[Download] Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng – Tải về File Word, PDF

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng
Nội dung Text: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng

Download


Trách nhiệm xã hội là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Bài viết này phân tích ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về trách nhiệm xã hội của công ty gồm trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện có ảnh hưởng thuận chiều đến cam kết trách nhiệm của nhân viên.

Bạn đang xem: [Download] Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng File Word, PDF về máy

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng

 1. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  ẢNH HƢỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
  ĐẾN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA NHÂN VIÊN
  TRONG CÁC KHÁCH SẠN TẠI HẢI PHÕNG
  The effects of social responsibilities on the employee’s
  responsibility commitment at the hotels in hai phong city

  Phạm Dƣơng Khánh, Nông Thị Minh Ngọc

  TÓM TẮT

  Trách nhiệm xã hội là vấn đề đang đƣợc nhiều doanh nghiệp quan tâm.
  Bài viết này phân tích ảnh hƣởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết
  trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng. Kết quả
  nghiên cứu chỉ ra rằng nhận thức về trách nhiệm xã hội của công ty
  gồm trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và
  trách nhiệm từ thiện có ảnh hƣởng thuận chiều đến cam kết trách nhiệm
  của nhân viên. Khi nhân viên nhận thức về trách nhiệm xã hội của do-
  anh nghiệp cao có xu hƣớng làm việc có trách nhiệm hơn. Kết quả
  nghiên cứu cũng giúp cho các nhà quản lý tại các khách sạn tại Hải
  Phòng có các giải pháp quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của
  nhân viên trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  Từ khóa: Trách nhiệm xã hội, cam kết trách nhiệm, khách sạn

  ABSTRACT

  Social responsibility receives much attention from researchers and
  managers. This article analyzes the impact of social responsibility on

  1060

 2. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  the commitment in hotels in Hai Phong City. Research results indicate
  that corporate social responsibility awareness includes economic
  responsibility, legal responsibility, moral responsibility and charitable
  responsibility that positively influence employees’ commitment. When
  employees are highly aware of the social responsibility enterprises, they
  tend to work for company for a longer time, increasing their
  commitment. The research results also help business managers in hotels
  in Hai Phong province have important solutions in achieving employees
  a long-term commitment to the company.

  Keywords: Social responsibility, commitment, hospitality

  1. Đặt vấn dề
  Tại Hải Phòng, nhiều khách sạn đang gặp khó khăn do vấn đề nhân
  viên chuyển việc và thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực hiện công
  việc. Việc thiếu tinh thần trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ cho khách
  hàng có thể khiến cho khách hàng không hài lòng. Vấn đề nâng cao
  trách nhiệm của nhân viên đối với công việc đang là việc làm cần thiết
  góp phần thực hiện cam kết của nhân viên đối với khách hàng. Tuy
  nhiên, tại một số khách sạn, nhân viên có ý thức phục vụ tốt, có tinh
  thần trách nhiệm nhƣng mức lƣơng đƣợc trả không cao hơn so với các
  khách sạn khác. Tại các đơn vị này việc thực hiện trách nhiệm với
  cộng đồng và xã hội rất nổi bật. Hiện tại, có một số công trình đề cập
  tới trách nhiệm xã hội và sự hài lòng của nhân viên. Glavas, A., &
  Godwin, L. N. 2013 cũng nghiên cứu về trách nhiệm xã hội và sự hài
  lòng của nhân viên [1]. Pettijohn và các đồng nghiệp (2008) nghiên
  cứu và chỉ ra có mối quan hệ giữa nhận thức về mối quan hệ giữa
  hành vi đạo đức của doanh nghiệp và ảnh hƣởng tới sự hài lòng của
  nhân viên cũng nhƣ ý định chuyển việc của nhân viên [3]. Yang, J. T
  (2008) cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa cam kết của nhân viên tới ý
  định chuyển việc của họ [5]. Chƣa có nghiên cứu nào đề cập tới ảnh

  1061

 3. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  hƣởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết của nhân viên tại các doanh
  nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Bài viết này nghiên cứu
  ảnh hƣởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tới cam kết trách
  nhiệm của nhân viên tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải
  Phòng.
  2.Cơ sở lý luận
  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
  Trách nhiệm xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa
  học trong thời gian gần đây. Trƣớc đây, các công ty thƣờng tập trung
  vào các chiến lƣợc cho hoạt động kinh doanh của họ và cho mục tiêu
  lợi nhuận nhƣ khác biệt hóa, đa dạng hóa, tập trung hóa và toàn cầu
  hóa. Trong cơ sở lý luận về quản lý, các vấn đề liên quan tới phát triển
  bền vững và có trách nhiệm hoạt động kinh doanh đã đƣợc nghiên cứu
  trong phạm vi nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
  Waddock (2004) định nghĩa trách nhiệm xã hội đó là việc quan tâm
  cho lợi ích của ngƣời khác và cho môi trƣờng với mục tiêu là tạo ra
  giá trị cho doanh nghiệp [4]. Trách nhiệm xã hội đƣợc thể hiện trong
  chiến lƣợc và triển khai hoạt động mà một công ty thực hiện để phát
  triển trong mối quan hệ với lợi ích của các đối tƣợng liên quan chủ
  yếu và môi trƣờng hoạt động.
  Cam kết trách nhiệm của nhân viên
  Cam kết của nhân viên liên quan tới trách nhiệm hoặc sự tham gia
  trong tổ chức mà tại đó nhân viên làm việc. Cam kết của nhân viên có
  ý nghĩa khi nó xác định liệu rằng nhân viên có ý định chuyển việc
  hoặc nâng cao hiệu suất. Cam kết của nhân viên cũng đƣợc hiểu là
  mối liên hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp mà nó làm giảm ý định
  chuyển việc của nhân viên. Mối quan hệ này đóng vai trò rất quan
  trọng bởi vì nhân viên cảm thấy gắn bó hơn với công ty. Sự gắn bó
  làm tăng năng suất và hiệu quả công việcc.
  Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và cam kết của nhân viên

  1062

 4. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ ảnh hƣởng tới tâm lý của
  nhân viên và làm nhân viên cảm thấy yên tâm công tác. Điều này tạo
  ra các kết quả tích cực cho doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của
  doanh nghiệp liên quan tới nhân viên và gia đình họ giúp họ. Ngoài ra
  trách nhiệm xã hội cũng giúp giảm ý định chuyển việc của nhân viên.
  Khi doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với nhân viên của mình
  về các mặt nhƣ đảm bảo về quyền lợi kinh tế, đảm bảo thực hiện trách
  nhiệm pháp lý, có đạo đức trong hoạt động kinh doanh của mình và
  tích cực tham gia các hoạt động từ thiện sẽ giúp cho nhân viên tin
  tƣởng hơn vào công ty và ngƣời lãnh đạo. Từ đó họ sẽ gắn bó hơn và
  làm việc có trách nhiệm hơn.

  Hình 1. Mô hình nghiên cứu

  Trách nhiệm
  kinh tế

  Trách nhiệm
  pháp lý
  Cam kết trách
  nhiệm
  Trách nhiệm
  đạo đức

  Trách nhiệm
  từ thiện

  Từ phần lý luận trên các giả thuyết đƣợc đề xuất nhƣ sau:
  H1: Trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách
  nhiệm của nhân viên.

  1063

 5. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  H2: Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách
  nhiệm của nhân viên.
  H3: Trách nhiệm đạo đức của doanh nghiệp làm tăng cam kết
  trách nhiệm của nhân viên.
  H4: Trách nhiệm từ thiện của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách
  nhiệm của nhân viên.
  Mô hình nghiên cứu sẽ nhƣ hình 1.
  3.Phƣơng pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu này lựa chọn phƣơng pháp khảo sát bảng hỏi để thu
  thập số liệu. Đối tƣợng điều tra đó là các nhân viên đang làm việc tại
  các khách sạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đầu tiên ngƣời trả
  lời sẽ đƣợc khảo sát về nhận thức của họ đối với trách nhiệm xã hội
  của công ty trên bốn khía cạnh: trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kinh
  tế, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện. Tiếp theo đó, ngƣời
  trả lời đƣợc hỏi về cam kết trách nhiệm của họ đối với công việc và
  công ty. Dựa trên nhận thức của nhân viên và ý định của họ, nghiên
  cứu sẽ phân tích mối quan hệ này bằng mô hình hồi quy.
  Mẫu nghiên cứu
  Mẫu nghiên cứu đƣợc xác định dựa trên số lƣợng mục hỏi sử dụng
  trong bảng hỏi. Số lƣợng mục hỏi sử dụng trong bài 22 mục hỏi nhƣ
  vậy mẫu điều tra n >= 5*22+50= 160. Trong bài này, tác giả điều tra
  250 ngƣời là nhân viên làm việc tại các khách sạn trên địa bàn thành
  phố Hải Phòng. Phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện đƣợc sử dụng trong
  nghiên cứu này.
  Thang đo
  Để đo lƣờng trách nhiệm xã hội, 18 mục hỏi đƣợc sử dụng. Các
  mục hỏi này đƣợc trích từ nghiên cứu của Glavas cùng các đồng
  nghiệp (2013) sử dụng thang đo Likert 7 mức (Từ rất đồng ý đến rất
  không đồng ý) để thể hiện mức độ đồng ý với mục hỏi [1]. Để đo
  lƣờng cam kết trách nhiệm của nhân viên, bốn mục hỏi đƣợc sử dụng.

  1064

 6. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  Các mục hỏi này đƣợc trích từ nghiên cứu của Meyer and Allen
  (1991)[2].
  Quy trình xử lý số liệu
  Số liệu sau khi đƣợc thu thập sẽ đƣợc mã hóa. Sau đó quá trình
  phân tích nhân tố khám phá đƣợc thực hiện nhằm xác định các nhân
  tố, kiểm định tính đơn hƣớng của thang đo. Đồng thời, việc kiểm định
  độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha cũng đƣợc thực
  hiện. Phân tích nhân tố khẳng định đƣợc thực hiện nhằm kiểm tra độ
  hội tụ và độ phân biệt của thang đo. Độ hội tụ thể hiện mức độ tập
  trung của các mục hỏi đo lƣờng cho một biến. Kiểm định độ phân biệt
  là mức độ tại đó thang đo là duy nhất và không phản ánh các biến
  khác.
  Phân tích số liệu và kiểm định giả thiết
  Phân tích số liệu
  Phân tích nhân tố khám phá và kiểm định độ tin cậy: Trong số 18
  mục hỏi đƣợc dùng để đo lƣờng nhận thức của nhân viên về trách
  nhiệm xã hội, năm mục hỏi từ ESR1 đến ESR5 thuộc cùng một nhân
  tố đƣợc đặt tên là trách nhiệm kinh tế (thể hiện cho biến ESR trong
  mô hình). Tuy nhiên khi kiểm định độ tin cậy, một mục hỏi (ESR5) bị
  loại do biểu hiện giá trị đo độ tin cậy thấp và khi bỏ mục hỏi này thì
  giá trị độ tin cậy tăng cao. Hệ số cronbach Alpha của bốn mục hỏi còn
  lại đạt 0,80. Năm mục hỏi đo lƣờng trách nhiệm pháp lý của doanh
  nghiệp từ LSR 1 đến LRS5 (đo lƣờng cho biến LSR trong mô hình).
  Thang đo này biểu hiện tốt với giá trị tải đều lớn hơn 0,6 và hệ số
  Cronbach Alpha đạt 0,83. Bốn mục hỏi đo lƣờng trách nhiệm đạo đức
  từ MSR1 đến MSR4 (đo lƣờng cho biến MSR trong mô hình) cũng
  biểu hiện thang đo này khá tin cậy với giá trị Cronbach Alpha đạt
  0,79. Bốn mục hỏi đo lƣờng trách nhiệm từ thiện từ PSR1 tới PSR4
  (đo lƣờng cho biến PSR trong mô hình) có một mục hỏi thuộc một
  nhân tố khác. Ba mục hỏi còn lại thể hiện thang đo này đạt mức tin

  1065

 7. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  cậy cao với giá trị Cronbach Alpha đạt 0,77. Bốn mục hỏi đo lƣờng
  cam kết trách nhiệm của nhân viên từ ERC1 đến IRC4 (đo lƣờng cho
  biến phụ thuộc Y trong mô hình) cũng đảm bảo độ tin cậy và chính
  xác với hệ số Alpha đạt 0,76.
  Kiểm định độ hội tụ: kiểm tra độ hội tụ của thang đo đƣợc đánh giá
  dựa trên mức ý nghĩa của hệ số tải của mục hỏi. Kết quả nghiên cứu
  chỉ ra rằng, giá trị kiểm định t-value của các hệ số tải ƣớc lƣợng chuẩn
  đều có ý nghĩa ở mức 0,01. Hệ số tin cậy tổng hợp của biến khá cao.
  Kết quả này chứng minh thang đo là đáng tin cậy và hội tụ. Mô hình
  đo lƣờng cho các biến chỉ ra mức độ phù hợp hợp lý với χ2 =121.24,
  GFI=.90, CFI=.95, RMSEA=.0612
  Kiểm định độ phân biệt. Kết quả chỉ ra rằng các thang đo là phân
  biệt và duy nhất. Hệ số phƣơng sai trích trung bình đều lớn hơn bình
  phƣơng tƣơng quan giữa các cặp biến.
  Kiểm định giả thiết
  Để kiểm định giả thiết, mô hình sau đƣợc hồi quy:
  Y  0  1ESR  2 LSR  3MSR  4 CSR  
  Trong đó : Y: Cam kết trách nhiệm của nhân viên
  0, 1, 2 ………: hệ số hồi quy riêng phần
  ESR: Trách nhiệm kinh tế; LSR: Trách nhiệm pháp lý; MSR: Trách nhiệm
  đạo đức; CSR: Trách nhiệm từ thiện
  Kết quả hồi quy đƣợc thể hiện ở bảng 1.1. dƣới đây

  Bảng 1.1. Kết quả hồi quy
  Hệ số chƣa Hệ số
  chuẩn hóa chuẩn hóa
  T p-
  Biến Sai VIF
  value value
  B số Beta
  chuẩn
  (Hệ số 0.70 0.159 4.52 0.00

  1066

 8. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  chặn) 3 6 0

  0.19 5.13 0.00 2.02
  ESR 0.038 0.289
  5 1 0 4
  0.14 2.91 0.00 2.00
  LSR 0.049 0.139
  3 8 7 4
  0.11 3.33 0.00 2.21
  MSR 0.033 0.135
  0 3 3 0
  0.12 2.59 0.00 1.92
  CSR 0.047 0.106
  2 1 4 3
  Biến phụ thuộc là cam kết trách nhiệm của nhân viên Y.
  Kiểm định giả thiết H1: Giả thiết H1 cho rằng trách nhiệm kinh tế
  của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách nhiệm của nhân viên. Kết
  quả phân tích hồi quy chỉ ra, biến ESR có quan hệ cùng chiều với biến
  phụ thuộc Y với hệ số β = 0.195 (0.000). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận
  thức đƣợc trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp thì họ có xu hƣớng
  gắn bó hơn đối với công ty và làm việc có trách nhiệm hơn.
  Kiểm định giả thiết H2: Giả thiết H2 cho rằng trách nhiệm pháp lý
  của doanh nghiệp làm tăng cam kết trách nhiệm của nhân viên. Kết
  quả phân tích hồi quy chỉ ra, biến LSR có quan hệ thuận chiều với biến
  Y với β = 0.143(0.007). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận thức đƣợc doanh
  nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật thì họ có xu hƣớng gắn bó
  hơn đối với công ty.
  Kiểm định giả thiết H3: Giả thiết H3 cho rằng trách nhiệm đạo đức
  của doanh nghiệp làm giảm ý định chuyển việc của nhân viên. Kết quả
  phân tích hồi quy chỉ ra, biến MSR có quan hệ thuận chiều với biến Y
  với β = 0.110(0.000). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận thức đƣợc doanh
  nghiệp thực hiện đúng và có đạo đức trong hoạt động kinh doanh của
  mình thì họ có xu hƣớng gắn bó hơn đối với công ty và làm việc có
  trách nhiệm hơn.

  1067

 9. International science conference “International trade – Policies and practices in vietnam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3
  Kiểm định giả thiết H4: Giả thiết H4 cho rằng trách nhiệm đạo đức
  của doanh nghiệp làm giảm ý định chuyển việc của nhân viên. Kết quả
  phân tích hồi quy chỉ ra, biến CSR có quan hệ thuận chiều với biến Y
  với β = 0.122(0.000). Nhƣ vậy, khi nhân viên nhận thức đƣợc doanh
  nghiệp thực hiện các hoạt động từ thiện và có trách nhiệm với cộng
  đồng, xã hội thì họ có xu hƣớng gắn bó hơn đối với công ty.
  Thảo luận
  Kết quả từ phân tích số liệu chỉ ra rằng khi nhân viên nhận thức về
  trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cao hơn sẽ cảm thấy hài lòng với
  công việc nhiều hơn và có xu hƣớng gắn bó hơn với doanh nghiệp.
  Xây dựng đƣợc hình ảnh tốt trong tâm trí nhân viên sẽ giúp các công
  ty có đƣợc sự phục vụ tốt hơn của nhân viên. Doanh nghiệp cần chú ý
  tới trách nhiệm về mặt kinh tế đặc biệt đối với ngƣời thân, họ hàng
  của họ. Khi nhân viên thỏa mãn về tiền lƣơng sẽ cống hiến hết mình
  cho doanh nghiệp. Thêm nữa, các doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới
  trách nhiệm đạo đức và từ thiện. Nhân viên sẽ làm việc nhiệt tình và
  cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng khi họ cảm nhận
  đƣợc doanh nghiệp mà họ đang làm việc có trách nhiệm với cộng
  đồng và xã hội. Các doanh nghiệp cần chú ý tăng cƣờng các hoạt động
  đối với cộng đồng và xã hội từ đó tăng niềm tin đối với ngƣời lao
  động để họ gắn bó lâu dài đối với công ty.

  Tài liệu tham khảo

  1. Glavas, A., & Godwin, L. N. 2013. Is the perception of
  ‗goodness‘ good enough? Exploring the relationship between
  perceived corporate social responsibility and employee organizational
  identification. Journal of Business Ethics, 114: 15–27.
  2. Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component
  conceptualization of organizational commitment. Human Resource

  1068

 10. Hội thảo Khoa học quốc gia “Thương mại quốc tế – Chính sách và thực tiễn tại Việt Nam”,
  ISBN: 978 – 604 – 67 – 1403 – 3

  Management Review, 1, 61-89 from
  https://www.researchgate.net/publication/222453827.
  3. Pettijohn, C., Pettijohn, L., & Taylor, A. J., (2008). Salesperson
  perceptions of ethical behaviors: Their influence on job satisfaction
  and turnover intentions. Journal of Business Ethics, 78(4), 545-557.
  4 Waddock S. A. (2004). Parallel universes: companies, academics,
  and the progress of corporate citizenship. Bus. Soc. Rev. 109 5–42.
  5. Yang, J. T. (2008). Effect of newcomer socialization on
  organizational commitment, job satisfaction, and turnover intention in
  the hotel industry. The Service Industries Journal, 28(4), 429-44.

  1069

Download tài liệu Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến cam kết trách nhiệm của nhân viên trong các khách sạn tại Hải Phòng File Word, PDF về máy