Bế mạc Đại hội Đảng bộ các địa phương: Gia Lai, Phú Yên, Tây Ninh, Hậu Giang, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đà Nẵng, Trà Vinh, Bình Định, Vĩnh Phúc

Biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Gia Lai.NDĐT – Ngày 16-10, Đại hội Đảng bộ các địa phương: Gia Lai, Phú Yên, Tây Ninh, Hậu Giang, Lâm Đồng, Cao Bằng, Đà Nẵng, Trà Vinh, Bình Định, Vĩnh Phúc đã họp phiên bế mạc và kết thúc thành công.

Sau bốn ngày làm việc, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển” sáng 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lailần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp phiên bế mạc và kết thúc thành công.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chú trọng phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ trong tất cả các ngành. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách và mức sống giữa các tầng lớp dân cư.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, phấn đấu xây dựng Gia Lai là một tỉnh phát triển nhanh, bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.

Đại hội xác định các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,68%; đến năm 2020 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân trên 10%. Phấn đấu 100% dân số đô thị sử dụng nước sạch và 95% số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%; số xã đạt chuẩn về y tế theo tiêu chí mới đạt 61,3%; số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh trên 50%; bình quân hằng năm kết nạp mới 5% đảng viên so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ Đại hội 15, Đảng bộ nêu quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện bốn chương trình trọng tâm: Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động Phun-rô; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Trang được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

* Sau ba ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp vào chiều 16-10.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu 16 đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng vững chắc, sớm đưa Phú Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Theo đó, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 13%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.600 USD; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa bình quân 75,5%/năm, đến năm 2020 đạt 1,5 tỷ USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 từ 120 đến 130 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2020 khoảng 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đến năm 2020 đạt 70%, trong đó lao động qua đào tạo nghề hơn 51%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 đến 2,5%/năm, riêng hai huyện miền núi nghèo Sông Hinh và Đồng Xuân giảm bình quân từ 3 đến 4%/năm; đến năm 2010, hơn 65% được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới và 100% xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh; tỷ lệ phát triển đảng viên mới tăng từ 6 đến 7%/năm so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ…

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra bốn giải pháp mang tính đột phá, là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nam Phú Yên và xúc tiến đầu tư các dự án lớn về du lịch; tạo điều kiện để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành, đưa vào hoạt động. Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, thu hút nhân lực có trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng. Tập trung thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư cởi mở và lành mạnh.

* Ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra phiên bế mạc. Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Tân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các Văn kiện Đại hội khóa X, trong đó có vấn đề về khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP); chỉ tiêu 10 bác sĩ/10 nghìn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển giai đoạn 2015-2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân hằng năm 8% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.800 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,3%; số lao động có việc làm tăng thêm hằng năm là 17 nghìn lao động. Đến năm 2020, 100% hộ dân thành thị và 98% hộ ở nông thôn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 100%… Tỷ lệ tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 50%. Đến năm 2020, tỷ lệ đảng viên đạt 3% trở lên so với dân số toàn tỉnh; riêng các xã biên giới tỷ lệ đảng viên đạt 1,8% so với dân số các xã biên giới…

Đại hội cũng đề ra từng nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực, như: Đẩy manh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học; Xây dựng và thực hiện tốt chương trình đột phá về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020; Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở; Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục – thể thao…

Trong phiên bế mạc, BCH Đảng bộ tỉnh khóa X đã ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ. Đồng chí Trần Lưu Quang tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

* Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015 – 2020 kết thúc, thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận và thông qua mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế với tốc độ hợp lý, bền vững; tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; thực hiện tốt các chính sách về an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị – xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020, Hậu Giang trở thành tỉnh khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2015 – 2020 với 18 chỉ tiêu cụ thể, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 90 nghìn – 95 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước từ 28 nghìn – 30 nghìn tỷ đồng; xây dựng và công nhận mới 16 xã nông thôn mới đạt 19 tiêu chí; 26 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên; kết nạp từ 5 nghìn – 6 nghìn đảng viên…

Đại hội xác định ba khâu đột phá: tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội quan trọng; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để khai thác, sử dụng có hiệu quả các khu, cụm công nghiệp và trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, trong đó tập trung nguồn cán bộ nữ, trẻ, dân tộc, nhân lực ngành y tế và nông nghiệp.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 52 đồng chí; bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trần Công Chánh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 -2020.

* Chiều 16-10, sau bốn ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã kết thúc thành công. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 10 ra mắt Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến năm 2020: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, gần gũi và gắn bó với nhân dân; tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận xã hội; huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế động lực; phát triển mạnh công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, đầu tư hoàn thiện các khu công nghiệp.

Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên cơ sở quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch. Xây dựng TP Đà Lạt và vùng phụ cận theo quy hoạch chung và cơ chế, chính sách đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phấn đấu đến năm 2020, Đà Lạt và vùng phụ cận cơ bản đủ tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố Bảo Lộc là đô thị loại 2, huyện Đức Trọng là đô thị loại 3.

