Lớp 11Ngữ Văn

7 Đánh thức khát vọng hay nhất

Tuyển tập đề Đọc hiểu Đánh thức khát vọng hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Đọc hiểu Đánh thức khát vọng giúp các em ôn tập đạt kết quả cao. 

Đề đọc hiểu Đánh thức khát vọng

Đọc‌ ‌đoạn‌ ‌trích‌ ‌sau‌ ‌và‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌các‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌ở‌ ‌bên‌ ‌dưới‌: ‌ ‌

Bạn đang xem: 7 Đánh thức khát vọng hay nhất

Để‌ ‌trưởng‌ ‌thành,‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌đều‌ ‌phải‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌hai‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh:‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌và‌ ‌một‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌trí‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Nhưng‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌những‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ ‌giận‌ ‌sắp‌ ‌bùng‌ ‌phát,‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌gian‌ ‌dối‌ ‌chực‌ ‌trào,‌ ‌những‌ ‌phán‌ ‌xét‌ ‌thiếu‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌căn‌ ‌bệnh‌ ‌hiểm‌ ‌nghèo….‌ ‌Những‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌liên‌ ‌tục‌ ‌và‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌rất‌ ‌gian‌ ‌khó,‌ ‌nhưng‌ ‌lại‌ ‌là‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌nhận‌ ‌ra‌ ‌cảnh‌ ‌giới‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌ ‌ 

Đọc hiểu Đánh thức khát vọng hay nhất

Hãy‌ ‌luôn‌ ‌cẩn‌ ‌trọng‌ ‌và‌ ‌can‌ ‌đảm.‌ ‌Hãy‌ ‌tiếp‌ ‌thu‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌những‌ ‌người‌ ‌xung‌ ‌quanh‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌để‌ ‌họ‌ ‌chi‌ ‌phối‌ ‌quá‌ ‌nhiều‌ ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌đời‌ ‌bạn.‌ ‌Hãy‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌bất‌ ‌đồng‌ ‌trong‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌nhưng‌ ‌đừng‌ ‌quên‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌đến‌ ‌cùng‌ ‌để‌ ‌hoàn‌ ‌thành‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌đề‌ ‌ra.‌ ‌‌Đừng‌ ‌để‌ ‌bóng‌ ‌đen‌ ‌của‌ ‌nỗi‌ ‌lo‌ ‌sợ‌ ‌bao‌ ‌trùm ‌đến‌ ‌cuộc‌ ‌sống‌ ‌của‌ ‌bạn.‌ ‌ ‌

Bạn‌ ‌phải‌ ‌hiếu‌ ‌rằng,‌ ‌dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌hãy‌ ‌tin‌ ‌tưởng‌ ‌vào‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌mình‌ ‌đang‌ ‌đi‌ ‌và‌ ‌vững‌ ‌vàng‌ ‌trong‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌vì‌ ‌những‌ ‌mục‌ ‌tiêu‌ ‌cao‌ ‌cả.‌ ‌ ‌

Với‌ ‌sự‌ ‌hi‌ ‌sinh,‌ ‌lòng‌ ‌kiên‌ ‌trì,‌ ‌quyêt‌ ‌tâm‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌không‌ ‌mệt‌ ‌mỏi‌ ‌và‌ ‌tính‌ ‌tự‌ ‌chủ‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Bạn‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌làm‌ ‌chủ‌ ‌số‌ ‌phận‌ ‌của‌ ‌mình…”‌ ‌ ‌

(Trích‌ ‌Đánh‌ ‌thức‌ ‌khát‌ ‌vọng,‌ ‌‌nhiều‌ ‌tác‌ ‌giả,‌ ‌First‌ ‌News‌ ‌tổng‌ ‌hợp‌ ‌NXB‌ ‌Hồng‌ ‌Đức,‌ ‌2017,‌ ‌tr.67,78‌)‌ ‌

Câu‌ ‌1‌: Xác‌ ‌định‌ ‌phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌chính‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌trong‌ ‌văn‌ ‌bản

Câu‌ ‌2‌: Xác‌ ‌định‌ ‌và‌ ‌phân‌ ‌tích‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌của‌ ‌biện‌ ‌pháp‌ ‌tu‌ ‌từ‌ ‌được‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌ở‌ ‌phần‌ ‌in‌ ‌đậm‌ ‌trong‌ ‌văn‌ ‌bản‌ ‌trên‌ ‌‌

Câu‌ ‌3: Theo‌ ‌tác‌ ‌giả:‌ ‌‌”Cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất”‌ ‌‌là‌ ‌gì?‌ ‌‌ ‌ ‌

Câu‌ ‌4:‌ Anh/‌ ‌chị‌ ‌hiểu‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌về‌ ‌ý‌ ‌kiến:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”.‌ ‌‌

Đáp án đề đọc hiểu

Trả lời:

Câu 1: ‌ ‌

-‌ ‌Phương‌ ‌thức‌ ‌biểu‌ ‌đạt‌ ‌chính:‌ ‌Nghị‌ ‌luận‌ ‌ ‌

Câu 2:

-‌ ‌Biện‌ ‌pháp‌ ‌tu‌ ‌từ:‌ ‌Điệp‌ ‌cấu‌ ‌trúc‌ ‌(Hãy….‌ ‌nhưng…)‌ ‌ ‌

-‌ ‌Tác‌ ‌dụng:‌ ‌Nhấn‌ ‌mạnh‌ ‌cần‌ ‌cân‌ ‌bằng‌ ‌giữa‌ ‌việc‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌những‌ ‌vấn‌ ‌đề,‌ ‌những‌ ‌tác‌ ‌động‌ ‌từ‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌trong‌ ‌nội‌ ‌tại‌ ‌mỗi‌ ‌cá‌ ‌nhân.‌ ‌ ‌

Câu 3:

Theo‌ ‌tác‌ ‌giả,‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌quan‌ ‌trọng‌ ‌nhất‌ ‌và‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌nghĩa‌ ‌nhất‌ ‌là:‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌ngay‌ ‌trong‌ ‌tâm‌ ‌hồn‌ ‌mỗi‌ ‌người.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌cuộc‌ ‌đấu‌ ‌tranh‌ ‌chống‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌thói‌ ‌quen‌ ‌không‌ ‌lành‌ ‌mạnh,‌ ‌những‌ ‌cơn‌ ‌nóng‌ ‌giận‌ ‌sắp‌ ‌bùng‌ ‌phát,‌ ‌những‌ ‌lời‌ ‌gian‌ ‌dối‌ ‌chực‌ ‌trào,‌ ‌những‌ ‌phán‌ ‌xét‌ ‌thiếu‌ ‌cơ‌ ‌sở‌ ‌và‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌căn‌ ‌bệnh‌ ‌hiểm‌ ‌nghèo…‌ ‌ ‌

Câu 4:

-‌ ‌Nội‌ ‌dung‌ ‌câu‌ ‌nói:‌ ‌‌“Dù‌ ‌có‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌thảm‌ ‌hại‌ ‌đến‌ ‌mấy‌ ‌chăng‌ ‌nữa‌ ‌thì‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌học‌ ‌hỏi‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌điều‌ ‌gì‌ ‌đó‌ ‌bổ‌ ‌ích‌ ‌cho‌ ‌mình”‌ ‌‌:‌ ‌Mỗi‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌lần‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌rút‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌những‌ ‌bài‌ ‌học‌ ‌xương‌ ‌máu‌ ‌cho‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trên‌ ‌con‌ ‌đường‌ ‌dẫn‌ ‌đến‌ ‌thành‌ ‌công.‌ ‌Như‌ ‌vậy,‌ ‌thất‌ ‌bại‌ ‌còn‌ ‌là‌ ‌nguồn‌ ‌động‌ ‌lực‌ ‌để‌ ‌ta‌ ‌không‌ ‌ngừng‌ ‌nỗ‌ ‌lực,‌ ‌cố‌ ‌gắng,‌ ‌trau‌ ‌dồi‌ ‌bản‌ ‌thân‌ ‌trở‌ ‌nên‌ ‌tốt‌ ‌đẹp‌ ‌hơn,‌ ‌hoàn‌ ‌thiện‌ ‌hơn.‌ ‌ ‌

-‌ ‌Nêu‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌của‌ ‌bản‌ ‌thân:‌ ‌ ‌

+‌ ‌Đừng‌ ‌ngại‌ ‌vấp‌ ‌ngã,‌ ‌đừng‌ ‌sợ‌ ‌thất‌ ‌bại,‌ ‌đừng‌ ‌chán‌ ‌nản‌ ‌bi‌ ‌quan‌ ‌khi‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌thất‌ ‌bại.‌ ‌ 

+‌ ‌Hãy‌ ‌biết‌ ‌cách‌ ‌đứng‌ ‌lên‌ ‌sau‌ ‌mỗi‌ ‌lần‌ ‌vấp‌ ‌ngã‌ ‌bằng‌ ‌chính‌ ‌những‌ ‌kinh‌ ‌nghiệm,‌ ‌bài‌ ‌học‌ ‌đúc‌ ‌kết‌ ‌từ‌ ‌thất‌ ‌bại.‌

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Ngữ Văn 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button