Mẫu Slider ĐẹpTài Liệu

[Download] 200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin – Tải File Word, PDF Miễn Phí

  • Loading …
    Loading …
    Loading …

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 20:49

200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin 200 CÂU TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN CHỦ NGHĨA MAC- LENINCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC LÊNIN1. Theo quan điểm triết học mácxít, triết học ra đời trong điều kiện nào?A) Xã hội phân chia thành giai cấp.B) Khi xuất hiện tầng lớp trí thức biết ngạc nhiên, hoài nghi, hụt hẫng.C) Tư duy của con người đạt trình độ khái quát cao và xuất hiện tầng lớp trí thức.D) Khi con người biết ngạc nhiên, hoài nghi, hụt hẫng.2. Triết học Mác ra đời trong điều kiện kinh tế – xã hội nào?A) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành phương thức sản xuất thống trị.B) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới xuất hiện.C) Chủ nghĩabản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc.D) A), B), C) đều đúng.3. Những phát minh của khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ 19 đã đem lại sở khoa học cho sự phát triển (SPT) điều gì?A) SPT phương pháp siêu hình và chủ nghĩa giới lên một trình độ mới.B) SPT phép biện chứng từ tự phát chuyển thành tự giác.C) SPT phép biện chứng duy tâm thành chủ nghĩa tư biện, thần bí.D) SPT tư duy biện chứng, giúp nó thoát khỏi tính tự phát và cởi bỏ lớp vỏ thần bí duy tâm.4. Thực chất bước chuyển cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện là gì?A) Thống nhất phép biện chứng và thế giới quan duy vật trong một hệ thống triết học.B) Xây dựng được chủ nghĩa duy vật lịch sử.C) Xác định được đối tượng triết học và khoa học tự nhiên, từ bỏ quan niệm sai lầm coi triết học là khoa học của mọi khoa học.D) A), B), C) đều đúng.5. Bổ sung để được một câu đúng: “Triết học Mác – Lênin là khoa học . . .”.A) nghiên cứu mọi hiện tượng, quá trình xảy ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người.B) nghiên cứu quy luật chung nhất của thế giới.C) của mọi khoa học.D) nghiên cứu mọi quy luật trong thế giới.6. Đối tượng của triết học là gì?A) Thế giới trong tính chỉnh thể.B) Những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy con người.C) Những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy.D) Cả B) và C).7. Ngày nay, triết học còn được coi là “khoa học của các khoa học”không?A) Chỉ triết học duy vật biện chứng.B) Tuỳ hệ thống triết học cụ thể.C) Có.D) Không.8. Triết học mácxít chức năng (CN) gì?A) CN chỉ đạo họat động thực tiễn.B) CN hòan thiện trí và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng.C) CN khoa học của các khoa học.D) CN thế giới quan và phương pháp luận phổ biến.9. Chủ nghĩa nhị nguyên trong lịch sử triết học dựa trên quan điểm (QĐ) nào?A) QĐ coi vật chất và ý thức là hai nguyên tố xuất phát của thế giới, độc lập với nhau.B) QĐ cho rằng ý thức trước vật chất và quyết định vật chất.C) QĐ cho rằng con người không khả năng nhận thức được bản chất thế giới.D) QĐ cho rằng vật chất trước ý thức và quyết định ý thức10. Vấn đề bản của triết học là gì?A) Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất, người và vật.B) Van đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.C) Vấn đề mối quan hệ giữa tri thức và tình cảm.D) A), B), C) đều đúng.11. Khi giải quyết vấn đề bản của triết học cần trả lời câu hỏi nào?A) Ý thức và vật chất, Trời và Đất nguồn gốc từ đâu?B) Vật chất hay ý thức cái nào trước, cái nào sau, cái nào quyết định cái nào? Con người khả năng nhận thức thế giới được hay không?C) Bản chất, con đường, cách thức, nhiệmvụ, mục tiêu của nhận thức là gì?D) Bản chất của tồn tại, nền tảng của cuộc đời là gì? Thế nào là hạnh phúc, tự do?12. Thực chất của phương pháp biện chứng là gì?A)Coi sự phát triển chỉ là sự thay đổi về số lượng, do những lực lượng bên ngòai chi phối.B) Coi sự phát triển chỉ là sự thay đổi chất lượng, xảy ra một cách gián đọan, do những mâu thuẫn gây ra.C) Coi sự vật tồn tại trong mối liên hệ với những sự vật khác, trong sự vận động và biến đổi của chính nó.D) A), B), C) đều đúng.13. Theo quan điểm triết học mácxít, thì triết học những chức năng (CN) bản nào?A) CN giáo dục những giá trị đạo đức và thẩm mỹ cho con người.B) CN thế giới quan và phương pháp luận chung cho mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người.C) CN tổ chức tri thức khoa học, thúc đẩy sự phát triển khoa học – công nghệ.D) Giải thích hiện thực và thúc đẩy quần chúng làm cách mạng để xóa bỏ hiện thực.14. Những tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời triết học Mác là gì?A) Thuyết tương đối của Anhxtanh, học lượng tử, di truyền học Menđen.B) Phát minh ra chuỗi xoắn kép của AND, thuyết Vụ nỗ lớn, thuyết Nhật tâm Côpécníc.C) Học thuyết tiến hóa của Đácuyn, thuyết tế bào, định luật bảo tòan và chuyển hóa năng lượng.D) A), B), C) đều đúng.15. Thành tựu vĩ đại nhất của cuộc cách mạng trong triết học do Mác & Angghen thực hiện là gì?A) Xây dựng phép biện chứng duy vật, chấm dứt sự thống trị của phép biện chứng duy tâm Hêghen.B) Xây dựng chủ nghĩa duy vật về lịch sử, làm sáng rõ lịch sử tồn tại và phát triển củahội loài người.C) Phát hiện ra lịch sử xã hội lòai người là lịch sử đấu tranh giai cấp, và đấu tranh giai cấp sẽ dẫn đến cách mạng vô sản nhằm xóa bỏ xã hội người bóc lột người.D) Phát minh ra giá trị thặng dư, giúp hiểu rõ thực chất củahộibản chủ nghĩa.16. Về đối tượng, triết học (TH) khác khoa học cụ thể (KHCT) ở chỗ nào?A) TH nghiên cứu về con người, còn KHCT chỉ nghiên cứu tự nhiên.B) KHCT tìm hiểu bản chất của thế giới, còn TH khám phá ra quy luật của thế giới.C) KHCT chỉ nghiên cứu một mặt của thế giới, còn TH nghiên cứu toàn bộ thế giới trong tính chỉnh thể của nó.D) KHCT khám phá ra mọi quy luật của thế giới, còn TH khám phá ra mọi cấp độ bản chất của thế giới.17. Luận điểm của Ăngghen cho rằng, mỗi khi khoa học tự nhiên những phát minh vạch thời đại thì chủ nghĩa duy vật phải thay đổi hình thức của nó nói lên điều gì?A) Vai trò quan trọng của khoa học tự nhiên đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật.B) Mọi nhà khoa học tự nhiên đều là nhà duy vật.C) Tính phụ thuộc hoàn toàn của chủ nghĩa duy vật vào khoa học tự nhiên.D) A), B), C) đều đúng.18. Mối quan hệ giữa triết học duy vật biện chứng (THDVBC) và khoa học tự nhiên (KHTN) biểu hiện ở chỗ nào?A) THDVBC là khoa học của mọi ngành KHTN.B) Phát minh của KHTN là sở khoa học của các luận điểm THDVBC, còn THDVBC là sở thế giới quan và phương pháp luận chung cho KHTN.C) KHTN là sở duy nhất cho sự hình thành THDVBC.D) A), B), C) đều đúng.19. Tại sao vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề bản của triết học?A) Vì nó tồn tại trong suốt lịch sử triết học; khi giải quyết nó mới thể giải quyết được các vấn đề khác, đồng thời cách giải quyết nó chi phối cách giải quyết các vấn đề còn lại.B) Vì nó được các nhà triết học đưa ra và thừa nhận như vậy.C) Vì nó là vấn đề được nhiều nhà triết học quan tâm khi tìm hiểu thế giới.D) Vì qua giải quyết vấn đề này sẽ phân định được chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật.20. Điều nào sau đây trái với tinh thần của chủ nghĩa duy vật biện chứng?A) Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn và vô tận, không do ai sinh ra.B) Thế giới vật chất bao gồm những bộ phận riêng biệt nhau.C) Mọi bộ phận của thế giới đều liên hệ và chuyển hóa lẫn nhau.D) Chỉ một thế giới duy nhất là thế giới vật chất.21. Trường phái nào coi sự thống nhất của thế giới sở trong cảm giác của con người?A) Duy tâm khách quan.B) Duy tâm chủ quan.C) Duy vật biện chứng.D) Duy vật siêu hình.22. Chủ nghĩa duy tâm tìm sở thống nhất của thế giới trong cái gì?A) Tính vật chất của thế giới.B) Ý thức và vật chất.C) Lực lượng siêu nhiên thần bí.D) A), B), C) đều sai.23. Bổ sung để được một nhận định đúng: “Điểm giống nhau của các quan niệm duy vật thời cổ đại về vật chất là đồng nhất vật chất . . .”A) nói chung với nguyên tử.B) nói chung với một dạng cụ thể, cảm tính của nó.C) với khối lượng của nó.D) với cái vô hạn, vô hình, phi cảm tính.24. Hạn chế lớn nhất của các quan niệm duy vật ở phương Tây thời cổ đại là gì?A) Tính tự phát, ngây thơ.B) Tính siêu hình.C) Tính chủ quan.D) Tính tư biện.25. Hạn chế lớn nhất của các quan niệm duy vật ở phương Tây vào thế kỷ 17-18 là gì?A) Tính tự phát, ngây thơ.B) Tính siêu hình.C) Tính chủ quan.D) Tính nguỵ biện.26. Thành tựu vĩ đại nhất mà C.Mác mang lại cho nhân loại là gì?A) Chủ nghĩa duy vật lịch sử.B) luận đấu tranh giai cấp.C) Quan điểm về thực tiễn.D) luận thặng dư.27. Triết học duy tâm đóng góp cho sự phát triển tư duy con người hay không?A) Có.B) Chỉ triết học của Hêghen mới đóng góp cho sự phát triển tư duy con người.C) Không.D) Chẳng những không đóng góp mà còn làm suy đồi tư duy nhân loại.28. Trường phái triết học nào cho rằng thế giới thống nhất vì nó bắt đầu từ một dạng vật chất cụ thể?A) Duy vật thời cổ đại.B) Duy vật biện chứng.C) A), B) đều đúng.D) Không triết học nào cả?29. Quan niệm coi, “Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn nấp của họa” thể hiện tính chất gì?A) Duy tâm.B) Biện chứng.C) Duy vật.D) Ngụy biện.30. Thứ tự xuất hiện các hình thức thế giới quan trong lịch sử?A) Thần thoại – tôn giáo – triết học.B) Thần thoại – triết học – tôn giáo.C) Tôn giáo – thần thoại – triết học.D) Triết học – thần thoại – tôn giáo.31. Khẳng định nào sau đây đúng?A) Toàn bộ hệ thống luận của triết học mácxít đều vai trò thế giới quan và phương pháp luận.B) Chỉ luận điểm biện chứng của triết học mácxít mới đóng vai trò phương pháp luận.C) Chỉ các quan điểm duy vật trong triết học mácxít mới đóng vai trò thế giới quan.D) A), B), C) đều đúng.32. Câu nói: “Cái đẹp không nằm trên đôi má hồng của thiếu nữ mà cái đẹp nằm trong đôi mắt của chàng trai si tình” thể hiện quan niệm gì?A) Duy cảm giác.B) Duy tâm khách quan.C) Duy vật chất phác.D) Duy tâm chủ quan.33. Câu ca dao: “Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bò hòn cũng ngọt” thể hiện quan niệm gì?A) Duy tâm chủ quan.B) Duy vật siêu hình.C) Duy vật chất phác.D) Duy tâm khách quan.34. “Lửa sinh ra mọi thứ và mọi thứ đều trở về với lửa” là phát biểu của ai?, nó thể hiện quan niệm gì về thế giới?A) Của Đêmôcrít, thể hiện quan niệm biện chứng ngây thơ.B) Của Hêraclít, thể hiện quan niệm biện chứng duy tâm.C) Talét, thể hiện quan niệm duy vật chất phác.D) A), B), C) đều sai.35. Theo quan điểm triết học mácxít, khẳng định nào sau đây sai?A) Thế giới vật chất là vô cùng và vô tận.B) Các bộ phận thế giới liên hệ với nhau, chuyển hóa lẫn nhau.C) Thế giới thống nhất ở tính vật chất.D) Thế giới thống nhất trong sự tồn tại của nó.36. Chủ nghĩa duy vật (CNDV) nào đồng nhất vật chất nói chung với một dạng hay một thuộc tính cụ thể của nó?A) CNDV biện chứng.B) CNDV siêu hình thế kỷ 17-18.C) CNDV trước Mác.D) CNDV tự phát thời cổ đại.37. Trong định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin, đặc tính nào của mọi dạng vật chất là quan trọng nhất để phân biệt nó với ý thức?A) Tính thực tại khách quan độc lập với ý thức của con người.B) Tính luôn vận động và biến đổi.C) Tính khối lượng và quảng tính.D) A), B), C) đều đúng.38. Bổ sung để được một khẳng định đúng: “Định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin . . . ”.A) thừa nhận vật chất tồn tại khách quan ngoài ý thức con người, thông qua các dạng cụ thể.B) thừa nhận vật chất nói chung tồn tại vĩnh viễn, tách rời các dạng cụ thể của vật chất.C) đồng nhất vật chất nói chung với một dạng cụ thể của vật chất.D) A), B), C) đều đúng.39. Theo quan điểm triết học mácxít, yếu tố nào trong kết cấu của ý thức là bản và cốt lõi nhất?A) Niềm tin, ý chí.B) Tình cảm.C) Tri thức.D) trí.40. Theo quan niệm triết học mácxít, bản chất của thế giới là gì?A) Thực thể.B) Vật chất.C) Nguyên tử vật chất.D) A), B), C) đều đúng.41. Theo quan điểm triết học mácxít, khẳng định nào sau đây đúng?A) Vat chất là nguyên tử.B) Vật chất là nước.C) Vật chất là đất, nước, lửa, không khí.D) Vật chất là thực tại khách quan.42. Định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất khẳng định điều gì?A) Vật chất là tổng hợp các cảm giác.B) Vật chất là thực tại khách quan mà con người không thể nhận biết bằng cảm giác.[…]… là nhân tố chủ quan của mọi sự phát triển C) tự nó không tạo nên sự phát triển D) không ảnh hưởng đến sự phát triển 131 Bổ sung để được một câu đúng theo quan điểm triết học mácxít: “Sự sụp đổ một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là biểu hiện của ” A) tính quanh co của sự phát triển B) sự lạc hậu của hình thái kinh tế xã hộihội chủ nghĩa C) sự sụp đổ quan điểm mácxít về chủ nghĩa xã hội… cao? A) Sinh học – xã hội – vật học – hóa học B) Vật học – hóa học – sinh học – xã hội C) học – vật – hóa học – sinh học – xã hội D) Vật – hóa học – học – xã hội – sinh học 64 Bổ sung để được một câu đúng theo quan điểm triết học mácxít: “Ý thức là kết quả của ” A) sự phát triển lâu dài thuộc tính phản ánh của vật chất B) quá trình tiến hóa của hệ thần kinh C) sự tác động… tồn tại và phát triển của sự vật, là mối liên hệ tương đối bền vững bên trong sự vật C) Là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, quá trình tạo nên sự vật D) A), B), C) đều đúng 142 Theo quan điểm triết học mácxít, hiện tượng là gì? A) Là cái xuyên tạc bản chất của sự vật B) Là một mặt của bản chất C) Là những biểu hiện cụ thể của bản chất ở những điều kiện cụ thể D) Là hình thức của sự vật 143 Theo… là những vấn đề chung đang bất đồng 127 Theo quan điểm triết học mácxít, luận điểm nào sau đây đúng? A) cái chung bản chất và cái chung không bản chất B) Cái chung và bản chất hoàn toàn không bất cứ sự trùng khớp nào C) Cái bản chất bao chưa cái chung D) Cái chung và bản chất là đồng nhất 128 Chỉ ra những nguyên (NL) cơ bản của phép biện chứng duy vật? A) NL về mối liên hệ phổ biến và NL… triết học mácxít, bản chất của ý thức là gì? A) Linh hồn B) Hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan C) Tổng hợp những cảm giác D) Sự chụp lại thế giới khách quan để hình ảnh nguyên vẹn về nó 47 Theo quan điểm triết học mácxít, quá trình ý thức diễn ra dựa trên sở nào? A) Trên sở trao đổi thông tin một chiều từ đối tượng đến chủ thể B) Trên sở trao đổi thông tin hai chiều từ chủ thể đến… khâu trung gian của sự vât B) Chỉ cần xem xét các mặt, các yếu tố, các mối liên hệ của sự vật là đủ mà không cần xem xét các khâu trung gian của sự vât C) Chỉ cần xem xét các mối liên hệ bản, chủ yếu của sự vật là đủ, mà không cần xem xét các mối liên hệ khác D) Phải xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, các mối liên hệ và các khâu trung gian của sự vât để nắm được cái bản, chủ yếu của sự vật 90… Bổ sung để được một khẳng định đúng: Chủ nghĩa duy vật biện chứng ” A) không cho rằng thế giới thống nhất ở tính vật chất B) không đồng nhất vật chất nói chung với một dạng cụ thể của vật chất C) đồng nhất vật chất với ý thức D) đồng nhất vật chất nói chung với một dạng cụ thể của vật chất 70 Trong định nghĩa của V.I.L nin về vật chất, thuộc tính bản nhất của vật chất để phân biệt nó với ý thức… đây phù hợp với chủ nghĩa duy vật biện chứng? A) Những hiện tượng chưa nhận thức được nguyên nhân là cái ngẫu nhiên B) Những hiện tượng đã nhận thức được nguyên nhân đều trở thành cái tất nhiên C) Ngẫu nhiên hay tất nhiên đều nguyên nhân D) Chỉ cái tất nhiên mới nguyên nhân, cái ngẫu nhiên không nguyên nhân 124 Trường phái triết học nào coi, hình thức được tạo ra trong tư duy của con người… trí của người Việt Nam, quyết đưa nước nhà khỏi nghèo nàn, lạc hậu” thể hiện quan niệm triết học mácxít về vai trò của ” A) ý thức đối với vật chất B) vật chất đối với ý thức C) quần chúng nhân dân trong lịch sử D) vĩ nhân, lãnh tụ trong lịch sử 67 Để vạch ra chiến lược và sách lược cách mạng, những người theo chủ nghĩa chủ quan – duy ý chí dựa vào điều gì? A) Kinh nghiệm lịch sử và tri thức của. .. quá trình 98 Theo quan điểm triết học mácxít, luận điểm nào sau đây đúng? A) Ý thức tồn tại trên sở quá trình sinh của não người B) Ý thức không đồng nhất với quá trình sinh của não người C) Ý thức đồng nhất với quá trình sinh của não người D) A và B đúng 99 Theo quan điểm triết học mácxít, luận điểm nào sau đây đúng? A) Phát triển là xu hướng chung của sự vận động xảy ra trong thế giới . 200 CÂU TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA MAC- LENINCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC L NIN 1. Theo quan điểm triết học mácxít,. tư bản chủ nghĩa đã trở thành phương thức sản xuất thống trị.B) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới xuất hiện.C) Chủ nghĩa tư bản đã trở thành chủ

– Xem thêm –

Bạn đang xem: [Download] 200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin – Tải File Word, PDF Miễn Phí

Xem thêm: 200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, 200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, 200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin

Hy vọng thông qua bài viết 200 câu hỏi trắc nghiệm những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin . Bạn sẽ tìm được cho mình những tài liệu học tập bổ ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button