của mình để mua chính cổ phần của mình nhằm mục đích thu hồi lượng cổ phiếu đã phát hành về….Câu 8: Chi phí đại diện là: chi phí phát sinh khi có sự mâu thuẫn giữa mục tiêu của các cổ đông và các nhà quản lý và điều này đã tạo nên những vấn đề về người chủ (các cổ đông ) và người đại diện (các nhà quản lý). Các cổ đông sẽ yêu cầu các nhà quản lý làm sao để gia tăng giá trò cho công ty nhưng các nhà quản lý có thể tự rút lui khỏi những công việc nặng nhọc này hoặc có thể thu vén cho cá nhân để làm giàu.Những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành chi phí đại diện đó là:- Các nhà quản lý không cố gắng thực hiện nhiệm vụ tối đa hoá giá trò công ty- Các cổ đông sẽ gánh chòu phí tổn để kiểm soát ban quản lý và do đó ảnh hưởng đến công việc của họ. Nếu các cổ đông đồng thời cũng là nhà quản lý thì dó nhiên những chi phí này sẽ không phát sinhCâu 9: Những khác biệt chính giữa các trung gian tài chính và các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh là:Trung gian tài chính- Có thể huy động vốn theo một cách đặc biệt ví dụ như: nhận tiền gửi ký thác hoặc bán các sản phẩm bảo hiểm- Các trung gian tài chính đầu tư tiền dưới dạng các tài sản tài chính như các loại cổ phần và trái phiếu,hoặc cho các doanh nghiệp và các cá nhân vay.Do đó các trung gian tài chính nhận được các khoản thu nhập từ việc thiết lập một danh mục đầu tư các tài sản tài chính hiệu quả,và nguồn đầu tư lại được lấy từ việc phát hành các tài sản tài chính của mình cho mọi người có thể đầu tư khoản tiền nhàn rỗi dưới dạng tiền gửi ký thác, mua các sản phẩm bảo hiểm…Doanh nghiệp hoạt động SXKD- Không thể huy động vốn theo cách đặc biệt như của tài chính trung gian- Các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh thì chủ yếu đầu tư vào mua sắm các tài sản thực như nhà máy hoặc thiết bò máy móc.Câu 10: Các trung gian tài chính đã đóng góp vai trò quan trọng khi thực hiên chức năng chu chuyển vốn một cách hiệu quả cho nền kinh tế đó là:- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán : các trung gian tài chính ngoài việc đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt còn có các hình thức thanh toán khác như chuyển khoản , thẻ tín dụng, chuyển tiền điện tử …dcho phép các cá nhân và các công ty ở những khoảng cách rất xa có thể tiến hành giao dòch và thanh toán cho nhau một cách nhanh chóng,an toàn và tiện lợi- Tạo thuận lợi trong hoạt động vay và cho vay: hầu hết các trung gian tài chính đều có huy động tiền gửi và ký thác và đây là những nơi có thể sử dụng tốt nhất các khoản tiền này. Do vậy nếu một ngưòi có khoản tiền nhàn rỗi ở hiện tại và muốn tiết kiệm thì người này có thể tiến hành ký thác ngân hàng dưới dạng tiền gủi tiết kiệm. Nhưng nếu một người khác muốn mua một xe hơi ngay ở hiện tại và trả tiền sau đó thì ông ta phải vay mượn tiền của ngân hàng như vậy là cả hai bên vay và cho va đều được toại nguyện. Dó nhiên là không chỉ các cá nhân hoặc các doanh nghiệp mới có nhu cầu vay mượn hoặc bán cổ phần mới. Một chính phủ với ngân sách thường xuyên thâm hụt thì khi đó chính phủ cũng tiến hành vay mượn bằng cách phát hành một số lượng lớn các chứng chỉ nợ.-Phân tán rủi ro: trên các thò trường tài chính các trung gian tài chính giúp các công ty và các cá nhân có thể phân tán rủi ro khoản đầu tư của họ khi tự thân họ không thể làm điều đó tốt hơn.Ví dụ các công ty bảo hiểm có khả nanêg giúp các khách hàng của họ phân tán rủi ro từ tổn thất do tai nạn xe hơi hoặc các tổn thất do hoả hoạn…. . nào thường được gọi là quyết đònh tài trợ ”Câu 2: Giải thích các thuật ngữA _Tài sản tài chính và tài sản thực Tài sản tài chính: là các loại giấy tờ có giá. Họ và tên:Lớp:BÀI TẬP CHƯƠNG 1Câu 1: Điền từ vào chỗ trống“Các công ty thường đầu tư vào các tài sản thực. Những tài sản này bao gồm tài sản hữu hình

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1 – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1, Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1, Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1

Hy vọng thông qua bài viết Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 1 . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button