Đoàn kết một lòng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tổng bí thư nhấn mạnh trước Đại hội cần đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng hôm nay khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngẢnh: Phạm Hải

Bắt đầu từ 8h sáng, lễ khai mạc mở đầu bằng việc Trưởng đoàn thư ký Đại hội, Chánh văn phòng TƯ Đảng Trần Quốc Vượng công bố và giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 và bà Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ. Chủ tịch Đoàn là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn thư ký 5 người gồm ông Trần Quốc Vượng (Trưởng đoàn) và các ủy viên gồm bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội QH, các ông Phạm Minh Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ, Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, và Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo VN.

Tiếp theo, ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư phát biểu mở đầu Đại hội, nhấn mạnh các nội dung làm việc của Đại hội, trong đó có kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH TƯ 11, đánh giá thi hành Điều lệ Đảng khóa 11, thực hiện Nghị quyết TƯ 4, bầu Ban chấp hành TƯ khóa 12.

“Trước nhiệm vụ trọng đại, vẻ vang mà toàn Đảng, toàn dân giao phó cho Đại hội, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội sẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao”, ông Lê Hồng Anh nói.

Thường trực Ban Bí thư cho biết dự Đại hội có mặt đầy đủ 1.510 ĐB đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên toàn quốc.

Các đại biểu khách mời có các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ khai mạc Đại hội còn có sự tham sự của các ĐB là các mẹ VN anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ cả nước, cũng như các đại sứ, đại biện các nước tại Hà Nội.

Ông Lê Hồng Anh giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người điều hành phiên khai mạc. Thủ tướng sau đó mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên đọc diễn văn khai mạc.

Chọn người tiêu biểu vào Ban chấp hành

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết Đại hội 12 hôm nay được khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội, và chào mừng 1.510 ĐB là các đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạng đoàn kết của toàn Đảng, đại diện cho 4,5 triệu Đảng viên, về dự Đại hội.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngChủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Chào mừng các ĐB khách mời, đánh giá các các phong trào thi đua, Chủ tịch nước nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Đại hội cũng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đồng chí đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thời điểm có ý nghĩa quan trọng của Đại hội 12: Ta đang thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 11, 30 năm Đổi mới, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013…

Nhấn mạnh lại các nội dung làm việc của Đại hội, Chủ tịch nước cũng cho biết Đại biểu bầu Ban chấp hành TƯ khóa 12: Gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng nhu cầu của tình hình mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhắc lại ý nghĩa trọng đại của Đại hội 12: Định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

“Đại hội 12 là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường, và quyết tâm đi tới của cả dân tộc, vì một nước VN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH”.

Chủ tịch nước tuyên bố khai mạc Đại hội 12 của Đảng.

Tiếp tục Đổi mới

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc Báo cáo của BCH TƯ khóa 11 về các văn kiện Đại hội, nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngTổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Hải

Về 30 năm Đổi mới, Tổng bí thư nhấn mạnh thành tựu mang tầm vóc, ý nghĩa cách mạng, là sự nghiệp cách mạng to lớn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng văn minh.

“Tổng thể 30 năm đổi mới thành tựu to lớn nhưng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp”, Tổng bí thư nhấn mạnh việc tiếp tục sự nghiệp đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Ông khẳng định thành tựu của 30 năm Đổi mới đã khẳng định đường lối Đổi mới đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên XHCN phù hợp thực tiễn của Việt Nam.Thời kỳ mới đòi hỏi phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn.

Tổng bí thư nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ, trong đó phát triển  kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, tiếp tục đổi mới tư duy, kiên định độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xử lý hiệu quả vấn đề mới nảy sinh, phản ánh quy luật Đổi mới, quan hệ giữa Đổi mới và ổn định phát triển, giữa Đổi mới kinh tế và chính trị, phát triển lực lượng sản xuất…

Tổng bí thư nhấn mạnh bối cảnh 5 năm tới có nhiều diễn biến phức tạp tác động trực tiếp nước ta…

Có những thách thức, trong đó có sự suy thoái của một bộ phận đảng viên, công chức, viên chức, sự tồn tại của quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tổng bí thư nhấn mạnh cần đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước cơ bản công nghiệp.

Đại hội Đảng 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú TrọngẢnh: Phạm Hải

Kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn hòa bình ổn định, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam.

Cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, thực hiện dân chủ công bằng tiến bộ, phát triển nhanh bền  vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô… Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa…

(tiếp tục cập nhật)

 

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: