Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn – Tải về File Word, PDF

Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Nội dung Text: Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Bạn đang xem: [Download] Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn – Tải về File Word, PDF

Bài viết này giới thiệu nghiên cứu định tính và các phương pháp chính để áp dụng trong các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản trị. Bài viết trình bày các bước thực hiện một nghiên cứu định tính áp dụng hướng tiếp cận “lý thuyết nổi lên từ dữ liệu – grounded theory”

Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  ÁP DỤNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
  CHO CÁC NGHIÊN CỨU TRONG LĨNH VỰC QUẢN TRỊ
  – LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
  Cao Quốc Việt1, Nguyễn Thị Bích Châm2
  Bạch Ngọc Hoàng Ánh3

  TÓM TẮT
  Xuất phát từ những khó khăn của học viên khi
  Title: Using qualitative research to thực hiện phương pháp nghiên cứu định tính trong
  study in the field of management: các luận văn, luận án và các công trình nghiên cứu
  from theory to practical experience khoa học; bài viết này giới thiệu nghiên cứu định tính
  và các phương pháp chính để áp dụng trong các công
  Từ khóa: Nghiên cứu định tính, lý
  trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản trị. Bài
  thuyết nổi lên từ dữ liệu, grounded viết trình bày các bước thực hiện một nghiên cứu định
  theory tính áp dụng hướng tiếp cận “lý thuyết nổi lên từ dữ
  Keywords: Qualitative research, liệu – grounded theory”. Đây là hướng tiếp cận phổ
  biến được các nhà nghiên cứu sử dụng để khám phá
  qualitative research
  và điều chỉnh mô hình nghiên cứu đề xuất.
  Lịch sử bài báo:
  Ngày nhận bài: 25/11/2020; ABSTRACT
  Ngày nhận kết quả bình duyệt: Based on students’ difficulties when performing
  2/12/2020; qualitative research methods in dissertations, theses
  Ngày chấp nhận đăng bài: 10/12/2020. as well as research papers; our article introduces
  qualitative research and main methods to apply in
  Tác giả:
  research related to management. The paper presents
  1,2 Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
  steps for conducting a qualitative research, using the
  3 Trường Đại học Yersin Đà Lạt. approach called ‘’grounded theory”. This is a common
  approach, used by researchers in order to explore and
  Email: hoanganhbachngoc@yahoo.com
  adjust the proposed research model.

  I. Đặt vấn đề chưa từng thực hiện một cuộc phỏng vấn sâu
  1. Giới thiệu chung hay thảo luận nhóm nào. Một số học viên
  chưa biết tại sao phải thực hiện nghiên cứu
  Nghiên cứu định tính xuất hiện khá
  định tính, chưa biết qui trình xử lý dữ liệu
  thường xuyên trong các luận văn thạc sĩ,
  định tính, không thể giải thích vì sao có được
  luận án tiến sĩ và cả các bài báo công bố trên
  số lượng mẫu thu thập như đã báo cáo. Vì
  tạp chí khoa học trong nước thời gian qua.
  vậy kết quả nghiên cứu định tính không dựa
  Các kết quả nghiên cứu định tính xuất hiện
  trên dữ liệu đáng tin cậy và giá trị. Một số bài
  theo một qui trình lặp lại gần như giống nhau
  báo công bố trong nước cũng trình bày kết
  giữa các nghiên cứu. Một số học viên chưa
  quả nghiên cứu định tính khá sơ sài.
  biết cách thực hiện nghiên cứu định tính,

  Tập 8 (12/2020) 3

 2. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  Với mục đích giúp người đọc hiểu thấu hiểu vấn đề của con người và xã hội thông
  đáo hơn vấn đề này, trong các nội dung tiếp qua các nhóm và các cá nhân. Theo Creswell
  theo, hệ thống các phương pháp nghiên cứu (2007), năm hướng tiếp cận trong nghiên
  sẽ được trình bày sơ lược bao gồm phân biệt cứu định tính đó là: Nghiên cứu tường thuật
  nghiên cứu định tính và định lượng; năm (Narrative research); Hiện tượng học
  hướng tiếp cận trong nghiên cứu định tính. (Phenomenology); Dân tộc học
  Phần trọng tâm của bài viết nằm ở phần áp (Ethnography); Nghiên cứu tình huống
  dụng phương pháp GT theo trường phái (Case Study) và Lý thuyết “từ dữ liệu”
  Straussian để xây dựng và phát triển mô (Grounded Theory). Một hướng tiếp cận mới
  hình lý thuyết cho nghiên cứu định lượng. trong nghiên cứu định tính có tên gọi
  Netnography do (Kozinets, 2002, 2010,
  2. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu
  2015) đề xuất và sáng lập.
  Nghiên cứu định lượng và nghiên
  Hướng tiếp cận theo nghiên cứu tường
  cứu định tính
  thuật “bắt đầu với những trải nghiệm đã
  Nghiên cứu định lượng đứng trên nền diễn ra trong cuộc sống và những câu
  tảng của phương pháp suy diễn (deductive)1 chuyện được kể bởi các nhân vật” (Creswell
  trong phương pháp nghiên cứu khoa học. 2007, tr.54). Hướng tiếp cận này, theo
  Chính vì vậy, “nghiên cứu định lượng Creswell, được xuất phát từ các lĩnh vực
  thường được dùng để kiểm định lý thuyết như văn chương, lịch sử, nhân loại học
  khoa học”(Nguyễn Đình Thọ, 2013, tr.134) (anthropology), xã hội học, ngôn ngữ xã hội
  hoặc “kiểm định các lý thuyết mục tiêu thông học (sociolinguistics), giáo dục học và tâm lý
  qua việc xác định mối quan hệ giữa các học). Hướng thứ hai nghiên cứu hiện tượng
  biến…” (Creswell, 2009, tr.4). Nghiên cứu học là dạng tổng quát hơn của nghiên cứu
  định lượng sẽ và chỉ được thực hiện nếu tường thuật. Những kinh nghiệm sống của
  như lý thuyết khoa học vừa được khám phá, nhiều cá nhân được mô tả dưới một “khái
  đề xuất hoặc lý thuyết còn nhiều tranh luận niệm” hay một “hiện tượng”; mục đích của
  (còn nhiều kết quả mâu thuẫn, không đồng nhà hiện tượng học là mô tả hiện tượng ở
  thuận) giữa các nhà nghiên cứu khác nhau; mức độ tổng quát so với từng trải nghiệm
  ngoài ra lý thuyết cần kiểm định phải gắn của cá nhân riêng lẽ; nghiên cứu hiện tượng
  liền với thực tiễn thị trường (các vấn đề học rất phổ biến trong các ngành khoa học
  đang nổi lên từ thị trường cần nghiên cứu). xã hội, khoa học sức khỏe, xã hội học, tâm lý
  Ngược lại, nghiên cứu định tính đứng học, giáo dục học (Creswell, 2007). Nghiên
  trên nền tảng của qui trình qui nạp cứu dân tộc học là hướng tiếp cận thứ ba
  (inductive) trong phương pháp nghiên cứu trong nghiên cứu định tính. Theo hướng
  khoa học. Creswell (2009) cho rằng nghiên tiếp cận này “nhà nghiên cứu mô tả và diễn
  cứu định tính mang ý nghĩa khám phá, tìm giải các kiểu mẫu giá trị đã được học hỏi và

  1 Để hiểu rõ hơn về qui trình suy diễn và qui Hoặc Creswell, J., 2007. Qualitative inquiry
  nạp, độc giả nên đọc thêm: Nguyễn Đình Thọ., and research design: Choosing among five
  2013. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa approaches 2nd ed., Thousand Oaks, CA: Sage
  học trong kinh doanh tái bản lần 2., Hồ Chí Minh:
  NXB. Tài Chính
  Tập 8 (12/2020) 4

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  chia sẻ, các hành vi, các niềm tin và ngôn ngữ Theo Cooney (2010), có hai hướng
  của một nhóm người cùng chia sẻ chung một tiếp cận phương pháp GT. Theo hướng
  nền văn hóa” (Harris, 1968 dẫn từ Creswell, nguyên thủy (pure grounded theory),
  2007, tr.68). Nhà dân tộc học sẽ tìm hiểu ý những người theo đuổi trường phái này sẽ
  nghĩa của hành vi, ngôn ngữ, và mối tương tiếp cận các nguồn thông tin (dữ liệu), khai
  tác giữa các cá nhân trong nhóm văn hóa phá nó và xây dựng lý thuyết mà không để
  này; dân tộc học được sử dụng trong lĩnh một lý thuyết nào trước đó dẫn dắt và “lý
  vực nhân loại học (anthropology), xã hội thuyết sẽ nổi lên từ quá trình thu thập và
  học. Nghiên cứu tình huống (case study) là phân tích dữ liệu” (Saunders & cộng sự.
  dạng thứ 4 trong nghiên cứu định tính mà 2009, tr.521). Đây chính là hướng tiếp cận
  nhà nghiên cứu khám phá (vấn đề) ở một định tính theo trường phái Glaserian. Nếu
  hay một số trường hợp thông qua quan sát, như năm 1967, cả Glaser và Strauss cùng
  phỏng vấn, các tài liệu và các báo cáo nói lên vai trò không quan trọng của lý
  (Creswell 2007, Dul & Hak 2008, thuyết khi thực hiện nghiên cứu định tính
  Eisenhardt 1989). Nghiên cứu tình huống thì sau đó hai mươi năm, Strauss (1987),
  được áp dụng phổ biến trong các lĩnh vực Heath (2006) lại cho rằng lý thuyết đóng
  như tâm lý học, dược, luật, khoa học chính một vai trò rất quan trọng trong nghiên
  trị, giáo dục học (Creswell, 2007), quản trị cứu định tính. Điều này có nghĩa là nhà
  (Dul & Hak, 2008), marketing (Woodside, nghiên cứu phải tổng hợp thật kỹ, thật sâu
  2010), kinh doanh và kinh tế học (Yin, lý thuyết trước khi thực hiện nghiên cứu
  2003). Ngoài mục đích xây dựng lý thuyết, định tính.
  nghiên cứu tình huống còn được sử dụng để
  Theo tổng kết của Nguyễn Văn
  kiểm định lý thuyết (Eisenhardt, 1989).
  Thắng, (2013, tr.117), nghiên cứu định
  Cuối cùng là hướng tiếp cận “lý thuyết tính có thể có bốn mục tiêu chính: Mục tiêu
  nổi lên từ dữ liệu” (Grounded Theory, GT) thứ nhất là “xây dựng lý thuyết – mô hình”,
  trong nghiên cứu định tính. Đây là hướng mục tiêu thứ hai “giúp hiểu sâu hơn bản
  tiếp cận được trình bày chi tiết ở bài báo cáo chất vấn đề”, mục tiêu số ba “giúp kiểm
  này. Hướng tiếp cận GT được sử dụng phổ định sơ bộ sự phù hợp của mô hình
  biến trong các lĩnh vực như xã hội học và/hoặc thước (thang) đo” và mục tiêu
  (Glaser & Strauss, 2006); tâm lý học, giáo cuối cùng “giải thích cho các kết quả
  dục học (J. Creswell, 2007); kinh doanh và nghiên cứu định lượng”. Những nhà
  marketing (Goulding 2002, 2005). Nhà nghiên cứu hàn lâm thuần túy hoặc loại III
  nghiên cứu tiếp cận hướng GT sẽ khám phá muốn xây dựng một lý thuyết mới, chưa có
  các vấn đề đang tồn tại trong lĩnh vực của ai từng thực hiện có thể sẽ theo đuổi mục
  họ. Chính những vấn đề này một khi được tiêu thứ nhất, thứ hai và họ có thể chọn lựa
  khai phá sẽ “chuyển hóa” thành lý thuyết trường phái Glasserian hoặc Straussian.
  dưới “tư duy” của các nhà khoa học. Đây Mục tiêu số ba sẽ hỗ trợ tốt cho các nghiên
  cũng chính là quan điểm “lý thuyết được xây cứu lặp lại loại I và II. Cuối cùng, nghiên
  dựng từ dữ liệu” do hai nhà xã hội học cứu định tính còn có mục tiêu “giải thích
  Glaser và Strauss đặt nền móng. cho kết quả của nghiên cứu định lượng”.

  Tập 8 (12/2020) 5

 4. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  II. Quy trình nghiên cứu định tính sử Nếu nhà nghiên cứu chưa có kinh
  dụng phương pháp GT nghiệm nghiên cứu định tính, cách tốt nhất
  2.1 Bước 1: Chuẩn bị là chuẩn bị trước bảng câu hỏi xoay quanh
  chủ đề nghiên cứu và nội dung phải tương
  – Xác định mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi
  đồng cũng như bám sát câu hỏi nghiên cứu.
  nghiên cứu
  Sau đó, tùy trong từng tình huống mà nhà
  – Xác định các cơ sở lý thuyết phù hợp nghiên cứu có thể khai thác sâu hơn người
  – Xây dựng bảng câu hỏi bán cấu được phỏng vấn. Trong nhiều trường hợp,
  trúc/cấu trúc nhà nghiên cứu muốn thảo luận với nhóm
  Trong bước 1, nhà nghiên cứu trước phỏng vấn về sự rõ ràng của các thang đo có
  hết phải xác định mục tiêu nghiên cứu của sẵn (trường hợp nghiên cứu lặp lại sử dụng
  mình. Nếu nhà nghiên cứu muốn đi từ dữ các thang đo đã có trên các thị trường khác).
  liệu để xây dựng một lý thuyết mới, mục Nhà nghiên cứu nên chuẩn bị thêm một
  tiêu số 1 (xây dựng mô hình, giả thuyết) có bảng hỏi bao gồm các thang đo để người
  thể vận dụng trong trường hợp này. Nếu được phỏng vấn đọc và cho nhận xét của họ.
  nhà nghiên cứu muốn thực hiện nghiên cứu 2.2 Bước 2: Tiến hành thực hiện
  lặp lại mở rộng, mục tiêu số 1, số 2 và số 3 – Lựa chọn kỹ thuật phỏng vấn: Phỏng
  có thể áp dụng. vấn tay đôi, thảo luận nhóm
  Các dạng mẫu câu hỏi nghiên cứu trong – Xác định đối tượng tham gia
  nghiên cứu định tính thường thể hiện ở
  – Dự kiến mẫu tham gia
  dạng mở với từ khóa bắt đầu bằng Cái gì, Ở
  đâu, Như thế nào, Tại sao hoặc Ai. Cái gì, – Lập kế hoạch phỏng vấn (Thư mời
  Như thế nào và Tại sao là ba từ phổ biến phỏng vấn, chủ đề, thời gian, địa điểm, ngân
  nhất khi đặt câu hỏi nghiên cứu trong sách…)
  nghiên cứu định tính. – Các công cụ cần thiết (mẫu biểu ghi
  Từ câu hỏi nghiên cứu, nhà nghiên cứu chép, máy ghi âm, máy ghi hình), người hỗ trợ
  sẽ chuyển hóa thành câu hỏi điều tra dưới – Thực hiện phỏng vấn và xử lý các tình
  dạng bảng câu hỏi phỏng vấn/thảo luận huống trong quá trình thực hiện
  nhóm. Không có bất kỳ định dạng mẫu nào Việc lựa chọn kỹ thuật phỏng vấn nào
  cho bảng câu hỏi trong nghiên cứu định tùy thuộc vào chủ đề nghiên cứu và đối
  tính. Khi tiến hành nghiên cứu định tính, tượng phỏng vấn. Ví dụ, một nhà nghiên
  chúng ta cần phải phỏng vấn đối tượng cứu muốn nghiên cứu chủ đề “khám phá
  tham gia bằng các câu hỏi mở/đóng. quá trình xây dựng và hình thành chiến lược
  Saunders & cộng sự (2009) cho rằng nhà kinh doanh quốc tế của các công ty thủy sản
  nghiên cứu có thể không cần phải chuẩn bị khu vực đồng bằng sông Cửu long”, đối
  trước bảng hỏi, khi tiếp xúc với đối tượng tượng phỏng vấn phải là những người chịu
  phỏng vấn nhà nghiên cứu sẽ để họ tự do trách nhiệm xây dựng và thực hiện chiến
  trả lời về các sự kiện, hành vi hoặc niềm tin lược của các công ty. Họ có thể là Tổng giám
  của họ liên quan đến các chủ đề; hoặc nhà đốc hoặc giám đốc phụ trách chiến lược…
  nghiên cứu chuẩn bị trước bảng câu hỏi Rất khó cho nhà nghiên cứu thực hiện qua
  nhưng linh hoạt điều chỉnh bổ sung trong kỹ thuật thảo luận nhóm vì các lý do như các
  lúc phỏng vấn (đây gọi là bảng câu hỏi bán công ty rất ngại chuyện chia sẻ chiến lược
  cấu trúc – semi questionnaire). kinh doanh vì có thể họ đang là đối thủ cạnh

