Tài LiệuTài Liệu Về Kinh Tế Quản Lý

[Download] 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư – Tải về File Docx, PDF

711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư
Nội dung Text: 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư


711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư là tài liệu ôn thi môn Quản trị dự án đầu tư gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn sinh viên nắm vững kiến thức môn học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư – Tải về File Docx, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải tài liệu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư File Docx, PDF về máy

711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – EG37.010<br />
STT<br />
<br />
Đáp án<br />
<br />
Câu hỏi<br />
<br />
1<br />
<br />
(…) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu<br />
tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận,<br />
phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân. ● BCC<br />
Hãy điền vào dấu (…) của câu trên, một trong 4<br />
hình thức đầu tư xây dựng cơ bản sau đây:<br />
<br />
2<br />
<br />
(…) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan Nhà<br />
nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng,<br />
kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây<br />
dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó<br />
cho nhà nước Việt nam; Chính phủ giành cho nhà ● BTO<br />
đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một<br />
thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi<br />
nhuận. Hãy điền vào dấu (…) của câu trên, một<br />
trong 4 hình thức đầu tư xây dựng cơ bản sau đây:<br />
<br />
3<br />
<br />
ACWP (Actual Cost Of Work Perfomed) là:<br />
<br />
4<br />
<br />
Ai là người có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự<br />
● Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ<br />
án nhóm A sử dụng vốn NSNN? Chọn phương án<br />
tịch UBND thành phố<br />
đúng<br />
<br />
5<br />
<br />
Anh Hồng vừa mở một cửa hiệu Photocopy ở<br />
đường 3/2. Anh dự tính định phí là 120 triệu đồng<br />
và biến phí cho mỗi một tờ A4 in 2 mặt là 100 đồng. ● 300.000 tờ<br />
Giá tiền in 2 mặt một tờ A4 là 500 đồng. Tính sản<br />
lượng hòa vốn lý thuyết của cửa hiệu là:<br />
<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
<br />
12<br />
<br />
13<br />
<br />
● Chi phí thực tế của các công việc thuộc dự án đã<br />
được hoàn thành tính đến thời điểm này<br />
<br />
Áp dụng PERT/CPM đối với quản trị dự án sẽ giúp<br />
các nhà quản trị xây dựng được lộ trình và thời gian Theo từng bước, từng giai đoạn cụ thể.<br />
cho các hoạt động của dự án:<br />
Phương diện này lại chịu sự ràng buộc của phương<br />
Ba phương diện của dự án:<br />
diện khác.<br />
BAC trong công thức PCI=BCWP/BAC, là:<br />
● Tổng chi phí (ngân sách) của cả dự án<br />
Bản chất của đầu tư theo chiều sâu là:<br />
Nâng cấp trang thiết bị cũ.<br />
Bản chất của phương pháp AOA là:<br />
Biểu diễn công việc thông qua các mũi tên<br />
Báo cáo ngân lưu của dự án được lập theo phương<br />
● Trực tiếp và Gián tiếp<br />
pháp:<br />
○ Dòng ngân lưu vào<br />
○ Dòng ngân lưu ra<br />
Báo cáo ngân lưu của dự án gồm các thành phần:<br />
○ Dòng ngân lưu ròng<br />
● Tất cả các câu đều đúng<br />
BCC là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản<br />
● Không phải thành lập pháp nhân mới<br />
nhằm mục đích hợp tác kinh doanh, mà:<br />
<br />
14<br />
<br />
BCWP (Budgeted Cost Of Work Perfomed) – (trừ)<br />
● Sai lệch của chi phí<br />
ACWP (Actual Cost Of Work Perfomed) là:<br />
<br />
15<br />
<br />
BCWP (Budgeted Cost Of Work Perfomed) – (trừ)<br />
● Sai lệch của tiến độ<br />
BCWS (Budgeted Cost Of Work Scheduled) là:<br />
<br />
Quản trị dự án đầu tư – EG37.010<br />
<br />
1<br />
<br />
STT<br />
<br />
Đáp án<br />
<br />
Câu hỏi<br />
<br />
● Chi phí dự toán của các công việc đã hoàn thành<br />
tính đến thời điểm này<br />
● Chi phí dự toán theo tiến độ của các công việc<br />
thuộc dự án sẽ phải được hoàn thành vào thời điểm<br />
này<br />
<br />
16 BCWP (Budgeted Cost Of Work Perfomed) là:<br />
17 BCWS (Budgeted Cost Of Work Scheduled) là:<br />
18<br />
<br />
Bên cạnh môi trường của dự án là phức tạp, tính<br />
phức tạp của dự án còn thể hiện ở:<br />
<br />
nhiều bộ phận khác nhau của tổ chức.<br />
Số lượng từng loại nguồn lực cần thiết theo kế<br />
hoạch tiến độ hiện tại trong một thời kỳ nhất định<br />
cho từng công việc hoặc toàn bộ vòng đời dự án.<br />
<br />
19 Biểu đồ phụ tải nguồn lực phản ánh:<br />
BOT là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản,<br />
gồm:<br />
21 Bố cục của một dự án khả thi, có:<br />
Bố trí nguồn lực thực hiện dự án trên sơ đồ<br />
22<br />
GANTT, được thực hiện:<br />
Bố trí nguồn lực thực hiện dự án trên sơ đồ PERT<br />
23<br />
cải tiến phải tuân thủ theo:<br />
20<br />
<br />
● Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao<br />
● 7 phần<br />
● Phía dưới trục hoành bên phải<br />
● 4 nguyên tắc<br />
<br />
24 BT là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm: ● Xây dựng – Chuyển giao<br />
BTO là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản,<br />
● Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh<br />
gồm:<br />
Bước đầu tiên khi tiến hành chuẩn bị lập dự án cần<br />
26<br />
Xác định mục tiêu.<br />
làm gì?<br />
<br />
25<br />
<br />
Cả hai dự án X và Y đều yêu cầu khoản đầu tư bằng<br />
nhau là $10000, giá trị thanh lý tài sản không đáng<br />
kể, chiết khấu 12%/năm. Vòng đời của cả hai dự án<br />
là 4 năm. Thu nhập của dự án X theo các năm là:<br />
27 $6500, 3000, 3000, 1000. Dự án Y cho khoản thu<br />
hàng năm là $ 3500 trong 4 năm (Giả định toàn bộ<br />
chi phí nằm trong khoản đầu tư ban đầu). Nếu được<br />
yêu cầu sử dụng phương pháp hiện giá thuần để lựa<br />
chọn một trong hai dự án, bạn sẽ chọn dự án nào?<br />
<br />
Dự án X<br />
Áp dụng công thức tính NPV để tính toán, lựa chọn<br />
phương án có NPV lớn hơn<br />
Tham khảo : Xem mục3.2, phân tích tài chính<br />
<br />
○ Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình (a)<br />
Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu ○ Chỉ tiêu công suất/năng lực khai thác (b)<br />
28 tư theo chỉ tiêu công suất hoặc năng lực khai thác ○ Khối lượng công tác xây dựng chủ yếu<br />
của dự án? Chọn câu trả lời đúng<br />
● Phương án đúng a & b<br />
○ Tất cả phương án trên<br />
<br />
29<br />
<br />
Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu<br />
● Đơn giá tổng hợp, hay đơn giá chi tiết<br />
tư theo thiết kế bản vẽ thi công? Chọn câu trả lời sai<br />
<br />
Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu<br />
30 tư theo thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công ● Chỉ tiêu công suất/năng lực khai thác<br />
trình? Chọn câu trả lời sai<br />
31<br />
<br />
Các chỉ tiêu dùng để xác định tổng mức đầu tư theo<br />
● Định mức dự toán chi tiết<br />
tỷ lệ cơ cấu thành phần chi phí? Chọn câu trả lời sai<br />
<br />
Các chỉ tiêu phân tích như: giá trị hiện tại thuần<br />
(NPV), tỷ suất nội hoàn (IRR), tỷ lệ lợi ích/chi phí,<br />
32<br />
tỷ lệ lợi ích thuần/vốn đầu tư được sử dụng trong<br />
nội dung nào khi lập dự án?<br />
Quản trị dự án đầu tư – EG37.010<br />
<br />
2<br />
<br />
Phân tích tài chính và phân tích kinh tế.<br />
<br />
STT<br />
<br />
33<br />
<br />
34<br />
35<br />
36<br />
37<br />
<br />
38<br />
<br />
39<br />
<br />
Đáp án<br />
<br />
Câu hỏi<br />
<br />
○ Tỷ suất lợi nhuận bình quân của vốn đầu tư<br />
○ Thời gian hoàn vốn đầu tư<br />
Các chỉ tiêu tài chính thường được dùng để đánh giá ○ Giá trị hiện tại thuần của dự án<br />
○ Tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án đầu tư, chỉ số<br />
hiệu quả đầu tư là. Chọn câu trả lời đúng<br />
sinh lời của dự án đầu tư<br />
● Tất cả các phương án nói trên<br />
Bị bác bỏ để tránh những tổn thất to lớn về kinh tế<br />
Các dự án không khả thi về mặt kỹ thuật phải:<br />
và tài chính cho doanh nghiệp và nền kinh tế.<br />
Bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ dân trí, tạo<br />
Các mục tiêu chính của dự án ở góc độ xã hội là:<br />
việc làm và thu nhập, đóng góp cho ngân sách.<br />
● Lao động gián tiếp và phục vụ của dự án lấy theo<br />
Các phát biểu sau đây phát biểu là phát biểu đúng:<br />
tỷ lệ % của lao động trực tiếp<br />
Các phương diện chủ yếu của dự án kinh doanh có<br />
Chế định lẫn nhau<br />
quan hệ:<br />
○ Định mức dự toán<br />
Các tư liệu làm căn cứ để quản lý chi phí xây dựng ○ Định mức các chi phí tính theo tỷ lệ %<br />
○ Định mức thời gian xây dựng công trình<br />
công trình? Chọn câu trả lời đúng<br />
● Tất cả các phương án trên<br />
Cách dự báo bằng phương pháp bình phương nhỏ<br />
● 4 bước<br />
nhất, được tiến hành qua:<br />
<br />
40 Cách thức mua công nghệ và kỹ thuật cho dự án là:<br />
<br />
41<br />
<br />
Căn cứ có tính quyết định để dự án có thể được coi<br />
là dự án có thể tiến hành là căn cứ:<br />
<br />
pháp lý.<br />
○ Đặc tính kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm dự<br />
án<br />
○ Vốn đầu tư và trình độ tiếp nhận kỹ thuật sản xuất<br />
của người lao động<br />
○ Nguyên liệu và năng lượng sử dụng<br />
● Tất cả đều đúng<br />
<br />
42 Căn cứ lựa chọn công nghệ cho dự án là:<br />
<br />
43<br />
<br />
○ Thuê mướn<br />
○ Mua đứt<br />
○ Liên doanh liên kết với các nhà cung cấp kỹ thuật<br />
● Tất cả các câu đều đúng<br />
<br />
Căn cứ vào công thức dưới đây để chọn đáp án sai<br />
trong số 4 đáp án:<br />
<br />
● Tp là thời gian thực hiện dự tính của công việc p<br />
<br />
Căn cứ vào công thức: Z=(X–TCP/SCP) và hãy ● X là thời gian dự trữ của các công việc nằm trên<br />
chọn câu sai:<br />
tiến trình tới hạn<br />
Căn cứ vào chỉ tiêu Hiện giá thuần (NPV – Net<br />
45<br />
● NPV≥0<br />
Present Value) để chọn dự án, khi:<br />
44<br />
<br />
Căn cứ vào sơ đồ dưới đây, hãy chọn câu sai trong 4<br />
câu sau<br />
● Công việc F không nằm trên đường găng<br />
<br />
46<br />
<br />
Quản trị dự án đầu tư – EG37.010<br />
<br />
3<br />
<br />
STT<br />
<br />
Đáp án<br />
<br />
Câu hỏi<br />
Căn cứ vào sơ đồ dưới đây, hãy chọn câu sai trong 4<br />
câu sau<br />
<br />
● Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 3<br />
<br />
47<br />
<br />
Căn cứ vào Tỷ số lợi ích/ chi phí (B/C: Benefit/<br />
● B/C≥1B/C≥1<br />
Cost Ratio) để lựa chọn dự án, khi:<br />
Xây dựng được lộ trình và thời gian cho các hoạt<br />
49 Câu nào dưới đây nêu lên nhiệm vụ của PERT?<br />
động của dự án theo từng bước.<br />
Câu nào không phản ánh vai trò của “Mạng công<br />
Phân bổ nguồn lực thực hiện các công việc của dự<br />
50<br />
việc”?<br />
án<br />
48<br />
<br />
Có 2 dự án làm đường giao thông tương tự nhau.<br />
đường 1 là đường cũ, đường 2 tương tự đường 1 và<br />
chuẩn bị khởi công. Số liệu về chi phí xây dựng cho<br />
trong bảng<br />
<br />
● 6000 triệu đồng<br />
<br />
51<br />
<br />
Nếu áp dụng phương pháp ước lượng thừa số để xác<br />
định tổng mức đầu tư. Thì tổng mức đầu tư của<br />
đường 2 sẽ là:<br />
Có bảng tính toán các đại lượng của phương trình<br />
đường thẳng dùng dự báo như sau:<br />
<br />
– Hệ số a0 bằng: = 0,14<br />
– Hệ số a1 bằng: = 2,84<br />
– Phương trình dự báo là: yt=2,84+0,14t<br />
<br />
52<br />
Phương trình đường thẳng dùng dự báo dạng tổng<br />
quát là: yt=a0+a1t và hệ phương trình chuẩn tắc là:<br />
<br />
Có các dòng ngân lưu sau đây của một dự án:<br />
<br />
● 0.09<br />
<br />
53<br />
<br />
Lãi suất tiền vay là:<br />
Quản trị dự án đầu tư – EG37.010<br />
<br />
4<br />
<br />
STT<br />
<br />
Đáp án<br />
<br />
Câu hỏi<br />
Có dòng ngân lưu của hai dự án A và B như sau:<br />
<br />
○ IRR của hai dự án bằng nhau<br />
○ Lời của hai dự án khác nhau, nếu lãi suất tính<br />
toán nhỏ hơn IRR<br />
○ Vốn đầu tư của dự án B lớn hơn dự án A<br />
● Tất cả đều đúng<br />
<br />
54<br />
<br />
55<br />
<br />
Có mấy loại kế hoạch đầu tư hàng năm được triển<br />
● Có 2 loại kế hoạch khối lượng, kế hoạch tài chính<br />
khai và thông báo? Chọn phương án trả lời đúng<br />
<br />
Có một cơ hội đầu tư với các dữ liệu như sau:<br />
(ĐVT: Triệu USD)<br />
– Chi phí đầu tư ban đầu: 10.0<br />
– Chi phí vận hành, bảo quản hàng năm: 2<br />
● 1,21<br />
56 – Thu nhập hàng năm: 8<br />
– Giá trị thanh lý: 3<br />
– Thời gian hoạt động (năm): 2<br />
– ittitt (lãi suất tính toán) = 10%; Tỷ số B/C ( Tỷ số<br />
lợi ích/ chi phí) là:<br />
Có một dự án khai thác mỏ, đầu năm 1 (cuối năm 0)<br />
chi ra 1200, cuối năm thu về 2000. Năm 2 và năm 3<br />
sau đó phải chi tiền để san lấp, trả lại mặt bằng cũ<br />
57<br />
● 528<br />
cho Nhà nước, năm 2 chi 64 trđ, năm 3 chi 50 trđ.<br />
Với suất chiết khấu tính toán 10%. NPV của dự án<br />
là:<br />
Có một dự án khai thác mỏ, đầu năm 1 chi ra 1200,<br />
cuối năm thu về 3000. Năm 2 và năm 3 sau đó phải<br />
58 chi tiền để san lấp, trả lại mặt bằng cũ cho Nhà ● Không xác định được<br />
nước. Với suất chiết khấu tính toán 10%. IRR của<br />
dự án là:<br />
Có một khoản vốn đầu tư PV nào đó đem đầu tư với<br />
điều kiện: lãi suất thu được 10% một năm thời gian<br />
59 đầu tư 5 năm, sau 5 năm thu được số tiền 150 triệu ● 93.130.000<br />
đồng với giá trị hiện tại (giá trị ban đầu PV) của<br />
khoản tiền 150 triệu đồng là bao nhiêu?<br />
Có mức cầu của một loại hàng hoá qua 5 năm như<br />
sau:<br />
● Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân<br />
<br />
60<br />
Với mức cầu như vậy, nên áp dụng cách dự báo nào<br />
sau đây:<br />
Có ngân lưu ròng của hai dự án như sau:<br />
<br />
○ NPV của B lớn hơn của A<br />
○ IRR của A lớn hơn của B<br />
○ B/C của A lớn hơn của B<br />
● Tất cả đều đúng<br />
<br />
61<br />
<br />
Với lãi suất tính toán là 10%, thì:<br />
Quản trị dự án đầu tư – EG37.010<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư File Docx, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button