[Download] 2012 Câu hỏi TTTN và HD trả lời – Ngành QTKD – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 21:20

Download

kt TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Viện Kinh tế Quản lý Bộ môn Quản trò kinh doanh CÁC CÂU HỎI CƠ BẢN VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Người soạn: Ths. Nguyễn Tiến Dũng Trang web : http://dungnt.tk Hà Nội 2012 © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 2 HDTTTN Dưới đây là những câu hỏi cơ bản mà sinh viên phải học nắm vững cách trả lời để có được kết quả bảo vệ TTTN khá. Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ những câu hỏi mà một sinh viên phải trả lời trong buổi bảo vệ TTTN của mình, cũng như không phải người chấm nào cũng hỏi theo những câu hỏi này. Giảng viên chấm có quyền đặt những câu hỏi khác mà sinh viên phải trả lời được. Việc trả lời được tất cả những câu hỏi ở đây không có nghóa là sinh viên sẽ được điểm tối đa. Ngoài những câu hỏi này, sinh viên cần nghiên cứu kỹ các số liệu đã thu thập nhằm hiểu rõ những số liệu đó đã được xác đònh như thế nào, xu thế biến động của chúng là gì, ý nghóa của xu thế cũng như những yếu tố ảnh hưởng tới sự biến động đó. PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG CH1: Mục đích của đợt thực tập tốt nghiệp là gì ?  Tìm hiểu, thu thập các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp việc vận dụng kiến thức lý thuyết đã học để tiến hành phân tích, đánh giá các lónh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp; lựa chọn đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp. CH2: Nội dung thực tập gồm những vấn đề gì ?  Tìm hiểu các vấn đề chung của doanh nghiệp : lòch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ, mặt hàng kinh doanh, công nghệ sản xuất, kết cấu sản xuất cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp.  Phân tích một số mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu: Marketing, lao động tiền lương, vật tư , tài sản cố đònh, giá thành tài chính doanh nghiệp.  Đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp. CH3: Thế nào là mặt hàng chủ yếu? Mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp là gì?  Mặt hàng được ghi trong đăng ký kinh doanh, chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu. CH4: Quy mô của doanh nghiệp là lớn, vừa hay nhỏ?  Các tiêu thức thông dụng để đánh giá quy mô doanh nghiệp: số lao động tổng vốn kinh doanh (tổng tài sản).  Theo Nghò đònh 56, ban hành Tháng 6/2009, doanh nghiệp nhỏ vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tương đương tổng tài sản được xác đònh trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), theo bảng sau: © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 3 HDTTTN Quy mơ Khu vực Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động I. Nơng, lâm nghiệp thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người II. Cơng nghiệp xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người III. Thương mại dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến 100 người CH5: Trình bày nội dung các bước của quy trình công nghệ.  Cần trình bày đầu vào, đầu ra, các bước chính các yêu cầu về thiết bò, lao động trong từng bước CH6: Trình bày kết cấu sản xuất của doanh nghiệp. Kết cấu sản xuất là khái niệm chỉ hệ thống các bộ phận sản xuất chính, sản xuất phụ trợ mối liên hệ giữa chúng. Sơ đồ kết cấu sản xuất thường có mặt các phân xưởng, khai trường, tổ đội sản xuất, tổ dòch vụ, kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm, tổ cơ điện các bộ phận sản xuất khác. Cần chỉ ra những bộ phận sản xuất chính (xí nghiệp, phân xưởng hoặc công đoạn nào), các bộ phận sản xuất phụ trợ (xí nghiệp, phân xưởng hoặc công đoạn nào) mối quan hệ giữa các bộ phận đó trên sơ đồ kết cấu sản xuất. CH7: Các bộ phận sản xuất của DN được tổ chức theo hình thức chuyên môn hoá nào? Nhận dạng hệ thống sản xuất của doanh nghiệp thuộc về một trong ba hình thức chuyên môn hoá trong sản xuất: chuyên môn hoá theo công nghệ (bố trí mặt bằng theo nhóm máy, các sản phẩm khác nhau được sản xuất ở cùng một khu vực), chuyên môn hoá theo đối tượng (những sản phẩm khác nhau được sản xuất trên những dây chuyền khác nhau) chuyên môn hoá kết hợp. Cần hiểu ưu nhược điểm phạm vi áp dụng của mỗi hình thức tổ chức sản xuất này. CH8: Doanh nghiệp có mấy cấp quản lý? Mô hình tổ chức bộ máy quản lý theo kiểu nào?  Khái niệm “cấp quản lý”: các bộ phận mà thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý (hoạch đònh, tổ chức, chỉ đạo kiểm tra) giống nhau về phạm vi quyền hạn trách nhiệm © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 4 HDTTTN  Thông thường, một công ty với các xí nghiệp (nhà máy) trực thuộc sẽ có ba cấp: công ty (gồm ban giám đốc công ty các phòng ban), cấp xí nghiệp (gồm ban giám đốc XN các phòng ban của XN) cấp phân xưởng (bao gồm các bộ phận trực tiếp sản xuất của XN)  Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thông dụng là kiểu trực tuyến chức năng (trực tuyến: thủ trưởng cấp dưới chỉ phục tùng 1 thủ trưởng cấp trên, chức năng: giúp việc cho thủ trưởng các cấp là các phòng, ban hoặc nhân viên nghiệp vụ chuyên môn, các phòng ban này được uỷ quyền của thủ trưởng đơn vò đưa ra những mệnh lệnh trong phạm vi chức năng của phòng ban đó). PHẦN 2 : PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CH9: Trình bày các sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp?  Cần phân chia các sản phẩm của doanh nghiệp theo nhóm, đối với mỗi nhóm sản phẩm cần nêu đặc điểm, mức chất lượng, kiểu dáng, nhãn hiệu, bao bì, dòch vụ đi kèm, khoảng giá bán khách hàng mục tiêu. CH10: Cách xác đònh các chỉ tiêu số lượng mặt hàng tiêu thụ, tổng doanh thu của doanh nghiệp ? Sự khác nhau giữa lượng tiêu thụ (doanh thu) kế hoạch thực tế do nhân tố nào? Giá thực tế bình quân được tính toán như thế nào?  Lượng sản xuất kế hoạch: căn cứ vào nhu cầu của thò trường, đối thủ cạnh tranh khả năng của doanh nghiệp. Doanh thu căn cứ vào sản lượng dự kiến tiêu thụ mức giá hiện hành trên thò trường ở thời điểm lập kế hoạch.  Lượng tiêu thụ doanh thu thực hiện căn cứ vào hoá đơn bán hàng được tập hợp theo sổ sách kế toán ứng với từng thời đoạn.  Sự khác nhau giữa doanh thu kế hoạch thực hiện do 2 nhân tố: Lượng tiêu thụ giá bán hàng hoá.  