Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang (KIGIBA) được thành lập bởi quyết định Số 03/QĐ-UB ngày 02/04/2003 v/v Thành lập Hiệp Hội Công Thương Tỉnh Kiên Giang. Quyết định số: 1197/QĐ-UB ngày 18/05/2007 của UBND tỉnh Kiên Giang v/v đổi tên Hiệp Hội Công Thương Tỉnh Kiên Giang thành Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang.

Quyết định số 1703/QD-UB ngày 10/09/2007 v/v phê duyệt điều lệ Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ I (2007-2010) Quyết định số 1702/QĐ-UB ngày 10/09/2007 v/v công nhận kết quả bầu cử BCH, Ban Kiểm soát Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ I (2007-2010).

KIGIBA là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các Hội nghề nghiệp, các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.

KIGIBA là thành viên của Mật Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Kiên Giang; được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về kinh phí, phương tiện làm việc. KIGIBA có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Ngân hàng.

KIGIBA tập họp, đoàn kết và hổ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bền vững, trao đổi kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của Doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tất cả hội viên và quyền lợi chung của quốc gia.

Phương châm hoạt động của KIGIBA là: “ĐOÀN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN”

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: