Tài LiệuTài Liệu - Giáo Dục

[Download] 275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2015, 17:53

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CÂU HỎI ĐÁP ÁP ĐÚNG 1. Nội dung bước 1 (Dự báo tài nguyên nhân lực) trong tiến trình hoạch định nhân lực? Dự báo nhu cầu và khả năng nhân lực; cân đối nhu cầu và khả năng nhân lực. 2. Những nội dung chủ yếu của kế hoạch và chính sách trong hoạch định nhân sự của doanh nghiệp? Tuyển mộ; tuyển chọn; đề bạt duy trì và phát triển nhân sự, sắp xếp bố trí nhân sự trong tổ chức. 3. Những yếu tố chủ yếu cần xem xét trong khi dự báo nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Khối lượng các loại sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp; chất lượng đội ngũ lao động; Nguồn lực tài chính; những thay đổi về mặt hàng và chất lượng sản phẩm. 4. Các vấn đề về nhân sự phải xử lý trong quá trình triển khai kế hoạch nhân sự ở doanh nghiệp? Kỷ luật và khen thưởng; đề bạt và giáng chức; thuyên chuyển; Cho nghỉ việc và thôi việc; thực hiện các chế độ và giải quyết các mối quan hệ về lao động. 5. Nội dung thuộc về công việc mà không thuộc về nghề nghiệp? Nhiệm vụ cụ thể được phân công cho mỗi người. hoặc mỗi bộ phận phải hoàn thành để góp phần đạt mục tiêu chung của tổ chức. 6. Những nội dung mà phân chia công việc mô tả và ghi nhận? Các điều kiện cần và đủ để hoàn thành trách nhiệm với công việc được giao; Mục tiêu của mỗi nhiệm vụ, thực hiện ở đâu, làm như thế nào và khi nào phải hoàn thành. 7. Ý nghĩa quan trọng của sự phân chia công việc và các chức danh trong quản lý nhân sự. Là công cụ cơ bản để hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và đánh giá con người trong tổ chức. 8. Phương pháp phổ biến hiện nay khi đánh giá thành tích công tác của nhân viên? Đánh giá theo thang điểm (thể hiện qua đồ thị) 9. Cấp độ giúp người lao động nâng cao trình độ ứng xử thay đổi trong tương lai? Phát triển. 10. Tiến trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp được thực hiện qua những bước chủ yếu nào? Xác định nhu cầu, mục tiêu, phương pháp và các phương tiện đào tạo – phát triển; Thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chương 1 trình đào tạo – phát triển. 11. Những căn cứ chủ yếu để xác định nhu cầu đào tạo? Chiến lượng kinh doanh; Những yêu cầu cải tiến chất lượng hàng hóa, dịch vụ nhiệm vụ tăng năng suất lao động và yêu cầu điều hành hoạt động của doanh nghiệp. 12. Đánh giá thành tích công tác làm căn cứ để Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực 13. Tuyển mộ lao động? Tuyển mộ nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút những người có đủ khả năng nộp đơn để thi vào các vị trí mà doanh nghiệp cần tuyển. 14. Thi hành kỷ luật người lao động nhằm mục đích? Đảm bảo kỷ cương trong mọi hoạt động, nhằm vào hành vi sai trái, có tác dụng răn đe giáo dục chung. 15. Tác dụng tiêu cực của việc thi hành kỷ luật lao động không đúng mức? Sẽ không đạt được mục đích mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới doanh nghiệp. 16. Cách tuyển dụng của người Nhật Bản? Tuyển nhân viên dài hạn và làm việc suốt đời cho doanh nghiệp. 17. Chọn câu sai: Các căn cứ dự báo nguồn nhân lực? Ảnh hưởng về chất lượng nhân sự cảu các doanh nghiệp khác. 18. Môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp không bao gồm các nhân tố nào dưới đây? Nguồn nhân lực. 19. Hoàn cảnh nội bộ của doanh nghiệp không bao gồm? Các yếu tố công nghệ 20. Bản mô tả công việc không bao gồm? Định mức lao động đối với từng vị trí. 21. Chọn câu ít đúng nhất: Nội dung chính của bản yêu cầu chuyên môn? Tham vọng cầu tiến. 22. Trong các hình thức phỏng vấn hình thức nào dưới đây không mang lại hiệu quả cao? Phỏng vấn không dẫn trước. 23. Phúc lợi trong doanh nghiệp không bao gồm? Phụ cấp trách nhiệm trong công việc. 24. Câu trả lời sai: Thù lao vật chất gồm? Các điều kiện làm việc. 25. Câu trả lời sai: Thù lao phi vật chất gồm? Các loại quà, thưởng 2 26. Tìm câu trả lời đúng nhất? Thưởng là loại kích thích vật chất và tinh thần có tác dụng khuyến khích người lao động phấn đấu thực hiện công việc tốt hơn. 27. Tìm câu trả lời sai: Phúc lợi gồm? Các khoản phụ cấp lao động trong điều kiện độc hại, công việc phức tạp. 28. Căn cứ để trả lương theo sản phẩm? Trên cơ sở đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm và khối lượng sản phẩm đạt qui cách. 29. Doanh nghiệp muốn sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực cần? Công bằng trong đãi ngộ; Khách quan trong đánh giá; Tạo động lực cho người lao động. 30. Công tác hoạch định? Không bao gồm tất cả các vị trí, chức vụ trong tương lai. 31. Các hình thức và phương pháp đánh giá kết quả đào tạo? Phiếu điều tra, lấy ý kiến nhận xét của các học viên; Kiểm tra; Thi; Cấp văn bằng, chứng chỉ. 32. Các phương pháp đào tạo chủ yếu đối với nhà quản lý? Đóng kịch, học theo từng chương trình, giảng dạy nhờ máy vi tính, thực tập sinh, đào tạo bàn giấy, luân phiên công tác. 33. Những tiêu cực có thể xảy ra nếu xử lý đề bạt không đúng? Uy tín của phòng tổ chức cán bộ và giám đốc sẽ giảm. Những dư luận bất bình sẽ lan rộng. Hiệu quả công tác của bộ phận có thể giảm sút. 34. Căn cứ chủ yếu xem xét giải quyết chế độ hưu đối với người lao động trong doanh nghiệp? Chế độ, chính sách xã hội của Nhà nước và của doanh nghiệp đối với người lao động. 35. Những điều kiện chủ yếu để người đến tuổi nghỉ hưu có thể tiếp tục làm việc trong doanh nghiệp. Người lao động có năng lực, sức khỏe. Người lao động tự nguyện. Doanh nghiệp có yêu cầu 36. Điều kiện chủ yếu nhất đảm bảo hiệu lực pháp lý của thỏa ước (thương nghị) tập thể giữa công đoàn với lãnh đạo doanh nghiệp? Trong thỏa ước không có điều kiện nào trái với luật lao động. 37. Nội dung chủ yếu của tiến trình thương nghị tập thể trong doanh nghiệp? Nêu các vấn đề, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước. 3 38. Những vấn đề chủ yếu của tiến trình thương nghị tập thể trong doanh nghiệp? Là mọi phương thức và thái độ giao tiếp xử sự giữa các nhà quản lý với người lao động. 39. Những yếu tố chủ yếu càn có để xử sự tốt về lao động trong doanh nghiệp? Tinh thần hợp tác và yếu tố động viên. 40. Đánh giá thành tích công tác nhằm? Làm căn cứ để đãi ngộ, sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. 41. Phương pháp áp dụng phổ biến trong đánh giá hoàn thành công việc của nhân viên. Cấp trên trực tiếp đánh giá nhân viên. 42. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động phụ thuộc vào? Việc sắp xếp hợp lý, đánh giá, điều chỉnh, quan tâm động viên kịp thời đối với người lao động. 43. Những nội dung không liên quan trực tiếp đến lợi ích của phân chia công việc? Giúp cho việc xây dựng bản mô tả công việc thêm phong phú do các nhiệm vụ, yêu cầu được thay đổi liên tục. 44. Những nội dung yêu cầu người lao động trả lời bằng văn bản phục vụ cho tiến trình phân chia công việc? Chức năng được giao, đơn vị công tác, nhiệm vụ cụ thể, mục đích và khối lượng công việc. 45. Nội dung chủ yếu của bản mô tả công việc? Các điều kiện, tiêu chuẩn mà một người phải có để thực hiện công việc. 46. Những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét để tuyển chọn nhân viên? Năng lực chuyên môn, đạo đức phẩm chất và sức khỏe. 47. Mục đích giúp người mới được tuyển chọn hội nhập vào môi trường làm việc? Làm cho người đó dễ thích ứng với tổ chức và được doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan đến công việc và kỳ vọng của các nhà quản lý. 48. Việc cần tiến hành trước tiên khi đánh giá thành tích công tác? Xác định mục tiêu đánh giá. 49. Mục đích chính của quá trình hội nhập vào môi trường làm việc kinh doanh giúp? Nhân viên mới thích ứng với công việc. 50. Mục không nằm trong phương pháp trắc nghiệm trong tuyển chọn lao động? Cho biết tại sao ứng cử viên đã đạt được số điểm như vậy. 4 51. Để công tác phỏng vấn có kết quả tốt cần? Cho ứng viên biết chức vụ, công việc mà người này đảm nhiệm trong tương lai. 52. Câu trả lời không đúng: Đối tượng áp dụng của chế độ tiền lương chức vụ trong doanh nghiệp? Nhân viên văn phòng. 53. Để thành công trong một cuộc phỏng vấn cần? Mở đầu bằng những câu chào hỏi lịch sự, thân mật để gây ấn tượng. Trả lời thật cụ thể chi tiết mọi câu hỏi của người phỏng vấn. Bình tĩnh, tự tin trả lời các câu hỏi của người phỏng vấn. 54. Các câu hỏi chuẩn bị cho phỏng vấn cần được phân loại theo? Các yếu tố chung về công việc. 55. Câu trả lời ít đúng nhất: Để hoàn tất thủ tục tuyển dụng cần? Chuẩn bị hồ sơ từ phía doanh nghiệp. 56. Bản phân tích công việc không bao gồm hoạt động? Chọn người chịu trách nhiệm thu nhập và xác nhận thông tin. 57. Việc đào tạo đặt lên hàng đầu trong trường hợp? Khi nhu cầu nhân sự được quan tâm. 58. Để quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả cần? Sắp xếp các vị trí phù hợp với năng lực mỗi người. 59. Doanh nghiệp được coi là một nơi làm việc lý tưởng khi? Hấp dẫn, thu hút được nhiều nhân viên giỏi. 60. Công việc quản lý nhân lực liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động? Các chính sách hưởng lương, đãi ngộ. 61. Điểm không phải là yếu tố bên ngoài cần xem xét khi xác định thang lương? Thời gian mà người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 62. Nguyên tắc thể hiện tính pháp lý cao nhất trong việc giải quyết tranh chấp lao động? Thông qua hòa giải trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật. 63. Câu trả lời sai: Các bước để thiết lập một thang lương? Xác định số lao động hiện có của doanh nghiệp nằm trong hệ thống lương. 64. Câu ít đúng nhất: Ưu điểm của việc trả lương theo sản phẩm? Chất lượng sản phẩm tốt hơn. 5 65. Nhược điểm lớn nhất của hình thức tiền lương theo sản phẩm tập thể? Khuyến khích chạy theo sản lượng, khó đảm bảo chất lượng sản phẩm. 66. Bước quan trọng nhất có tác dụng mở đầu cho tiến trình hoạch định tài nguyên nhân lực? Dự báo tài nguyên nhân lực. 67. Nội dung (công việc) chủ yếu của công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp? Hoạch định cung cầu về lao động: Tuyển dụng lao động, phát triển, đãi ngộ lao động. 68. Những yếu tố đặc trưng nhất của quản lý nhân sự trong doanh nghiệp? Gắn chặt với việc xây dựng, quản lý và tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp; xuất phát từ yêu cầu của tổ chức mà đáp ứng yêu cầu nhân sự, đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu đội ngũ và chất lượng. 69. Các chức năng cụ thể tiêu biểu nhất của phòng quản lý nhân sự trong doanh nghiệp? Hoạch định về nhân sự, đào tạo và phát triển nhân lực, tuyển dụng, dịch vụ phúc lợi, y tế, an toàn lao động, quản lý tiền lương. 70. Những xu hướng và thách thức chủ yếu đang đặt ra cần phải xem xét trong quản lý nhân sự? Nấc thang giá trị cuộc sống thay đổi theo hướng thu nhập của xã hội đang nâng lên ảnh hưởng đến nhu cầu (chất lượng sống) của người lao động; quá trình tự động hóa, robot hóa ở các nước phát triển ảnh hưởng đến phong cách làm việc, tâm lý người lao động, nảy sinh mâu thuẫn trong quản lý. Sự căng thẳng trong nghề nghiệp trở thành một loại hình nghề nghiệp nguy hiểm trong nền sản xuất hiện đại; những vấn đề riêng trong các doanh nghiệp VN như quá trình chuyển đổi nền kinh tế, thu nhập của người lao động thấp, số người dôi dư lớn, yêu cầu đào tạo lại. Sự phát triển khoa học công nghệ bùng nổ về thông tin; trình độ học vấn, kỹ năng lao động của cán bộ, công nhân viên được nâng lên. Đồng thời cũng là thách thức đối với những người trình độ hạn chế, kỹ năng, tay nghề nay không phù hợp, nếu không được đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại, sẽ bị đào thải khỏi doanh nghiệp. 71. Đòi hỏi số một hiện nay của người lao động mà doanh nghiệp phải tính đến trong quản lý nhân sự? Có việc làm và được đãi ngộ hợp lý. 6 72. Khái niệm bao trùm nhất về hoạch định tài nguyên nhân lực của doanh nghiệp? Hoạch định tài nguyên nhân lực là một tiến trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, các chương trình nhằm đảm bảo cung cấp lực lượng lao động đúng số lượng cần thiết, đủ nhân lực, phân bổ đúng nơi, đúng lúc để hoàn thành mọi công việc do chức năng yêu cầu. 73. Những sai lầm khi đánh giá thành tích công tác, ngoại trừ? Phương thức phổ biến, công khai hiệu quả. 74. Những cách làm không thuộc các phương pháp tiến hành phân chia công việc? Tham khảo và lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. 75. Tác dụng của bản mô tả công việc? Bản cung cấp những thông tin liên quan đến các công việc cụ thể, nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc mà mỗi người phải thực hiện. 76. Công tác tuyển dụng trong doanh nghiệp là? Tuyển mộ, chọn lựa người thích hợp, cho hội nhập vào môi trường làm việc và đánh giá được kết quả thực hiện công việc. 77. Tìm đáp án sai: Các yêu cầu của việc đánh giá thành tích công tác? Kết quả kinh doanh của công ty. 78. Căn cứ vào đầu tiên để xác định nhu cầu đào tạo tại doanh nghiệp? Trình độ và kỹ năng hiện tại của nhân viên. 79. Việc tuyển chọn, đề bạt, sa thải, thay thế lao động phải căn cứ vào? Mục tiêu và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. 80. Điều không thuộc nghĩa vụ của các bên tranh chấp lao động? Cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng từ theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp lao động. 81. Quản lý và sử dụng người lao động bao gồm những nội dung? Bố trí, định hướng, đãi ngộ, đào tạo và thuyên chuyển. 82. Mục không nằm trong chức năng quản lý nhân sự trong doanh nghiệp? Tổ chức lao động sản xuất. 7 83. Đào tạo sẽ trở thành phản tác dụng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp khi? Thời điểm không thích hợp. 84. Yêu cầu cơ bản nhất: Trưởng phòng nhân sự cần phải thực hiện tốt sự chỉ đạo của ban lãnh đạo để Đưa ra các mục tiêu và giải pháp về nguồn lực trong kế hoạch kinh doanh tổng hợp của doanh nghiệp. 85. Vấn đề thuộc quyền quyết định của đại hội công nhân viên chức thể hiện tính dân chủ rõ nhất trong quản lý doanh nghiệp Bầu hội đồng doanh nghiệp, ban thanh tra công nhân, bỏ phiếu tín nhiệm giám đốc doanh nghiệp. 86. Quy trình xây dựng hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp không bao gồm yếu tố: Kiểm tra và điều chỉnh thang lương. 