Hóa HọcLớp 10

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 – Đề 3

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 – Đề 3

ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng. Các nguyên tử halogen đều có

A. 5e ở lớp electron ngoài cùng.

B. 8e ở lớp electron ngoài cùng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 5 – Đề 3

C. 3e ở lớp electron ngoài cùng.

D. 7e ở lớp electron ngoài cùng.

Câu 2: Trong nhóm halogen, chất ở trạng thái khí có màu vàng lục là:

A. Cl2

B. I2

C. Br2                            

D. F2

Câu 3: Nhóm VIIA còn có tên gọi là nhóm

A. kim loại kiềm thổ

B. kim loại kiềm

C. khí hiếm                   

D. halogen

Câu 4: Cho các chất sau: Na2O, Cu, FeO, Ca(OH)2, KHSO3, Ag. Có mấy chất có thể phản ứng được với dd HCl?

A. 4

B. 2

C. 5                               

D. 3

Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử?

A. 2HCl + CuO2  →  CuCl2  +  H2O                

B. 2HCl  +  Mg(OH)2  →  MgCl2  +  2H2O

C. 4HCl + MnO2  →  MnCl2  +  Cl2  +  2H2O  

D. 2HCl  +  Zn  →  ZnCl2  +  H2

Câu 6: Sục Cl2 vào nước, thu được nước clo màu vàng nhạt. Thành phần của nước clo gồm:

A.HCl, HClO.

B. Cl2, H2O.

C. Cl2, HCl, HClO, H2O.

D. HCl, HClO, H2O.

Câu 7: Nước Gia-ven là hỗn hợp của dãy chất

A. NaCl, NaClO4, H2O.

B. NaCl, NaClO3, H2O

C. HCl, HClO, H2O

D. NaCl, NaClO, H2O

Câu 8: Dung dịch HF được dùng để khắc chữ, vẽ hình lên thủy tinh nhờ phản ứng với chất nào sau đây?

A. Si

B. H2O

C. K                              

D. SiO2

Câu 9: Cho 10,1(g) hỗn hợp MgO và ZnO tác dụng vừa đủ với dd có chứa 0,3mol HCl. Sau phản ứng thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là:

A. 18,65g

B. 18,35g

C. 18,8g                        

D. 16,87g

Câu 10: Nguyên tố halogen nào có trong men răng ở người và động vật?

A. Iot

B. Clo

C. Brom                        

D. Flo

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HCl (dư), kết thúc phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc. Tính m?

A. 2,8 gam

B. 8,4 gam

C. 5,6 gam                    

D. 11,2 gam

Câu 12: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng  là:

A. ns1np6

B. ns2np5

C. ns3np4                       

D. ns2np4

Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế từ

A. NaCl + H2SO4 đặc.

B. NaCl (điện phân).

C. HCl đặc + KMnO4.  

D. F2 + KCl.

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam một kim loại M trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 2,688 lít khí H2 (đktc). Tìm M?

A. Mg

B. Ca

C. Zn                             

D. Al

Câu 15: Cho các phản ứng sau,  phản ứng nào axit clohidric thể hiện tính khử?

A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2                          

B. H2  + Cl2  →  2HCl

C. 4HCl + MnO2 → MnCl2  + Cl2  + 2H2O      

D. CaCO3  + 2HCl  → CaCl2  + CO2 + H2O

Câu 16: Trong thiên nhiên, clo chủ yếu tồn tại dưới dạng:

A. muối NaCl có trong nước biển.

B. khoáng vật sinvinit (KCl.NaCl).

C. khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O).

D. đơn chất Cl2.

Câu 17: Chọn phương trình phản ứng đúng.

A. Fe + Cl2 → FeCl2

B. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2

C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

Câu 18: HCl không tác dụng với cặp chất nào sau đây?

A. NaOH, AgNO3

B. MnO2, KMnO4

C. Na2SO4, Cu              

D. Mg, Al

Câu 19: Cặp chất nào sau đây không phản ứng?

A. MnO2 + HCl

B. AgNO3 + NaF

C. Cl2 + KBr                 

D. I2 + H2

Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 10,1 gam

B. 7,5 gam

C. 9,1 gam                    

D. 11,1 gam

Câu 21: Bao nhiêu lít khí clo(đktc) tác dụng với dung dịch KI dư để tạo ra 25,4 gam Iot?

A. 8,96 lít

B. 5,6 lít

C. 2,24 lít                      

D. 4,48 lít

Câu 22: Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là:

A. 21,6 gam

B. 10,8 gam

C. 27,05 gam                

D. 14,35 gam

Câu 23: Clorua vôi được gọi là

A. muối hỗn hợp

B. muối ăn

C. muối axit                  

D. muối hỗn tạp

Câu 24: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm?

A. H2O + Cl2  →  HCl  +  HClO

B. H2SO4 (đặc) + NaCl (r)  →  HCl  +  NaHSO4

C. H2 + SO2  →  HCl  +  H2SO4

D. H2 + Cl2  →  2HCl

Câu 25: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

A. 2Fe + 6HCl  → 2FeCl3 + 3H2

B. Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

C. Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

D. 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Câu 26: Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự

A. F < Cl < I < Br

B. F > Cl > Br > I

C. F < Cl < Br < I         

D. F > Cl > I > Br

Câu 27: Để nhận biết 5 lọ mất nhãn đựng HCl, KOH, Ca(NO3)2, BaCl2, thuốc thử cần dùng là :

A. Quỳ tím và AgNO3

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím và H2SO4   

D. AgNO3

Câu 28: Trong các chất sau đây, chất nào dùng để nhận biết hồ tinh bột ?

A. I2

B. KI

C. NaOH                      

D. Cl2

Câu 29: Clo không phản ứng với trường hợp nào sau đây:

A. dd CaCl2

B. Kim loại Ca

C. dd NaOH                 

D. dd NaBr

Câu 30: Cho 31,6 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư. Thể tích khí thu được (đktc) là:

A. 4,48 lít

B. 8,96 lít

C. 5,6 lít                        

D. 11,2 lít

ĐÁP ÁN

Câu

ĐA

Câu

ĐA

Câu

ĐA

1

D

11

B

21

C

2

A

12

B

22

D

3

D

13

C

23

D

4

A

14

B

24

B

5

C

15

C

25

A

6

C

16

A

26

B

7

D

17

C

27

A

8

D

18

C

28

A

9

B

19

B

29

A

10

D

20

D

30

D

 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button