Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Doanh Tiếp Thị

[Download] ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 11:25

ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất
Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất Phần I TRÍCH YẾU I.Nội dung, mục đích thí nghiệm:  Khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu,trí mâm nhập liệu đến độ tinh khiết của sản phẩm hiệu suất của tháp chưng cất  Lựa chọn thông số lưu lượng dòng hoàn lưu trí mâm nhập liệu tối ưu cho tháp chưng cất II.Cách tiến hành:  Khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu: – Trong quá trình khảo sát lưu lượng dòng hoàn lưu, thì vò trí mâm nhập liệu không đổi là ở mâm 4, lưu lượng dòng nhập liệu không đổi (ở độ đọc 30) – Sau đó tiến hành đo các các thí nghiêm với lưu lượng dòng hoàn lưu thay đổi lần lượt ở các mức đọc 5, 10, 15 (3 thí nghiệm) – Đo các thông số : lưu lượng sản phẩm đỉnh (ml/phút), độ rượu của dòng nhập liệu, dòng sản phẩm đỉnh, nhiệt độ của dòng nhập liệu (t F ), đỉnh (t D ), hoàn lưu (t Lo ) trong mỗi thí nghiệm (riêng lưu lượng độ rượu của dòng nhập liệu có thể đo chỉ 1 lần cho tất cả thí nghiệm)  Khảo sát ảnh hưởng củatrí mâm nhập liệu: – Khi khảo sát ảnh hưởng củatrí mâm nhập liệu thì lưu lượng dòng nhập liệu vẫn không đổi lưu lượng dòng hoàn lưu cũng giữ không đổi (ở độ đọc 10). – Thực hiện các thí nghiệm với vò trí mâm nhập liệumâm thứ 2 mâm thứ 5 – Các bước đo số liệu được tiến hành như khi khảo sát dòng hoàn lưu. I.1. Kết quả thí nghiệm: T N Vò trí mâ m Lưu lượng dòng (độ dọc) Độ chỉ của phù kế (độ rượu) Nhiệt độ đo ( o C) Nhập liệu (Độ đọc) (F) Đỉnh (ml/phút ) (D) Hoàn lưu (Độ đọc) (Lo) Nhập liệu Đỉnh Nhập liệu (t F ) Đỉnh (t D ) Hoàn lưu (t LO ) 1 4 30 85.16 5 40 89 60 40 75 2 4 30 51.82 10 40 91 60 41 76 3 4 30 31.46 15 40 92 61 41 68 Trang 1 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất 4 2 30 39.84 10 40 93 60 40 72 5 5 30 41.31 10 40 88 59 40 70 Nhận xét kết quả thí nghiệm:khi thay đổi mâm nhập liệu thì sản phẩm đỉnh sản phẩm đáy thay đổi theo, mỗi một chế độ làm việc của thiết bò sẽ có một vò trí nhập liệu tối ưu, nếu nhập liệu trên hoặc dưới vò trí đó,nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong sản phẩm đỉnh giảm, hiệu suất làm việc sẽ giảm. đây tìm sự ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu từ đó chọn một lưu lượng tối ưu, lưu lượng quyết đònh chỉ số dòng hoàn lưu, quyết đònh kích thước, chiều cao của thiết bò, giá thành thiết bò. Ngoài ra quyết đònh năng lượng vận hành (lượng nhiệt cung cấp, lượng nhiệt bơm, ngưng tụ) quyết đònh chi phí sản xuất.  Lưu lượng dòng nhập liệu, lưu lượng dòng hoàn lưu, lưu lượng dòng sản phẩm đáy có thể tính được theo công thức: Lưu lượng dòng (ml/phút) = độ đọc x 5,64  Phần mol C 2 H 5 OH ( x) của dòng nhập liệu, dòng sản phẩm đỉnh: n n r r r r M rượộ M rượộ M rượộ x )( − + = 100 ρρ ρ x r : nồng độ phần mol của rượu r ρ : khối lượng riêng của rượu n ρ : khối lượng riêng của nước Độ rượu : phần trăm thể tích của rượu trong dung dòch M r , M n : khối lượng phân tử của rượu nước  Dựa vào phương trình bảo toàn vật chất ta có thể xác đònh được các thông số khác như : x w , tỉ số hoàn lưu, q, H F , H GL, H LF ứng với từng thí nghiệm  Viết phương trình đường nhập liệu, phương trình đường cất  Vẽ đường nhập liệu, đường cất, từ đó xác đònh đường chưng  Qua đồ thò xác đònh được số mâm lí thuyết Tính hiệu suất mâm tổng quát so sánh với các thí nghiệm Phần II: LÍ THUYẾT THÍ NGHIỆM: I.Mô hình mâm lý thuyết là mô hình toán đơn giản dựa trên các cơ sở :  Cân bằng giữa pha lỏng – hơi cho hỗn hợp 2 cấu tử.  Điều kiện động lực học lưu chất lý tưởng trên mâm cho 2 pha lỏng – hơi :  Pha lỏng phải hoà trộn hoàn toàn trên mâm (nồng độ đồng nhất) Trang 2 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất  Pha hơi không lôi cuốn các giọt lỏng từ mâm dưới lên mâm trên đồng thời có nồng độ đồng nhất tại mọi vò trí trên tiết diện mâm  Trên mỗi mâm luôn đạt sự cân bằng giữa hai pha II.Hiệu suất: Để chuyển từ số mâm lý thuyết sang số mâm thực ta cần phải biết hiệu suất mâm. Có 3 loại hiệu suất mâm thường dùng là :  Hiệu suất mâm tổng quát, liên quan đến toàn tháp.  Hiệu suất mâm Murphree, liên quan đến một mâm.  Hiệu suất cục bộ, liên quan đến một vò trí cụ thể trên mâm. a) Hiệu suất mâm tổng quát (E 0 ): Được đònh nghóa : E = 0 S o á m a âm l í t h u y e át S o á b a äc t h a n g 1 S o á m a âm t h ư ïc = S o á m a âm t h ư ïc Đơn giản khi sử dụng nhưng kém chính xác nhất Với nồi đun được xem là tương đương với một mâm lý thuyết. b) Hiệu suất mâm Murphree (E M ) 1 * 1 + + − − = nn nn M yy yy E Trong đó : y n : Nồng độ thực của pha hơi rời mâm thứ n y n+1 : Nồng độ thực của pha hơi vào mâm thứ n (từ dưới lên) y * n : Nồng độ pha hơi cân bằng với pha lỏng rời ống chảy chuyền mâm thứ n Hiệu suất mâm Murphree do đó là tỉ số giữa sự biến đổi nồng độ pha hơi qua một mâm với sự biến đổi nồng độ cực đại có thể đạt được khi pha hơi rời mâm cân bằng với pha lỏng rời mâm thứ n. Nói chung với một mâm có đường kính lớn, pha lỏng rời mâm với nồng độ không bằng với nồng độ trung bình pha lỏng trên mâm, do đó có khái niệm hiệu suất cục bộ. c) Hiệu suất cục bộ (E C ). 1 ” 1 ” + + − − = n en nn M yy yy E Trong đó y ’ n : Nồng độ rời khỏi vò trí cụ thể trên mâm n y ’ n+1 : Nồng độ pha hơi vào mâm n tại cùng vò trí y ’ en : Nồng độ pha hơi cân bằng pha lỏng tại cùng vò trí Mối liên hệ giữa hiệu suất mâm Murphree hiệu suất tổng quát Hiệu suất tổng quát của tháp không bằng với hiệu suất trung bình của từng mâm. Mối liên hệ giữa hai hiệu suất này tùy thuộc vào độ dốc tương đối của đường cân bằng đường làm việc. Trang 3 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất Tuy nhiên, khi phân tích hoạt động của tháp hay một phần của tháp thực tế, trong đó, ta xác đònh được sự biến thiên nồng độ qua một hoặc vài mâm ở các vò trí khác nhau sẽ xác đònh giá trò chính xác của E m E m có thể lấy bằng E 0 ( E m = E 0 ) III.Phương trình đường nhập liệu phần cất a) Dòng nhập liệu : Phương trình đường làm việc cho dòng nhập liệu là: y = x – x F Trong đó: LFGF FGF HH HH q − − = , H G là enthalpy mol của pha hơi, H L là enthalpy mol của pha lỏng, H F enthalpy mol của dòng nhập liệu: là tỉ số giữa nhiệt cần thiết để biến đổi 1 mol nhập liệu từ trang thái ban đầu ra thành hơi bão hòa với ẩn nhiệt bốc hơi mol (H G -H L ). Nhập liệu vào tháp có thể ở trạng thái nhiệt bất kì từ lỏng dưới điểm sôi đến hơi quá nhiệt tương ứng với mỗi trạng thái nhiệt là có một giá trò q. Giá trò cho từng những trường hợp tiêu biểu được cho trong bảng sau: Bảng trạng thái của nhập liệu: Điều kiện nhập liệu G F Mol/s L F Mol/s H GF Mol/s H LF Mol/s H F Mol/s LG FG HH HH q − − = 1 − q q Lỏng dưới điểm sôi 0 F H F < H L > 1.0 > 1 Lỏng bão hòa 0 F H F = H L 1.0 0< 1 − q q < 1 Hỗn hợp lỏng hơi cân bằng G F L F H G H L H L <H F <H G 0 < q < 1.0 < 0 Hơi bão hoà F 0 H F H G 0 0 Hơi quá nhiệt F 0 H F H F > H G < 0 0< 1 − q q < 1 b) Phần cất : Phương trình đường làm việc cho phần cất là: 11 1 + + + = + R x x R R y D nn Trong đó : R : Tỉ số hoàn lưu ( R=L 0 /D) Trang 4 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất x D : Nồng độ phần mol của sản phẩm đỉnh c) Phần chưng: wm m x R f x R fR y 1 1 1 1 + − + + + = + Trong đó : f = F/D : tỉ số nhập liệu x w : nồng độ phần mol của sản phẩm đáy Trong thực tế khi ta xác đònh số mâm lý thuyết không cần phải tìm cả ba phương trình. Chỉ cần biết hai trong ba phương trình, dựa vào đồ thò xác đònh số mâm lý thuyết. Phần III: DỤNG CỤ, THIẾT BỊ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM I.Dụng cụ nguyên liệu thí nghiệm: I.1. Thiết bò -Dụng cụ: _ Hệ thống tháp chưng cất gồm 5 mâm thực, loại mâm xuyên lỗ; _ Các đồng hồ đo nhiệt độ các dòng nhập liệu; hoàn lưu; sản phẩm đỉnh; nồi đun tại các mâm; _ Hai lưu lượng kế đo dòng nhập liệu hoàn lưu; _ 1 phù kế đo độ rượu; _ 2 ống khắc vạch (ống đong nhỏ lớn); ống lớn để chứa ống nhỏ để đo lưu lượng sản phẩm đỉnh. I.2.Nguyên liệu: Hỗn hợp rượu etanol – nước được pha sẵn có nồng độ nhất đònh với thể tích khoảng 60 lít. Trang 5 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất II.Sơ đồ hệ thống thí nghiệm chưng cất: GHI CHÚ: 1. Mâm xuyên lỗ 10. Bơm sản phẩm đáy 2. Bộ phận ngưng hơi 11. Điện trở nồi đun (2,5kW) 3. Nước nguội 12. Nồi đun 4. Van giảm áp 13. Lưu lượng kế đo dòng nhập liệu 5. Bình chứa sản phẩm đỉnh 14. Lưu lượng kế đo dòng hoàn lưu 6. Bình chứa nguyên liệu 15. Điện trở đun nóng dòng nhập liệu 7. Ống đong 16. Điện trở đun nóng dòng hoàn lưu 8. Bơm hoàn lưu 17. Cửa nhập liệu nồi đun. 9. Bơm nhập liệu Trang 6 10 W3 1 17 L2 8 W2 W1 9 F3 11 12 13 F5 14 6 F2 F1 7 D1 L1 D2 16 15 F4 5 4 N1 3 2 Sơ đồ hệ thống thí nghiệm chưng cất Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất 1.Nội dung thí nghiệm: 1.1 .Khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu: (3 chế độ thí nghiệm) _ Điều chỉnh lưu lượng dòng nhập liệuđộ đọc 30 nhập liệu ở một mâm cố đònh (mâm số 4); vò trí mâm được tính từ dưới lên trên miệng nồi đun không có mâm. _ Thí nghiệm với 3 chế độ khác nhau của dòng hoàn lưuđộ đọc: 5, 10, 15. 1.2 .Khảo sát ảnh hưởng củatrí mâm nhập liệu: (2 chế độ thí nghiệm) _ Thay đổi hai vò trí mới của dòng nhập liệu vào mâm số 5 số 2. Lưu lượng dòng nhập liệu vẫn được giữ nguyên ở độ đọc 30 dòng hoàn lưuđộ đọc 10. Tổng cộng có 5 chế độ thí nghiệm. 2.Phương pháp thí nghiệm: 2.1. Quan sát hệ thống: Trước khi tiến hành thí nghiệm phải quan sát hệ thống đối chiếu với sơ đồ hình vẽ trong giáo trình. 2.2.Khởi động: —Kiểm tra nguyên liệu —Đưa điện vào hệ thống —Nhập liệu vào nồi đun: khoảng 1/3 nồi —Gia nhiệt cho nồi đun 2.3.Nhập liệu vô mâm: — Khi thấy có pha hơi bốc lên nhiều ngưng tụ chảy thành giọt trên các mâm trong tháp, nối đầu ống dẫn nhập liệu với van ở mâm số 4 — Bật nút feed pump — Bật công tắc điện trở gia nhiệt cho dòng nhập liệu (feed preheat) — Chỉnh lưu lượng kế của dòng nhập liệuđộ đọc 30 bằng van phía trên lưu lượng kế (mở hết van chỉnh nhẹ nhàng cho tâm viên bi ngay vạch 30). Lưu ý: phải luôn chỉnh lưu lượng dòng nhập liệu không thay đổi trong suốt quá trình thí nghiệm. 2.4.Khởi động dòng hoàn lưu — Khi thấy có dòng sản phẩm đỉnh ngưng tụ – chảy trong bình chứa sản phẩm đỉnh, mở van hoàn lưu khóa van chảy tràn — Bật công tắc bơm hoàn lưu (nút reflux pump) — Bật công tắc điện trở gia nhiệt cho dòng hoàn lưu (nút reflux preheat) — Chỉnh lưu lượng kế của dòng hoàn lưuđộ đọc cần khảo sát bằng van màu đỏ ngay dưới lưu lượng kế (mở hết van chỉnh nhẹ nhàng cho tâm viên bi ngay vạch cần khảo sát). Trang 7 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất 2.5.Tiến hành các chế độ thí nghiệm: 2.5.1.Khảo sát ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu: — Khi khảo sát lưu lượng dòng hoàn lưu, thì vò trí mâm nhập liệu là không đổi (mâm số 4); lưu lượng dòng nhập liệu không đổi (ở độ đọc 30) chỉ có lưu lượng của dòng hoàn lưu thay đổi ở các giá trò cần khảo sát. — Đo số liệu trong một chế độ thí nghiệm:  Các thông số cần đo: lưu lượng của sản phẩm đỉnh, nhiệt độ các dòng: nhập liệu, hoàn lưu, sản phẩm đỉnh (dòng hơi dòng lỏng ngưng tụ), độ rượu của dòng nhập liệu (chỉ đo một lần hỗn hợp nhập liệu có nồng độ không đổi trong quá trình thí nghiệm) độ rượu sản phẩm đỉnh.  Nguyên tắc đo: Hệ thống phải hoạt động ổn đònh các thông số trên phải tiến hành đo cùng một lúc.  Cách đo: • Lưu lượng sản phẩm đỉnh: dòng sản phẩm đỉnh không có lưu lượng kế để đo, do đó phải đo bằng cách cổ điển: đo thể tích dòng sản phẩm đỉnh chảy trong thời gian khoảng 30 giây (thứ nguyên của lưu lượng là thể tích/thời gian). • Độ rượu: đo bằng phù kế (là phần trăm thể tích của rượu trong dung dòch). Tiến hành đo như sau: lấy khoảng 120ml chất lỏng cần đo vào ống đong nhỏ; cho nhẹ ngàng phù kế vào ống đong (không được thả mạnh sẽ làm vỡ phù kế); chờ cho phù kế hết dao động – nổi cân bằng, thì đọc mặt cong của mực chất lỏng trùng với vạch nào của phù kế thì đọc vạch đó. 2.5.2Khảo sát ảnh hưởng củatrí mâm nhập liệu: Khi khảo sát vò trí mâm nhập liệu (hai vò trí mâm số 2 số 5) thì lưu lượng dòng nhập liệu vẫn không đổi lưu lượng dòng hoàn lưu cũng giữ không đổi (ở độ đọc 10). 2.6.Một số lưu ý trong quá trình vận hành tháp: — Kiểm tra dòng nước ra khỏi TBNT – đề phòng mất nước sẽ không ngưng tụ hơi nước được gây thất thoát hơi hư hỏng các van bít kín của TBNT. — Đang thí nghiệm, không được cho vào bình nguyên liệu bất cứ hỗn hợp sản phẩm nào sẽ làm thay đổi nồng độ ban đầu của nguyên liệu. — Theo dõi thường xuyên mực chất lỏng trong nồi đun, nếu mực chất lỏng dâng đầy ống thủy phải xả bớt chất lỏng trong nồi bằng van xả đáy phía dưới đáy nồi cho vào bình nhựa không được cho vào bình chứa nguyên liệu. — Khi thay đổi vò trí nhập liệu, phải tắt bơm nhập liệu. — Khi mở các van trong hệ thống phải mở đến độ mở tối đa. — Khi tháp hoạt động phải quan sát quá trình xảy ra trên từng mâm trong tháp ghi nhận lại. Trang 8 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất 2.7.Kết thúc thí nghiệm: — Tắt điện – nước — Bơm sản phẩm đáy hoàn về bình chứa nguyên liệuHoàn sản phẩm đỉnh sản phẩm đáy (nếu có) trong bình nhựa về bình chứa nguyên liệu — Kiểm tra hệ thống một lần nữa vệ sinh khu vực thí nghiệm. IV.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM: III.1. Số liệu thí nghiệm: 1. Xử lý số liệu thô TN Vò trí mâ m Lưu lượng dòng (ml/phút) độ đọc*5.64 Phân mol dòng (mol C 2 H 5 OH / mol tổng) Nhập liệu (F) Đỉnh (ml/phút) (D) Hoàn lưu (Lo) Nhập liệu (x F ) Đỉnh (x D ) Đáy (x W ) 1 4 169.2 145 28.2 0.293 0.711 0.04 2 4 169.2 122 56.4 0.293 0.755 0.03 3 4 169.2 80 84.6 0.293 0.777 0.025 4 2 169.2 100 56.4 0.293 0.802 0.014 5 5 169.2 97 56.4 0.293 0.691 0.01 Bảng khối lượng riêng của rượu nước của nhập liệu, sản phẩm đỉnh: Trang 9 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất TN Khối lượng riêng của rượu Khối lượng riêng của nước Nhập liệu Đỉnh Hoàn lưu Nhập liệu Đỉnh Hoàn lưu 1 754 772 740 983.24 992.25 974.89 2 754 771 739.1 983.24 991.87 974.29 3 754 771 746.3 982.10 991.87 978.74 4 754 772 742.7 983.24 992.25 977.81 5 754 772 744.5 984.10 992.25 976.5 2. Kết quả tính toán các thông số T N Vò trí mâm Tỉ số hoàn lưu (R) t F H F (Kcal/Kmol) H GF (Kcal/Kmol) H LF (Kcal/Kmol) q q/(q-1) 1 4 0.226 48 3983.95 48452.49 7822.72 1.094 11.58 2 4 0.606 49 4072.96 48452.16 7822 1.092 11.84 3 4 1.365 49 4072.96 48452.16 7822 1.092 11.84 4 2 0.752 48 3983.95 48452.49 7822.72 1.094 11.58 5 5 0.806 48 3983.95 48452.49 7822.72 1.094 11.58 Các thông số tính H F : T t F Nhập liệu C r (kJ/kmol o C) C n (kJ/kmol. o C) C F(k H F Trang 10 […]… mol tiên đoán sản phẩm đỉnh (xD-TĐ) TN Vò trí mâm R xD 1 4 0.226 0.632 2 4 0.606 0.651 3 4 1.365 0.732 4 2 0.752 0.511 5 5 0.806 Hiệu suất mâm tổng quát 0.497 V BÀN LUẬN: 1) nh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu mâm nhập liệu đến độ tinh khiết của sản phẩm hiệu suất tổng quát của tháp chưng cất • nh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu – Quá trình chưng cất là quá trình tách các cấu tử của hỗn hợp… được sự lợi ích của việc gia tăng lưu lượng dòng hoàn lưu – Quá trình chưng cất không có hoàn lưu độ tinh khiết của sản phẩm chỉ đạt đến một giá trò nào đó (thường chỉ áp dụng để tách 2 cấu tử có nhiệt độ sôi khác xa nhau độ sạch của sản phẩm không cần cao lắm) – Khi tăng lưu lượng dòng hoàn hưu, độ tinh khiết của sản phẩm tăng – Hiệu suất tổng quát Có thể xem E0 = EM (Hiệu suất mâm Murphree) y… Khi tăng lưu lượng hoàn lưu, yn yn+1 tăng yn tiến đến y*n nên EM tiến đến 1 Hiệu suất mâm tăng dẫn đến hiệu suất mâm tổng quát tăng • nh hưởng của trí mâm nhập liệu — Vò trí mâm nhập liệu:  Dựa vào kết quả thí nghiệm khi ta nhập liệu thay đổi từ mâm số 2 sang mâm 5 ta thấy nồng độ của sản phẩm đỉnh giảm từ 0.511 xuống 0.497.Điều này Trang 24 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất cho phép… phẩm – Dựa vào kết quả thí nghiệm tính toán được, ta thấy khi lưu lượng dòng hoàn lưu tăng lên (5, 10, 15) thì độ tinh khiết của sản phẩm thu được cũng tăng lên một cách đáng kế (xD tăng từ 0,632;0,651 đến 0,732.Lý thuyết về chưng cất cũng thừa nhận sự gia tăng lưu lượng dòng hoàn lưu sẽ làm cho độ tinh khiết của sản phẩm tăng lên, tức là lưu lượng càng lớn thì sản phẩm thu được càng tinh khiết Qua… dựa vào sự khác nhau về độ bay hơi Cấu tạo tháp chưng cất được chia làm 2 phần : Phần chưng, phần cất Trong phần chưng dòng hơi từ dưới lên dòng lỏng do nhập liệu đi từ trên xuống do đó có sự truyền khối giữa hai pha Trong phần cất chỉ có dòng hơi bay lên do đó thường một phần sản phẩm được trích ra từ sản phẩm sẽ được hoàn lưu lại trong tháp nhằm tạo dòng lỏng tăng tăng độ tinh khiết của sản phẩm. .. lượng thể tích dòng nhập liệu ( m3/phút) ρN : khối lượng riêng của H2O ( Kg/m3) ρR : khối lượng riêng của C2H5OH ( Kg/m3) α : độ rượu 3.Nồng độ sản phẩm đáy xW = x F F − x D D F −D 4.Tỉ số hoàn lưu R được tính theo công thức: Trang 26 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất R = Lo D L0 D : suất lượng mol của dòng hoàn lưu : suất lượng mol của dòng sản phẩm đỉnh 5 Nhiệt dung riêng trung bình của hỗn hợp… ảnh hưởng đến nồng độ nguyên liệu, ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm VI PHỤ LỤC: Các công thức sử dụng trong tính toán chưng cất là: 1 Phần mol C2H5OH ( x) của dòng nhập liệu, dòng sản phẩm đỉnh x= (a.ρ R ) 46 (a.ρ R ) (1 − a).ρ N + 46 18 2 Suất lượng mol cho dòng nhập liệu Fmol = Fthetich a.ρR (1 − a ).Fthetich ρN + 46 18 Trong đó: Fmol : Suất lượng mol dòng nhập liệu ( Kmol/phút) Fthetich : Suất lượng. .. được vò trí nhập liệu càng cao thì càng không có lợi về độ tinh khiết của sản phẩm đỉnh  Đối với hiệu suất mâm tổng quát E0 thì E0 cũng giảm khi thay đổi vò trí nhập liệu từ thấp đến cao Ta có thể kết luận được rằng vò trí nhập liệu càng thấp thì càng có lợi về hiệu suất cũng như độ tinh khiết của sản phẩm mặc dù số đóa lý thuyết có gia tăng làm gia tăng kích thước thiết bò 2) Hiện tượng quá trình… enthalpy của dòng nhập liệu : enthalpy của pha hơi trong dòng nhập liệu : enthalpy của pha lỏng trong dòng nhập liệu : nhiệt dung riêng của dòng nhập liệu : nhiệt dung riêng của dòng nhập liệu ở nhiệt độ sôi : ẩn nhiệt hoá hơi của dòng nhập liệu Trang 27 Thí nghiệm Quá trình – Thiết bò Chưng cất VII.TÀI LIỆU THAM KHẢO: [1].Tập thể CBGD bộ môn Máy – Thiết bò, Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Quá trình Thiết… khi tháp hoạt đông ổn đònh – Trên mỗi mâm đều sảy ra hiện tượng sôi của hỗn hợp nhiệt độ sôi của hỗn hợp ở mỗi mâm là khác nhau giảm dần đến mâm cuối cùng Khi hệ thống hoạt động ổn đònh tức  Các điện trở gia nhiệt các dòng hoạt động đúng công suất nhằm đảm bảo việc cung cấp nhiệt cho các dòng  Các lưu lượng kế đo các dòng phải ổn đònh (Tâm viên bi khong trồi sụt), nhằm để ổn đònh lưu lượng dòng . ưu, lưu lượng quyết đònh chỉ số dòng hoàn lưu, quyết đònh kích thước, chiều cao của thiết bò, giá thành thiết bò. Ngoài ra quyết đònh năng lượng vận hành

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất, ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất, ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất, Xử lý số liệu thô Kết quả tính toán các thông số Phương trình đường làm việc và đường nhập liệu

Hy vọng thông qua bài viết ảnh hưởng của lưu lượng dòng hoàn lưu, vị trí mâm nhâp liệu đến độ tinh khiết cảu sản phẩm và hiệu suất của tháp chưng cất . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button