Đại hội cũng xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 là đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 8 đến 9%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 70 đến 73 triệu đồng, huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hằng năm đạt 36% GRDP, số lượt khách du lịch hằng năm tăng từ 8 đến 10%, phấn đấu giảm nghèo bình quân hằng năm tối thiểu 1,5 đến 2%. Đến năm 2020, Lâm Đồng quyết tâm đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa 10 gồm 54 đồng chí; Ban thường vụ gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đồng chí Đoàn Văn Việt, Trần Đức Quận được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, gồm 16 đồng chí đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Chiều 16-10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII đã bế mạc.

Đại hội thông qua Nghị quyết với những mục tiêu tổng quát đề ra cho giai đoạn 2015- 2020: Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; Tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng bình quân hơn 7%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 1.650 USD; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân mỗi năm tăng hơn 10%; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân mỗi năm hơn 10%; Tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 265 nghìn tấn/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 40 triệu đồng/ha.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội, tỉnh Cao Bằng phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng các bậc học, cấp học, hằng năm mỗi huyện thành phố có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020 có 60% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 15 bác sĩ/10 nghìn dân, 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt 45%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt hơn 2%. Về vấn đề môi trường, tỉnh nỗ lực phấn đấu 50% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn. Trong xây dựng Đảng, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm đạt 50%.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 55 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

* Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ – đổi mới”, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015-2020) kết thúc thành công. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ra mắt BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, thống nhất mục tiêu: Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội, động lực phát triển của khu vực miền trung – Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng bình quân 8-9%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 4.000 – 4.500 USD; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50-55%; Hằng năm phát triển hơn 2.000 đảng viên mới, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Đại hội cũng nhất trí đề ra “Ba đột phá về phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ 2015 – 2020”. Đó là, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại, tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội cũng thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới, đó là: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tiếp tục đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, có môi trường sống tốt. Thực hiện linh hoạt, đồng bộ cơ chế, chính sách; tăng cường thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội, tập trung xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Chiều 16-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng khóa 21 đã họp phiên thứ nhất và tiến hành bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 đồng chí, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình nội dung Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện, Nghị quyết Đại hội; tán thành những đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ IX, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ X (2015-2020) nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh là tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ trong Đảng, quyền làm chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; đề cao ý thức trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tiếp tục đổi mới tư duy và hành động. Huy động mọi nguồn lực và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội xác định các mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng bình quân hằng năm 11-12%/năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 USD; tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 70%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm đạt 32% GRDP.; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 30%; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 17%.

Đến 2020 tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, hằng năm giải quyết việc làm 22.000 lao động; tỷ lệ giảm nghèo bình quân từ 2 – 2,5% đến cuối 2020 còn dưới 5%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 99% khu vực thành thị và 93% khu vực nông thôn; chất thải nguy hại được xử lý từ 95-98%; hơn 50% số xã và 1-2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hằng năm có 90% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trong sạch vững mạnh, có hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 7.500 – 8.000 đảng viên.

Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa X. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy khóa IX tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu 16 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và họp phiên bế mạc.

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 55 đồng chí.

Nhận nhiệm vụ trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng, nhấn mạnh: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải luôn tăng cường sự đoàn kết thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của tập thể và từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đúc kết những bài học kinh nghiệm, những kết quả, thành tựu của các nhiệm kỳ trước; bám sát thực tiễn địa phương; tôn trọng và học hỏi nhân dân, nói đi đôi với làm cùng toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Các cấp ủy đảng, các Đoàn đại biểu dự Đại hội cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, biến Nghị quyết của Đại hội thành thực tiễn sinh động trong cuộc sống. Đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra”.

Các đại biểu tham dự Đại hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với các các chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân hằng năm tăng 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.200 – 3.500 USD; thu ngân sách 11.000 tỷ đồng; Thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề 56%; mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 28.000 – 32.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,5% – 2% mỗi năm, riêng các huyện miền núi giảm hơn 4%/năm theo tiêu chí mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt 50% hằng năm; kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm đạt 5% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ…

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

* Ngày 16-10, sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã kết thúc thành công. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tái cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua nghị quyết đại hội, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến năm 2020: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Phấu đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch, du lịch của vùng và cả nước; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị tiến tới trở thành TP Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng từ 7-7,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 110 triệu đồng; tỷ lệ thu ngân sách hằng năm đạt 22-23%, phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách đạt 26-27 nghìn tỷ đồng; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 95%.

Đại hội đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16; bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

PHAN HÒA, TRÌNH KẾ, QUANG QUÝ, PHÙNG DŨNG, MAI VĂN BẢO, PHONG CHƯƠNG, THANH TÙNG, ĐẶNG VĂN BƯỜNG, CÁT HÙNG, TIẾN ĐỨC

nhandan.com.vn

Bạn nên đọc

Cảm thông với Á hậu, MC lần đầu bán dâm?

Trong khi có nhiều Hoa hậu, sao Việt đồng cảm thì cũng có những người …

%d bloggers like this: