GDQPLớp 12

Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ?

Đáp án cho câu hỏi Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ chính xác, dễ hiểu nhất. Trả lời câu hỏi Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ ngắn gọn, nhanh nhất.

Câu hỏi: 

Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ?

Bạn đang xem: Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ?

Trả lời:

* Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

* Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam: Mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong sử dụng chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường chủ nghĩa tư bản và lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc,… Để đạt được mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ bỏ bất kì thủ đoạn chống phá nào như sử dụng bạo lực phi vũ trang, bạo lực vũ trang, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội,…Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta hiện nay là toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tinh vi, thâm độc và nhiều thủ đoạn tinh vi khó nhận biết.

Diễn biến hòa bình là gì? Mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

* Trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ: Phòng chống diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ không là trách nhiệm riêng lẻ của ai. Đối với bản thân tôi, một sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường tối luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong thời kỳ mới như sau:

– Trung thành tuyệt đối Chủ nghĩa Mác-Lênin với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà Nước.

– Kiên quyết lên án, tránh xa những hoạt động lôi kéo, phản động hay những thông tin trái ngược với những lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Mỗi sinh viên phải luôn nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng của mình cho đất nước.

– Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát hiện và góp phần đấu tranh, ngăn ngừa, làm thất bại hoàn toàn mọi âm mưu, thủ đoạn. của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”, BLLĐ trên lĩnh vực Tư tưởng -Văn hóa hòng xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta hiện nay.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button