  Tập 8 (12/2020) 6

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  tranh của nhau, họ cũng không có nhiều Trong quá trình phỏng vấn, ghi âm, ghi
  thời gian để nhà nghiên cứu có thể tập hợp hình là các công cụ hết sức hữu ích vì nhà
  lại một nhóm để thảo luận. Như vậy, cách nghiên cứu cần phải chuyển tải các băng ghi
  thức khả thi hơn là phỏng vấn tay đôi, lúc âm, ghi hình sang văn bản để thực hiện mã
  này nhà nghiên cứu có thể hẹn gặp riêng ở hóa và xử lý. Đôi khi, một số đáp viên không
  văn phòng làm việc của họ để thực hiện muốn ghi âm cũng như ghi hình, do đó nhà
  phỏng vấn.
  nghiên cứu cần chuẩn bị phương án thay
  Mẫu trong nghiên cứu định tính là mẫu thế. Kinh nghiệm là nhà nghiên cứu phải
  phi xác suất, kích cỡ mẫu phụ thuộc vào luyện kỹ năng tốc ký thật tốt để làm thế nào
  trạng thái bão hòa thông tin. Vì vậy, nhà
  có thể tóm lược hết các ý mà người được
  nghiên cứu không thể biết trước được cần
  phỏng vấn trả lời. Một kinh nghiệm nữa là
  bao nhiêu đối tượng phỏng vấn cho nghiên
  đôi lúc nhà nghiên cứu phải thuê người hỗ
  cứu. Điều quan trọng nhất ở đây là làm sao
  nhà nghiên cứu có thể biết được điểm “bão trợ. Có thể thuê hai, ba người tùy vào ngân
  hòa thông tin”. Đây chính là cách thức lấy sách nhưng người hỗ trợ phải có kỹ năng
  mẫu dựa theo lý thuyết (theoretical tốc ký thật tốt để lưu lại các thông tin thu
  sampling). Theo Charmaz (2006, tr.96) “lấy thập vào nhật ký phỏng vấn.
  mẫu theo lý thuyết nghĩa là tìm kiếm dữ liệu Trong nhiều trường hợp, người được
  thích hợp để phát triển lý thuyết đang nổi phỏng vấn quá kiệm lời vì có thể chủ đề
  lên, mục đích chính của lấy mẫu theo lý nghiên cứu quá nhạy cảm (ví dụ như hỏi
  thuyết là để xây dựng và hoàn thiện các
  quan điểm của họ về phong cách lãnh đạo
  “thành phần” cấu thành nên lý thuyết. Bạn
  của cấp trên hay về chất lượng cuộc sống
  thực hiện lấy mẫu theo lý thuyết để phát
  trong công việc…), hoặc người phỏng vấn tỏ
  triển các nội dung của các thành phần cho
  đến khi không còn nội dung mới nào nổi lên”. thái độ khó chịu, không hợp tác. Nhà nghiên
  Các “thành phần” ở đây chính là các “khái cứu cần khéo léo tôn trọng ý kiến của họ,
  niệm”, lý thuyết được xây dựng dựa trên không được ép buộc họ phải hoàn thành
  mối quan hệ giữa các “khái niệm”, như vậy cuộc phỏng vấn.
  điểm dừng của thông tin là điểm mà nhà 3.3 Bước 3: Phân tích dữ liệu và tổng
  nghiên cứu nhận thấy không còn nội dung hợp kết quả
  nào của các khái niệm nổi lên. Ở nội dung
  Bước này diễn ra thông qua các nội
  tiếp theo (bước 3) chúng tôi sẽ phân tích
  dung chi tiết như sau:
  điều này kỹ hơn qua một nghiên cứu cụ thể
  của nhóm tác giả (Kim &cộng sự (2009)) – Văn bản hóa các nội dung phỏng vấn
  Trước khi thực hiện phỏng vấn, một kế hoặc thảo luận;
  hoạch phỏng vấn chi tiết là điều hết sức – Mã hóa các chủ đề và các nội dung có
  quan trọng. Kế hoạch phỏng vấn nên liệt kê liên quan đến đối tượng nghiên cứu;
  rõ các công đoạn cần phải tiến hành như thư
  – Phân tích dữ liệu (nhóm các thông tin
  mời phỏng vấn, ngân sách dự kiến. Trong
  phát hiện mới, các thông tin điều chỉnh, các
  thư mời phỏng vấn có thể phải liệt kê rõ chủ
  đề phỏng vấn, thời gian dự kiến, địa điểm, thông tin loại bỏ)
  cuối thư phải có các cam kết đảm bảo các – Đối chiếu, so sánh kết quả liên tục với
  qui định bảo mật thông tin cho người được cơ sở lý thuyết
  phỏng vấn. – Xác định điểm bão hòa thông tin

  Tập 8 (12/2020) 7

 6. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  – Sử dụng phần mềm chuyên dụng cho “Bạn đã đi đâu vào dịp nghỉ lễ? Đi với ai?
  xử lý dữ liệu định tính […], Tại sao bạn chọn loại thức ăn địa
  Văn bản hóa các nội dung phỏng vấn phương vào dịp nghỉ của bạn?, […] Điều gì
  hoặc thảo luận là qui trình bắt buộc phải khiến bạn hài lòng/ bất mãn về thức ăn ở
  thực hiện của nhà nghiên cứu. Nếu không địa phương đó?…”. Khi xử lý dữ liệu nhóm
  thực hiện điều này, nhà nghiên cứu sẽ gặp tác giả đã phân loại các yếu tố tác động
  rất nhiều khó khăn trong quá trình mã đến sự lựa chọn thực phẩm làm 3 thành
  hóa và xử lý dữ liệu. Sau khi ghi âm hoặc phần(categories), trong đó thành phần
  quay video cuộc phỏng vấn/thảo luận, quan trọng nhất là các nhân tố thuộc động
  nhà nghiên cứu phải nghe/xem lại và cơ (motivational factors). Thành phần này
  chuyển toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn gồm các nội dung như: “trải nghiệm thú
  sang văn bản. Saunders & cộng sự (2009) vị”, “thoát khỏi thói quen”, “quan tâm sức
  còn đề nghị nhà nghiên cứu phải quan sát, khỏe”,… “cảm giác hấp dẫn”…(Kim & cộng
  nhận biết và thể hiện vào văn bản từng chi sự 2009, tr. 425).
  tiết nhỏ như tiếng thở dài, sự ngập ngừng Về sử dụng phần mềm chuyên dụng
  của đối tượng phỏng vấn. Nếu không thể cho việc xử lý dữ liệu trong nghiên cứu
  ghi âm, ghi hình (vì đáp viên không đồng định tính, phần mềm nổi tiếng nhất hiện
  ý), các đoạn ghi chú trong nhật ký phỏng nay có thể kể đến QSRNVivo. Gần đây,
  vấn phải được thể hiện thành văn bản nhóm tác giả Hutchison & cộng sự. (2010)
  (dưới dạng tóm tắt). Sau khi thể hiện ra công bố bài báo phân tích những ưu điểm
  văn bản, nhà nghiên cứu bắt đầu mã hóa vượt trội của QSRNVivo trong phân tích
  dữ liệu. Trở lại ví dụ của nhóm Kim &cộng dữ liệu định tính như tính năng ghi nhớ
  sự. (2009), nhóm tác giả này áp dụng các “thành phần”, các code và khả năng
  phương pháp lý thuyết nền theo trường tìm kiếm, truy xuất dữ liệu vô cùng mạnh
  phái Straussian để “xây dựng mô hình tiêu mẽ. Hiện tại chúng tôi đang sử dụng phiên
  dùng thực phẩm địa phương vào các dịp bản QSRNVivo 10.0, phiên bản mới nhất
  lễ hội và ngày lễ”2. Hai mươi người tiêu Nvivo 12 – 2020 của nhà cung cấp QSR
  dùng được phỏng vấn để xây dựng mô International3 là một phần mềm cực kỳ
  hình. Bảng câu hỏi bán cấu trúc được hữu hiệu cho phân tích dữ liệu nếu nhà
  nhóm tác giả sử dụng để phỏng vấn. Trọng nghiên cứu có quá nhiều dữ liệu cần phân
  tâm của bảng câu hỏi xoay quanh vấn đề tích. Hạn chế lớn nhất của việc sử dụng
  chính: “Làm thế nào đối tượng phỏng vấn phần mềm này là chi phí mua bản quyền
  lựa chọn thức ăn và nước uống tại nơi họ phần mềm còn khá đắt (~ $1.847) cho gói
  đến vào các dịp nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ của cá nhân, dùng trong một năm với đầy đủ
  họ”. Các câu hỏi chuẩn hóa (thường xuyên các tính năng.
  được hỏi) khi tiến hành phỏng vấn gồm:

  2Kim, Y.G., Eves, A. & Scarles, C., 2009. Building 027843190900005X [Accessed December 8,
  a model of local food consumption on trips and 2014].
  holidays: A grounded theory approach. 3 https://www.qsrinternational.com/nvivo-

  International Journal of Hospitality qualitative-data-analysis-
  Management, 28(3), pp.423–431. Available at: software/about/nvivo
  http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S
  Tập 8 (12/2020) 8

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  Kết quả nghiên cứu định tính tiết, cụ thể và đi kèm với báo cáo kết quả
  – Sự kết nối cơ sở lý thuyết và kết quả định tính là dữ liệu minh chứng. Đặc biệt,
  nghiên cứu định tính khâu xử lý dữ liệu phải minh chứng được
  quá trình mã hóa và đối chiếu so sánh liên
  – Đề xuất về mô hình nghiên cứu
  tục với lý thuyết. Kết quả tìm được phải
  Chúng tôi muốn mượn lại quan điểm chứng minh cho người đọc thấy được sự
  của Dul & Hak (2008) để nói về kết quả của đóng góp dù là nhỏ nhất cho lý thuyết khoa
  nghiên cứu định tính khi áp dụng phương học. Như vậy, kết quả của nghiên cứu định
  pháp lý thuyết nền: “góp phần vào sự phát tính không thể tự nhiên xuất hiện như cách
  triển của lý thuyết luôn đòi hỏi sự đóng góp trình bày trong rất nhiều các luận văn, luận
  của một viên gạch nhỏ vào một tòa nhà lớn”. án nghiên cứu dạng hỗn hợp (dạng kết hợp
  Trở lại ví dụ của Kim & cộng sự (2009), vừa định tính vừa định lượng) hiện nay,
  trong quá trình xử lý, nhóm tác giả liên tục cũng như hàng loạt các nghiên cứu dạng
  so sánh và đối chiếu kết quả với các nghiên hỗn hợp được công bố trên các tạp chí
  cứu trước. Nhóm tác giả Kim &cộng sự trong nước. Chúng tôi đề xuất nên tách rời
  (2009) đã tìm ra chín nội dung liên quan nghiên cứu định tính ra khỏi các nghiên
  đến thành phần động cơ, bảy nội dung đã cứu hỗn hợp để các nhà nghiên cứu thấy
  từng được công bố. Như vậy, hai nội dung được tầm quan trọng và vai trò của nghiên
  mới được phát hiện thông qua nghiên cứu cứu định tính trong nghiên cứu hỗn hợp.
  định tính. Đây là minh chứng cụ thể của Hoặc các nhà nghiên cứu phải trình bày chi
  nghiên cứu lặp lại dạng mở rộng, những gì tiết hơn, có đủ minh chứng hơn cho các
  họ phát hiện ra khi đối chiếu với cơ sở lý nghiên cứu định tính. Có như vậy thì chất
  thuyết của các nghiên cứu trước đó chỉ là lượng của các công trình nghiên cứu mới
  hai nội dung mới trong một thành phần đã có thể được tăng lên.
  từng được nghiên cứu. Một mô hình lý Các học viên cao học nên lựa chọn
  thuyết được nhóm tác giả đề xuất cho các nghiên cứu định tính với mục tiêu là kiểm
  nghiên cứu tiếp theo. Điểm mới duy nhất định một/nhiều lý thuyết nào đó. Tuy
  của mô hình này cũng chính là hai nội dung nhiên, nghiên cứu sinh phải đặt mục tiêu
  mới mà nhóm tác giả vừa khám phá. Kết quả khám phá một/nhiều khái niệm mới, các
  này có thể được xem như viên gạch nhỏ mối quan hệ mới hoặc ít nhất phải bổ sung,
  trong tòa nhà lớn. Kết quả của Kim & cộng mở rộng các khái niệm đang còn tranh luận.
  sự (2009) dừng lại ở đây và đây chính là Như vậy, nghiên cứu định theo hướng GT là
  điểm kết thúc của một nghiên cứu định tính một hướng tiếp cận phù hợp.
  nhưng nó cũng là khởi đầu cho các nhà
  Còn nhiều hướng tiếp cận hữu ích khác
  nghiên cứu khác (ví dụ như nhà nghiên cứu
  chưa được đề cập trong báo cáo này ví dụ
  định lượng) muốn kiểm định mô hình này.
  như videography hay netnography (Belk &
  III. Kết luận và đề xuất cộng sự, 2012). Đây là những phương pháp
  Nghiên cứu định tính dù là áp dụng cực kỳ hữu ích cho nghiên cứu hàn lâm và
  theo phương pháp nào, đáp ứng theo mục ứng dụng trong lĩnh vực quản trị, kinh
  tiêu nghiên cứu loại nào cũng đều là một doanh và marketing hiện nay. Các nhà
  quá trình nghiên cứu khoa học một cách có nghiên cứu nên chú ý đến những phương
  hệ thống. Vì vậy, nó cần được báo cáo chi pháp vừa đề cập.

  Tập 8 (12/2020) 9

 8. TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Belk, R., Fischer, E., & Kozinets, R. V. (2012). the development of a grounded theory
  Qualitative Consumer and Marketing project: An account of a worked
  Research (1st ed.). Los Angeles: Sage. example. International Journal of Social
  Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Research Methodology, 13(4), 283–302.
  Theory: A Practical Guide Through Kim, Y. G., Eves, A., & Scarles, C. (2009).
  Qualitative Analysis (1st ed.). London: Sage. Building a model of local food
  Cooney, A. (2010). Choosing between consumption on trips and holidays: A
  Glaser and Strauss: an Example. Nurse grounded theory approach.
  Researcher, 17(4), 18–28. International Journal of Hospitality
  Management, 28(3), 423–431.
  Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research
  design: Choosing among five approaches (2nd Kozinets, R. V. (2002). The Field Behind the
  ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Screen: Using Netnography for
  Marketing Research in Online
  Creswell, J. W. (2009). Research Design
  Communities. Journal of Marketing
  Qualitative, Quantitative, and Mixed
  Research, 39(1), 61–72. 5
  Methods Approaches (3rd ed., Vol. 40).
  Kozinets, R. V. (2010). Netnography . Doing
  Dul, J., & Hak, T. (2008). Case study
  Ethnographic Research Online (1st ed.).
  methodology in business research (1st
  Los Angeles: Sage.
  ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann.
  Kozinets, R. V. (2015). Netnography: redefined.
  Eisenhardt, K. (1989). Building theories
  In Igarss 2014 (2nd ed.). Thousand Oaks, CA:
  from case study research. Academy of
  SAGE Publications Ltd.
  Management Review, 14(4), 532–550.
  Nguyễn Đình Thọ. (2013). Giáo trình
  Glaser, B., & Strauss, A. (2006). The
  phương pháp nghiên cứu khoa học trong
  Discovery of Grounded Theory: Strategies
  kinh doanh (Ấn bản lần thứ 2.). Hồ Chí
  for Qualitative Research. New
  Minh: NXB Tài Chính.
  Brunswick: Aldine Transaction.
  Nguyễn Văn Thắng (2013). Thực hành
  Goulding, C. (2002). Grounded theory: A
  nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh
  practical guide for management, business
  doanh (Ấn bản lần thứ 1.). Hà Nội: NXB
  and market researchers (1st ed.).
  Đại học Kinh tế Quốc dân.
  London: Sage.
  Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A.
  Goulding, C. (2005). Grounded theory,
  (2016). Research Methods for Business
  ethnography and phenomenology: A
  Students (7th ed.). Harlow: Prentice Hall.
  comparative analysis of three qualitative
  strategies for marketing research. European Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for
  Journal of Marketing, 39(3/4), 294–308. Social Scientists (1st ed.). New York:
  Cambridge University Press.
  Heath, H. (2006). Exploring the influences
  and use of the literature during a Woodside, G. A. (2010). Case Study
  grounded theory study. Journal of Research: Theory Methods Practice (1st
  Research in Nursing, 11(6), 519–528. ed.). Bingley: Emerald Group.
  Hutchison, A. J., Johnston, L. H., & Breckon, J. Yin, R. K. (2003). Case Study Research:
  D. (2010). Using QSR‐NVivo to facilitate Design and Methods (3rd ed.). Thousand
  Oaks, CA: Sage.
  Tập 8 (12/2020) 10

Download tài liệu Áp dụng nghiên cứu định tính cho các nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị – lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button