Giá tính doanh thu thực tế là giá không kể thuế VAT. Giá thực tế bình quân được tính bằng doanh thu thực tế chia cho sản lượng thực tế tiêu thụ. CH11: Trình bày cách xác đònh giá bán của doanh nghiệp? (từ chi phí, lợi nhuận mục tiêu, tương tự .) So sánh giá bán của DN với giá của đối thủ cạnh tranh cao hay thấp? Nhận xét ưu nhược điểm cách làm đó?  Về lý thuyết, có hai cách tiếp cận đònh giá: đònh giá hướng chi phí (lấy chi phí cộng với một mức lợi nhuận mong đợi để tính ra giá bán) đònh giá hướng thò trường (căn cứ vào giá bán của sản phẩm cạnh tranh trực tiếp đánh giá của khách hàng về chất lượng của sản phẩm để đưa ra giá bán).  Các phương pháp đònh giá trong cách tiếp cận đònh giá hướng chi phí là: đònh giá theo chi phí bình quân, đònh giá theo chi phí biến đổi bình quân, đònh giá theo chi phí tăng thêm, đònh giá theo hiệu quả đầu tư mong đợi. © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 5 HDTTTN  Các phương pháp đònh giá trong cách tiếp cận đònh giá hướng thò trường là: đònh giá theo giá hiện hành (giá của những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp), đònh giá theo giá trò cảm nhận, đấu thầu đònh giá bằng đấu giá.  Một doanh nghiệp cụ thể có thể đi theo một trong hai cách tiếp cận trên hoặc kết hợp cả hai.  Có hai kiểu cạnh tranh liên quan đến giá: cạnh tranh bằng giá (đònh giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp) cạnh tranh phi giá (đònh giá bằng hoặc cao hơn đối thủ sử dụng các công cụ marketing khác để cạnh tranh như chất lượng hàng hoá, dòch vụ, danh tiếng thương hiệu, .) CH12: Thế nào là đối thủ cạnh tranh? Đối thủ cạnh tranh của DN là ai?  Theo cách hiểu thông thường, có 2 cấp độ cạnh tranh: (1) cạnh tranh trực tiếp (các sản phẩm rất giống nhau về đặc điểm khoảng giá bán); (2) cạnh tranh giữa các sản phẩm thay thế (các sản phẩm có đặc điểm khác nhau hoặc/và giá bán khác nhau nhưng phục vụ cùng một nhu cầu).  Cần nêu được ít nhất là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp (số lượng, tên, các sản phẩm, giá bán, thò trường mục tiêu, điểm mạnh điểm yếu) CH13: Trình bày các kênh phân phối của doanh nghiệp? Kênh nào chiếm vò trí chủ yếu?  Kênh trực tiếp: người tiêu dùng đặt hàng trực tiếp doanh nghiệp, mua từ cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm của doanh nghiệp, qua lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Cần nêu rõ lượng bán doanh thu qua từng hình thức bán kể trên người mua là ai.  Kênh gián tiếp: kiểu nhà trung gian (tổng đại lý, đại lý, nhà phân phối hay nhà buôn độc lập), số lượng nhà trung gian, họ ở đâu, lượng bán doanh thu của từng loại nhà trung gian.  Kênh chủ yếu: kênh có tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu. CH14: Doanh nghiệp đã áp dụng những hình thức xúc tiến bán nào? Ngân sách chi cho từng hình thức hiệu quả của các chương trình xúc tiến bán đã làm được đo như thế nào?  Về lý thuyết, có năm hình thức (phương pháp) xúc tiến bán: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng trực tiếp, marketing trực tiếp quan hệ với công chúng. Một doanh nghiệp cụ thể có thể chỉ thực hiện một số trong những hình thức trên.  Hiệu quả của các chương trình xúc tiến bán được đo bằng tỷ số giữa kết quả xúc tiến bán trên chi phí xúc tiến bán. Các kết quả xúc tiến bán có hai loại: bằng tiền (kết quả hành vi hay kết quả tiêu thụ) không bằng tiền (kết quả về thái độ, nhận thức – làm cho khách hàng biết, thích, bò thuyết phục, có thái độ thân thiện). © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 6 HDTTTN CH15: Công tác lao động tiền lương ở doanh nghiệp gồm những nội dung gì?  