Hội thảo “Hoạt động từ thiện của doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn và nhu cầu chính sách” đã ghi nhận nhiều ý kiến khác nhau xung quanh việc doanh nghiệp (DN) thực hiện các công tác từ thiện nhằm chia sẻ gánh nặng giải quyết các vấn đề xã hội với Nhà nước. Hội thảo do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm giáo dục và phát triển (CED), Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEMS), Quỹ châu Á tại Việt Nam (TAF) tổ chức ngày 16-5.