Lớp 6

Bài 1 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Làm tròn các số sau đây: −492,7926; 320,1415; −568,7182…

Bài 1 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Làm tròn các số sau đây: −492,7926; 320,1415; −568,7182

Bạn đang xem: Bài 1 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

a) đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

b) đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Giải bài 1 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

a) Làm tròn các số đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

* Làm tròn số: −492,7926

+) Làm tròn đến hàng phần mười

– Chữ số hàng phần mười của số −492,7926 là 7.

– Chữ số bên phải liền nó là 9 > 5 nên chữ số hàng phần mười tăng lên một đơn vị là 8 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số −492,7926 làm tròn đến hàng phần mười là: −492,8.

+) Làm tròn đến hàng phần trăm:

– Chữ số hàng phần trăm của số −492,7926 là 9.

– Chữ số bên phải liền nó là 2 < 5 nên chữ số hàng phần trăm giữ nguyên là 9 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Do đó, số −492,7926 làm tròn đến hàng phần trăm là: −492,79.

+) Làm tròn đến hàng phần nghìn:

– Chữ số hàng phần nghìn của số −492,7926 là 2.

– Chữ số bên phải liền nó là 6 > 5 nên chữ số hàng phần nghìn tăng lên một đơn vị là 3 và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Do đó, số −492,7926 làm tròn đến hàng phần nghìn là: −492,793.

→ Vậy số −492,7926 làm tròn đến hàng phần mười, hàng phần trăm và hàng phần nghìn lần lượt là −492,8; −492,79; −492,793.

* Làm tròn số: 320,1415

+) Làm tròn đến hàng phần mười

– Chữ số hàng phần mười của số 320,1415 là 1.

– Chữ số bên phải liền nó là 4 < 5 nên chữ số hàng phần mười giữ nguyên là 1 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số 320,1415 làm tròn đến hàng phần mười là: 320,1.

+) Làm tròn đến hàng phần trăm:

– Chữ số hàng phần trăm của số 320,1415 là 4.

– Chữ số bên phải liền nó là 1 < 5 nên chữ số hàng phần trăm giữ nguyên là 4 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Do đó, số 320,1415 làm tròn đến hàng phần trăm là: 320,14.

+) Làm tròn đến hàng phần nghìn:

– Chữ số hàng phần nghìn của số 320,1415 là 1.

– Chữ số bên phải liền nó là 5 nên chữ số hàng phần nghìn tăng lên một đơn vị là 2 và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Do đó, số 320,1415 làm tròn đến hàng phần nghìn là: 320,142.

Vậy số 320,1415 làm tròn đến hàng phần mười, hàng phần trăm và hàng phần nghìn lần lượt là 320,1; 320,14 và 320,142.

* Làm tròn số: −568,7182.

+) Làm tròn đến hàng phần mười:

– Chữ số hàng phần mười của số −568,7182 là 7.

– Chữ số bên phải liền nó là 1 < 5 nên chữ số hàng phần mười giữ nguyên là 7 và bỏ các chữ số từ hàng phần trăm trở đi.

Do đó, số −568,7182 làm tròn đến hàng phần mười là: −568,7.

+) Làm tròn đến hàng phần trăm:

– Chữ số hàng phần trăm của số −568,7182 là 1.

– Chữ số bên phải liền nó là 8 > 5 nên chữ số hàng phần trăm tăng thêm một đơn vị là 2 và bỏ các chữ số từ hàng phần nghìn trở đi.

Do đó, số −568,7182 làm tròn đến hàng phần trăm là: −568,72.

+) Làm tròn đến hàng phần nghìn:

– Chữ số hàng phần nghìn của số −568,7182 là 8.

– Chữ số bên phải liền nó là 2 < 5 nên chữ số hàng phần nghìn giữ nguyên là 8 và bỏ đi chữ số hàng phần chục nghìn.

Do đó, số −568,7182 làm tròn đến hàng phần nghìn là: −568,718.

Vậy số −568,7182 làm tròn đến hàng phần mười, hàng phần trăm và hàng phần nghìn lần lượt là −568,7; −568,72; −568,718.

b) Làm tròn các số đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. 

* Làm tròn số −492,7926

+) Làm tròn đến hàng đơn vị:

– Chữ số hàng đơn vị của số −492,7926 là 2.

– Chữ số bên phải liền nó là 7 > 5 nên chữ số hàng đơn vị tăng thêm một đơn vị là 3 đồng thời bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −492,7926 làm tròn đến hàng đơn vị là: −493.

+) Làm tròn đến hàng chục:

– Chữ số hàng chục của số −492,7926 là 9.

– Chữ số bên phải liền nó là 2 < 5 nên chữ số hàng chục giữ nguyên là 9 đồng thời thay chữ số hàng đơn vị bằng số 0 và bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −492,7926 làm tròn đến hàng chục là: −490.

+) Làm tròn đến hàng trăm:

– Chữ số hàng trăm của số −492,7926 là 4.

– Chữ số bên phải liền nó là 9 > 5 nên chữ số hàng trăm tăng thêm một đơn vị là 5 đồng thời thay chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng số 0 rồi bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −492,7926 làm tròn đến hàng trăm là: −500.

Vậy số −492,7926 làm tròn đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lần lượt là −493; −490; −500.

* Làm tròn số 320,1415

+) Làm tròn đến hàng đơn vị:

– Chữ số hàng đơn vị của số 320,1415 là 0.

– Chữ số bên phải liền nó là 1 < 5 nên chữ số hàng đơn vị giữ nguyên là 0 đồng thời bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số 320,1415 làm tròn đến hàng đơn vị là: 320.

+) Làm tròn đến hàng chục:

– Chữ số hàng chục của số 320,1415 là 2.

– Chữ số bên phải liền nó là 0 < 5 nên chữ số hàng chục giữ nguyên là 2,  chữ số hàng đơn vị là 0 rồi nên ta giữ nguyên và bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số 320,1415 làm tròn đến hàng chục là: 320.

+) Làm tròn đến hàng trăm:

– Chữ số hàng trăm của số 320,1415 là 3.

– Chữ số bên phải liền nó là 2 < 5 nên chữ số hàng trăm giữ nguyên là 3 đồng thời thay chữ số hàng chục bằng số 0 rồi bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số 320,1415 làm tròn đến hàng trăm là: 300.

Vậy số 320,1415 làm tròn đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lần lượt là 320; 320; 300.

* Làm tròn số −568,7182

+) Làm tròn đến hàng đơn vị:

– Chữ số hàng đơn vị của số −568,7182 là 8.

– Chữ số bên phải liền nó là 7 > 5 nên chữ số hàng đơn vị tăng thêm một đơn vị là 9 đồng thời bỏ các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −568,7182 làm tròn đến hàng đơn vị là: −569.

+) Làm tròn đến hàng chục:

– Chữ số hàng chục của số −568,7182 là 6.

– Chữ số bên phải liền nó là 8 > 5 nên chữ số hàng chục tăng thêm một đơn vị là 7 đồng thời thay chữ số hàng đơn vị bằng số 0 và bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −568,7182 làm tròn đến hàng chục là: −570.

+) Làm tròn đến hàng trăm:

– Chữ số hàng trăm của số −568,7182 là 5.

– Chữ số bên phải liền nó là 5 nên chữ số hàng trăm tăng thêm một đơn vị là 6, đồng thời thay các chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng số 0 rồi bỏ tất cả các chữ số ở phần thập phân.

Do đó, số −568,7182 làm tròn đến hàng trăm là: −600.

→ Vậy số −568,7182 làm tròn đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm lần lượt là −569; −570; −600.

Trên đây Đông Đô đã hướng dẫn các em giải bài 1 trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 40 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Làm tròn các số sau đây: −492,7926; 320,1415; −568,7182…

> Bài 2 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai:…

> Bài 3 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam…

> Bài 4 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:…

> Bài 5 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000….

> Bài 6 trang 40 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy ước lượng kết quả của các phép tính sau rồi so sánh với kết quả tìm được…

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button