Xác đònh nhu cầu lao động, tuyển dụng, đào tạo, bố trí tổ chức điều kiên lao động, đònh mức lao động, giải quyết chế độ chính sách lao động tiền lương, xác đònh tổng quỹ lương, xây dựng đơn giá lương chia lương, tiền thưởng. CH16: Cơ cấu lao động của doanh nghiệp như thế nào? Cơ cấu lao động phụ thuộc vào nhân tố nào? Phân loại lao động nhằm mục đích gì ?  Cơ cấu lao động là sự hình thành các loại lao động tỷ trọng của từng loại trong tổng số lao động.  Cơ cấu lao động phụ thuộc vào: ngành nghề sản xuất, quy mô sản xuất, công nghệ sản xuất trình độ quản lý của doanh nghiệp.  Phân loại lao động nhằm mục đích quản lý lao động. CH17: Trình độ lao động thể hiện bởi chỉ tiêu nào? Cách tính bậc thợ bình quân hoặc hệ số lương bình quân? Ý nghóa của nó?  Trình độ lao động được thể hiện bởi trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với lao động gián tiếp (bằng cấp học vấn, các chứng chỉ chuyên môn) hoặc bậc thợ đối với lao động trực tiếp.  Bậc thợ bình quân bằng trung bình gia quyền của tất cả các bậc thợ của người lao động. Hệ số lượng bình quân được tính tương tự.  Ý nghóa của việc tính bậc thợ bình quân là để so sánh giữa bậc thợ bình quân cấp bậc công việc bình quân để tính tiền lương bình quân. CH18: Trình bày cách thức tuyển dụng lao động ở doanh nghiệp? Nhận xét ưu nhược điểm cách làm đó?  Sinh viên cần mô tả được quy trình tuyển dụng lao động hiện tại mà doanh nghiệp đang sử dụng, so sánh với quy trình tuyển dụng kiểu Âu-Mỹ (được coi là tiên tiến) rút ra nhận xét. CH19: Thế nào là mức thời gian lao động? Mức sản lượng? Mức thời gian lao động phụ thuộc vào nhân tố nào? Phương pháp xây dựng đònh mức thời gian/sản lượng lao động của DN  Mức thời gian: thời gian cần thiết tối đa để sản xuất ra một đơn vò sản phẩm ứng với một cấp bậc công việc nhất đònh  Mức sản lượng: số lượng sản phẩm tối thiểu được sản xuất trong một đơn vò thời gian ứng với một cấp bậc công việc nhất đònh  Phương pháp xây dựng: (1) theo kinh nghiệm (thống kê qua nhiều ngày tháng); (2) tính toán phân tích (phân tích về lý thuyết đo lường thực tế (chụp ảnh thao tác, bấm giờ nguyên công) rồi thống kê) © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 7 HDTTTN CH20: Cách xác đònh các thành phần ngày công ghi trong bảng sử dụng thời gian lao động? (theo lòch, nghỉ lễ cuối tuần, chế độ, ngừng việc, nghỉ việc, thêm giờ)  Sinh viên tự tìm hiểu trả lời. CH21: Năng suất lao động là gì? Nó được tính như thế nào? Năng suất lao động năm trước năm sau khác nhau do những nhân tố nào?  Năng suất lao động được đo bằng kết quả của lao động (sản lượng, giá trò tổng sản lượng, doanh thu) chia cho lượng lao động đã sử dụng để tạo ra kết quả đó (số người lao động, số thời gian lao động). Nó có thể được tính toán theo hiện vật hoặc theo giá trò. Sinh viên cần hiểu cách tính năng suất lao động thực tế ở doanh nghiệp.  Sự khác biệt do hai nhân tố: nhân tố kết quả nhân tố lượng lao động được sử dụng. CH22: Thế nào là tổng quỹ lương? Các thành phần của tổng quỹ lương của doanh nghiệp? Cách xác đònh từng thành phần. Đơn giá lương là gì? Đơn giá lương được xác đònh như thế nào? Nhận xét ưu nhược điểm cách xác đònh tổng quỹ lương?  Tổng quỹ lương là tổng chi phí về tiền lương phải trả cho tất cả những người lao động trong doanh nghiệp. Nó thường gồm hai thành phần: phần cố đònh so với doanh thu (theo biên chế, theo hợp đồng lao động mà quy đònh tiền lương cố đònh) phần biến đổi theo doanh thu. Sinh viên cần nhận dạng cụ thể từng phần này, tìm hiểu cách tính toán ra chúng ở cơ sở thực tập.  Đơn giá lương là số tiền lương tính trên một đơn vò lao động hoặc một đơn vò kết quả đầu ra (sản phẩm, doanh thu) của doanh nghiệp. Có các đơn giá tiền lương như sau: cho 1 đơn vò sản phẩm (đồng/sản phẩm), cho 1 đồng doanh thu (đồng/đồng doanh thu) cho 1 đơn vò lao động (đồng/người).  Đơn giá lương kế hoạch của một năm được xác đònh căn cứ vào: đơn giá lương thực tế của năm trước, doanh thu kế hoạch năm tới doanh thu thực hiện năm nay, tỷ lệ tăng tiền lương mong muốn, mức lương tối thiểu. Đơn giá lương kế hoạch dùng để xác đònh quỹ lương kế hoạch. CH23: Các hình thức trả lương cho người lao động ở doanh nghiệp là gì? Tổng quỹ lương của doanh nghiệp được chia cho từng bộ phận từng cá nhân như thế nào? Nhận xét ưu nhược điểm của cách trả lương hiện tại ở doanh nghiệp.  Có hai hình thức (phương pháp) trả lương chính: trả lương theo sản phẩm (tiền lương biến đổi theo số lượng sản phẩm làm ra hay bán được) trả lương theo thời gian (tiền lương không thay đổi theo số lượng sản phẩm làm ra hay bán được, mà phụ thuộc vào số lượng thời gian làm việc).  Việc chia tổng quỹ lương doanh nghiệp cho các bộ phận thường được căn cứ vào điểm lương của từng bộ phận tổng điểm lương của các bộ phận. Việc chia quỹ lương của một bộ phận cho các cá nhân của bộ phận đó thường được căn cứ © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 8 HDTTTN vào điểm lương của từng cá nhân tổng điểm lương của các cá nhân trong bộ phận đó. Những căn cứ để trả lương có thể là: (1) hợp đồng lao động; (2) thời gian làm việc; (3) kết quả làm việc. Sinh viên cần tìm hiểu cụ thể hơn. CH24: Phân biệt tiền công, tiền lương, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. Cách tính tiền lương bình quân, thu nhập bình quân của người lao động ở doanh nghiệp là gì?  Tiền công nói chung là giống tiền lương. Đó là chi phí của doanh nghiệp trả cho lượng lao động mà người lao động đã bỏ ra. Thường thì tiền công hay được dùng với những công việc thời vụ hoặc kiểu lao động trực tiếp. Tiền lương thường dùng với hình thức thù lao theo tháng kiểu lao động gián tiếp. Tiền công hay tiền lương là một phần trong thu nhập của người lao động.  Thu nhập là tổng số tiền mà người lao động nhận được trong một thời đoạn nào đó, gồm có tiền lương các khoản thu nhập khác như tiền thưởng từ lợi nhuận, tiền bảo hiểm, lợi tức cổ phần (do góp vốn) thu nhập từ lãi vay(do cho vay).  Tiền lương bình quân tính trong một thời đoạn nào đó (năm, tháng) là tỷ số giữa tổng quỹ lương số lao động bình quân trong thời đoạn đó. Vì số lao động là một chỉ tiêu thời điểm nên cần lấy bình quân. CH25: Có những hình thức tiền thưởng nào ở doanh nghiệp? Nguồn tiền thưởng? Cách xác đònh? Cách chia thưởng cho từng bộ phận, cá nhân theo tiêu thức nào? Nhận xét ưu nhược điểm cách làm đó?  SV tự nghiên cứu trả lời. CH26: Nội dung công tác quản lý vật tư ở doanh nghiệp gồm những công việc gì?  Công tác quản lý vật tư gồm có các nội dung: xác đònh nhu cầu, mua sắm, dự trữ, bảo quản, cấp phát sử dụng vật tư. CH27: Các loại nguyên vật liệu mà doanh nghiệp sử dụng? Cách xác đònh nhu cầu nguyên vật liệu cần dùng kỳ kế hoạch? Căn cứ để xác đònh nhu cầu nguyên vật liệu? Nhu cầu nguyên vật liệu cần dùng nhiều hay ít phụ thuộc vào nhân tố nào?  SV tự nghiên cứu trả lời. CH28: Đònh mức tiêu hao nguyên vật liệu là gì? Nó được xây dựng như thế nào? Nhận xét ưu nhược điểm cách làm đó?  Đònh mức tiêu hao nguyên vật liệu là lượng nguyên vật liệu cần thiết tối đa để sản xuất một đơn vò sản phẩm.  Phương pháp xây dựng đònh mức tiêu hao nguyên vật liệu: theo kinh nghiệm, thống kê hoặc bằng tính toán phân tích. © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 9 HDTTTN CH29: Căn cứ vào tài liệu nào để biết được lượng dự trữ bình quân ở doanh nghiệp?  Căn cứ vào thẻ kho (biết số lượng) bảng cân đối kế toán (biết được giá trò). CH30: Căn cứ vào đâu để xác đònh lượng, chi phí vật tư thực tế chi dùng cho sản xuất sản phẩm hoàn thành trong kỳ?  Các số liệu tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ tồn cuối kỳ hoặc phiếu xuất cho sản xuất. CH31: Cách xác đònh lượng vật tư thực tế tiêu hao bình quân cho một đơn vò sản phẩm? Giá thực tế bình quân của một loại vật tư?  Lượng vật tư tiêu hao thực tế bình quân bằng lượng vật tư thực tế chi dùng chia cho lượng sản phẩm thực tế hoàn thành.  Giá thực tế bình quân của một loại vật tư bằng chi phí vật tư thực tế chi dùng chia cho lượng vật tư thực tế chi dùng. CH32: Tình hình sử dụng vật tư tốt hay xấu được đánh giá bằng chỉ tiêu nào? Nguyên nhân?  Sự so sánh giữa lượng tiêu hao thực tế bình quân cho một sản phẩm đònh mức tiêu hao vật tư.  Các nguyên nhân có thể : người lao động, máy móc thiết bò, quy trình công nghệ, quản lý (bảo quản, cấp phát bò thất thoát, giảm phẩm cấp) CH33: Tài sản cố đònh gồm có những loại nào? Tỷ trọng của từng loại? Nguyên giá của từng loại? Cách xác đònh hao mòn luỹ kế, giá trò còn lại, tỷ lệ khấu hao hàng năm, mức khấu hao hàng năm?  Tỷ lệ khấu hao hàng năm của một TSCĐ bằng một chia cho số năm sử dụng hữu ích (được chọn từ khung thời gian sử dụng hữu ích của loại tài sản đó theo quy đònh)  Mức khấu hao hàng năm (Hao mòn hàng năm) = Tỷ lệ khấu hao hàng năm x Nguyên giá  Khấu hao luỹ kế (Hao mòn luỹ kế) = Tổng của các hao mòn hàng năm, tính từ khi bắt đầu sử dụng TSCĐ đến năm hiện tại  Giá trò còn lại = Nguyên giá – Hao mòn luỹ kế CH34: Tình trạng TSCĐ cũ hay mới được đánh giá bằng chỉ tiêu nào? Việc sử dụng TSCĐ tốt hay xấu được đánh giá bằng chỉ tiêu nào?  TSCĐ cũ hay mới được đánh giá bằng tỷ số giữa giá trò còn lại nguyên giá. Tỷ số này càng nhỏ, TSCĐ càng cũ. © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 10 HDTTTN  Việc sử dụng TSCĐ tốt đến mức nào được đánh giá bằng hiệu suất sử dụng TSCĐ. Nó dựa trên sự so sánh giữa chỉ tiêu thực tế chỉ tiêu thiết kế, chỉ tiêu thực tế năm nay so với thực tế năm trước chỉ tiêu thực tế năm nay so với kế hoạch năm nay chỉ tiêu thực tế năm nay của doanh nghiệp so với chỉ tiêu thực tế năm nay của ngành. Chỉ tiêu có thể là: thời gian làm việc, công suất làm việc, năng suất (số sản phẩm làm ra trong một đơn vò thời gian). CH35: Công tác quản lý giá thành ở doanh nghiệp gồm những nội dung gì?  