Kiên Giang: “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Sáng ngày 23-7, đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh có buổi làm việc tiếp đoàn Đoàn khảo sát liên ngành Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang, Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Trưởng đoàn khảo sát đến kiểm tra việc thực hiện Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (khóa X) và nghiên cứu khảo sát về xã hội dân sự (ảnh)…

Theo đánh giá của đồng chí Đặng Tuyết Em, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng: Sau khi tiếp thu, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định về cơ chế chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trí thức nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tham gia lãnh đạo, quản lý xã hội và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực, trí tuệ bản thân. Đi đôi với thực hiện tốt các quy định, quy trình về phân cấp quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh còn ưu tiên tuyển dụng trí thức, nhất là những người có trình độ chuyên môn cao, có học lực khá, giỏi ở các tỉnh cam kết về phục vụ lâu dài tại Kiên Giang được bố trí, sử dụng phù hợp với ngành nghề đào tạo. Đặc biệt quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận lâu dài dành cho cán bộ trẻ đồng thời thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm tiếp cận thực tiễn…

Tuy nhiên, tỉnh chưa có những cơ chế chính sách đủ mạnh, để khuyến khích, động viên trí thức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, chuyển giao phát minh, sáng kiến của mình và tham gia tư vấn, phản biện, giám định các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Một số chính sách về đào tạo, đãi ngộ, bố trí sử dụng trí thức có mặt chưa phù hợp, nên trong thời gian qua việc thu hút trí thức trẻ có trình độ chuyên môn cao về tỉnh công tác còn rất hạn chế… Chưa thu hút được đội ngũ trí thức tinh hoa, trí thức đầu đàn về tỉnh công tác vì vậy Trung ương cần có khung quy định chính sách tạo môi tường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tinh hoa, trí tuệ đầu đàn trên từng lĩnh vực ở từng địa phương.

Theo ý kiến của đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhận xét: Kiên Giang là tỉnh xa các trung tâm lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; chưa có nhiều đơn vị sự nghiệp tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học-kỹ thuật chuyên môn sâu cho nên việc liên kết gặp khó trong việc tạo ra môi trường làm việc phù hợp để thu hút và giữ chân những trí thức có trình độ chuyên môn cao. Hiện nay, phần đông cán bộ trẻ được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa luôn gắn liền với cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, sản xuất kinh doanh, đều có phẩm chất chính trị rất cơ bản, luôn tâm huyết, nhiệt tình trong công việc được giao, phát huy vai trò trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhiều đề tài nghiên cứu của trí thức đã góp phần xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và địa phương; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành và đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị. Một bộ phận trí thức còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành ở các cấp, các ngành, đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và trình độ quản lý của Nhà nước, năng lực quản lý, điều hành các doanh nghiệp. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động sáng tạo, thích ứng nhanh với kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế,… Bên cạnh đó, kiến nghị với Trung ương: về cơ chế, chính sách cần có hướng dẫn định hướng cụ thể để vận động, tập hợp đội ngũ trí thức nhằm phát huy trí tuệ nghiên cứu các đề tài khoa học chuyển giao ứng dụng vào sản xuất. Định hướng đầu vào và đầu ra vì tình hình hiện nay là “thừa thầy, thiếu thợ”, nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm do đào tạo chéo ngành nghề gây lãng phí lớn cho xã hội.

Đánh giá buổi làm việc tại Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Quang, Vụ Trưởng vụ Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Trưởng Đoàn khảo sát liên ngành Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những ý kiến kiến nghị và kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời, lưu ý trong thời gian tới tỉnh cần tập trung thực hiện tốt hơn 5 nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; (2) Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; (3) Tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; (4) Đề cao trách nhiệm của trí thức, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức; (5) Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức. Đồng thời, cần có giải pháp mạnh mẽ dựa vào kinh tế tri thức nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, như: thủy sản, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin./.

Quốc Tuấn / Theo website kiên giang

Bạn nên đọc

Khai mạc phiên họp thứ 27 của UBTVQH

Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng …

%d bloggers like this: