[Download] 36 câu danh ngôn hay tặng bạn – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 10:31

Download

1. A great man shows his greatness by the way he treats little men (Thomas Carlyle)Một con ngƣời chứng tỏ sự vĩ đại của mình thông qua việc anh ta đối xử với những con ngƣời bình thƣờng khác.2. A manager is not a person who can do the work better than his men; he is a person who can get his men to do the work better than he can (Fred Smith)Sếp không phải là ngƣời làm việc tốt hơn nhân viên, mà là ngƣời có thể khiến nhân viên làm tốt hơn mình.3. A person can succeed at anything for which there is enthusiasm (Charles M. Schwab)Con ngƣời có thể thành công trong bất cứ việc gì, miễn là có nhiệt tâm.4. A wise man is he who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has (Epictetus)Ngƣời thông minh không buồn phiền về những gì anh ta không có, mà phải vui vì những gì anh ta có. 36 câu danh ngôn hay tặng bạn, biên soạn bởi www.saigontre.com Trang 1 Biên soạn bởi www.SaigonTre.com 1. A great man shows his greatness by the way he treats little men (Thomas Carlyle) Một con ngƣời chứng tỏ sự vĩ đại của mình thông qua việc anh ta đối xử với những con ngƣời bình thƣờng khác. 2. A manager is not a person who can do the work better than his men; he is a person who can get his men to do the work better than he can (Fred Smith) Sếp không phải là ngƣời làm việc tốt hơn nhân viên, mà là ngƣời có thể khiến nhân viên làm tốt hơn mình. 3. A person can succeed at anything for which there is enthusiasm (Charles M. Schwab) Con ngƣời có thể thành công trong bất cứ việc gì, miễn là có nhiệt tâm. 4. A wise man is he who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has (Epictetus) Ngƣời thông minh không buồn phiền về những gì anh ta không có, mà phải vui vì những gì anh ta có. 5. Action is the foundational key to all success (Anthony Robbins) Hành động là chìa khóa cơ bản cho mọi thành công. 6. Asking is the beginning of receiving. (Jim Rohn) Gõ đi rồi cửa sẽ mở. 7. Attitude is your acceptance of the natural laws, or your rejection of the natural laws (Jim Rohn) Thái độ là việc bạn chấp nhận hay không chấp nhận những quy luật tự nhiên. 8. Action is the real measure of intelligence (Napoleon Hill) Hành động là thƣớc đo thực sự của thông minh. 9. Acting on a good idea is better than just having a good idea (Robert Half) Hàng động dựa trên một ý tƣởng hay sẽ tốt hơn nhiều so với việc có một ý tƣởng hay. 36 câu danh ngôn hay tặng bạn, biên soạn bởi www.saigontre.com Trang 2 10. An easy task becomes difficult when you do it with reluctance (Terence) Việc dễ cũng thành khó nếu bạn làm một cách miễn cƣỡng. 11. Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self- confidence (Robert Frost) Ngƣời có giáo dục là ngƣời có khả năng lắng nghe hầu nhƣ mọi điều mà không nổi nóng hoặc mất tự tin. 12. Efforts and courage are not enough without purpose and direction (John F. Kennedy) Nỗ lực và can đảm không đủ nếu thiếu mục đích và hƣớng đi. 13. Energy and perseverance can fit a man for almost any kind of position (Theodore F. Merseles) Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào. 14. Every man has three characters – that which he exhibits, that which he has, and that which he thinks he has (Alphonse Karr) Mỗi con ngƣời có 03 loại tính cách: tính cách anh ta phô bày, tính cách anh ta có, và tính cách anh ta nghĩ anh ta có. 15. Every production of genius must be the production of enthusiasm (Benjamin Disraeli) Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết. 16. Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently (William A. Ward) Có 04 bƣớc để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lƣỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi. 17. Great minds must be ready not only to take the opportunities, but to make them (C.C. Colton) Những ngƣời vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội. 18. Hard work without talent is a shame, but talent without hard work is a tragedy (Robert Half) Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhƣng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch. BẠN CÓ THÍCH NHỮNG “MÓN QUÀ” Ý NGHĨA NHƢ THẾ NÀY? CÒN RẤT NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ TẠI WWW.SAIGONTRE.COM! BẠN YÊU THÍCH DU LỊCH, KHÁM PHÁ SÀI GÒN? HÃY KHÁM PHÁ WWW.TOIYEUDULICH.COM! 36 câu danh ngôn hay tặng bạn, biên soạn bởi www.saigontre.com Trang 3 19. I cannot give you a formula for success, but I can give you the formula for failure – which is: Try to please everybody (Herbert Bayard Swope) Tôi không thể cho bạn một công thức thành công, nhƣng tôi có thể cho bạn một công thức cho sự thất bại, đó là: cố gắng làm vừa lòng mọi ngƣời. 20. I never knew a person who suffered from overwork. There are many, however, who suffered from too much ambition, and not enough action (Dr. James Mantague) Tôi chƣa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều ngƣời khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động. 21. It’s good to have money and the things that money can buy, but it’s good, too, to check once in a while and make sure that you haven’t lost things that money can’t buy (George Horace Lorimer) Có tiền và có những thứ tiền có thể mua đƣợc là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua đƣợc. 22. More people would learn from their mistakes if they weren’t so busy denying them (J. Harold Smith) Ngƣời ta sẽ học đƣợc nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu nhƣ họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình. 23. O God, give us serenity to accept what cannot be changed, and courage to change what would be changed, and wisdom to distinguish the one from the other (Dr. Reinhold Niebuhr) Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi, và can đảm để thay đổi những gì cần phải thay đổi, và thông minh để biết phân biệt những gì có thể thay đổi và những gì không. 24. Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it (Frank Tyger) Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó. 25. Sometimes it is not good enough to do your best; you have to do what’s required (Sir Winston Churchill) Đôi khi cố gắng hết sức cũng chƣa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm. 26. Talk to a man about himself and he will listen for hours (Benjamin Disraeli) Hãy nói với một ngƣời nào đó về bản thân anh ta, anh ta sẽ sẵn lòng nghe hàng giờ. 27. The best of all things is to learn. Money can be lost or stolen, health and strength may fail, but what you have committed to your mind is yours forever (Louis L’Amour) Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhƣng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi. 36 câu danh ngôn hay tặng bạn, biên soạn bởi www.saigontre.com Trang 4 28. The difference between failure and success is doing a thing nearly right and doing a thing exactly right (Edward Simmons) Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng. 29. The greatest failure is the failure to try (William A. Ward) Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng. 30. The men who try to do something and fail are infinitely better than those who try to do nothing and succeed (Lloyd James) Ngƣời mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với ngƣời không cố gắng gì cả và thành công. 31. The secret of genius is to carry the spirit of the child into old age, which means never losing your enthusiasm (Aldous Huxley) Bí mật của thiên tài là có đƣợc tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết. 32. Think you can or think you can’t, either way you will be right (Henry Ford) Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả. 33. Well done is better than well said (Benjamin Franklin) Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi. 34. What is the difference between an obstacle and an opportunity? Our attitude toward it. Every opportunity has a difficulty, and every difficulty has an opportunity (J. Sidlow Baxter) Sự khác biệt giữa cơ hội và khó khăn là gì? Là thái độ của chúng ta! Trong mỗi cơ hội có khó khăn, và trong mỗi khó khăn đều có cơ hội. 35. You can’t build a reputation on what you’re going to do (Henry Ford) Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn sẽ làm. 36. You cannot push anyone up the ladder unless he is willing to climb himself (Andrew Carnegie) Bạn không thể thúc đẩy ai đó leo lên thang đƣợc, trừ phi tự thân anh ta muốn leo. BẠN CẢM THẤY “MÓN QUÀ” NÀY Ý NGHĨA VÀ THÚ VỊ? HÃY CHIA SẺ MÓN QUÀ NÀY CHO BẠN BÈ! CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC! WWW.SAIGONTRE.COM . Half) Hàng động dựa trên một ý tƣởng hay sẽ tốt hơn nhiều so với việc có một ý tƣởng hay. 36 câu danh ngôn hay tặng bạn, biên soạn bởi www.saigontre.com. sức mạnh có thể bị mất, nhƣng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi. 36 câu danh ngôn hay tặng bạn, biên soạn bởi www.saigontre.com Trang 4 28.

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] 36 câu danh ngôn hay tặng bạn – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: 36 câu danh ngôn hay tặng bạn , 36 câu danh ngôn hay tặng bạn

Hy vọng thông qua bài viết 36 câu danh ngôn hay tặng bạn . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.