Các nội dung: lập kế hoạch giá thành, tập hợp chi phí tính giá thành thực tế, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành tìm ra những nguyên nhân làm thay đổi giá thành. CH36: Phương pháp xác đònh giá thành kế hoạch của doanh nghiệp? Nhận xét ưu nhược điểm về phương pháp các căn cứ tính.  SV tự nghiên cứu trả lời. CH37: Phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành thực tế ở doanh nghiệp? Nhận xét ưu nhược điểm của phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành thực tế của doanh nghiệp.  Sinh viên cần biết: (1) doanh nghiệp sử dụng các loại sổ sách kế toán gì, chứng từ gì; (2) cách tập hợp chi phí hiện tại là gì (theo yếu tố, theo khoản mục, cách khác); (3) cách tính giá thành thực tế cho tổng sản lượng (tổng chi phí trừ trong kỳ trừ chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ cộng chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ); (4) cách tính giá thành thực tế cho một đơn vò sản phẩm (liên quan đến tiêu thức phân bổ các chi phí gián tiếp). CH38: Sự khác nhau giữa giá thành thực tế với giá thành kế hoạch (hoặc năm trước với năm sau) do những nhân tố nào?  Các nhân tố: (1) sản lượng của từng mặt hàng; (2) giá thành đơn vò của từng mặt hàng (do sự thay đổi của các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp). CH39: Công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp gồm những nội dung gì?  Có 3 nội dung chính: (1) huy động vốn (huy động tiền từ những nguồn nào với chi phí thấp nhất với một mức rủi ro chấp nhận được; (2) sử dụng vốn (đầu tư vào tài sản nào có khả năng sinh lời cao nhất với một mức rủi ro chấp nhận được) (3) phân phối thu nhập (phân chia tổng doanh thu như thế nào: thanh toán các chi phí nguyên vật liệu, nhân công, dòch vụ mua ngoài, các chi phí khác; chi trả cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lợi nhuận giữ lại. […]… dữ liệu tại cơ sở, mức độ quan hệ với cơ sở, khả năng thu thập dữ liệu sơ cấp); (3) sở trường sở thích của người học  Để làm đề tài đã chọn, cần xác đònh rõ: (1) chỉ tiêu phân tích: (2) nhu cầu dữ liệu nguồn dữ liệu; (3) phương pháp quy trình phân tích; (4) đònh hướng đề xuất © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 12 HDTTTN … sản lưu động, cơ cấu tài sản cố đònh, cơ cấu nợ tự tài trợ); (3) các tỷ số về năng lực hoạt động (đánh giá khả năng tạo doanh thu – thời gian thu tiền bán hàng, số vòng quay của hàng tồn kho, của tài sản lưu động của tổng tài sản) (4) các tỷ số về năng lực sinh lời (đánh giá khả năng tạo lợi nhuận – sức sinh lời của doanh thu, của tổng tài sản của nguồn vốn chủ sở hữu)  Các chỉ tiêu trong… đại lượng tài chính) các cân đối tài chính (thể hiện sự so sánh tuyệt đối) Các tỷ số tài © 2012 Nguyễn Tiến Dũng 11 HDTTTN chính được chia thành bốn nhóm: (1) các tỷ số về khả năng thanh toán (đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp – tỷ số khả năng thanh toán hiện hành khả năng thanh toán nhanh); (2) các tỷ số về cơ cấu tài chính (đánh giá cơ cấu tài sản nguồn vốn của doanh… nguyên, thuế vốn (do sử dụng vốn của Nhà nước) các loại thuế khác  Lợi nhuận sau thuế được sử dụng như sau: (1) chia cổ tức (lợi tức cổ phần) cho các cổ đông; (2) trích lập các quỹ: quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi CH42: Phân biệt tài sản nguồn vốn Giải thích các nội dung tài sản lưu động tài sản cố đònh? Nguồn vốn vay nguồn vốn chủ sở hữu? Cơ cấu tài sản, cơ cấu… giản hơn phù hợp trong trường hợp không có đầy đủ số liệu thời điểm để tính PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CH44: Hướng đề tài sắp tới của anh (chò) là gì? Vì sao anh (chò) đònh làm đề tài này? Muốn làm đề tài này thì phải thực hiện những công việc gì tiếp theo?  Đề tài tốt nghiệp phụ thuộc vào: (1) những mặt yếu hiện tại cần được hoàn thiện của doanh nghiệp đònh hướng… cố đònh bằng nguyên giá trừ đi hao mòn luỹ kế  Cơ cấu tài sản (nguồn vốn) là sự hình thành của các loại tài sản (nguồn vốn) tỷ trọng của từng loại trong tổng tài sản (tổng nguồn vốn)  Cơ cấu tài sản (nguồn vốn) phụ thuộc vào: ngành nghề sản xuất, quy mô, công nghệ sản xuất trình độ quản lý CH43: Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp, cách xác đònh, ý nghóa của từng… nguồn vốn phụ thuộc vào nhân tố nào?  Tài sản là những gì mà doanh nghiệp có tại một thời điểm nào đó Tài sản thể hiện tiền của doanh nghiệp đi vào đâu, là hình thức sử dụng tiền của doanh nghiệp  Nguồn vốn là những nguồn tài trợ cho tài sản Nguồn vốn thể hiện tiền của doanh nghiệp từ đâu đến  Tài sản lưu động gồm bốn thành phần chính: vốn bằng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho tài sản lưu động… doanh nghiệp? Cách xác đònh số liệu của từng nội dung?  Sinh viên lưu ý đònh nghóa cách tính ra các chỉ tiêu trong bảng này: doanh thu, các khoản giảm trừ, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, lợi nhuận thuần từ HĐSXKD, lợi nhuận từ tài chính khác, thuế thu nhập doanh nghiệp lợi nhuận sau thuế CH41: Các khoản nộp ngân sách (nộp cấp trên) bao gồm những khoản… tiêu thời đoạn (thời kỳ) Khi tính một tỷ số tài chính mà tử số là chỉ tiêu thời đoạn (thời kỳ) còn mẫu số là chỉ tiêu thời điểm, chỉ tiêu thời điểm phải lấy bình quân của hai giá trò ở thời điểm đầu kỳ cuối kỳ của thời đoạn (thời kỳ) đó mới đảm bảo sự chính xác trong việc đánh giá tình hình tài chính Theo quan điểm này, để tính các tỷ số tài chính của hai năm liên tiếp của một doanh nghiệp, cần có . li u mà doanh nghiệp sử d ng? C ch x c đ nh nhu c u nguyên v t li u c n d ng kỳ kế hoạch? C n c để x c đ nh nhu c u nguyên v t li u? Nhu c u nguyên v t. l , chi phí bán h ng, l i nhuận thuần từ H SXKD, l i nhuận từ H t i ch nh v H kh c, thuế thu nh p doanh nghiệp v l i nhuận sau thuế. CH41: C c

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] 2012 Câu hỏi TTTN và HD trả lời – Ngành QTKD – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: 2012 Câu hỏi TTTN và HD trả lời – Ngành QTKD, 2012 Câu hỏi TTTN và HD trả lời – Ngành QTKD, 2012 Câu hỏi TTTN và HD trả lời – Ngành QTKD

Hy vọng thông qua bài viết 2012 Câu hỏi TTTN và HD trả lời – Ngành QTKD . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.