VCCI tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11, khóa V

Sáng nay (6/12/2013), Ban chấp hành VCCI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa V nhằm báo cáo về tình hình kinh tế, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời thông qua Chương trình hành động của VCCI tiến tới Đại hội VCCI lần thứ VI.

Hội nghị Ban chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa V

Hội nghị đã đưa ra báo cáo công tác VCCI năm 2013 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội VCCI lần thứ VI, dự thảo báo cáo sửa đổi điều lệ VCCI, dự thảo báo cáo hoạt động của Ban chấp hành VCCI khóa V và một số vấn đề về công tác tổ chức đại hội…

Báo cáo công tác VCCI năm 2013 cho biết, năm 2013, VCCI đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác chủ yếu đề ra, ước tính khối lượng công việc tăng 8.3 % so với năm 2012, các hoạt động trọng tâm được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo Phó Chủ tịch thường trực VCCI Hoàng Văn Dũng, trong điều kiện nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì việc tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển như trên là sự nỗ lực lớn của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên hoạt động của VCCI trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tại như việc triển khai, xây dựng các đề án theo Chương trình hành động Nghị quyết số 09/NQ-TW về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân đã đề ra còn chậm, số lượng hội viên mới phát triển chưa được nhiều; cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực giữa các đơn vị còn nhiều bất cập …

VCCI cũng đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Theo VCCI, năm 2014 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự kiện tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Vì vậy, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 phải gắn chặt với việc triển khai phương hướng nhiệm vụ của VCCI giai đoạn 2013 -2018, trong đó trọng tâm một số nhiệm vụ như sau:

Một là, xây dựng và triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VI.

Hai là, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tham gia tích cực vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Chính phủ và các bộ ngành, đoàn thể chính trị – xã hội và các địa phương.

Ba là, phát huy tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, điều tra xây dựng Báo cáo chỉ số PCI 2014, Báo cáo Doanh nghiệp thường niên 2013, Báo cáo chỉ số kinh doanh quốc gia (NEM) và các báo cáo khác; Đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng pháp luật và tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng tới cộng đồng doanh nghiệp dưới nhiều hình thức.

Bốn là, tăng cường công tác vận động chính trị, liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác, vận động doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội 2014. Tham gia hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp, thúc đẩy thành lập và triển khai hoạt động tăng cường năng lực cho hệ thống hiệp hội doanh nghiệp trong toàn quốc. Tuyên truyền, phổ biến các hoạt động mang tính chất tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, chú trọng tổ chức tốt các giải thưởng Nữ doanh nhân tiêu biểu 2014, cúp Bông Hồng Vàng.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phát triển doanh nghiệp. Xây dựng các Chương trình hỗ trợ phát doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, các chương trình tạo việc làm gắn với xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương; Hỗ trợ chính quyền địa phương tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để phát triển DNNVV. Chú trọng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vượt qua các rào cản thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, chống bán phá giá, tận dụng tốt cơ hội do các hiệp định thương mại mang lai.

Sáu là, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, tăng cường hệ thống dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Phát huy tốt vai trò trong các tổ chức quốc tế như APEC/ABAC, ASEAN/BAC và thực hiện chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế khác; Tham vấn thúc đẩy việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Cập nhật và nâng cao chất lượng các hồ sơ thị trường, ngành hàng, danh bạ các đối tác xuất nhập khẩu của Việt Nam; Đẩy mạnh hoạt động của các Diễn đàn doanh nghiệp và Hội đồng kinh doanh theo các khu vực thị trường quốc tế trọng điểm; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, hội chợ triển lãm, chắp mối kinh doanh, hội nghị hội thảo, gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp….

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tham gia tích cực vào việc xây dựng các Luật mới trong lĩnh vực lao động. Phát huy tốt vai trò đại diện giới sử dụng lao động trong hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. Phối hợp đề xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà.

Để làm tốt các nhiệm vụ công tác nêu trên, theo lãnh đạo VCCI, VCCI cần tiếp tục tăng cường nguồn nhân lực, ngân sách, cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới tổ chức, cơ chế và phương thức hoạt động nhằm khuyến khích và nâng cao động lực làm việc và sáng tạo của cán bộ, nhân viên.

Hồ Hường / Theo D Đ D N

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: