Lớp 10TIn Học

Bạn Hà viết chương trình ở Hình 2 để đếm xem số nguyên n nhập vào từ bàn phím có bao nhiêu ước thực sự (khác 1 và n) | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Bạn Hà viết chương trình ở Hình 2 để đếm xem số nguyên n nhập vào từ bàn phím có bao nhiêu ước thực sự (khác 1 và n). Tuy nhiên, chương trình chạy ra kết quả sai, em hãy sửa lỗi giúp Hà.

Bạn Hà viết chương trình ở Hình 2 để đếm xem số nguyên n nhập vào từ bàn phím có bao nhiêu ước thực sự (khác 1 và n)

Lời giải:

Sai về ngữ pháp cấu trúc câu lệnh, sau lệnh while có dấu:

Bạn đang xem: Bạn Hà viết chương trình ở Hình 2 để đếm xem số nguyên n nhập vào từ bàn phím có bao nhiêu ước thực sự (khác 1 và n) | Giải bài tập SGK Tin học 10

Sửa lỗi: Thêm dấu : cuối dòng lệnh thứ 4.

Bạn Hà viết chương trình ở Hình 2 để đếm xem số nguyên n nhập vào từ bàn phím có bao nhiêu ước thực sự (khác 1 và n)

* Vòng lặp for range trong Python

Hay còn gọi là for i in range python là một cách sử dụng kết hợp giữa vòng lặp for và hàm range() trong python, trong đó đối tượng có nhiều phần tử của vòng lặp for được chỉ định bằng hàm range(). for i in range python được sử dụng để lặp lại một số lần cụ thể trong python.

for i in range python được viết như dưới đây:

for i in range( số lần lặp ):

    Câu lệnh 1

    Câu lệnh 2

Hàm range() trong Python vốn được sử dụng để tạo ra một đối tượng chứa các phần tử là dãy số gồm các số liên tiếp từ 0 đến một giá trị, mà giá trị đó không vượt qua đối số được chỉ định. Ví dụ như range(5) sẽ tạo ra một dãy số có 5 phần tử gồm các số 0, 1, 2, 3, 4.

Do trong vòng lặp for python, chúng ta sẽ lấy từng phần tử trong đối tượng có nhiều phần tử được chỉ định để xử lý, nên kết quả khi kết hợp với hàm range(5) ở trên, sẽ có 5 lần lặp được thực hiện.

* Hàm Range()

Hàm range() có thể được sử dụng để tạo ra một dãy số. Ví dụ, range(10) sẽ tạo một dãy số từ 0 đến 9 (có 10 số).

Chúng ta sử dụng hàm range(giá trị bắt đầu, giá trị kết thúc, khoảng cách giữa hai giá trị) để tạo dãy số tùy chỉnh. Python sẽ mặc định khoảng cách giữa 2 giá trị là 1 nếu bạn không cung cấp. 

Hàm không lưu tất cả các giá trị trong bộ nhớ. Nó chỉ lưu giá trị bắt đầu, giá trị kết thúc và khoảng cách giữa hai số, từ đó tạo ra số tiếp theo trong dãy.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 9 Cánh diều: Thực hành câu lệnh lặp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button