87. Những đối tượng được đặc biệt chú ý trong việc tuyển chọn bổ sung nguồn nhân lực chủ yếu của tổ chức là: Tất cả mọi người bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đủ khả năng và trình độ. 88. Những bước chủ yếu của tiến trình tuyển chọn nhân viên? Nộp đơn, phỏng vấn sơ bộ, trắc nghiệm, tra cứu hồ sơ, phỏng vấn sâu hoặc thi tuyển, khám sức khỏe, ra quyết định tuyển chọn. 89. Căn cứ chủ yếu để đánh giá thành tích công tác của nhân viên? Bản mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc và kết quả cụ thể của nhân viên. 90. Đối với một doanh nghiệp hiện đại, yếu tố nào là quan trọng nhất để doanh nghiệp thành công? Đội ngũ nhân viên và quản lý giỏi. 91. Những vấn đề quan trọng nhất trong nghệ thuật dùng người? Nắm vững năng lực sở trường và đặc điểm tâm lý cá nhân; công bằng trong xử sự và đãi ngộ, biết sử dụng người tài, biết chia tách kẻ xấu để xử lý, giáo dục. 92. Hoạch định tài nguyên nhân lực nhằm mục đích? Xác định các chương trình nhằm cung cấp lao động đúng số lượng, chất lượng phân bố đúng nơi, đúng lúc để hoàn thành mọi công việc do chức năng yêu cầu. 93. Câu trả lời sai: Về hoạch định tài nguyên nhân lực? Hoạch định nhân sự biến thiên ngẫu nhiên được dự báo với thời gian trên 5 năm. 94. Đánh giá thành tích công tác làm căn cứ: Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực. 95. Chương trình hội nhập môi trường sẽ: Giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường mới 8 và sớm phát huy khả năng của mình. 96. Đào tạo lao động trong doanh nghiệp là: Các hoạt động nhằm mục đíc trang bị kỹ năng nghề nghiệp cơ bản với yêu cầu tối thiểu của người lao động đủ để hoàn thành công việc được giao. 97. Câu trả lời sai: Tác dụng của tiền lương đối với người lao động? Là khoản đãi ngộ phi tài chính nhằm động viên khích lệ người lao động. 98. Câu trả lời sai về nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp? Trả lương ngang bằng cho hai người có trình độ, học vấn như nhau, thời gian làm việc như nhau nhưng hiệu quả khác nhau. 99. Câu trả lời sai: Nguyên tắc cơ bản của việc trả lương? Đảm bảo tăng tiền lương bình quân nhanh hơn tăng năng suất lao động. 100. Tìm câu ít đúng nhất: Tiền lương danh nghĩa phụ thuộc vào giá cả của hàng hóa tiêu dùng và các dịch vụ cần thiết. 101. Giải pháp tối ưu đối với các nhân viên đã gắn bó 20 năm, sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng năng lực và trình kém? Động viên cho nghỉ hưu sớm với đãi ngộ vật chất, tinh thần thỏa đáng. 102. Khuyến khích nhân viên trung thành và gắn bó với doanh nghiệp bằng cách? Thực hiện công bằng trong bố trí công việc, đãi ngộ, tạo điều kiện làm việc tốt. 103. Hoạch định tài nguyên nhân lực nhằm: Dự báo các nhu cầu biến thiên về lao động, đảm bảo cung cấp đủ, đúng số nhân viên cần thiết. 104. Mục không nằm trong giải pháp khi tinh giảm nhân viên: Bố trí luân phiên công việc trong doanh nghiệp. 105. Bước đầu tiên để thiết kế chương trình đào tạo tốt là: Xác định mục tiêu của chương trình đào tạo. 106. Yếu tố cần thiết nhất để so sánh kết quả trước và sau đào tạo? Có các thông tin chuẩn. 107. Nhóm từ mô tả tốt nhất cho mục tiêu đào tạo: Cụ thể, thực tế, có thể đo lường được. 108. Tìm câu ít đúng nhất: Ảnh hưởng qua lại giữa đào tạo với các chức năng quản lý nhân sự. Đào tạo thông qua việc luân chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác. 9 109. Tìm câu sai: Ảnh hưởng qua lại giữa đào tạo với các chức năng quản lý nhân sự? Đào tạo làm giảm lực lượng lao động có chất lượng cao. 110. Tìm câu ít đúng nhất: Ảnh hưởng qua lại giữa đào tạo với các chức năng quản lý nhân sự? Tuyển dụng nhiều, đại trà không làm tăng nhu cầu đào tạo. 111. Tìm câu đúng nhất: Đào tạo là hoạt động có tổ chức nhằm thay đổi về trình độ và thái độ của người lao động đối với công việc của họ. 112. Tìm câu sai: Tiền lương danh nghĩa của người lao động phụ thuộc chính vào tiền lương thực tế. 113. Hoạch định tài nguyên nhân sự là: Nghiên cứu xác định nhu cầu nhân lực, đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ số người cần thiết. 114. Bước chủ yếu nhất trong hoạch định tài nguyên nhân lực gồm? Dự báo khối lượng công việc, nhu cầu nhân lực cho chiến lược dài hạn. 115. Phương pháp phân tích tương quan: Là phương pháp dự báo nhu cầu nhân viên bằng cách sử dụng hệ số giữa qui mô sản xuất và số lượng nhân viên cần thiết tương ứng. 116. Mục nào dưới đây không thuộc ưu điểm khi tuyển dụng nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp? Nhân viên đã quen với cách làm việc của cấp trên trước đây nên sẽ làm theo cách làm việc đó. 117. Nguyên nhân chủ yếu hạn chế khả năng thu hút ứng viên giỏi cho doanh nghiệp? Chính sách nhân sự ít phù hợp. 118. Câu trả lời sai: Các quan hệ về tiền lương trong doạnh nghiệp? Tiền lương thực tế không phụ thuộc vào nhu cầu hàng hóa trên thị trường. 119. Câu trả lời đúng nhất: Phúc lợi trong doanh nghiệp là: Khoản đãi ngộ, kích thích tài chính gián tiếp đối với người lao động. 120. Câu trả lời sai: Về tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp: Người đại diện tổ chức công đoàn do Giám đốc bổ nhiệm nên cần quan tâm tới lợi ích chung của doanh nghiệp trước. 121. Để thúc đẩy người lao động hoàn thành tốt công việc doanh nghiệp cần: Giao trách nhiệm đi dô ivowsi quyền hạn để người lao động phát huy vai trò tự chủ. 10 […]… hàng hóa có tính thời vụ, phương án tốt Thuê công nhân tạm thời nhất của công ty là: 142 Trong đào tạo và phát triển cán bộ quản lý của doanh Trò chơi kinh doanh nghiệp, phương pháp cơ bản nhất là: 143 Chọn câu sai: Các điều cần chú ý khi tiến hành phỏng Dùng các câu hỏi dẫn dắt vấn 144 Khi phỏng vấn những nhân viên luôn thay đổi công việc Có những lý do nhất định trong một thời gian, ta cho rằng nhân. .. luật lao động, thời gian thử việc đối với người có 30 ngày trình độ cao đẳng trung cấp, công nhân kỹ thuật không quá 198 Câu trả lời sai: Kế hoạch phát triển đối với nhân viên Cập nhật thông tin cơ bản bao gồm: 199 Người lao động gắn bó với doanh nghiệp vì Được quan tâm và đãi ngộ công bằng 200 Quản lý nguồn nhân lực nhằm Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực của doanh nghiệp 201 Hệ thống tiền lương hợp… thanh tra công nhân phân phối trong doanh nghiệp như việc thực hiện điều lệ, nội qui, viên chức (TTND) trong doanh nghiệp: nghị quyết của đại hội công nhân viên chức 212 Quản lý nhân sự: Là nghệ thuật tuyển chọn và sử dụng nhân viên sao cho năng suất, chất lượng công việc của mỗi người đạt mức tối đa 213 Mục tiêu của quản lý nhân sự: Cung cấp cho các bộ phận chức năng một lực lượng lao động có hiệu quả… mạch, đánh giá cống hiến và đãi ngộ công và chức danh bằng, tiết kiệm thời gian trong bố trí nhân lực 229 Ưu điểm chủ yếu cảu phương pháp luân phiên thay đổi Học viên được đào tạo đa kỹ năng, tránh trí tuệ, để thích ứng các công việc công việc, phát huy được khả năng sở trường của mình 230 Thúc đẩy, đánh giá, phát triển tốt đội ngũ nhân lực Các chính sách nhân sự thuộc về 231 Lý do chính công nhân tham… tài nguyên nhân lực gồm các Dự báo tài nguyên nhân lực, đề ra chính sách và kế hoạch, tổ bước: chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá kết quả 166 Phẩm chất của người làm công tác QLNS là: Có tinh thần trách nhiệm, tính nguyên tắc, công tâm, nhân hậu, tác phong sâu sát, dễ gần gũi 167 Những đòi hỏi cần thiết nhất của người lao động trong Việc làm và điều kiện làm việc, quyền lợi cá nhân, cơ hội… thức kỷ luật nhân viên Phê bình trong doanh nghiệp? 241 Hình thức cho thôi việc đối với nhân viên quản lý của Không là hình thức kỷ luật doanh nghiệp Người bị giáng chức cảm thấy mình bị phản bội 242 Những hậu quả có thể xảy ra nếu giáng chức không đúng Người bị giáng chức cảm thấy bị xúc phạm, thất vọng đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp? Dư luận bất bình sẽ lan rộng một cách nhanh chóng Những tiêu cực… bao gồm Các yêu cầu chuyên môn cần thiết 261 Hoạch định kế hoạch về nhân sự với xu hướng lâu dài Xu hướng dự báo nhu cầu đối với sản phẩm hoặc nhân sự của (dài hạn) là: một hãng thường có thời gian từ 5 năm trở lên 262 Loại hoạch định nhân sự nào dưới đây mà người quản lý Biến thiên theo mùa vụ phải quan tâm nhiều nhất 263 Khi hoạch định tài nguyên nhân sự, các giám đốc nhân Kế hoạch tác nghiệp sự… hình thức thuê nhân viên của các Nhân viên không hăng hái lao động 21 doanh nghiệp khác? 270 Giai đoạn tuyển mộ nhân viên là giai đoạn: Thu hút người quan tâm đến đăng ký và nộp đơn xin việc 271 Tìm đáp án sai: Các vấn đề gặp phải khi đánh giá Can thiệp của công đoàn 272 Ưu điểm lớn nhất của hình thức tuyển nhân viên của các Không cần thông qua đào tạo doanh nghiệp khác 273 Hình thức tuyển nhân viên phổ… Tuyển chọn bố trí công việc, đánh giá kết quả, xếp bậc lương đề bạt, đào tạo 172 Các loại hoạch định tài nguyên nhân lực trong doanh Hoạch định chiến lược, hoạch định biến thiên theo chu kỳ, hoạch nghiệp bao gồm: định biến thiên theo thời vụ, hoạch định biến thiên ngẫu nhiên 173 Phương pháp dự báo nhân lực có thể được sử dụng ở Phân tích xu hướng phát triển, phân tích quan hệ nhân quả, phân Việt Nam tích…122 Câu trả lời đúng nhất: Quản lý nhân sự là việc tuyển dụng, duy trì, phát triển, sử dụng, đãi ngộ và xử lý các mối quan hệ về lao động, động viên và phát huy năng lực tối đa của mỗi người trong tổ chức 123 Câu trả lời đúng nhất về sự quan tâm đảm bảo có việc Đúng khả năng, sở trường, phát triển nghề nghiệp làm: Đòi hỏi có việc làm 124 Bảng lương chức vụ được xây . CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN : QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CÂU HỎI ĐÁP ÁP ĐÚNG 1. Nội dung bước 1 (Dự báo tài nguyên nhân lực) trong tiến trình hoạch định nhân lực? Dự báo. doanh nghiệp. 12. Đánh giá thành tích công tác làm căn cứ để Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực 13. Tuyển mộ lao động? Tuyển mộ nhân lực là quá trình tìm kiếm, thu hút những người có đủ khả năng nộp. sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. 41. Phương pháp áp dụng phổ biến trong đánh giá hoàn thành công việc của nhân viên. Cấp trên trực tiếp đánh giá nhân viên. 42. Nâng cao hiệu

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] 275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: 275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án, 275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án, 275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án

Hy vọng thông qua bài viết 275 câu trắc nghiệm môn quản trị nhân lực có đáp án . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button