Văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 16/1 tại các điểm cầu: Hà Nội (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao), Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

* Văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của toàn dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng toàn ngành văn hóa cả nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đóng góp vào thành công chung của đất nước trong năm 2014. Năm 2014 là năm nhiều khó khăn, thách thức với dân tộc Việt Nam, song toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực vượt qua và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chung tay đóng góp, làm đa dạng, phong phú hơn bức tranh phát triển chung của toàn xã hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đóng góp của ngành văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng về du khách, doanh thu ngành du lịch hay việc tổ chức các ngày văn hóa, quảng bá di sản ra thế giới, phát động các phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới mà còn là góp phần mang lại đời sống tinh thần phong phú, đa dạng hơn cho nhân dân…, thể hiện vai trò nền tảng tinh thần của xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Văn hóa luôn là nền tảng tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển, việc gìn giữ nền tảng tinh thần, phát huy giá trị của văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không phải của riêng ngành văn hóa.

Quang cảnh hội nghị.

Nói đến Việt Nam là nói đến lịch sử dựng nước, giữ nước hàng ngàn năm, dân tộc Việt Nam luôn tự hào vì lịch sử hào hùng trong dựng nước, giữ nước và lịch sử văn hiến hàng ngàn năm, phát triển kinh tế xét cho cùng cũng luôn vì mục tiêu phát triển con người, kinh tế phát triển mà không có văn hóa thì không có ý nghĩa.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị ngành văn hóa cần xây dựng một chiến lược hành động, tập trung nguồn lực phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tiếp tục xây dựng và bồi đắp kho tàng văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc ta.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong muốn các văn nghệ sĩ, những nhà nghiên cứu cần sáng tác cho được các tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm văn hóa có giá trị đích thực, trường tồn cùng dân tộc để góp phần bồi đắp thêm nền vốn văn hóa ông cha để lại qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước.

Muốn có được những tác phẩm hay, ngành văn hóa cần có xây dựng cơ chế vật chất, tin thần nhằm khơi dậy động lực, sức sáng tạo không ngừng của lực lượng văn nghệ sĩ nước nhà.

Lắng nghe nhiều ý kiến địa phương nói về những khó khăn trong công tác đầu tư, xây dựng, vận hành thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh không thể coi nhẹ vai trò của các thiết chế này và cần chấn chỉnh những ảnh hưởng tiêu cực trước tác động của cơ chế kinh tế thị trường.

Phó Thủ tướng cho rằng nếu không làm quy hoạch, không dành kinh phí cho các thiết chế này thì ở nhiều vùng sẽ không còn chỗ cho các thiết chế văn hóa, thể thao. Tuy nhiên, việc vận hành các thiết chế này cần phải được xem xét, tính toán sao cho hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng: Sẽ rất lãng phí nếu không khai thác tốt các thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư và phải thật cầu thị, chuyên nghiệp khi xử lý những bất cập nảy sinh…

* Năm 2015 tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững đất nước

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cho biết: Năm 2015, kinh tế thế giới được dự báo sẽ khởi sắc hơn, song về cơ bản còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố khó lường, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đề ra đường lối, chủ trương, các giải pháp nhằm thực hiện và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015. Nhiệm vụ đặt ra đối với Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 là rất lớn.

Trong năm 2015, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, gia đình, du lịch và thể thao đã được xác định tại các văn kiện của Đảng, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho năm 2015 và kế hoạch 2011-2015, tại tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2010.

Đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 33 về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Năm 2014, Đảng, Nhà nước đã dành cho Ngành sự quan tâm lớn, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33 “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đây là văn kiện quan trọng của Đảng, sự kiện lớn đối với Ngành, đánh dấu một bước phát triển mới của Ngành, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế-xã hội. Đây là sự cổ vũ và động viên tinh thần to lớn và quý báu của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ văn nghệ sỹ và cán bộ làm công tác quản lý văn hóa nước nhà.

Trong năm 2015, ngành văn hóa cần tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, trong đó tập trung bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc, trong đó chú trọng những di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đồng thời toàn ngành cũng cần tiếp tục hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; gắn kết mối quan hệ giữa văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa với vấn đề hình thành nhân cách. cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhằm để tạo nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa, xem đầu tư cho văn hóa là đầu tư con người, đầu tư cho phát triển bền vững.

Trong năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lí nhà nước, siết chặt kỉ cương, trước hết là thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm trong nhiều lĩnh vực hoạt động để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài như lễ hội, ti bổ tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch…

Việc làm này sẽ góp phần đảm bảo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình được thực hiện đúng pháp luật, phát huy hiệu quả, vai trò trong sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và cả nước.

Năm 2015, Bộ sẽ chỉ đạo, thực hiện tốt các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn về đất nước, tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cũng trong năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục coi trọng đúng mức, tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích chính sách, định hướng dư luận nhằm đưa chính sách, pháp luật nhanh chóng phát huy hiệu quả trên thực tế, tạo đồng thuận trong xã hội…

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong năm 2014, ngành văn hoá, thể thao và du lịch cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần “Trách nhiệm, kỷ cương, tiết kiệm, hiệu quả”, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2014, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và của cả nước.

Theo đó, 100% các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thành đúng tiến độ; Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việc khuyến cáo, ngăn chặn và loại bỏ các biểu tượng, sản phẩm và hiện vật lạ không phù hợp tại các di tích lịch sử văn hóa, công sở, nơi công cộng… trong cả nước; sự kiện “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2014 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, với nhiều hoạt động hướng về biển đảo, khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm trên từng tấc đất quê hương.

Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á lần thứ II- Asian Paragames II tại Incheon, Hàn Quốc tháng 10 năm 2014 (xếp thứ 10/43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự); Đại hội Thể dục thể thao Toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã tổ chức thành công với sự tham gia của 65 tỉnh, thành, ngành cùng 57 kỷ lục quốc gia và 158 kỷ lục Đại hội được phá.

Tổng thu từ du lịch năm 2014 đạt 230 ngàn tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2013), cao nhất từ trước tới nay trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn; Việt Nam được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất thế giới dựa trên độ an toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch…

Bên cạnh những thành tựu, trong năm 2014, vẫn còn những hạn chế, yếu kém đòi hỏi toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tiếp tục tìm ra giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới như: Công tác quản lý và tổ chức lễ hội; công tác tu bổ, tôn tạo di tích từ nguồn vốn xã hội hóa; công tác quản lý các di sản thế giới; công tác quản lý quảng cáo tấm lớn và biển hiệu; công tác quản lý và chấn chỉnh sai phạm trong thi người đẹp trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, việc công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở nhiều địa phương còn chạy theo thành tích, thiếu thực chất”; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao; việc vận hành, khai thác các thiết chế, công trình thể thao sau khi tổ chức các sự kiện thể thao; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ du lịch…

Thanh Giang (TTXVN)

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: