Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Quyết định nêu rõ những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối; thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; Quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn; Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng); Bưu chính công ích; Kinh doanh sổ xố; Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng; Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Quyết định cũng nêu rõ danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 gồm 240 doanh nghiệp. Trong đó, có 103 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Việc ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước hiện có và tiếp tục bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.

CAND